LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro

2016 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-283 „DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2011 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-293 „DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitimo

 

2016 m. lapkričio 4 d. Nr. 1-290

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-283 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.5 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Prekyba SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliumi yra vykdoma Apraše nustatytais būdais ir tvarka. Išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo aukcioną, organizuoja rinkos operatorius paskirtojo tiekėjo prašymu, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, šiomis Taisyklėmis ir rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 3 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis