LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 3D-290

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 5 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020)1539, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai įgyvendinta Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo tinklo 2020 metų veiksmų planą (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-290 .

 

LIETUVOS KAIMO TINKLO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Lietuvos kaimo tinklo 2020 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas), reglamentuojantis Lietuvos kaimo tinklo veiksmus ir veiklas, įgyvendinamas siekiant Lietuvos kaimo tinklo tikslų, nustatytų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 5 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020)1539, ir Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programa).

2. Veiksmų plane vartojami pavadinimų trumpiniai:

2.1EIP – Europos inovacijų partnerystė.

2.2EKPT Europos kaimo plėtros tinklas.

2.3ES – Europos Sąjunga.

2.4. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.

2.5LKT – Lietuvos kaimo tinklas.

2.6VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

3. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, Veiksmų programoje.

4. Veiksmų planas įgyvendinamas LKT narių ir LKT Sekretoriato iniciatyva.

5. Veiksmų planu yra nustatytos šios 2020 metų prioritetinės sritys:

5.1. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginio plano rengimas.

5.2. Gerųjų KPP pavyzdžių atranka (rinkimas, analizė, klasifikavimas, sklaida).

5.3. EIP veiklos grupės ir inovacijos.

5.4. VVG ir bendruomeniškumo skatinimas.

5.5. Klimato kaitos mažinimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių.

6. Veiksmų planas gali būti keičiamas žemės ūkio ministro įsakymu.

7. LKT komunikacijos planas, veiklos (veiklų numeriai nurodyti remiantis Veiksmų programos 1 priedu) ir įgyvendinamos priemonės:

 

 

Veik-

los

Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendi-

nimo laikotarpis

Priemonės iniciatorius

Tikslinė grupė

Siektini rodikliai

1.

VEIKLA – KOMUNIKACIJA APIE KAIMO PLĖTRĄ

1.1.

Sekretoriato organizuojami renginiai, skirti viešinti ir informuoti apie KPP:

 

1.1.1.

Viešinimo renginys apie LKT narių įgyvendintus komunikacijos projektus

III–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, LKT veiklos koordinavimo grupė

Pagal Sekretoriato įgyvendinamą paramos projektą suorganizuotų renginių skaičius – ne mažiau kaip 10 vnt.

1.1.2.

Viešinimo renginys apie LKT modelį, tikslus, veiklas būsimuoju programiniu laikotarpiu

IV ketv.

1.1.3.

Kiti renginiai, kuriais siekiama didinti KPP žinomumą, viešinti KPP įgyvendinimo gerąją patirtį ir pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti EIP veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse

I–IV ketv.

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

1.2.

Informacijos viešinimas LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Publikuotų naujienų skaičius – ne mažiau kaip 20 vnt.

1.3.

Viešinimo atributika, skirta informuoti visuomenę apie KPP, skatinti suinteresuotųjų grupių susidomėjimą KPP, kurti teigiamą nuomonę apie ES kaimo plėtros politiką

III–IV ketv.

Ne mažiau kaip 6 rūšių viešinimo priemonės.

1.4.

Kalendorius, skirtas viešinti KPP projektus

IV ketv.

Parengtas ir išleistas 1 kalendorius.

1.5.

LKT narių komunikacijos projektuose organizuojami renginiai (teminiai renginiai, renginiai „Atviras ūkis“, renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“, KPP viešinimo akcijos), skirti pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika

I–IV ketv.

LKT nariai

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Pagal LKT narių komunikacijos projektus suorganizuotų renginių skaičius – ne mažiau kaip 70 vnt.

1.6.

LKT narių komunikacijos projektų teminės KPP komunikacijos priemonės:

 

1.6.1.

Ne žemės ūkio verslų gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

LKT nariai

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 15 gerųjų pavyzdžių

1.6.2.

Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovėse

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 10 gerųjų pavyzdžių

1.6.3.

Viešųjų paslaugų teikimo kaimo vietovėse gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 15 gerųjų pavyzdžių

1.6.4.

KPP inovacijų gerieji pavyzdžiai žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 10 gerųjų pavyzdžių

1.6.5.

LEADER bendradarbiavimo gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 5 LEADER bendradarbiavimo projektų gerųjų pavyzdžių

1.6.6.

LEADER socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 15 LEADER vietos projektų gerųjų pavyzdžių

1.6.7.

Sėkmingas (-a) KPP jaunasis (-oji) ūkininkas (-ė)

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 10 gerųjų pavyzdžių

1.6.8.

Naujų ūkininkavimo metodų, modernių technologijų diegimo ūkyje gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 10 gerųjų pavyzdžių

1.6.9.

Ekologinio ūkininkavimo gerieji KPP pavyzdžiai

III–IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt. ir atrinkta ne mažiau kaip 10 gerųjų pavyzdžių

2.

VEIKLA – PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ PAGAL VISUS KPP PRIORITETUS RINKIMAS

2.1.

Konkursas „Krašto auksas“

I ketv.

ŽŪM, Sekretoriatas

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Įvykdytas 1 konkursas ir 10 konkurso laureatų apdovanojimo renginių.

2.2.

KPP gerųjų projektų pavyzdžių skilties LKT interneto svetainėje sukūrimas ir reguliarus pildymas informacija

III–IV ketv.

