LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. D1-845

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, 6 dalimi, 7 straipsnio 4, 6, 7, 8, 9 dalimis, 13 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL 2012 L 26, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES (OL 2014 L 124, p.1):

1. T v i r t i n u Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Šis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos, pagal kurią nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą (toliau – atrankos informacija), sudėtį ir turinį, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) proceso dalyvių santykius rengiant ir nagrinėjant atrankos informaciją, atliekant konsultacijas ir priimant atrankos dėl PAV išvadą (toliau – atrankos išvadą) ir jos viešinimą.

2. Atrankos dėl PAV tikslas ir objektas nustatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

3. Šis Tvarkos aprašas privalomas visiems atrankos dėl PAV proceso dalyviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas savarankiškai vykdo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ 2 punktu suteiktus įgaliojimus, o pagal 1 punktu suteiktus įgaliojimus – tarpvalstybinį PAV procesą koordinuoja Aplinkos ministerija. Agentūra, vadovaudamasi Agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-78 redakcija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-867), 12.2 ir 12.3 punktais, gali kreiptis į kitas valstybės institucijas dėl informacijos, reikalingos atrankos išvadai priimti, gavimo.

5. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS METODINIAI NURODYMAI

 

6. Atrankos informacija rengiama pagal šiame skyriuje nustatytus reikalavimus. Rengdamas atrankos informaciją, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (toliau – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius) ar PAV dokumentų rengėjas gali naudotis atrankos informacijoje nagrinėjamai planuojamai ūkinei veiklai aktualiu strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentu ar kito vertinimo, atlikto pagal kitų teisės aktų reikalavimus, dokumentu.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

 

7. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

8. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

9. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).

10. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.

11. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

12. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.

13. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.

14. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

15. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.

16. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.

17. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

18. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

19. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

20. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

21. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.

22. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).

23. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).

24. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

 

25. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.

26. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

27. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/).

28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

29. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

30. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:

30.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;

30.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

31. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

32. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

33. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

34. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

 

35. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

35.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);

35.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

35.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;

35.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;

35.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

35.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

35.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;

35.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);

35.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

36. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

37. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).

38. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.

39. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATRANKOS INFORMACIJOS ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

40. Viršelis. Viršelyje turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas, rengimo metai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas, parengęs atrankos informaciją.

41. Titulinis lapas. Tai pirmasis atrankos informacijos puslapis, kuriame turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas ir planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus; rengimo metai; planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, juridinio asmens ir (ar) jo padalinio (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas) ir parašas, PAV dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, juridinio asmens ir (ar) jo padalinio (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas) ir parašas. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas, pasirašydami patvirtina, kad pateikta atrankos informacija yra teisinga.

42. Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių, juos sudarančių skirsnių pavadinimai ir puslapių numeriai.

43. Išsami informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, vietą ir galimą poveikį aplinkai turi būti pateikta atitinkamuose atrankos informacijos skyriuose pagal šio tvarkos aprašo 6–39 punktuose nustatytus reikalavimus.

44. Kai atrankos informaciją rengia PAV dokumentų rengėjas, turi būti pridedama planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kad jo įgaliotas PAV dokumentų rengėjas atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.

45. Atrankos informacijos skyriai su atitinkama informacija turi turėti savo pavadinimus, puslapiai sunumeruoti, numeruoti pradedama nuo titulinio lapo. Kai atrankos informacijos tekste naudojama informacija iš mokslinės literatūros ar kitų informacijos šaltinių, išnašoje būtina nurodyti leidinį ar kitą dokumentą, iš kurio paimta informacija.

46. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas turi nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos, 1.116 straipsnis „Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis“, 1 dalis), patvirtinto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu, reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus sutikimo.

Informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai), neviešinama.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS ATLIKIMAS, KONSULTAVIMASIS, ATRANKOS IŠVADOS PRIĖMIMAS IR JOS VIEŠINIMAS

 

47. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas Agentūrai informaciją atrankai atlikti gali teikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tuo atveju, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti, Agentūrai turi būti pateikta atrankos informacija su priedais popieriniame formate (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Atrankos informacijos įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas vienu iš šių formatų: *.doc, *.docx, *.odt ir vienu iš šių formatų: *pdf, *.jpg, *.gif, *.tif. Grafinė informacija turi būti pateikta *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png., *.xls, *.xlsx (pasirinktinai). Skaitmeninėje laikmenoje informacija atrankai turi būti pateikta su priedais, laikantis šių reikalavimų:

