LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRANEŠIMŲ APIE DARBO TARYBOS SUDARYMĄ AR JOS NESUDARYMĄ PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 25 d. Nr. EV-124

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 173 straipsnio 6 dalimi ir 176 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u  pridedamas: 

1.1. Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą pavyzdinę formą;

1.2. Pranešimo apie darbo tarybos nesudarymą pavyzdinę formą.

2. N u s t a t a u,  kad šiuo įsakymu patvirtintos pranešimų pavyzdinės formos pildomos ir pateikiamos VDI teritoriniam skyriui pagal šio skyriaus administruojamą teritoriją, naudojant patogiausią jų pateikimo būdą (paštu, faksu, elektroniniu paštu, pristatant į šį skyrių arba užpildant atitinkamą formą VDI interneto (www.vdi.lt) svetainėje):

2.1. šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytoji pranešimo pavyzdinė forma - kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė) įsteigiama darbo taryba, įskaitant ir pakartotino šios tarybos įsteigimo atvejus (formą pildo ir teikia darbo tarybos pirmininkas);

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytoji pranešimo pavyzdinė forma  – kai įmonėje nauja darbo taryba nesudaryta per šešis mėnesius po to, kai pasibaigė buvusios darbo tarybos kadencija arba šioje taryboje liko mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nebuvo nė vieno kandidato, turėjusio teisę tapti darbo tarybos nariu (formą pildo ir teikia darbdavys).

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. VDI teritorinių skyrių vedėjus:

3.1.1. su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius ir darbuotojus;

3.1.2. organizuoti gautųjų pranešimų ir užpildytų formų apie darbo tarybos sudarymą ar nesudarymą registravimą VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos (toliau – DSS IS) Privalomų pranešimų duomenų tvarkymo posistemėje (iki bus sudaryta galimybė registruoti šias formas DSS IS Privalomų pranešimų duomenų tvarkymo posistemėje, gautuosius pranešimus ir užpildytas formas registruoti DSS IS Dokumentų valdymo posistemėje, vėliau įvedant jų duomenis į DSS IS Privalomų pranešimų duomenų tvarkymo posistemę); 

3.2. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją – organizuoti šio įsakymo kartu su priedais paskelbimą Teisės aktų registre;

3.3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją – organizuoti šio įsakymo bei Pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų paskelbimą VDI interneto išorės ir vidinėje svetainėse;

3.4. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėją – iki 2017 m. gruodžio 1 d. organizuoti DSS IS Privalomų pranešimų duomenų tvarkymo posistemės būtiną koregavimą, sukuriant šioje posistemėje naujas pranešimų formas.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo  valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                   Arūnas Lupeika