Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

Dėl pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „DĖl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ Pakeitimo

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. T1-41

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisykles, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Taisyklės):

1. Papildyti Taisykles 5-1 punktu:

5-1. Nesuformuoti valstybinės žemės sklypai, užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais ir naudojami jų eksploatacijai, yra apmokestinami nuomos mokesčiu už valstybinę žemę net ir nesant sprendimo suteikti šiuos sklypus.

Duomenis, apie valstybinės žemės nesuformuotų sklypų naudotojus (pastatų savininkus) kaimo gyvenamosiose vietovėse, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – seniūnijos) teikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (toliau – Žemės ūkio skyrius). Apmokestinamu valstybinės žemės sklypu laikomas Nekilnojamojo turto registre nurodytas statinio (jo dalies), įrenginio užstatytas (eksploatuojamas) plotas, padaugintas iš 2, išskyrus daugiabučius namus, daugiabučiuose namuose įsikūrusias pelno siekiančias įmones.

Daugiabučiams namams, kai nėra suformuotas žemės sklypas, nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą užstatytą namo plotą. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrius (toliau – Vietinio ūkio ir plėtros skyrius) kasmet iki rugsėjo 1 d. pateikia Žemės ūkio skyriui turimus duomenis apie Pasvalio rajone esančius daugiabučius namus, kurie sudarę butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutartis arba kuriems paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“

2. Pakeisti Taisyklių 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Nuomos mokestis už valstybinę žemę skaičiuojamas nuo vidutinės žemės rinkos vertės apskaičiuotos pagal rinkos verčių žemėlapius.“

3. Pakeisti Taisyklių 1319 punktus ir juos išdėstyti taip:

13. Nuomos mokesčiui apskaičiuoti reikalingus kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nuomojamus valstybinės žemės sklypus, jų kainą, nuomininkus Žemės ūkio skyriui pateikia valstybės įmonė Registrų centras.

14. Duomenis apie išnuomotus suformuotus, nesuformuotus valstybinės žemės sklypus ir jų nuomininkus bei naudotojus Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyrius (toliau – NŽT Pasvalio skyrius) iki rugpjūčio 15 d. Duomenų teikimo tvarka nustatoma NŽT Pasvalio skyriaus ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sutartimi.

15. Fiziniams asmenims nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja ir deklaracijas (1 priedas) suformuoja Žemės ūkio skyrius iki kalendorinių metų spalio 15 d.

16. Suformuotos deklaracijos su mokėjimo kvitais fiziniams asmenims išsiunčiamos paštu, elektroniniu paštu arba įteikiamos seniūnijų darbuotojų iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.  

17. Neradus adresato neįteiktos deklaracijos grąžinamos Žemės ūkio skyriui. Mokesčio mokėtojų gyvenamosios vietos patikslinimui Žemės ūkio skyrius kreipiasi pagalbos į seniūnijas, NŽT Pasvalio skyriaus specialistus ir deklaracijas išsiunčia patikslintu adresu.

18. Apmokestinamasis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Laiku neapmokestinti mokesčio mokėtojai gali būti apmokestinti už einamuosius ir ne daugiau kaip už 4 praėjusius kalendorinius metus.

19. Juridiniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaraciją (2 priedas) ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 15 d. pateikia Žemės ūkio skyriui. Juridiniai asmenys pateikia du užpildytus deklaracijos egzempliorius, kurių vienas lieka Žemės ūkio skyriuje, o kitas patikrintas egzempliorius grąžinamas deklaraciją pateikusiam juridiniam asmeniui.

4. Pakeisti Taisyklių 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Mokesčio mokėtojo deklaracija tikslinama (po pirminės deklaracijos suformavimo), kai Pasvalio rajono savivaldybės taryba priima sprendimą dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ar jo sumažinimo; kai NŽT Pasvalio skyrius, VĮ Registrų centras, Vietinio ūkio ir plėtros skyrius ar mokesčio mokėtojas pateikia patikslintus duomenis. Mokesčio deklaracijos gali būti tikslinamos už einamuosius ir ne daugiau kaip už 4 praėjusius kalendorinius metus.“

5. Pakeisti Taisyklių 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Apskaitos skyrius tvarko nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaitą, gruodžio 31 d. būklei parengia ir išsiunčia juridiniams asmenims tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus.“

6. Papildyti Taisyklių 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Pirmiausia užskaitoma visa skola, delspinigiai, po to grąžinama likusi permokos dalis. Žemės nuomos mokesčio permokos, suėjus senaties terminui (10 m.) iš apskaitos nurašomos, vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu.“

7. Pakeisti Taisyklių 3032 punktus ir juos išdėstyti taip:

30. Mokesčio mokėtojams, nesumokėjusiems nuomos mokesčio už valstybinę žemę, Žemės ūkio skyrius siunčia priminimą dėl mokestinės prievolės nevykdymo. Bendroji nepriemoka apskaičiuojama kalendorinių metų sausio 1 d. ir per 20 dienų išsiunčiami priminimai skolininkams, kurių skola viršija 4 Eur.

31. Žemės ūkio skyrius (gruodžio 1 d. ir kovo 1 d. būklei) teikia nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolų sąrašą NŽT Pasvalio skyriui ir seniūnijoms, kad paragintų gyventojus padengti įsiskolinimus. Apskaita kiekvieno mėnesio paskutinei dienai turi būti suvesta per 15 dienų.

32. Savivaldybės administracija informuoja NŽT Pasvalio skyrių apie nuomininkus, vengiančius mokėti nuomos mokestį už išsinuomotą valstybinę žemę dėl nuomos sutarčių nutraukimo.“

8. Pakeisti Taisyklių 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Žemės ūkio skyrius apskaičiuoja bendrąją nepriemoką kalendorinių metų balandžio 1 d. ir per 20 dienų pateikia duomenis apie skolininkus ir skolos dydį Juridiniam ir personalo skyriui.“

 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas