LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ DALYVIŲ ATLEIDIMO NUO BAUDŲ IR JŲ SUMAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 30 d. 1S-79 (2020)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 381, 40, 45, 53, 55, 57 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu, VIII skyriumi įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.  Patvirtinti Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Konkurencijos tarybos 2008 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 1S-27 „Dėl Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                             Šarūnas Keserauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 1S-79 (2020)

 

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ DALYVIŲ ATLEIDIMO NUO BAUDŲ IR JŲ SUMAŽINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja draudžiamo konkurentų susitarimo, nurodyto Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, arba kito konkurentų susitarimo, kuriuo siekiama riboti konkurenciją ir kuriuo pažeidžiamos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies nuostatos, dalyvio arba draudžiamo ne konkurentų susitarimo dėl tiesioginio ar netiesioginio kainos nustatymo (fiksavimo), nurodyto Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte (toliau – draudžiamas susitarimas, kuriam taikomos Taisyklės), dalyvio atleidimo nuo baudos ir jos sumažinimo tvarką.

2Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Bauda – Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatyta piniginė bauda ir 40 straipsnio 1 dalyje numatyta sankcija.

2.2. Iniciatorius – ūkio subjektas, kuris ėmėsi veiksmų, kad priverstų kitą (-us) ūkio subjektą (-us), panaudodamas spaudimą, sudaryti draudžiamą susitarimą, kuriam taikomos Taisyklės, prie jo prisijungti arba tęsti dalyvavimą jame. Toks spaudimas šiuo atveju apima, bet neapsiriboja, fizine ir (ar) psichologine prievarta ar grasinimais ją panaudoti, ūkio subjekto turto sunaikinimu ar sugadinimu, šantažu, ekonominiu spaudimu, kuris gali nulemti išstūmimą iš rinkos, ir panašaus pobūdžio veikla. Tokiu spaudimu nelaikomi veiksmai, kurie gali nulemti ūkio subjekto, kuriam daromas poveikis, pelno maržos sumažėjimą, bet negali nulemti išstūmimo iš rinkos. Tokiu spaudimu taip pat nelaikomas draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, įgyvendinimo mechanizmas, kuris gali apimti tam tikras neigiamo poveikio priemones nukreiptas prieš tokio draudžiamo susitarimo nesilaikančius ūkio subjektus.

2.3. Pareiškėjas – ūkio subjektas, dalyvaujantis ar dalyvavęs draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės, Konkurencijos tarybai nepriklausomai nuo kitų tokio draudžiamo susitarimo dalyvių pateikęs šiose Taisyklėse nurodytą informaciją apie jo sudarytą susitarimą, taip pat buvęs ūkio subjekto vadovas Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

2.4. Prašymas – savanoriškas ūkio subjekto, jo buvusio vadovo arba jų vardu įgaliotų atstovų Konkurencijos tarybai raštu ar žodžiu teikiamas pareiškimas ar jo protokolas, kuriame pateikiama ūkio subjekto arba jo buvusio vadovo turima informacija apie draudžiamą susitarimą, kuriam taikomos Taisyklės, ir ūkio subjekto vaidmenį jame ir kuris parengtas specialiai pateikimo Konkurencijos tarybai tikslais, kuriuo prašoma atleisti nuo baudos ar sumažinti baudą, kuri kitaip būtų paskirta už dalyvavimą draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės, jei tenkinamos Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 arba 2 dalyse nustatytos sąlygos.

2.5. Supaprastintas prašymas – pareiškimas, pateiktas Konkurencijos tarybai pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 4 dalį.

2.6. Žymeklis – laikinas Pareiškėjo užimamos vietos eilėje dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo rezervavimas, skirtas prašymui pateikti bei surinkti pakankamai informacijos ir įrodymų tam, kad būtų tenkinami atleidimo nuo baudų ar baudų sumažinimo reikalavimai.

3Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Konkurencijos įstatyme.

4.  Ūkio subjektų, atleistų nuo baudos arba kuriems bauda yra sumažinta, vadovams neskiriamos sankcijos, jei tenkinamos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje numatytos sąlygos, išskyrus Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį. Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos atleidimo nuo baudos ir baudos sumažinimo sąlygos bei šios Taisyklės mutatis mutandis (su reikiamais pakeitimais) taikomos ūkio subjekto vadovo teikiamam prašymui.

5Ūkio subjektų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), kurie vykdo ūkinę veiklą savo vardu, gali būti atleisti nuo baudų arba jiems gali būti sumažintos baudos, jei atitinka atleidimo nuo baudų arba baudų sumažinimo reikalavimus tais atvejais, kai jie patys vykdo ekonominę veiklą ir dalyvauja įtariamame draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės, savo vardu, o ne savo narių vardu. Šios Taisyklės mutatis mutandis (su reikiamais pakeitimais) taikomos ir ūkio subjektų junginių teikiamiems prašymams.

6.  Kelių ūkio subjektų bendri prašymai dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo nepriimami.  

 

II SKYRIUS

DRAUDŽIAMO SUSITARIMO DALYVIO ATLEIDIMAS NUO BAUDOS

 

7Ūkio subjektas atleidžiamas nuo baudos, numatytos už padarytą pažeidimą, jeigu yra tenkinamos visos Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Iniciatorius negali būti atleidžiamas nuo baudos už dalyvavimą draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės. Ūkio subjektas, kuris organizavo, koordinavo draudžiamą susitarimą, kuriam taikomos Taisyklės, ar padėjo jį sudaryti, gali būti atleidžiamas nuo baudos už dalyvavimą tokiame draudžiamame susitarime ar padėjimą jį sudaryti.

8Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta sąlyga yra įvykdyta, jei ūkio subjektas savanoriškai atskleidžia savo dalyvavimą draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės.

9Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos sąlygos yra įvykdytos, jeigu pateikta informacija sudaro pagrindą Konkurencijos tarybai atlikti patikrinimą, numatytą šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 arba 2 punkte (toliau – tikslinis patikrinimas) dėl įtariamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, arba yra pakankama Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir (ar) SESV 101 straipsnio pažeidimo konstatavimui, ir:

9.1. ūkio subjekto kreipimosi į Konkurencijos tarybą metu Konkurencijos taryba neturėjo pakankamai įrodymų, kurie leistų atlikti tikslinį patikrinimą, arba Konkurencijos taryba dar neatliko tokio patikrinimo, tai yra, atitinkamas ūkio subjektas yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, dalyvių, pateikęs atitinkamą informaciją ir įrodymus; arba

9.2. iki ūkio subjekto kreipimosi į Konkurencijos tarybą ji dar neturėjo pakankamų įrodymų pažeidimui konstatuoti, tai yra, atitinkamas ūkio subjektas yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, dalyvių, pateikęs atitinkamą informaciją ir įrodymus.

10Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta sąlyga yra įvykdyta, jeigu ūkio subjektas nutraukė savo dalyvavimą draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės, ne vėliau kaip iš karto po to, kai kreipėsi į Konkurencijos tarybą, išskyrus atvejus, kai, Konkurencijos tarybos sprendimu, dalyvauti draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės, tikslinga, siekiant išsaugoti tyrimo vientisumą.

11Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta sąlyga yra įvykdyta, jeigu ūkio subjektas tikrai, visapusiškai, nepertraukiamai ir operatyviai nuo kreipimosi į Konkurencijos tarybą iki galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo visų įtariamų ūkio subjektų atžvilgiu bendradarbiauja su Konkurencijos taryba. Šios ūkio subjekto pareigos bendradarbiauti apimtis suprantama atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Toks bendradarbiavimas apima veiksmus, kai ūkio subjektas:

11.1.  suteikia Konkurencijos tarybai visą su draudžiamu susitarimu, kuriam taikomos Taisyklės, susijusią informaciją ir įrodymus, kuriuos įgyja arba kurie jam tampa prieinami, įskaitant:

11.1.1. savo pavadinimą ir buveinės adresą;

11.1.2. visų kitų esamų ar buvusių tokio draudžiamo susitarimo dalyvių pavadinimus, taip pat kitą turimą informaciją apie juos;

11.1.3. išsamų draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, aprašymą, įskaitant:

11.1.3.1.   prekes ir paslaugas, kurioms tokiu draudžiamu susitarimu daromas poveikis;

11.1.3.2.   tokio draudžiamo susitarimo paveiktą teritoriją (-as);

11.1.3.3.   tokio draudžiamo susitarimo trukmę;

