Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimo nr. 1158 „DĖL sutarčių REGISTRO STEIGIMO IR sutarčių REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 571
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1158 „Dėl Sutarčių registro steigimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SUTARČIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Sutarčių registro nuostatus (pridedama).“

2. Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų Sutarčių registro nuostatų 65.2 papunktis galioja iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

3. Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų Sutarčių registro nuostatų 65.3 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1158
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 571
redakcija)

 

 

 

sutarčių registro nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Sutarčių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Sutarčių registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir Registro informacijos (toliau – Registro duomenys), Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2.  Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 16 punkte nurodytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Sutarčių registras yra valstybės registras, jo duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie Registro objektus.

5. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas. Nuostatuose vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes ar kitas organizacijas.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais, Registro valdytojo ir (ar) Registro tvarkytojo patvirtintomis taisyklėmis.

 

II skyrius

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

7. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Registro valdytojas).

8. Registro tvarkytoja yra Centrinė hipotekos įstaiga (toliau – Registro tvarkytojas).

9. Registro valdytojas metodiškai vadovauja Registro tvarkytojui, koordinuoja Registro funkcionavimą, atlieka Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10. Registro valdytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas pareigas.

11. Registro valdytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas teises.

12. Registro tvarkytojas registruoja Registro objektus, tvarko Registro duomenis, Registrui pateiktus dokumentus ir (ar) jų kopijas ir atsako už Registro duomenų saugą.

13. Registro tvarkytojas privalo:

13.1. užtikrinti Registro techninės ir programinės įrangos, Registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

13.2. užtikrinti, kad įrašant duomenis į Registrą būtų naudojami ir nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

13.3. tvarkyti Registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

13.4. tvarkyti Registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

13.5. sudaryti duomenų teikimo iš Registro ir duomenų teikimo Registrui sutartis;

13.6. nustatyti ryšius su susijusiais registrais, perduoti Registro duomenis susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

13.7. teikti metodinę ir informacinę pagalbą asmenims, teikiantiems duomenis Registrui (toliau – duomenų teikėjai), ir asmenims, gaunantiems Registro duomenis (toliau – duomenų gavėjai), Registro duomenų teikimo ir gavimo klausimais;

13.8. atlikti kitus Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytus veiksmus.

14. Registro tvarkytojas turi:

14.1. teisę rengti ir priimti teisės aktus dėl Registro duomenų teikimo formų ir apimties nustatymo;

14.2. teisę nustatyti Registre atliktų paieškų išklotinės, suvestinės apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais kitų duomenų subjektų asmens duomenimis, atlyginimo dydžius;

14.3. teisę teikti informaciją apie Registro veiklą ir Registro statistinius duomenis;

14.4. kitų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytų teisių.

15. Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas, Registro tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS

 

16. Registro objektai yra daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyjami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys (toliau – pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartys), pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys (toliau – pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys) ir lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslams, sutartys (toliau – lizingo sutartys).

17. Registre tvarkomi duomenys apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise ir lizingo sutartis (toliau – sutartys), nurodant Registro objekto identifikavimo kodą ir šiuos duomenis:

17.1. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties:

17.1.1. sutarties sudarymo datą;

17.1.2. sutarties numerį;

17.1.3. sutarties šalis (nurodomas Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas), vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

17.1.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, sutarties išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.1.5. sutarties dalyką;

17.1.6. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentą;

17.1.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

17.1.8. sutarties duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.1.9. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindą ir datą;

17.1.10. kitą informaciją, kuri paaiškina ar patikslina į Registrą įrašytus duomenis, taip pat apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

17.2. pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutarties:

17.2.1. sutarties sudarymo datą;

17.2.2. sutarties numerį;

17.2.3. sutarties šalis (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

17.2.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, sutarties išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.2.5. sutarties dalyką;

17.2.6. atpirkimo teisės terminą;

17.2.7. duomenų apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise įrašymo datą ir laiką;

17.2.8. duomenų apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo įrašymo datą ir laiką;

