Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-355

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsnio 2 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

2.2. įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-355

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo naujų, esamų autobusų maršrutų keitimo bei panaikinimo poreikio nustatymo tvarką, kuri užtikrintų Savivaldybės gyventojų susisiekimą bei Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų vežėjų nuostolių, patirtų teikiant Savivaldybei keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, kompensavimui, efektyvų naudojimą.

2Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKA

 

3. Keleivių vežimas visais Savivaldybės vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais (toliau – Maršrutai) gali būti nustatomi tik tomis gatvėmis ir keliais, kurie atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo“.

4. Vietinis keleivių susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir Savivaldybės, kaip administracinio vieneto, centro turi būti užtikrinamas Maršrutais.

5. Nustatomi nauji Maršrutai arba esantys keičiami, jei netenkinama keleivių paklausa arba paklausa tenkinama, tačiau važiavimo sąlygos yra netinkamos (pvz., keleiviai netelpa į transporto priemones).

6. Nauji Maršrutai nustatomi, jei keleivių susisiekimo negalima užtikrinti pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esamais Maršrutais. Planuojamo arba keičiamo Maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų Maršrutų reisų, kad transporto priemonių eismo intervalai atitiktų keleivių srautą.

7. Nustatant naujus, keičiant esamus ar naikinant Maršrutus, turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų, vežančių keleivius esamais Maršrutais. Visi pakeitimai su vežėju turi būti suderinti raštu ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamo pakeitimo.

8. Naujų Maršrutų nustatymas arba esamų keitimas gali būti vertinamas, jei Savivaldybei daugiau kaip 5 asmenys pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodytas naujo Maršruto nustatymo arba esamo keitimo poreikis, vietovė (nuo kur iki kur),  dažnumas, kita papildoma aktuali informacija.

9. Savivaldybė, prieš nustatydama arba keisdama maršrutą, jo tvarkaraščio projektą ir planuojamą Maršruto trasą privalo iš anksto suderinti su savivaldybių, per kurių teritorijas numatoma maršruto trasa, institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis, o maršruto, kurio trasa eina per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas, – ir su Lietuvos transporto saugos administracija. Derinanti institucija arba įstaiga privalo Maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo Maršruto trasą suderinti arba motyvuotai atsisakyti tai atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

10. Maršrutas gali būti naikinamas arba keičiamas (trasa, dažnis, laikas, transporto priemonių talpa), jei juo per mėnesį važiuoja mažiau nei 5 keleiviai (skaičiuojamas ne mažiau kaip paskutinių 6 mėnesių vidurkis (mokinių atostogų metu nevertinama).

11. Naujų ir (ar) jau vykdomų Maršrutų poreikį nagrinėja Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisija (toliau – komisija):

11.1 kuri sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių – 4 nariai iš Savivaldybės darbuotojų, 1 narys – iš vežėjo darbuotojų;

11.2 sudaroma iš: komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, atliekančio komisijos pirmininko funkcijas nesant pirmininko dėl pateisinamų priežasčių, komisijos nariai.

12. Komisija:

12.1. kontroliuoja, kad kuo mažesnėmis sąnaudomis atskiras Maršrutas ir bendras Maršrutų tinklas užtikrintų nepertraukiamą ir sklandų keleivių vežimo paslaugos Savivaldybei teikimą;

12.2. nagrinėja pateiktus prašymus (atliktas apklausas ir kt.) dėl naujų ir (ar) jau esamų Maršrutų reikalingumo, įvertina jų naudą Pasvalio rajono gyventojams, nustato maršruto vykimo intensyvumą (savaitės dienomis), išvykimo laiką (valandų ir minučių tikslumu) bei preliminariai apskaičiuoja Maršrutui reikalingų lėšų poreikį kompensuojant jo nuostolingumą iš Savivaldybės biudžeto;

12.3. pateikia Savivaldybės merui pasiūlymus ir išvadas dėl naujų ir (ar) jau vykdomų Maršrutų reikalingumo Pasvalio rajono gyventojams.

13. Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į komisijos pasiūlymus, teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl naujų ir (ar) jau vykdomų Maršrutų sąrašo patvirtinimo, pakeitimo, panaikinimo, kai:

13.1. įtraukiamas naujas / panaikinamas esamas Maršrutas; 

13.2. koreguojamas Maršruto reguliarumas per savaitę.

14. Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, eismo tvarkaraštis yra sudaromas vežėjo, kuriuo turi būti  užtikrinamas:

14.1. minimalus kelionės maršrutu laikas keleiviui;

14.2. autobusų eismo reguliavimas visame maršrute;

14.3. patogios kelionės sąlygos keleiviams visame maršrute;

14.4. vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymasis.

Eismo tvarkaraštyje turi būti nurodytas Maršruto pavadinimas, numeris, išvykimo iš nurodytos stotelės ir atvykimo į nurodytą stotelę laikas ir reisų dažnis. Savivaldybei vežėjas pateikia vadovo įsakymu patvirtintą eismo tvarkaraštį.

15.       Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, eismo tvarkaraštis yra tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės mero potvarkiu.

16. Savivaldybės meras turi teisę keisti, Maršrutus (sutrumpinti, pratęsti maršrutą, panaikinti stoteles ar papildyti maršrutą naujomis stotelėmis, nustatyti maršrutų reisų dažnumą, sustojimo vietas, keisti stotelių ir Maršrutų pavadinimus) ir tvirtinti Maršrutų eismo tvarkaraščius, atsižvelgiant į:

16.1. visuomenės interesus, poreikius ir paslaugų patogumą;

16.2. sezoniškumą;

16.3. gyventojų pageidavimus ir pagrįstus argumentus;

16.4. vairuotojų ir keleivių pastebėjimus;

16.5. įstaigų darbo laiką;

16.6. pervežamų keleivių skaičių maršrute ar reise;

16.7. naudojimosi keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais dažnumą;

16.8. kelio dangos būklę;

16.9. nedarbo ir švenčių dienas;

16.10. mokinių atostogų grafiką;

16.11. kitus nenumatytus veiksnius, kurie turi įtakos Maršrutų poreikiui.

17. Visi keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais pakeisti eismo tvarkaraščiai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, vežėjo interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.  Ginčai dėl Maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

19.  Tvarkos aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________