Gerųjų projektų pavyzdžių skilties LKT interneto svetainėje sukūrimas – 1 vnt.

3.

VEIKLA – VVG MOKYMAS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLE ORGANIZAVIMAS BEI TECHNINĖ PAGALBA TERITORINIAM IR TARPTAUTINIAM VVG BENDRADARBIAVIMUI

3.1.

Mokymai VVG darbuotojams bei VVG valdymo organų nariams

III–IV ketv.

Sekretoriatas

VVG

1. Įvykdyti mokymai – iki 15 mokymų.

2. Atliktos visų įvykdytų mokymų dalyvių apklausos.

3.2.

VVG apklausa, skirta identifikuoti VVG motyvaciją įgyvendinti bendradarbiavimo projektus ir nustatyti įgūdžių / gebėjimų ugdymo poreikį

II ketv.

VVG apklausa – 1 vnt.

3.3.

VVG mokymų / seminarų apie bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą organizavimas

III–IV ketv.

Suorganizuoti mokymai / seminarai – 2 vnt.

3.4.

LEADER skilties LKT interneto svetainėje reguliarus pildymas informacija apie VVG, jų įgyvendinamas vietos plėtros strategijas, VVG renginių ir mokymų medžiaga

I–IV ketv.

Pildoma informacija LEADER skiltyje LKT interneto svetainėje.

4.

VEIKLA – INFORMACIJOS, ŽINIŲ, TYRIMŲ REZULTATŲ IR GEROSIOS PATIRTIES APIE KAIMO PLĖTROS PROCESUS KEITIMOSI IR SKLAIDOS ORGANIZAVIMAS

4.1.

LKT laikinoji darbo grupė dėl LEADER / BIVP pereinamojo laikotarpio ir naujos daugiametės finansinės perspektyvos galimybių

II–IV ketv.

Sekretoriatas ir LKT nariai

LKT nariai, VVG tinklas, valdžios institucijos, su LEADER įgyvendinimu susijusios organizacijos, mokslo sektoriaus atstovai

Sukurta nauja LKT laikinoji darbo grupė – 1 vnt.

4.2.

LKT veiklos koordinavimo grupė

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT veiklos koordinavimo grupė

LKT veiklos koordinavimo grupės posėdžiai – 2 vnt.

4.3.

Renginiai, skirti diskusijoms apie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginio plano rengimą

III–IV ketv.

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos

Įvykdyti renginiai – 2 vnt.

4.4.

Leidinys apie kartų kaitos aktualijas kaime

III–IV ketv.

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Parengtas ir išleistas lietuvių kalba leidinys: A5 formato, spalvoti 32 psl., 300 vnt. tiražu.

5.

VEIKLA – KEITIMASIS PROGRAMOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO REZULTATAIS IR JŲ SKLAIDA

5.1.

Informacijos apie KPP Stebėsenos komiteto veiklą sklaida LKT interneto svetainėje

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, KPP Stebėsenos komiteto nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos

Nuolatinė skiltis LKT interneto svetainėje apie KPP Stebėsenos komiteto veiklą.

5.2.

KPP baigtų tyrimų pristatymo renginys

IV ketv.

Įvykdytas renginys – 1 vnt.

5.3.

LEADER priemonės įgyvendinimo pažangos vertinimo renginys

IV ketv.

VVG, VVG tinklas

Įvykdytas renginys – 1 vnt.

6.

VEIKLA – PARAMA INOVACIJOMS IR EIP VEIKLOS GRUPIŲ ORGANIZAVIMUI, INFORMACIJOS APIE EIP SKLAIDA

6.1.

EIP veiklos grupių projektų rezultatų pristatymo renginys

IV ketv.

Sekretoriatas

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė, EIP veiklos grupės

Įvykdytas renginys – 1 vnt.

6.2.

Informacijos apie Lietuvos EIP veiklos grupių veiklą viešinimas LKT interneto svetainėje

I–IV ketv.

Sekretoriatas,
EIP veiklos grupės

Lietuvos EIP veiklos grupių projektai viešinami LKT interneto svetainėje.

9.

VEIKLA – DALYVAVIMAS EUROPOS KAIMO PLĖTROS TINKLO IR KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINIŲ KAIMO TINKLŲ VEIKLOJE

9.1.

Informacijos EKPT teikimas, skirtas bendrajai tinklų statistikai (angl. Common Network Statistics)

II ketv.

EKPT

EKPT

Informacijos teikimas – pagal EKPT poreikį.

9.2.

Informacijos EKPT teikimas, skirtas teminėms apklausoms

I–IV ketv.

 

Pastaba. Prie Veiksmų plano įgyvendinimo taip pat gali prisidėti LKT nariai, kurie gali teikti paraiškas paramos projektams įgyvendinti pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles. LKT narių vykdomos veiklos savo esme gali būti naudingos įvairioms Veiksmų programos 1 priede nurodytoms veikloms, tačiau šiuo Veiksmų planu yra laikoma, kad pagrindinė veikla, prie kurios savo įgyvendinamais projektais prisideda LKT nariai, yra veikla Nr. 1 „Komunikacija apie kaimo plėtrą“.

 

____________________________