VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-406

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“:

1. Išdėstyti 7 punktą taip:

7.     Asmenys tvarkomose teritorijose privalo:

7.1. sušluoti, surinkti ir Savivaldybės tarybos patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka sutvarkyti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;

7.2. ištuštinti šiukšlių dėžes, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir sutvarkyti šiukšles Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka;

7.3. šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė, piktžolės ar invazinės rūšies augalai (Sosnovskio barščiai). Savivaldybės administracijos atsakingas padalinys invazinės rūšies augalų (Sosnovskio barščių) naikinimo darbus organizuoja Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

7.4. valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti sąšlavas ir kitas atliekas iš jų susidarymo vietų;

7.5. nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, statinių, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

7.6. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą neatlyginant nuostolių jos savininkui.“

2. Pripažinti netekusiu galios 15.28 papunktį.

3. Išdėstyti 18 punktą taip:

18.   Siekiant išvengti oro užterštumo didėjimo ir kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimo, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones:

18.1.  valyti gatves centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) ir greito eismo gatves, įskaitant transporto žiedus ir kelių lygių sankryžas, prieš tai drėkinant arba vakuuminiu būdu;

18.2.  tvarkant teritorijas ar atliekant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o statybos ir (ar) griovimo atliekas, sukauptas statybvietėje ar tam skirtame konteineryje už jos ribų, taip pat vežant statybos, griovimo ar teritorijų tvarkymo atliekas, sudrėkinti jų paviršių ir uždengti, kad dulkės ir kitos atliekos neterštų aplinkos;

18.3.  esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių (informacija apie aplinkos oro kokybę ir papildomus oro kokybės valdymo veiksmus teikiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu http://aplinka.vilnius.lt/, o teršalų sklaidos lokali informacija pagal automatinių matavimo stočių rodmenis ir meteorologines prognozes skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu: http://oras.gamta.lt/cms/index);

18.4.  šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais) vyraujant sausiems orams, kietųjų dalelių užterštumui viršijant nustatytas ribines vertes , kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir (ar) drėkinimo darbus centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose). Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų leistinų verčių.“

4. Išdėstyti 29 punktą taip:

29.  Ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas galima pateikti prašymą, jei planuojama filmuoti reklamą, vaizdo klipą, filmą (atskirą jo epizodą), organizuoti fotosesiją, ar filmuoti mokymo tikslais, jeigu bus trukdomas transporto priemonių eismas.“

5. Išdėstyti 33.1 papunktį taip:

33.1. kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ dėl komunalinių atliekų konteinerių suteikimo ir atliekų sutvarkymo, sudaryti sutartį dėl renginio teritorijos tvarkymo renginio metu ir sutvarkymo jam pasibaigus arba kitaip užtikrinti jos tvarkymą renginio metu bei sutvarkymą renginiui pasibaigus. Sutartis dėl renginio teritorijos sutvarkymo privaloma, kai renginio metu vykdoma prekyba, o jei renginys trunka ilgiau kaip 4 valandas, renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės;“.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius