Mazeikiai

 

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

 

SPRENDIMAS

Dėl mažeikių MIESTO TERITORIJOS bendrojo plano KoREGAVIMO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 14 d. Nr. T1-335

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1, 3 ir 6 dalimis, 28 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 218 ir 235 punktais ir atsižvelgdama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo dokumento 2018-10-31 patikrinimo aktą Nr. REG86582, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimą (pridedama) (aiškinamasis raštas ir brėžiniai pridedami TPD Nr. K-VT-61-16-481).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Antanas Tenys