LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1V-194 „DĖL TEISĖS LAIKINAI AR NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. 1V-631

Vilnius

 

P a k e i č i u Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo prašymą pateikia per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo, pateikęs prašymą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamento direktoriaus įgaliotą skyrių (toliau – skyrius) ir pateikti Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir Aprašo 13 punkte nurodytus biometrinius duomenis.“

2.   Pakeičiu 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

26. Prašymas laikomas priimtu, kai įgaliotas skyriaus darbuotojas, nustatęs, kad pateikti visi reikiami Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai, nuskaitęs ES piliečio veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus), pirštų atspaudus, ES  piliečiui specialiu rašikliu pasirašius parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje, apie prašymo priėmimą pažymi MIGRIS.“

3.   Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. ES piliečio iki 14 metų ar ES piliečio, kuris nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios, prašymas laikomas priimtu, kai įgaliotas skyriaus darbuotojas, nustatęs, kad pateikti visi reikiami Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai ir pagal Aprašo 26 punkto antrojoje pastraipoje nustatytą tvarką nuskaitęs ES piliečio pirštų atspaudus ir veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus), apie prašymo priėmimą pažymi MIGRIS.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 51 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

6. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Įgaliotas skyriaus darbuotojas, įteikiantis pažymėjimą, privalo:

53.1. sutikrinti ES piliečio išvaizdą su jo veido atvaizdu pažymėjime, jeigu pažymėjimą atsiima pats ES pilietis;

53.2. esant techninėms galimybėms, sutikrinti ES piliečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais pažymėjime;

53.3. patikrinti, ar Užsieniečių registre neįrašyta pastaba, kad pažymėjimo įteikimas sustabdomas. Jeigu tokia pastaba yra įrašyta, Aprašo 53.4–53.7 papunkčiuose nurodyti veiksmai neatliekami;

53.4. sutikrinti ES piliečiui išrašytame pažymėjime nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir Gyventojų registre;

53.5. jeigu pažymėjimą atsiimantis ES pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje – Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių nustatyta tvarka priimti gyvenamosios vietos deklaraciją. Migracijos departamentas priimtą ES piliečio gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai, aptarnaujančiai tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje ES pilietis ketina gyventi;

53.6. jeigu pažymėjimą paima Aprašo 49 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje nurodytas asmuo – padaryti šio asmens pateiktų dokumentų, nurodytų Aprašo 49 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje, skaitmenines kopijas, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu šie dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu, tai šio punkto reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas;

53.7. prieš įteikdamas ES piliečiui pažymėjimą, sistemoje pažymėti, kad pažymėjimas atsiimtas. Pažymėjimas pradeda galioti nuo tada, kai sistemoje pažymima, kad jis atsiimtas.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                           Rita Tamašunienė