11.1.3.4.   tokio draudžiamo susitarimo pobūdį (pavyzdžiui, susitarimas dėl kainų, pasidalijimas rinkomis);

11.1.3.5.   paaiškinimus dėl tokio draudžiamo susitarimo veikimo mechanizmo;

11.1.3.6.   informaciją apie tai, į kokias kitas Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijas ar Europos Komisiją ar trečiųjų valstybių konkurencijos institucijas buvo kreiptasi ar ketinama kreiptis dėl atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo to paties draudžiamo susitarimo atžvilgiu;

11.2.  atsako į bet kurį klausimą, kai tai, Konkurencijos tarybos vertinimu, gali padėti nustatyti reikšmingus faktus;

11.3.  užtikrina, kad būtų sudaryta galimybė Konkurencijos tarybai gauti paaiškinimus iš esamų ūkio subjekto vadovų ir kitų darbuotojų ir deda pagrįstas pastangas, kad būtų sudaryta galimybė gauti paaiškinimus iš buvusių ūkio subjekto vadovų ir kitų darbuotojų.

12Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta sąlyga yra įvykdyta, jeigu ūkio subjektas:

12.1.  nei svarstydamas teikti prašymą Konkurencijos tarybai, nei po prašymo pateikimo Konkurencijos tarybai nenaikino, neklastojo ir nenuslėpė su draudžiamu susitarimu, kuriam taikomos Taisyklės, susijusios informacijos ar įrodymų;

12.2.  nei svarstydamas teikti prašymą Konkurencijos tarybai, nei po prašymo pateikimo Konkurencijos tarybai neatskleidė savo ketinimo kreiptis ar kreipimosi į Konkurencijos tarybą dėl atleidimo nuo baudos fakto ir jo turinio tol, kol Konkurencijos taryba nepateikia pranešimo apie įtariamą pažeidimą procedūros dalyviams, išskyrus atvejus, kai kitaip raštu sutarta su Konkurencijos taryba arba kai atitinkama informacija atskleidžiama Europos Komisijai ar kitoms Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijoms ar trečiųjų valstybių konkurencijos institucijoms.

13Atleidimo nuo baudos procedūros pabaigoje išaiškėjus aplinkybei, jog ūkio subjektas pažeidė nustatytas atleidimo nuo baudos sąlygas, jis negali pretenduoti į baudos sumažinimą tos pačios procedūros metu.

 

III SKYRIUS

BAUDOS SUMAŽINIMAS DRAUDŽIAMO SUSITARIMO DALYVIUI

 

14Ūkio subjektui, įskaitant ir draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, iniciatorių, bauda sumažinama, jeigu yra tenkinamos visos Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

15Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta sąlyga aiškinama pagal šių Taisyklių 8 punkto nuostatas.

16Aplinkybė, ar pateikti įrodymai turi didelę pridėtinę vertę pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 2 punktą, vertinama atsižvelgiant į tai, ar įrodymų pobūdis ir (arba) detalumo lygis padidina Konkurencijos tarybos galimybes įrodyti draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, sudarymą. Paprastai rašytiniai įrodymai, kurie atsirado draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, laikotarpiu, turi didesnę pridėtinę vertę nei įrodymai, kurie atsirado po su tokiu draudžiamu susitarimu susijusio laikotarpio. Paprastai tiesioginiai įrodymai, kurie patvirtina draudžiamą susitarimą, kuriam taikomos Taisyklės, turi didesnę pridėtinę vertę nei netiesioginiai įrodymai. Jeigu ūkio subjektas Konkurencijos tarybai pateikia informaciją ir įrodymus, kurie patvirtina papildomus faktus, lemiančius didesnės baudos skyrimą draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, dalyviams, tai Konkurencijos taryba, skirdama baudą tokius įrodymus pateikusiam ūkio subjektui, į šiuos papildomus faktus neatsižvelgia.

17Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose numatytos sąlygos aiškinamos atsižvelgiant į šių Taisyklių 10, 11 ir 12 punktų nuostatas.

18Prašymas gali būti pateikiamas tik iki tol, kol Konkurencijos taryba patvirtina atitinkamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, pranešimą apie įtariamą pažeidimą.

19Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas atitinkančiam ūkio subjektui bauda atitinkamai sumažinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 patvirtintą Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO ATLEISTI NUO BAUDOS ARBA BAUDĄ SUMAŽINTI PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

20.  Prieš pateikdamas prašymą ūkio subjektas gali anonimiškai kreiptis į Konkurencijos tarybą, siekdamas gauti neformalią bendro pobūdžio konsultaciją dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo sąlygų. Tokia neformali konsultacija gali būti teikiama ūkio subjektui anonimiškai, todėl ir Konkurencijos tarybai, ir ūkio subjektui nesukuria jokių teisių ir pareigų, susijusių su konkrečiais prašymais, pateikiamais Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio ir šių Taisyklių nustatyta tvarka, ar konkrečiais Konkurencijos tarybos vykdomais tyrimais dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ar (ir) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo. Tokios konsultacijos teikiamos Konkurencijos tarybos interneto svetainėje nurodytais Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės telefono numeriais (+370 5 260 8879+370 5 212 6641), elektroniniu paštu (Praneskmums@kt.gov.lt) ar Konkurencijos tarybos patalpose.

21Prašymas pateikiamas raštu arba žodžiu. Prašymas teikiamas valstybine lietuvių kalba arba anglų kalba, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąja kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba abipusiškai susitaria su pareiškėju. Jeigu prašymas teikiamas ne valstybine lietuvių kalba, ne anglų kalba ir ne kita Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąja kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba abipusiškai susitaria su pareiškėju, pridedamas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Dokumentai ir kita informacija, surašyta anglų kalba arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąja kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba abipusiškai susitaria su pareiškėju, gali būti pateikiama be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, tačiau Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti pateikti dokumentų ir kitos informacijos vertimą į valstybinę lietuvių kalbą.

22Pareiškėjas arba jo įgaliotas atstovas, teikdamas prašymą, turi aiškiai nurodyti, kad šis prašymas yra dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo. Pareiškėjas prašymo atleisti nuo baudos pateikimo Konkurencijos tarybai metu turi teisę nurodyti, kad tuo atveju, jei nėra tenkinamos atleidimo nuo baudos sąlygos, pateiktas prašymas turėtų būti svarstomas kaip prašymas dėl baudos sumažinimo.

23Prašymą, pateikiamą raštu, pasirašo ūkio subjekto vadovas arba jo įgaliotas atstovas. Prie atstovo pasirašyto prašymo turi būti pridedamas įgaliojimus atstovauti ūkio subjektui patvirtinantis dokumentas.

24Ūkio subjektas prašymą taip pat gali pateikti žodžiu Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui (toliau – Konkurencijos tarybos darbuotojas). Prašymas žodžiu teikiamas valstybine lietuvių kalba arba anglų kalba, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąja kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba abipusiškai susitaria su pareiškėju. Jeigu Pareiškėjas ar jo atstovas nemoka valstybinės lietuvių kalbos arba anglų kalbos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąja kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba abipusiškai susitaria su pareiškėju, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo Pareiškėjas negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Konkurencijos tarybą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę lietuvių kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia Pareiškėjas, kuris kreipiasi į Konkurencijos tarybą, savo iniciatyva. Pareiškėjo prašymą žodžiu įformina Konkurencijos tarybos darbuotojas surašydamas protokolą, kurį pateikia pasirašyti Pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę nuspręsti, ar jis pageidauja, kad Konkurencijos tarybos darbuotojas įteiktų atstovui pasirašyto protokolo kopiją. Prie atstovo pasirašyto protokolo turi būti pridedamas įgaliojimus atstovauti ūkio subjektui patvirtinantis dokumentas.

25.  Pareiškėjui ar jo atstovui sutinkant, Konkurencijos tarybos darbuotojas gali Pareiškėjo prašymą žodžiu įrašyti garso ar vaizdo įrašymo priemonėmis ir saugoti Konkurencijos taryboje tyrimo tikslais. Garso ar vaizdo įrašo metu turi būti aiškiai išdėstomas prašymo turinys.

26Prašymas, pateiktas žodžiu, nagrinėjamas tokia pačia tvarka kaip prašymas, pateiktas raštu. Kai Pareiškėjas prašymą pateikia žodžiu, visus prie prašymo pridedamus draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, buvimą pagrindžiančius įrodymus Pareiškėjas teikia rašytine, garso, vaizdo ar kita forma, kuria jie buvo užfiksuoti.