47.1. jei informacijos atrankai dokumentas ne didesnis kaip 20 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);

47.2. jei informacijos atrankai dokumentas didesnis kaip 20 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos (ne didesnės kaip 20 MB);

47.3. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų skaitmeninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;

47.4. kiekvienai informacijos atrankai rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;

47.5. kiekvienos atrankos informacijos rinkmenos nuskenuotos grafinės informacijos spalva turi atitikti originalo spalvą; skaitmeninė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų;

47.6. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 20 MB;

47.7. atrankos informacijos dokumentai, kuriuose yra informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai), turi būti nuasmeninti.

48. Kai atrankos informacijoje yra Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytų duomenų, teikiant tokią informaciją elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje ji turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke, o teikiant popierinį variantą ji turi būti įdėta į atskirą voką. Ši informacija privalo būti saugoma Agentūros ir PAV subjektų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos informacijos gavimo dienos savo interneto svetainėje turi paskelbti Tvarkos aprašo 50 punkte nurodytą pranešimą visuomenei apie gautą atrankos informaciją ir raštu informuoti PAV subjektus apie galimybes susipažinti su atrankos informacija ir pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV. Visuomenė pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV turi pateikti per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos Agentūros interneto svetainėje. PAV subjektai turi pateikti pasiūlymus pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, per 10 darbo dienų nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos. Nepateikus pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV per nurodytą terminą, laikoma, kad šių pasiūlymų visuomenė ir (ar) PAV subjektai neturi.

50. Visuomenei pranešime apie gautą atrankos informaciją turi būti paskelbta ši informacija:

50.1. informacijos paskelbimo data;

50.2. planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pavadinimas;

50.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, kuriai atliekama atranka dėl PAV;

50.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė);

50.5. atrankos informacija, išskyrus Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytą informaciją;

50.6. nurodymas, kad pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV galima teikti Agentūrai (nurodomas buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, atsakingo asmens telefono numeris pasiteirauti) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo) ir kad priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti, o pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

51. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu ar raštu. Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikdama pasiūlymus privalo nurodyti:

51.1. fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, kontaktinius duomenis (buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), atstovaujančio teikiant pasiūlymus fizinio asmens vardą ir pavardę;

51.2. pasiūlymo teikimo datą;

51.3. pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas, argumentuotai įvertinamas).

52. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, išnagrinėja atrankos informaciją, saugomų teritorijų institucijos priimtą išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kai ją privaloma gauti, išvadas dėl tarpvalstybinio PAV, kai jas privaloma gauti, PAV subjektų ir suinteresuotos visuomenės gautus pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV, atlieka planuojamos ūkinės veiklos įvertinimą pagal atrankos dėl PAV kriterijus (1 priedas), prireikus atsižvelgdama į aktualų planuojamai ūkinei veiklai strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentą, kito vertinimo, atlikto pagal kitų teisės aktų reikalavimus, dokumentą, ar su planuojama ūkine veikla susijusios studijos (pvz., galimybių studija), ar kitos analizės rezultatus. Agentūra, pildydama 1 priede pateiktą formą, išsiaiškina, ar antrojoje skiltyje nurodytas kriterijus, į kurį būtina atkreipti dėmesį atliekant atranką dėl PAV, yra reikšmingas konkrečiu atveju, ir pagal tai užpildo kriterijaus reikšmingumo skiltį. Penktojoje skiltyje pateikiami atranką atliekančio (-ių) specialisto (-ų) motyvai, ar kriterijus gali sąlygoti PAV. Apsisprendžiant dėl kriterijaus reikšmingumo konkrečiu atveju, būtina atsižvelgti ne tik į atskirus kriterijus, bet ir į jų tarpusavio sąveiką, ypač derinant planuojamos ūkinės veiklos ir galimo jos poveikio aplinkai kriterijus su numatomos planuojamos ūkinės veiklos vietos kriterijais. Agentūra, išnagrinėjusi šiame Tvarkos aprašo punkte nurodytą informaciją, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, turi teisę, susitarusi su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi, apžiūrėti ir vizualiai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos vietą, pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ar PAV dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai atlikti.

53. Agentūra pasilieka užpildytą 1 priede nurodytą formą kitų privalomųjų dokumentų, reikalingų pradedant vykdyti ūkinę veiklą, kontrolei vykdyti.

