LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO IR VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 8 d. Nr. V-24

Vilnius

 

 

Siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 54 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 184 punktą:

1.       T v i r t i n u Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.       P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO IR VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja tvarką, pagal kurią Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-277 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas), nustato sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetus ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašus, organizuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantys subjektai  – šiame Tvarkos apraše – Higienos institutas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, veikiantys pagal savo kompetenciją:

2.1.1. Higienos institutas – visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

2.1.2. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – vaistų srityje;

2.1.3. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – medicinos priemonių arba terapijos ar chirurgijos procedūrų, diagnostikos arba gydymo priemonių, naudojamų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, srityje.

2.2. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo paraiškos teikėjai (toliau – paraiškos teikėjai) – Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantiems subjektams paraiškas dėl technologijų vertinimo teikiantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

3. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO TVARKA

 

4. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetai nustatomi vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros ir Farmacinės veiklos technologijų vertinimo prioritetų nustatymo kriterijais (1 priedas) bei Visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo kriterijais (3 priedas).

5. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo kriterijai taikomi sveikatos priežiūros technologijoms, kurių vertinimo poreikį inicijuoja Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, ir toms sveikatos priežiūros technologijoms, dėl kurių paraiškas sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantiems subjektams pateikia sveikatos priežiūros technologijų vertinimo paraiškos teikėjai.

6. Sveikatos priežiūros technologijos pagal prioritetiškumą skirstomos į:

6.1. pirmojo prioriteto sveikatos priežiūros technologiją (A) (vertinimas 21–30 balų);

6.2. antrojo prioriteto sveikatos priežiūros technologiją (B) (11–20 balų);

6.3. trečiojo prioriteto sveikatos priežiūros technologiją (C) (0–10 balų).

7. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantys subjektai visų iki kovo 1 d. gautų paraiškų teikėjų prašymų įvertinti atitinkamas sveikatos priežiūros technologijas pagrindu užpildo atitinkamai Asmens sveikatos priežiūros ir Farmacinės veiklos technologijų vertinimo prioritetų nustatymo kriterijų atitikties lentelę (2 priedas) arba Visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo kriterijų atitikties lentelę (4 priedas) ir kartu su trumpa minėtosios sveikatos priežiūros technologijos apžvalga iki einamųjų metų balandžio 1 d., nepaisant sveikatos priežiūros technologijos prioritetiškumo, šią informaciją pateikia Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui.

8. Jei informacija, nurodyta Tvarkos aprašo 7 punkte, pateikta netinkamai, Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sprendimu ji gali būti grąžinama sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantiems subjektams papildyti ar patikslinti, kuris turi būti atliekamas per Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sprendimu nustatytą laikotarpį.

9. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, atsižvelgdamas į sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų pateiktą Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, nustato galutinį atitinkamos sveikatos priežiūros technologijos priskyrimą Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytoms kategorijoms bei pagal prioritetiškumą priskiria sveikatos priežiūros technologiją atitinkamai asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitos sveikatinimo veiklos, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija, grupei (toliau – grupė).

10. Jei tai pačiai grupei priklausančios paraiškos gauna vienodą balų skaičių, į sudaromą vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašą jos įtraukiamos pagal paraiškos pateikimo datą.

11. Šio Tvarkos aprašo pagrindu parengtus vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašų projektus Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašus ir veikdamas savo nuostatuose nustatyta tvarka:

12.1. paveda sveikatos priežiūros technologiją įvertinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantiems subjektams pagal kompetencijos sritį arba keliems sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekantiems subjektams, jeigu sveikatos priežiūros technologija negali būti priskiriama vieno sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančio subjekto kompetencijos sričiai, jei sveikatos priežiūros technologija priskiriama antrajam ar pirmajam prioritetui.

12.2. jei sveikatos priežiūros technologijai priskirtas trečiasis prioritetas, sveikatos priežiūros technologija vertinimui neteikiama.

13. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, prireikus, gali grąžinti sveikatos priežiūros technologijos vertinimą atliekantiems subjektams įvertintą sveikatos priežiūros technologiją patikslinti ar papildyti, kurie turi būti atliekami per Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sprendimu nustatytą laikotarpį.

14. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitete priimamas sprendimas, kokiais aspektais turi būti atliekamas 12 punkte įvardytų sveikatos priežiūros technologijų vertinimas.

15. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas kartu su sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančiais subjektais, prireikus pasitelkia kompetentingus specialistus sveikatos priežiūros technologijos vertinimo užduočiai patikslinti.

16. Jei sveikatos priežiūros technologijai vertinti nepakanka sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų kompetencijos, Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sprendimu viename iš sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų tokiai sveikatos priežiūros technologijai vertinti gali būti sudaroma kompetentingų ekspertų grupė.

17. Ginčai dėl sveikatos priežiūros technologijų atitikties atrankos kriterijams sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINĖS VEIKLOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos technologijų vertinimo atrankos kriterijai

Asmens sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos technologijų vertinimo atrankos kriterijų reikšmės (balais)

Atrankos kriterijų įvertinimo aprašymas

1. Bendrieji kriterijai. Kompleksinis ligos ir (ar) sveikatos problemos, kuriai spręsti skirta technologija, vertinimas

1.1.

Mirtingumo rodiklis

0–2

2 balai suteikiami, jei pacientų mirtingumo nuo ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, lygis yra labai didelis – 50 ir daugiau atvejų 1000 gyventojų;

1 balas suteikiamas, jei nuo ligos pacientų mirtingumo lygis yra didelis – 25–49 atvejai 1000 gyventojų;

0 balų suteikiama, jei nuo ligos pacientų mirtingumo lygis yra mažas – mažiau nei 25 atvejai 1000 gyventojų.

 

1.2.

Sergamumo rodiklis

0–2

2 balai suteikiami, jei nuo ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, pacientų sergamumo rodiklis per paskutinius trejus metus yra aukštas (per kiekvienus vertinamus metus pirmą kartą užregistruotų konkrečios ligos atvejų skaičius sudaro daugiau kaip 50 procentų visų per vertinamuosius metus pirmą kartą užregistruotų ligų atvejų);

1 balas suteikiamas, jei nuo ligos pacientų sergamumo lygis per paskutinius trejus metus yra vidutinis (per kiekvienus vertinamus metus pirmą kartą užregistruotų konkrečios ligos atvejų skaičius sudaro nuo 20 iki 49 procentų visų per vertinamuosius metus pirmą kartą užregistruotų ligų atvejų);

0 balų suteikiama, jei nuo ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, pacientų sergamumo lygis yra žemas (per kiekvienus vertinamus metus pirmą kartą užregistruotų konkrečios ligos atvejų skaičius sudaro 19 procentų ir mažiau visų per vertinamuosius metus pirmą kartą užregistruotų ligų atvejų).

 

1.3.

Darbingumo lygis

0–2

2 balai suteikiami, jei dėl ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, gyventojų, kuriems pirmą kartą nustatomas 0–55 proc. darbingumo lygis, skaičius per metus viršija 1500 atvejų;

1 balas suteikiamas, jei dėl ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, asmeniui pripažintas gyventojų, kuriems pirmą kartą nustatomas 0–55 proc. darbingumo lygis, skaičius per metus yra nuo 500 iki 1500 atvejų;

0 balų suteikiama, jei dėl ligos, kuriai gydyti ir (ar) diagnozuoti ar kurios paplitimo mastą mažinti yra skirta sveikatos priežiūros technologija, asmeniui pripažintas gyventojų, kuriems pirmą kartą nustatomas 0–55 proc. darbingumo lygis, skaičius per metus nesiekia 500 atvejų.

 

2. Specialieji kriterijai. Sveikatos priežiūros technologijos vertinimas

2.1.

Techninis lygis, mokslinis pagrįstumas ir alternatyvų egzistavimas

0–6

6 balai suteikiami, jei technologija yra inovatyvi, praktikoje analogų neturinti, skirta ligos prevencijai arba gydymui ir pagal pirminius mokslinius įrodymus galimai sustiprintų prevenciją ar iš esmės pakeistų ligos gydymą ir (arba) pagerintų gydymo rezultatus; 

3 balai skiriami, jei technologija skiriasi nuo taikomos praktikoje pagal vieną ar kelis komponentus arba techninės charakteristikos parametrus, kurie galimai gali pagerinti technologijos veiksmingumą prevencijos arba gydymo srityse;

0 balų skiriama, jei technologija mažai skiriasi nuo taikomų praktikoje arba pagal pirminius mokslinius įrodymus nėra veiksminga prevencijos ar gydymo srityse.

2.2.

Poveikio mastas

3–9

9 balai skiriami, jei technologijos tikslinė grupė sudaro nuo 50 iki 100 proc. sergančių ar turinčių rizikos veiksnį asmenų;

6 balai skiriami, jei technologijos tikslinė grupė sudaro nuo 30 iki 49 proc. ir daugiau sergančių ar turinčių rizikos veiksnį asmenų;

3 balai skiriami, jei technologijos tikslinė grupė sudaro iki 29 proc. sergančių ar turinčių rizikos veiksnį asmenų.

2.3.

Pakankami klinikiniai, ekonominiai ir moksliniai duomenys

0–9

9 balai skiriami, jei yra pakankamai mokslo duomenų ir informacijos apie sveikatos priežiūros technologijos efektyvumą ir ekonomiškumą;

6 balai skiriami, jei yra pakankamai duomenų apie sveikatos priežiūros technologijos taikymo rezultatus, tačiau jie yra prieštaringi, kelia etinius klausimus;

0 balų skiriama, jei stokojama mokslinio pagrindimo, kad praktikoje taikoma visuomenės ir (ar) sveikatos priežiūros technologija yra veiksminga ir (ar) efektyvi.

 

_________________________


 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINĖS VEIKLOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ ATITIKTIES LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos technologijų atrankos kriterijai

Asmens sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos technologijų atrankos kriterijų reikšmė (balais)

Atrankos kriterijaus reikšmės pagrindimas

Pastabos

1.

Bendrieji kriterijai. Kompleksinis ligos ir (ar) sveikatos problemos, kuriai spręsti skirta technologija, vertinimas

1.1.

mirtingumo rodiklis

 

 

 

1.2.

sergamumo rodiklis

 

 

 

1.3.

darbingumo lygis

 

 

 

2.

Specialieji kriterijai. Asmens sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos technologijos vertinimas

2.1.

techninis lygis, mokslinis pagrįstumas ir alternatyvų egzistavimas

 

 

 

2.2.

poveikio mastas

 

 

 

2.3.

pakankami klinikiniai, ekonominiai ir moksliniai duomenys

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

________________________


 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos priežiūros technologijų atrankos kriterijai

Visuomenės sveikatos priežiūros technologijų atrankos kriterijų reikšmės (balais)

Atrankos kriterijų įvertinimo aprašymas

1. Bendrieji kriterijai. Kompleksinis visuomenės sveikatos priežiūros problemos, kuriai spręsti skirta technologija, vertinimas

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros problemos bendrieji epidemiologiniai rodikliai (jei vertinama keliais rodikliais, išvedamas jų vidurkis)

0–2

2 balai suteikiami, jei problemos epidemiologinis rodiklis patenka į blogiausias šio rodiklio reikšmes turinčių ES šalių kvartilę;

1 balas suteikiamas, jei problemos epidemiologinis rodiklis patenka į antrą arba trečią ES šalių šio rodiklio kvartilę;

0 balų suteikiama, jei problemos epidemiologinis rodiklis patenka į geriausias rodiklio reikšmes turinčių ES šalių kvartilę.

1.2.

Visuomenės sveikatos priežiūros problemos epidemiologiniai rodikliai, kuriuos galima pagerinti taikant siūlomą technologiją (jei vertinama keliais rodikliais, išvedamas jų vidurkis)

0–2

2 balai suteikiami, jei problemos epidemiologinis rodiklis, kurį galima pagerinti taikant siūlomą technologiją, patenka į blogiausias šio rodiklio reikšmes turinčių ES šalių kvartilę;

1 balas suteikiamas, jei problemos epidemiologinis rodiklis, kurį galima pagerinti taikant siūlomą technologiją, patenka į antrą arba trečią ES šalių šio rodiklio kvartilę;

0 balų suteikiama, jei problemos epidemiologinis rodiklis, kurį galima pagerinti taikant siūlomą technologiją, patenka į geriausias rodiklio reikšmes turinčių ES šalių kvartilę.

1.3.

Visuomenės sveikatos problemos netolygumų mažinimas

0–1

1 balas suteikiamas, jei siūloma technologija skirta netolygumams mažinti;

0 balų suteikiama, jei siūloma technologija nemažina netolygumų.

2. Specialieji kriterijai. Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos vertinimas

2.1.

Alternatyvų egzistavimas ir mokslinių įrodymų prieinamumas

0–2

2 balai suteikiami, jei problemai spręsti siūloma technologija neturi analogų egzistuojančioje visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje Lietuvoje ir yra mokslinių tyrimų ar aukštesnio lygio mokslinių įrodymų, bylojančių, kad technologija galimai yra veiksminga; 

1 balas suteikiamas, jei problemai spręsti siūloma technologija turi analogų egzistuojančioje visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje Lietuvoje, tačiau yra mokslinių tyrimų ar aukštesnio lygio mokslinių įrodymų, bylojančių, kad technologija yra galimai veiksmingesnė, nei šiuo metu taikoma;

0 balų suteikiama, jei problemai spręsti siūlomai technologijai pagrįsti nėra mokslinių įrodymų.

2.2.

Technologijos poveikio mastas

0–1

1 balas suteikiamas, jei siūloma technologija turi poveikį ne tik tikslinės populiacijos grupės sveikatos rodikliams, bet turi tiesioginį ir greitą poveikį kitų populiacijos grupių sveikatos rodikliams;

0 balų suteikiama, jei siūloma technologija turi poveikį tik tikslinės populiacijos sveikatos rodikliams.

2.3.

Technologijos įtaka strateginiuose sveikatos dokumentuose nustatytiems siektiniems sveikatos rodikliams

0–1

1 balas suteikiamas, jei siūloma technologija turi teigiamą įtaką strateginiuose sveikatos dokumentuose nustatytiems siektiniems sveikatos rodikliams;

0 balas suteikiamas, jei siūloma technologija neturi įtakos strateginiuose sveikatos dokumentuose nustatytiems siektiniems sveikatos rodikliams.

2.4.

Valdžios institucijų pavedimas vertinti technologiją skubos tvarka

0–2

2 balai suteikiami, jei yra valdžios institucijų pavedimas vertinti technologiją skubos tvarka;

0 balų suteikiama, jei nėra valdžios institucijų pavedimo vertinti technologiją skubos tvarka.

__________________________

 


 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ ATITIKTIES LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos priežiūros technologijų atrankos kriterijai

Visuomenės sveikatos priežiūros technologijai suteikiama atrankos kriterijų reikšmė (balais)

Atrankos kriterijaus reikšmės pagrindimas

Pastabos

1.

Bendrieji kriterijai. Kompleksinis visuomenės sveikatos priežiūros problemos, kuriai spręsti skirta technologija, vertinimas

1.1.

Problemos bendrieji epidemiologiniai rodikliai

 

 

 

1.2.

Problemos epidemiologiniai rodikliai, kuriuos galima pagerinti taikant siūlomą technologiją

 

 

 

1.3.

Problemos netolygumų mažinimas

 

 

 

2.

Specialieji kriterijai. Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos vertinimas

2.1.

Alternatyvų egzistavimas ir mokslinių įrodymų prieinamumas

 

 

 

2.2.

Technologijos poveikio mastas

 

 

 

2.3.

Technologijos įtaka strateginiuose sveikatos dokumentuose nustatytiems siektiniems sveikatos rodikliams

 

 

 

2.4.

Valdžios institucijų pavedimas vertinti technologiją skubos tvarka

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

________________________