LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-713DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-786

Vilnius

 

1.   P a k e i č i u Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą patvirtinimo“, ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Vykdant karo prievolininkų šaukimą paskelbus mobilizaciją, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Raimundas Karoblis