KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-77 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. TS-1

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 11.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.6. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;“.

1.2. Pakeisti 11.1.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.19. sprendimų dėl Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, likvidavimo ir dėl dalyvavimo steigiant viešuosius ir privačius juridinius asmenis priėmimas, taip pat juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Savivaldybė, priežiūra;“.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 11.1.20 papunktį.

1.4. Pakeisti 11.1.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.21. seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas;“ 

1.5. Pakeisti 11.1.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.26. sprendimų dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo), kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis ir garantijų teikimo už Savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolos, skolinimosi bei garantijų limitų ir gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;“.

1.6. Pakeisti 11.1.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.35. kainų ir tarifų už Savivaldybės valdomų įmonių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų, įmokų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;“.

1.7. Pakeisti 11.1.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1.36. sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;“.

1.8. Papildyti 11.2.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

11.2.7. sprendimų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo priėmimas;“.

1.9. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į frakcijas ir (ar) grupes, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo;“.

1.10. Pakeisti 30.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.3. atleidžiamas iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas), nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, – jo pareigas laikinai einančio Tarybos nario siūlymu buvęs administracijos direktorius skiriamas į administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai arba pavedama Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai;“.

1.11. Papildyti 30.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

30.5. gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys Savivaldybės institucijų ir Tarybos sudaromų kolegialių organų veiklą.“.

1.12. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, slaptu balsavimu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol Savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas nepaskirti, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali eiti laikinai mero pareigas einančio Tarybos nario siūlymu Tarybos paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Asmuo, skiriamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą procedūra ar tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedami mero iniciatyva. Meras šias procedūras gali inicijuoti, o gavęs ne mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių raštu pateiktus nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi (direktoriaus pavaduotoju) motyvus ar oficialią informaciją apie Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) galimą tarnybinį nusižengimą privalo inicijuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą procedūrą ar tarnybinio nusižengimo tyrimą.“.

1.13. Pakeisti 57.1 papunktį į jį išdėstyti taip:

57.1. Vyriausybės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar Savivaldybės interesams ir nuosavybei;“.

1.14. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Po savo kadencijos pabaigos meras ir mero pavaduotojas, jeigu neišrenkamas meru ar nepaskiriamas mero pavaduotoju arba prieš terminą netenka savo įgaliojimų (išskyrus atvejus, kai meras, mero pavaduotojas savo įgaliojimų netenka šio Reglamento 57.1 ir 57.3 papunkčiuose nustatyta tvarka arba netenka Tarybos nario įgaliojimų Tarybos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį), turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki išrinkimo Tarybos nariais eitas valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas), o kai tokios galimybės nėra, – į kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas). Be to, šioje dalyje nustatytu atveju meras ir mero pavaduotojas turi teisę grįžti į iki išrinkimo Tarybos nariais eitas pareigas, jeigu jie ėjo šias pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje. Jeigu iki išrinkimo Tarybos nariais šie asmenys ėjo pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, kurioms buvo nustatyta kadencija, kai yra tokia galimybė, jie turi teisę grįžti į šias pareigas likusiam kadencijos laikui. Jeigu šie asmenys iki išrinkimo Tarybos nariais tokių pareigų nėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų, valstybės tarnautojo pareigų arba kitų pareigų Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, jiems išmokama 3 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Ši išmoka išmokama per 3 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybės tarnyboje anksčiau negu po 3 mėnesių, likusi neišmokėta išmokos dalis nemokama. Jeigu šie asmenys mero ir mero pavaduotojo pareigas ėjo mažiau kaip vienus metus iki kadencijos pabaigos, jiems išmokama vieno mėnesio jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Nutrūkus mero, mero pavaduotojo įgaliojimams prieš terminą  Reglamento 58 punkte nustatyta tvarka, jiems išmokama 2 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.“.

1.15. Pakeisti 71 punktą ir jį išdėstyti taip:

71. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo:. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Informacija apie asmenį, mero paskirtą jo visuomeniniu konsultantu (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.“.