54. Agentūra, išnagrinėjusi ir įvertinusi Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytą informaciją, priima atrankos išvadą (2 priedas), ar privaloma atlikti PAV, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio nustatytais terminais, ir raštu atrankos išvadą pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui, PAV dokumentų rengėjui ir PAV subjektams. Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos atrankos išvada rašoma ant Agentūros rašto blanko.

55. Kai Agentūrai atliekant atranką dėl PAV paaiškėja, kad planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai ir (ar) užsienio valstybės, ne Europos Sąjungos valstybės narės, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Konvencija), (toliau – poveikį aplinkai patirianti valstybė) aplinkai, Agentūra, išnagrinėjusi atrankos informaciją, turi per 5 darbo dienas nuo atrankos informacijos gavimo dienos kreiptis į Aplinkos ministeriją su prašymu pateikti išvadas, ar planuojamai ūkinei veiklai bus taikomos tarpvalstybinio PAV procedūros, ir nurodyti paskelbtos atrankos informacijos aktyvią internetinę nuorodą. Agentūra turi raštu pranešti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui, kad kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl išvados dėl tarpvalstybinio PAV procedūrų taikymo.

56. Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi gautą iš Agentūros atrankos informaciją, atsižvelgusi į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos ypatumus, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos raštu pateikia Agentūrai ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui motyvuotą išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai bus taikomos tarpvalstybinio PAV procedūros.

57. Agentūra, gavusi Aplinkos ministerijos motyvuotą išvadą, kad tarpvalstybinio PAV procedūros nebus taikomos, priima atrankos išvadą dėl PAV vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatytais terminais.

58. Kai Aplinkos ministerija nusprendžia, kad tarpvalstybinio PAV procedūros bus taikomos arba jei ji yra gavusi poveikį aplinkai patiriančios valstybės prašymą atlikti tarpvalstybinį PAV, motyvuotoje išvadoje planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui nurodoma pateikti Aplinkos ministerijai atrankos informacijos santrauką, kurioje turi būti informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir jos galimą reikšmingą tarpvalstybinį poveikį popieriniame formate ir skaitmeninėje laikmenoje nurodyta (-omis) užsienio kalba (-omis).

59. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 58 punkte nurodytą atrankos informacijos santrauką, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka ją perduoda poveikį aplinkai patiriančiai valstybei ir konsultuojasi su ja dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai. Pasibaigus konsultacijoms, Aplinkos ministerija raštu informuoja Agentūrą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ar PAV dokumentų rengėją apie vykdytų konsultacijų rezultatus ir pateikia poveikį aplinkai patiriančios valstybės atsakymą dėl tarpvalstybinio PAV. Agentūra per 5 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo dienos priima atrankos išvadą.

60. Agentūra priimtą atrankos išvadą ir, kai taikoma, papildytą atrankos informaciją (pakeičiant anksčiau paskelbtą atrankos informaciją) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos priėmimo dienos turi paskelbti visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje. Pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams Agentūra turi raštu pateikti atsakymą, kaip įvertinti jų pasiūlymai priimant atrankos išvadą, ir nurodyti interneto svetainės nuorodą, kur galima išsamiai susipažinti su atrankos išvada ir, kai taikoma, – papildyta atrankos informacija. Atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus.

61. Visuomenė turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 15 straipsnyje nustatytais atvejais.

62. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius dėl atrankos išvados pratęsimo gali kreiptis, kai iki atrankos išvados galiojimo termino pabaigos liko ne daugiau kaip 6 mėnesiai, bet ne mažiau kaip 20 darbo dienų, teikdamas Agentūrai prašymą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, turi pateikti pagrįstą informaciją, kad planuojamos ūkinės veiklos vykdymo ir vietos sąlygos, kuriomis remtasi priimta atrankos išvada, nepasikeitė. Šią informaciją gali pagrįsti nurodydamas, kad:

62.1. remiantis Agentūros priimta galiojančia atrankos išvada, parengti ar patvirtinti kiti privalomieji dokumentai, kurie reikalingi prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą;

62.2. remiantis patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) Nekilnojamo turto registro duomenimis, nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos vietos, gretimų žemės sklypų ar teritorijos apsaugos statusas. Planuojamų linijinių infrastruktūros objektų (pvz., keliai, geležinkeliai, elektros linijos, dujotiekiai) atveju, remiantis patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, nurodoma, kad nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos vietos apsaugos statusas;

62.3. nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos pobūdis, mastas, neigiamą poveikį aplinkai mažinančios priemonės, nurodytos priimtoje galiojančioje atrankos išvadoje, pasiremiant Tvarkos aprašo 62.1 papunktyje nurodytais dokumentais.

63. Agentūra, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus motyvuotą prašymą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktą informaciją, ją palyginti su atrankos išvadoje pateikta informacija ir įsitikinti, kad planuojama ūkinė veikla, jos vykdymo ir vietos sąlygos, kuriomis remiantis priimta atrankos išvada, nepasikeitė ir priimti sprendimą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo (3 priedas) ne ilgesniam kaip 3 metų terminui (terminas skaičiuojamas nuo pratęsiamos atrankos išvados paskutinės galiojimo dienos). Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos sprendimas rašomas ant Agentūros rašto blanko.

64. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, pateikia jį raštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos paskelbia visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje.

_________

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Planuojamos ūkinės veiklos įvertinimo pagal atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo kriterijus forma)

 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (įrašomas veiklos pavadinimas)

ĮVERTINIMAS PAGAL ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO KRITERIJUS

 

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Eil. Nr.

 

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

 

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas

(+/–)

 

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

 

1

2

3

4

5

1.

Planuojama ūkinė veikla pagal mastą (apimtį, dydį, pajėgumą) artima analogiškai veiklai, kuri įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą

 

 

 

2.

Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai)

 

 

 

3.

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) naudojimo mastas, visų pirma vandens, žemės (paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės

 

 

 

4.

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės, fizikinės, biologinės taršos mastas ir atitikimas normoms

 

 

 

5.

Radioaktyviųjų medžiagų naudojimas, saugojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių medžiagų mastas; atliekų naudojimas ir laikymas, atliekų kiekis

 

 

 

6.

Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (atliekų tipas, planuojamas jų kiekis, susidarymo šaltinis, vieta) ir jų tvarkymo veiklos rūšys

 

 

 

7.

Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų

 

 

 

8.

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (didelių avarijų) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)

 

 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

Eil.Nr.

 

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

 

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas (+/–)

 

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

 

1

2

3

4

5

1.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

 

 

 

2.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta natūralių biotopų (pvz., miškai, parkai, pievos, pelkės, vandens telkiniai), kraštovaizdžio, vietovės reljefo, biotopų buveinėse esančios biologinės įvairovės ir jų apsaugos atžvilgiu

 

 

 

3.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu

 

 

 

4.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos vieta saugomų teritorijų, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, atžvilgiu

 

 

 

5.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (pvz., vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, potvynių zonos, karstinis regionas, požeminio vandens vandenvietės, jų apsaugos zonos) atžvilgiu

 

 

 

6.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta žemės gelmių išteklių telkinių atžvilgiu

 

 

 

7.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta vietovių, kurios kelia avarijų riziką planuojamai veiklai ir gali sukelti poveikį aplinkai, žmonių sveikatai (pvz., dėl potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų, gaisringumo, praeities taršos, geologinių procesų ir reiškinių: žemės drebėjimų, erozijos, sufozijos, karsto, nuošliaužų), atžvilgiu

 

 

 

8.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta materialinių vertybių, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kraštovaizdžio atžvilgiu

 

 

 

9.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos foninis aplinkos oro užterštumas, vandens telkinių atitikimas kokybės normoms. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų tarša praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

 

 

 

GALIMO POVEIKIO RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

Eil.Nr.

 

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

 

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas (+/–)

 

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

 

1

2

3

4

5

1.

Galimas poveikis gyventojams ir žmonių sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės taršos (pvz., triukšmas, vibracija, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė), cheminės taršos (pvz., oro, dirvožemio ir vandens tarša), biologinės taršos (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir kvapų (pvz., dėl gamybos procese tam tikrų žaliavų ar medžiagų naudojimo ar jų saugojimo, produkcijos ypatumų ir pan.)

 

 

 

2.

Galimas poveikis biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms (pvz., dėl buveinių sunaikinimo, jų plotų sumažėjimo, suskaidymo, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių pažeidimo ar sunaikinimo dėl jų užstatymo, suskaidymo, užpylimo, nukasimo ir pan.); galimas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui (pvz., dėl hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo, triukšmo, vibracijos ir pan.)