17.2.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.2.10. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindą ir datą;

17.2.11. kitą informaciją, kuri paaiškina ar patikslina į Registrą įrašytus duomenis, taip pat apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

17.3. lizingo sutarties:

17.3.1. sutarties sudarymo datą;

17.3.2. sutarties numerį;

17.3.3. sutarties šalis (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

17.3.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, sutarties išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.3.5. sutarties dalyką;

17.3.6. nuosavybės teisės perėjimo lizingo gavėjui momentą;

17.3.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

17.3.8. sutarties duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.3.9. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindą ir datą;

17.3.10. kitą informaciją, kuri paaiškina ar patikslina į Registrą įrašytus duomenis, taip pat apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus.

18. Registro objekto identifikavimo kodą sudaro 11 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

19. Registro duomenims tvarkyti ir Registro objektams įregistruoti (išregistruoti) naudojami šie klasifikatoriai:

19.1. sutarties rūšių;

19.2. daiktų rūšių;

19.3. nuosavybės teisės perėjimo lizingo gavėjui (pirkėjui) momento;

19.4. sutarties duomenų pakeitimo pagrindų;

19.5. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindų.

 

IV SKYRIUS

registro objektų REGISTRAVIMAS

 

20. Duomenis Registrui teikia viena iš Registre registruotinų sutarčių šalių.

21. Duomenys Registrui teikiami elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų ir Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

22. Duomenų teikėjai atsako už Registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Visi duomenys Registro tvarkytojui turi būti teikiami lietuvių kalba.

24. Duomenys į Registrą įrašomi iš duomenų teikėjų pateiktų pranešimų (prašymų):

24.1. apie sudarytą sutartį;

24.2. apie sutarties pakeitimą;

24.3. apie sutarties pabaigą (nutraukimą);

24.4. apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise;

24.5. apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą;

24.6. prašymo neišregistruoti sutarties automatiškai.

25. Pranešimo apie sudarytą sutartį duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir sutartis įregistruojama per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie sudarytą sutartį gavimo.

26. Sutartis laikoma įregistruota, kai duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

27. Įregistravus sutartį, parengiamas pranešimas apie sutarties įregistravimą Registre ir per vieną darbo dieną nuo sutarties įregistravimo elektroniniu būdu pateikiamas duomenų teikėjui.

28. Jeigu pateiktame pranešime apie sudarytą sutartį nurodyti ne visi Nuostatų 17.1.1–17.1.3, 17.1.5–17.1.7 arba 17.2.1–17.2.3, 17.2.5 ir 17.2.6, arba 17.3.1–17.3.3, 17.3.5–17.3.7 papunkčiuose nustatyti duomenys arba pranešime nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas duomenų teikėjui skiria 10 darbo dienų terminą pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas pašalinti trūkumus pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos. Jeigu trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą arba per Registro tvarkytojo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, arba pateiktame naujame pranešime nurodyti duomenys yra neteisingi, sutartį registruoti atsisakoma, o duomenų teikėjui per vieną darbo dieną nuo sprendimo atsisakyti įregistruoti sutartį pranešama elektroniniu būdu apie sutarties neįregistravimo priežastis.

29. Pranešimo apie sutarties pakeitimą duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties pakeitimą gavimo.

30. Jeigu pranešimą apie sutarties pakeitimą pateikia lizingo gavėjas arba pirkėjas, Registro tvarkytojui kartu su pranešimu turi būti pateikiama lizingo davėjo arba pardavėjo patvirtinimo, kad sutartis pakeista, skaitmeninė kopija. Patvirtinimas, kad sutartis pakeista, turi būti pasirašytas lizingo davėjo arba pardavėjo, jame turi būti nurodyta pakeistos sutarties data, numeris, šalys ir pakeisti Registre tvarkomi sutarties duomenys.

31. Įrašius duomenis apie sutarties pakeitimą, parengiamas pranešimas apie sutarties pakeitimo duomenų įrašymą Registre ir per vieną darbo dieną nuo duomenų įrašymo elektroniniu būdu pateikiamas duomenų teikėjui.

