ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-512 „DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO LĖŠOMS PANAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 6 d. Nr. A-274

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A-512 „Dėl nuolatinės Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšoms panaudoti komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u tokios sudėties nuolatinę Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšoms panaudoti komisiją:

Pirmininkė – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja – Aida Adeikienė, Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoja, Socialinės integracijos centro valdybos pirmininkė;

Sekretorė – Vaida Kerėžienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: 

Rasa Mitkienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Rita Balčiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Martynas Rusteika, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Vygandas Milieška, Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narys, Lietuvos kyokushin karate federacijos prezidiumo narys.“

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                           Ingrida Venciuvienė