27Konkurencijos taryboje gautas prašymas registruojamas, nurodant jo gavimo datą ir laiką. Prašymą pateikusio ūkio subjekto pageidavimu, Konkurencijos taryba raštu patvirtina prašymo gavimo faktą ir nurodo prašymo gavimo datą ir laiką.

28.  Pareiškėjas, norintis pasinaudoti šiose Taisyklėse numatyta atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo galimybe, pirmiausia gali informuoti Konkurencijos tarybą apie tokį savo ketinimą ir prašyti nustatyti jam terminą pateikti prašymą bei surinkti visą reikiamą informaciją ir įrodymus, kurie reikalingi tam, kad būtų tenkinamos atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo sąlygos, tai yra, jam suteikiamas Žymeklis. Tokiu atveju Pareiškėjas pateikia Konkurencijos tarybai prašymą dėl Žymeklio, kuriame pagal galimybes nurodo:

28.1savo pavadinimą ir buveinės adresą;

28.2visų kitų esamų ar buvusių tokio draudžiamo susitarimo dalyvių pavadinimus, taip pat kitą turimą informaciją apie juos;

28.3.  galimą konkurencijos problemą, dėl kurios teikiamas prašymas dėl Žymeklio;

28.4.  informaciją apie susijusias prekes ir paslaugas bei susijusią (-ias) teritoriją (-as);

28.5.  įtariamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, laikotarpį;

28.6.  įtariamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, veiksmų pobūdį (pavyzdžiui, susitarimas dėl kainų, pasidalijimas rinkomis);

28.7informaciją apie visus su draudžiamu susitarimu, kuriam taikomos Taisyklės, susijusius bet kurioms kitoms Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijoms ar Europos Komisijai ar trečiųjų valstybių konkurencijos institucijoms pateiktus ar ketinamus teikti prašymus atleisti nuo baudos ar baudą sumažinti.

29.  Prašymui dėl Žymeklio pagal šių Taisyklių 28 punktą taikomos šių Taisyklių 21–27 punktų nuostatos.

30.  Jeigu ūkio subjektas pateikia Konkurencijos tarybai prašymą dėl Žymeklio, atitinkantį šių Taisyklių 28 punkte numatytus reikalavimus, Konkurencijos tarybos darbuotojas, atsižvelgdamas į gautus iš kitų ūkio subjektų prašymus dėl Žymeklio, dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo, turimą informaciją ir kitas aplinkybes, sprendžia, ar patenkinti tokį ūkio subjekto prašymą. Jeigu ūkio subjekto prašymas dėl Žymeklio tenkinamas, Konkurencijos tarybos darbuotojas nustato terminą (paprastai 20 darbo dienų), per kurį ūkio subjektas privalo pateikti visą trūkstamą informaciją ir įrodymus. Konkurencijos taryba ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo tenkinti ūkio subjekto prašymą dėl Žymeklio ir nurodyti pateikti trūkstamą informaciją ir įrodymus, apie tai informuoja ūkio subjektą. Jeigu ūkio subjektas pateikia trūkstamą informaciją ir įrodymus per nustatytą terminą, jie laikomi pateiktais šių Taisyklių 28 punkte nurodyto prašymo gavimo Konkurencijos taryboje dieną ir valandą.

31.  Jeigu Pareiškėjas pateikia prašymą dėl Žymeklio, kuris neatitinka šių Taisyklių 28 punkte numatytų reikalavimų, Konkurencijos tarybos darbuotojas suteikia papildomą terminą, ne trumpesnį nei 3 darbo dienos, pateikti patikslintą prašymą dėl Žymeklio. Jeigu Pareiškėjas nepateikia patikslinto prašymo dėl Žymeklio, Pareiškėjas praranda užimtą vietą eilėje dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo. Tokiu atveju Konkurencijos taryba sprendžia dėl kitų prašymų dėl Žymeklio, atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo priėmimo.

32Nustačius, kad prašymas dėl atleidimo nuo baudos su kartu teikiamais įrodymais bei informacija tenkina Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą sąlygą, ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos, Konkurencijos taryba priima sprendimą, kad prašymas atleisti nuo baudos sąlyginai tenkina Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir apie tai informuoja žodžiu arba, Pareiškėjo pageidavimu – raštu, tokį prašymą pateikusį Pareiškėją bei nurodo, kad jis gali būti atleistas nuo baudos, jei iki galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo tenkins visas Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

33Konkurencijos taryba šių Taisyklių 32 punkte numatyta tvarka priėmusi sprendimą, kad prašymas atleisti nuo baudos netenkina Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, apie tai informuoja tokį prašymą pateikusį ūkio subjektą. Ūkio subjektas turi teisę atsiimti savo prašymą atleisti nuo baudos ir su juo pateiktus įrodymus arba nurodyti, kad toks prašymas būtų vertinamas kaip ūkio subjekto prašymas sumažinti baudą pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies nuostatas.

34Prašymo vertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 ar 2 dalies ir šių Taisyklių II ar III skyriuose nurodytas sąlygas išdėstomas pranešime apie įtariamą pažeidimą. Prieš išsiunčiant suinteresuotiems asmenims pranešimą apie įtariamą pažeidimą, Konkurencijos tarybos darbuotojas informuoja Pareiškėją apie pranešimo apie įtariamą pažeidimą išsiuntimo procedūros dalyviams numatomą datą.

35Jei buvo gauti kelių ūkio subjektų prašymai, Konkurencijos taryba nenagrinėja kitų prašymų atleisti nuo baudos ar baudą sumažinti, kol nenusprendžia dėl jau gauto pirmojo prašymo, susijusio su tuo pačiu įtariamu pažeidimu, nepriklausomai nuo to, ar vėliau yra gaunamas reikalavimus atitinkantis prašymas atleisti nuo baudos ar baudą sumažinti, ar prašymas suteikti Žymeklį. Pranešime apie įtariamą pažeidimą tokių prašymų vertinimas pateikiamas atsižvelgiant į laiką, kada kiekvienas iš prašymų buvo pateiktas. Pirmiausiai įvertinamas pirmas gautas prašymas, o kiti prašymai vertinami atsižvelgiant į tai, kokią informaciją ir įrodymus Konkurencijos taryba turėjo iki konkretaus prašymo gavimo momento.

 

V SKYRIUS

SUPAPRASTINTAS PRAŠYMAS

 

36Konkurencijos taryboje gautas Supaprastintas prašymas registruojamas nurodant jo gavimo datą ir laiką. Supaprastintą prašymą pateikusio ūkio subjekto pageidavimu, Konkurencijos taryba raštu patvirtina Supaprastinto prašymo gavimo faktą ir nurodo Supaprastinto prašymo gavimo datą ir laiką.

37Supaprastintame prašyme, ūkio subjektas turi glaustai apibūdinti:

37.1.  savo pavadinimą ir buveinės adresą;

37.2.  kitų tokio draudžiamo susitarimo dalyvių pavadinimus, taip pat kitą turimą informaciją apie juos;

37.3.  informaciją apie susijusias prekes ir paslaugas bei susijusią (-ias) teritoriją (-as);

37.4.  draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, trukmę;

37.5.  draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, pobūdį (pavyzdžiui, susitarimas dėl kainų, pasidalijimas rinkomis);

37.6.  valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-iose) tikėtina, galima rasti draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, įrodymų;

37.7.  informaciją apie visus su draudžiamu susitarimu, kuriam taikomos Taisyklės, susijusius bet kurioms kitoms valstybių narių konkurencijos institucijoms ar Europos Komisijai ar trečiųjų valstybių konkurencijos institucijoms pateiktus ar ketinamus teikti prašymus atleisti nuo baudos ar baudą sumažinti.

38Supaprastintam prašymui taikomos šių Taisyklių 21–27 punktų nuostatos.

39Jeigu Konkurencijos taryba, gavusi Supaprastintą prašymą, nusprendžia pareikalauti išsamesnės informacijos, Konkurencijos tarybos darbuotojas turi teisę reikalauti, jog ūkio subjektas pateiktų patikslinimus tik dėl šių Taisyklių 37 punkte nurodytos informacijos.

40Gavusi Supaprastintą prašymą, Konkurencijos taryba patikrina, ar yra gavusi kitų ūkio subjektų Supaprastintų prašymų ar prašymų dėl to paties įtariamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, taip pat ar Europos Komisija yra gavusi išsamų prašymą dėl to paties įtariamo draudžiamo susitarimo. Jeigu Konkurencijos taryba nėra gavusi tokių Supaprastintų prašymų ar prašymų ir, Konkurencijos tarybos vertinimu, ūkio subjekto pateiktas Supaprastintas prašymas atitinka šių Taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus, apie tai ji informuoja Supaprastintą prašymą pateikusį ūkio subjektą. Konkurencijos taryba informuoja Supaprastintą prašymą pateikusį ūkio subjektą, kad Europos Komisija yra pagrindinė ryšių su Pareiškėju palaikytoja tol, kol paaiškės, ar Europos Komisija imsis šio tyrimo visapusiškai ar iš dalies. Konkurencijos taryba informuoja Pareiškėją, kad tokiu atveju Europos Komisija pateiks nurodymus Pareiškėjui dėl bet kurių tolesnių Pareiškėjo atliktinų veiksmų. Šiuo laikotarpiu Konkurencijos taryba gali prašyti Europos Komisijos, kad būtų teikiama informacija apie padėtį, susijusią su tokio išsamaus prašymo nagrinėjimu.

41Jeigu Europos Komisija informuoja Konkurencijos tarybą apie tai, kad ji neketina imtis tyrimo nei visapusiškai, nei iš dalies, kuriame ūkio subjektas Konkurencijos tarybai yra pateikęs Supaprastintą prašymą, Konkurencijos taryba Supaprastintą prašymą pateikusį ūkio subjektą informuoja apie tai, kad jis pateiktų prašymą pagal šių Taisyklių IV skyriaus nuostatas. Tik išimtiniais atvejais, kai yra būtina apibrėžti tyrimo ribas ar jį priskirti tam tikrai konkurencijos institucijai, Konkurencijos taryba gali prašyti, kad ūkio subjektas, pateikęs Supaprastintą prašymą, pateiktų prašymą pagal šių Taisyklių IV skyrių, kol dar Europos Komisija nėra informavusi Konkurencijos tarybos apie tai, kad ji neketina imtis tyrimo. Šiame punkte nurodytais atvejais Konkurencijos taryba nustato protingą terminą, ne trumpesnį nei 20 darbo dienų, per kurį Supaprastintą prašymą pateikęs ūkio subjektas privalo pateikti prašymą pagal šių Taisyklių IV skyriaus nuostatas. Ūkio subjektas turi teisę savo iniciatyva pateikti išsamų prašymą pagal šių Taisyklių IV skyriaus nuostatas bet kuriuo metu.

42Jeigu ūkio subjektas išsamų prašymą pagal šių Taisyklių IV skyriaus nuostatas pateikia per Konkurencijos tarybos nustatytą laikotarpį šių Taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka, laikoma kad prašymas yra pateiktas Supaprastinto prašymo pateikimo laiku, jeigu Supaprastintas prašymas apima tą pačią prekę ar prekes, tą pačią teritoriją ar teritorijas, kuriems daromas poveikis, tą pačią draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, trukmę, kaip ir Europos Komisijai pateiktas prašymas atleisti nuo baudos ar baudą sumažinti, kuris galėjo būti atnaujintas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43Ūkio subjekto pateikto prašymo dėl atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo, prašymo dėl Žymeklio ar Supaprastinto prašymo pateikimo faktas bei turinys yra laikomi konfidencialiais ir neatskleidžiami kitiems įtariamo draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, dalyviams ar kitiems asmenims iki pranešimo apie įtariamą pažeidimą patvirtinimo. Baigus tyrimą dėl draudžiamo susitarimo, kuriam taikomos Taisyklės, ūkio subjekto prašymo dėl atleidimo nuo baudos ar prašymo dėl baudos sumažinimo, prašymo dėl Žymeklio ar Supaprastinto prašymo turiniui taikomi Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio reikalavimai.

44Aplinkybė, kad ūkio subjektas atleistas nuo baudos arba kad jam sumažinta bauda, neatleidžia tokio ūkio subjekto nuo civilinės atsakomybės dėl dalyvavimo draudžiamame susitarime, kuriam taikomos Taisyklės. Ūkio subjektui, atleistam nuo baudos, taikomos Konkurencijos įstatyme numatytos specialiosios civilinės atsakomybės taisyklės, galinčios nulemti mažesnę civilinės atsakomybės apimtį, lyginant su kitais pažeidime dalyvavusiais ir nuo baudos neatleistais ūkio subjektais.

______________