1.16. Pripažinti netekusiu galios 71.1 papunktį.

1.17. Pripažinti netekusiu galios 73.11 papunktį.

1.18. Pripažinti netekusiu galios 73.17 papunktį.

1.19. Pakeisti 73.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.19. Reglamento XXV skyriuje nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą, kontroliuoja jos organizavimą ir vykdymą;“.

1.20. Pakeisti 74.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

74.3. būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnyje;“.

1.21. Pakeisti 74.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

74.8. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą;“.

1.22. Pakeisti 77.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

77.4. Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui atostogos suteikiamos Tarybos įgalioto asmens – Savivaldybės mero sprendimu. Atostogos suteikiamos gavus rašytinį prašymą. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, nemokamos. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems darbuotojams.“.

1.23. Pripažinti netekusiu galios 82 punktą.

1.24. Pakeisti 981 punktą ir jį išdėstyti taip:

981. Meras netenka savo įgaliojimų, kai Savivaldybės teritorijoje įvedus tiesioginį valdymą įgaliojimų netenka Taryba, arba jo įgaliojimai sustabdomi, kai įvedus tiesioginį valdymą sustabdomi  Tarybos įgaliojimai.“.

1.25. Pakeisti 109 punktą ir jį išdėstyti taip:

109. Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, Tarybos nariai, Tarybos narių frakcijos ir grupės, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius. Su sprendimų projektais pateikiamas aiškinamasis raštas (7 priedas), kuriame nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje numatytu atveju. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami Reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje numato pranešėjus ir papildomus pranešėjus, sudaro meras. Jo nesant – mero pavaduotojas. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

Posėdžio darbotvarkę tvirtina ir papildomus klausimus į darbotvarkę įtraukia Taryba posėdžio pradžioje.“.

1.26. Pakeisti 126 punktą ir jį išdėstyti taip:

126. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityje, arba jo įgaliotas asmuo (toliau – įgaliotas asmuo). Vyriausybės atstovas, arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams. Vyriausybės atstovo pasisakymui taikomos Reglamento 125 punkto nuostatos.“

1.27. Pakeisti 142 punktą ir jį išdėstyti taip:

142. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento nustatyta tvarka. Tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje.“

1.28. Pakeisti 149 punktą ir jį išdėstyti taip:

149. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.“.

1.29. Pakeisti 152 punkto pirmąją pastraipą  ir ją išdėstyti taip:

152. Tarybos narys, pretenduojantis tapti Tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininku, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per pastaruosius 3 metus buvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, taip pat jeigu jis:“.

1.30. Papildyti 1521 punktu ir jį išdėstyti taip:

1521. Siekiant užtikrinti, kad Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta šio Reglamento 152 punkte, Tarybos nariai, Tarybos narys, pretenduojantis tapti Tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui, užregistruojama ir saugoma Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Ši deklaracija viešai skelbiama tol, kol Tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.“.

1.31. Pakeisti 161 punktą ir jį išdėstyti taip:

161. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, Tarybos narys. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas  Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų  Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos komisijos pirmininko ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima Taryba.“.

1.32. Pakeisti 163 punktą ir jį išdėstyti taip:

163. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos narių frakcijų ar Tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato Taryba. Kontrolės komiteto įgaliojimus Taryba nustato atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalį. Komitetų darbo tvarka nustatoma Reglamente.“.

1.33. Pakeisti 164 punktą ir jį išdėstyti taip:

164. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte  nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Tarybos nario ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo mero siūlymu priima Taryba.“.

1.34. Papildyti 185.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

185.8. Komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.“.

1.35. Pakeisti 190.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

190.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.“.

1.36. Pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:

191. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Šios komisijos sudaromos laikantis proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – Tarybos narių – skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus  Taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Tarybos narių.  Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“

1.37. Pakeisti 194.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

194.1. prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;“.

1.38. Pakeisti 194.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

194.3. tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;“.

1.39. Pakeisti 194.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

194.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.“.

1.40. Papildyti 196 punktą nauju 196.5 papunkčiu:

196.5. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;“.

1.41. Buvusį 196 punkto 196.5 papunktį laikyti atitinkamai 196.6 papunkčiu.

1.42. Pakeisti 206.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

206.4. jungtis į Tarybos narių frakcijas ir Tarybos narių grupes Reglamento nustatyta tvarka;“.

1.43. Pakeisti 206.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

206.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti Savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų. Informacija apie asmenį,  Tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.“.

1.44. Pakeisti 219 punktą ir jį išdėstyti taip:

219. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių laiku, kitais atvejais, kai vykdo Tarybos pavedimus, Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje  ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.“.

1.45. Pakeisti 236 punktą ir jį išdėstyti taip:

236. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos  ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės veiklos ataskaitą Tarybos vardu pateikia meras. Savivaldybės veiklos ataskaita turi būti paskelbta laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“.

1.46. Pakeisti 239 punktą ir jį išdėstyti taip:

239. Savivaldybės veiklos ataskaita gali būti leidžiama atskiru leidiniu ar lankstinuku.“.

1.47. Pakeisti XXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

XXV SKYRIUS

GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

1.48. Pakeisti 248─262 punktus juos išdėstyti taip:

248. Gyventojai savo nuomonę viešųjų Savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).

249. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

250. Apklausą inicijuoti ir joje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje.

251. Apklausa gali būti surengta Savivaldybės, seniūnijos ar jos dalyje (kelių seniūnijų aptarnaujamoje teritorijoje) arba gyvenamosios vietovės (kelių gyvenamųjų vietovių) teritorijoje ar jos dalyje.

252. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

253. Vieną iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įteisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima meras, atsižvelgdamas į Savivaldybėje esančias sąlygas ir aplinkybes. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (atstovus).

Konsultavimosi su vietos gyventojais formą, vietą, laiką, trukmę pasiūlo konsultavimąsi inicijuojantys subjektai.

254. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui.

255. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.

256. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu tokia tvarka:

256.1. apklausą inicijuojanti Tarybos narių grupė pateikia merui prašymą dėl apklausos organizavimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;

256.2. prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomi apklausos būdas ir jos teritorija. Mero potvarkyje dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo(-ų) klausimo(-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data, trukmė ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą;

256.3. meras ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo paskelbti apklausą.

257. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose, laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

258. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina išleisdamas potvarkį, kuriame nurodoma: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija, apklausos data, trukmė ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis.

259. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas, įgyvendindamas apklausos iniciatyvos teisę, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.

260. Prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamas tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.

261. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs seniūno prašymą, per 2 (dvi) darbo dienas pateikia jį merui. Meras ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų privalo paskelbti apklausą ir apie tai informuoti seniūną.

262. Po vietos gyventojų apklausos Reglamento nustatyta tvarka artimiausiame Tarybos posėdyje turi būti pateiktas Tarybos sprendimo projektas dėl apklausai pateiktų klausimų, jeigu savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto klausimo turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose, laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“.

1.49. Pakeisti 263 punktą ir jį išdėstyti taip:

263. Apklausa dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo bei gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu:

263.1. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau vadinama pasiūlymas (-ai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

263.2. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šiame punkte nurodytą(-us) pasiūlymą(-us) turi ne mažiau kaip 5 (penki) procentai siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti Savivaldybės tarybą, reikalavimu. Gyventojai argumentuotą(-us) pasiūlymą (-us) teikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymo(-ų) aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymui (-ams), parašų (kurių tikrumas patvirtintas seniūno ar notaro). Gyventojai, pritariantys pasiūlymui (-ams), pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, parašą. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas(-ai), ir kad jie turi teisę rinkti Kupiškio rajono savivaldybės tarybą.

263.3. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas(-i) pasiūlymas(-ai), kartu su pasiūlymu(-ais) turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas (-ai) turi būti argumentuotas(-ti), pagrįstas jo (jų) aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymu(-ais) pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiamas pasiūlymas(-ai), teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymą(-us) pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą(-us).

263.4. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.

263.5. Savivaldybės administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą(-us) įgyvendina tokia tvarka:

263.5.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymą(-us), savo įsakymu sudaro darbo grupę iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymas(-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kokios būtų galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą(-us);

263.5.2. gavęs 263.5.1 papunktyje nurodytos darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymas(-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą(-us), Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą Tarybai. Tarybos sprendimo projektas ir aiškinamasis raštas turi būti parengti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbo grupės rašytinio įvertinimo gavimo. Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, Savivaldybės administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų;

263.5.3. Taryba pasiūlymo(-ų) iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu, pateikus Tarybai argumentuotą pasiūlymą(-us), kuriame(-iuose) išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymas(-ai) yra aktualus(-ūs) ir reikalingas(-i).

263.6. Reglamento 263.1, 263.2, 263.3, 263.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pasiūlymą(-us) preliminariai nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų. Jei nustatomi trūkumai, Savivaldybės administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymą(-us) pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas(-ai) paliekamas(-i) nenagrinėtas(-i).

263.7. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo 263.1, 263.2, 263.3, 263.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiamas  Reglamento nustatytais terminais ir tvarka. Jei buvo nustatyti trūkumai ir jie laiku ir tinkamai pašalinti, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir aiškinamojo rašto parengimą bei pateikimą Tarybai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 263.5.1 papunktyje nurodytos darbo grupės rašytinio įvertinimo, kad pasiūlymas (-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šį (šiuos) pasiūlymą(-us), gavimo. Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, Savivaldybės administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų.

263.8. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms derinamas, teikiamas, skelbiamas, registruojamas, svarstomas ir priimamas pagal bendrą Tarybos sprendimų derinimo, teikimo, skelbimo, registravimo, svarstymo ir priėmimo tvarką.

263.9. Įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, Savivaldybės administracija parengia Tarybos sprendimo projektą dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, kuriame turi būti nurodyta: klausimo, dėl kurio skelbiama vietos gyventojų apklausa, tekstas, teritorija, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, apklausos vykdymo vieta, data ir laikas, apklausos būdas; laikotarpis, per kurį vietos gyventojai galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu; laikotarpis, per kurį gyventojai galės pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus; laikotarpis, per kurį galės būti vykdoma apklausos agitacija; pavedimai Savivaldybės administracijai, susiję su apklausos organizavimu. Tarybos sprendimo projektas dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo rengiamas bendra tvarka. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, įsigaliojimo paskelbia šį sprendimą per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ir Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos, kuriai priklauso atitinkama gyvenamoji vietovė, skelbimų lentoje, gyvenamosios vietovės, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, skelbimų lentoje, nurodydama gyventojų apklausos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu (t. y. ortofotografiniame žemėlapyje su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (M1:10000) pažymėtomis esamomis ribomis ir siūlomais pakeitimais bei kitais dokumentais, paaiškinančiais siūlomus ribų pakeitimus) bei pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Skelbime nurodytu laikotarpiu gali būti vykdoma apklausos agitacija.

263.10. Organizuojant apklausą dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, gyventojai nuomonę pareiškia Savivaldybės administracijos pateiktuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo” ir jo pakeitimais patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių  prieduose nustatytos formos apklausos lapuose.

263.11. Vietos gyventojų apklausą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija, kurios sudėtyje turi būti seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, dėl kurios organizuojama vietos gyventojų apklausa, seniūnas. Vykdant apklausą apklausos vietoje privalo dalyvauti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai, pagal kompetenciją galintys teikti kvalifikuotus paaiškinimus.

263.12. Apklausa laikoma įvykusia ir Taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos apklausos komisijos pirmininkas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos, kurios teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentoje.

263.13. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė) dėl apklausai pateikto klausimo turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje. Tarybos sprendimo projektas šiame punkte nurodytu klausimu rengiamas, derinamas, svarstomas ir teikiamas Tarybai bendra nustatyta tvarka. Tarybos sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Tarybos sprendimo projekte dėl apklausai pateikto klausimo turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto klausimo), apklausos rezultatų įvertinimas ir, atsižvelgiant į apklausos rezultatų įvertinimą, siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ar panaikinti gyvenamąją vietovę, nustatyti ar pakeisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal parengtus planus arba nepritarimas šiam siūlymui ir Tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto klausimo turi būti paskelbtas vietinėse visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.“.

1.50. Pakeisti 267 punktą ir jį išdėstyti taip:

267. Seniūnaičiu negali būti renkamas Tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.“.

1.51. Pripažinti netekusiu galios 269 punktą.

1.52. Pakeisti 270 punktą ir jį išdėstyti taip:

270. Seniūnaičiai renkami Tarybos nustatyta tvarka organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje. Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausia balsų gavęs kandidatas.“.

1.53. Pakeisti 271 punktą ir jį išdėstyti taip:

271. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos savivaldybės tarybos nariai. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas. Jeigu seniūnijos neįsteigtos, seniūnaičių rinkimų datą skelbia savivaldybės administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – paskirtas valstybės tarnautojas. Seniūnaičių rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas (būdai) ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, išskyrus šio Reglamento 2711 punkte nustatytą atvejį. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.“.

1.54. Papildyti 2711 punktu ir jį išdėstyti taip:

2711. Jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki Tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.“.

1.55. Pakeisti 272 punktą ir jį išdėstyti taip:

272. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, negali atlikti pareigų dėl neįgalumo ar netekto darbingumo arba miršta, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.“.

1.56. Papildyti 275 punktą 275.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

275.9. seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymu ir vertinimu.“.

1.57. Pakeisti 276 punktą ir jį išdėstyti taip:

276. Išplėstinė seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendaciniai, tačiau Taryba ar Savivaldybės administracijos direktorius privalo juos įvertinti. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas priklauso Tarybos kompetencijai, jie vertinami artimiausiame  Tarybos posėdyje Reglamento nustatyta tvarka; jeigu šių sprendimų vertinimas priklauso Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius, laikydamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, paskelbia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydami vertinimų motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.“.

1.58. Pakeisti 277.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

277.1. dėl Reglamento 275.2, 275.4 ir 275.9 papunkčiuose nurodytų klausimų – Savivaldybės administracija įtraukia atstovus į atitinkamų komisijų sudėtį ir informaciją pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnui bei deleguotam asmeniui;“.

1.59. Papildyti XXIX skyrių „Savivaldybės dokumentų rengimas ir įforminimas“ nauju 281 punktu ir jį išdėstyti taip:

281. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ne vėliau kaip iki liepos 15 d. Savivaldybės administracijai pateikia išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita kartu su pateikta išvada teikiama tvirtinti Tarybai artimiausiame posėdyje.“.

1.60. Buvusius Reglamento 281─282 punktus atitinkamai laikyti 282─283 punktais.

1.61. Papildyti 7 priedu (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1.28, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.50, 1.55 papunkčių nuostatos  taikomos po Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. XIII-3380 įsigaliojimo (2021-01-01) sudarant Tarybos komitetus, komisijas, naujai renkamiems seniūnaičiams. 

2.2. šio sprendimo 1.13 papunktis įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Dainius Bardauskas

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

7 priedas

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „PAVADINIMAS“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

(data)

(vieta)

 

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

 

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

 

Laukiami rezultatai:

 

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

 

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

 

Lyginamasis variantas:

 

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma* :

 

 

 

(rengėjo pareigos)                                                                                     (rengėjo vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“