 

 

 

3.

Galimas poveikis saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas

 

 

 

4.

Galimas poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas), dėl gausaus gamtos išteklių naudojimo, dėl sausumos teritorijų užliejimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (pvz., miškų kirtimas, vandens naudojimas, numatoma įrengti vieną ar daugiau giluminių gręžinių, dėl to galimas šių išteklių stygius), dėl cheminės taršos ar kitokių veiksmų, galinčių sukelti eroziją, nuošliaužas

 

 

 

5.

Galimas poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai dėl taršos (pvz., dėl veiklos vykdymo metu išleidžiamo didelio gamybinių ar buitinių nuotekų kiekio, žemės ūkio veiklos pablogės paviršinio ar požeminio vandens kokybė atsižvelgiant į vandens foninį užterštumą), dėl vandens naudojimo (pvz., galimi hidrologinio režimo (vandens lygis, temperatūra, drumstumas, srovės greitis) pokyčiai, poveikis žvejybai, navigacijai, rekreacijai ir pan.)

 

 

 

6.

Galimas poveikis aplinkos oro kokybei, atsižvelgiant į aplinkos oro foninį užterštumą (pvz., dėl numatomo didelio kuro kiekio naudojimo, padidėjusių transporto srautų ir pan.) ir klimatui

 

 

 

7.

Galimas poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis poveikis, įskaitant dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas), poveikis gamtiniam karkasui

 

 

 

8.

Galima tarša dėl veiklos vykdymo metu didelio kiekio atliekų susidarymo, tarp jų pavojingųjų, radioaktyviųjų

 

 

 

9.

Galimas poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatoma nustatyti nekilnojamojo turto naudojimui apribojimus); galimas trukdžių susidarymas

 

 

 

10.

Galimas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

pan.)

 

 

 

11.

Planuojama ūkinė veikla gali turėti tarpvalstybinį poveikį dėl savo pobūdžio, masto ar vietos (atsižvelgiama į Aplinkos ministerijos išvadą ar tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus, kai buvo kreiptasi dėl tarpvalstybinio PAV procedūrų taikymo)

 

 

 

12.

Ekstremalių įvykių tikimybė dėl numatomų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių), įskaitant ir pavojingas chemines medžiagas ir preparatus (cheminius mišinius), gamybos, naudojimo ar saugojimo. Dėl veiklos gali padidėti avarijų, gaisrų tikimybė

 

 

 

13.

Planuojamos ūkinės veiklos galimų poveikių visumos sąveika

 

 

 

14.

Planuojama ūkinė veikla gali sąlygoti kitos veiklos, susijusios su planuojama ūkine veikla, planavimą, t. y. galimas papildomas poveikis aplinkai

 

 

 

(1) atsižvelgiant į poveikio dydį ir erdvinį mastą; pobūdį, įskaitant ir tarpvalstybinio poveikio pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę; tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą; bendrą poveikį su kita ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybes reikšmingai sumažinti neigiamą poveikį.

 

Įvertinimą parengė _____________________________________________________________

(Aplinkos apsaugos agentūros specialisto(-ų) vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

Priimta atrankos išvada__________________________________________________________

(Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. ir data)

 

______________

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo forma)

 

 

ATRANKOS IŠVADA DĖL ____________________________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

poveikio aplinkai vertinimo

 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).(Nurodoma, kai atrankos informaciją rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas).

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą (motyvai pagrindžiami remiantis tvarkos aprašo 1 priede nurodytais atrankos kriterijais, pagal kuriuos sprendžiama, ar turi būti atliktas PAV, įvertinus kriterijaus reikšmingumą).

8. Priimta atrankos išvada.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka (ši atrankos išvada per vieną mėnesį nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar Apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka).

 

__________

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo forma)

 

 

 

SPRENDIMAS DĖL ATRANKOS IŠVADOS GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

1. Agentūros priimtos galiojančios atrankos išvados data ir rašto registracijos Nr.

2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateikto Agentūrai motyvuoto prašymo pratęsti galiojančios atrankos išvadą, data ir registracijos Nr.

3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

5. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus prašyme dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo nurodyti motyvai.

7. Agentūros motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.

8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo pobūdis (pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas.

9. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo apskundimo tvarka (Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar Apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka).

 

 

___________