KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2015 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRIČIŲ IR KRYPČIŲ NUSTATYMO 

 

2014 m. spalio 17 d. Nr. V-400

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 21 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktais bei atsižvelgdamas į Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą,

n u s t a t a u departamentui skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuotinas 2015 metų:

1. Kūno kultūros ir sporto sritis:

1.1. sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas;

1.2. didelio sportinio meistriškumo skatinimas.

2. Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptis:

2.1. vaikų mokymas plaukti;

2.2. bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas;

2.3. užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas;

2.4. etnine kultūra pagrįstų lietuvių sporto žaidimų ir sporto renginių populiarinimas;

2.5. nacionalinių sporto (šakų) federacijų kultivuojamų sporto šakų ir (arba) disciplinų populiarinimas ir visuomenės narių užsiėmimo šiomis sporto šakomis ir (arba) disciplinomis skatinimas;

2.6. gerosios patirties, susijusios su vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimu, sklaida.

3. Kūno kultūros ir sporto srities „Didelio sportinio meistriškumo skatinimas“ kryptis:

3.1. neįgaliųjų sporto skatinimas;

3.2. į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sportinių žaidimų šakų rinktinių kandidatų pasirengimo ir dalyvavimo tarptautinėse varžybose programų rėmimas;

3.3 departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų rinktinių kandidatų pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose;

3.4. tarptautinių sporto renginių, kurių organizavimui buvo gautas departamento pritarimas, rėmimas;

3.5. pasirengimas Universiadai; 

3.6. gerosios patirties, susijusios su sportininkų treniravimo ir mokymo derinimu, sklaida;   

3.7. departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų atstovų, atsakingų už nacionalinių ir tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą, rėmėjų paiešką, sportininkų rengimo organizavimą, projektų įgyvendinimą, kvalifikacijos tobulinimas vadybos ir rinkodaros srityje.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                    Edis Urbanavičius