Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2019 m. vasario 27 d. Nr. 1P-70-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. T-188 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą“:

1P e r d u o d u Zarasų rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 10,0812 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0522-5928, kadastro Nr. 4320/0002:214, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį Zarasų rajono savivaldybėje, Zarasų seniūnijoje, Dimitriškių kaime, Piliakalnio g. 32, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai (aerodromui įrengti ir eksploatuoti) vykdyti.

2Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų skyriaus vedėją pasirašyti Zarasų rajono savivaldybės parengtą valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą.

3.  P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų skyriui prižiūrėti, kad Zarasų rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Laimonas Čiakas