32. Jeigu pateiktame pranešime apie sutarties pakeitimą nurodyti ne visi Nuostatų 17.1.8 arba 17.2.9, arba 17.3.8 papunkčiuose nustatyti duomenys, nenurodyti Registre tvarkomų sutarties duomenų pakeitimo duomenys arba nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas duomenų teikėjui skiria 10 darbo dienų terminą pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas pašalinti trūkumus pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos. Jeigu trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą arba per Registro tvarkytojo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, arba pateiktame naujame pranešime nurodyti duomenys yra neteisingi, įrašyti duomenis apie sutarties pakeitimą atsisakoma, o duomenų teikėjui per vieną darbo dieną nuo sprendimo atsisakyti įrašyti duomenis pranešama elektroniniu būdu apie duomenų neįrašymo priežastis.

33. Jeigu Registrui pateikiamas pranešimas apie sutarties, sudarytos iki Registro veiklos pradžios, t. y. 2002 m. liepos 17 d., pakeitimą, kartu su pranešimu apie sutarties pakeitimą Registrui turi būti pateiktas pranešimas apie sudarytą sutartį. Sutartis ir jos duomenų pakeitimas įregistruojami Nuostatų 28–32 punktuose nustatyta tvarka.

34. Jeigu Registrui pateikiamas pranešimas apie sutarties, kuri Nuostatų nustatyta tvarka buvo išregistruota iš Registro, pakeitimą, kartu su pranešimu apie sutarties pakeitimą Registrui turi būti pateiktas pranešimas apie sudarytą sutartį. Sutartis ir jos duomenų pakeitimas įregistruojami Nuostatų 28–32 punktuose nustatyta tvarka.

35. Pranešimo apie sutarties pabaigą (nutraukimą) duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir sutartis iš Registro išregistruojama per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties pabaigą (nutraukimą) gavimo.

36. Jeigu pranešimą apie sutarties pabaigą (nutraukimą) pateikia lizingo gavėjas arba pirkėjas, Registro tvarkytojui kartu su pranešimu turi būti pateikiama lizingo davėjo arba pardavėjo patvirtinimo, kad sutartis baigėsi, skaitmeninė kopija. Patvirtinimas, kad sutartis baigėsi, turi būti pasirašytas lizingo davėjo arba pardavėjo, patvirtinime turi būti nurodyta pasibaigusios sutarties data, numeris, šalys.

37. Išregistravus sutartį, parengiamas pranešimas apie sutarties išregistravimą iš Registro ir per vieną darbo dieną nuo sutarties išregistravimo elektroniniu būdu pateikiamas duomenų teikėjui.

38. Jeigu pateiktame pranešime apie sutarties pabaigą (nutraukimą) nurodyti ne visi Nuostatų 17.1.9 arba 17.2.10, arba 17.3.9 papunkčiuose nustatyti duomenys arba pranešime nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas duomenų teikėjui skiria 10 darbo dienų terminą pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas pašalinti trūkumus pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos. Jeigu trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą arba per Registro tvarkytojo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, arba pateiktame naujame pranešime nurodyti duomenys yra neteisingi, sutartį išregistruoti atsisakoma, o duomenų teikėjas per vieną darbo dieną nuo sprendimo atsisakyti išregistruoti sutartį informuojamas elektroniniu būdu apie sutarties neišregistravimo priežastis.

39. Pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir lizingo sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus vieniems metams nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos. Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus 5 metams nuo sutarties įregistravimo Registre dienos. Automatiškai išregistravus sutartį iš Registro, pranešimas apie sutarties išregistravimą duomenų teikėjui nesiunčiamas.

40. Jeigu duomenų teikėjas pateikia Registro tvarkytojui prašymą automatiškai neišregistruoti sutarties iš Registro, sutartis išregistruojama tik gavus pranešimą apie sutarties pabaigą (nutraukimą), išskyrus atvejus, kai vėlesniu sutarties pakeitimu nustatytas naujas galutinis atsiskaitymo terminas, kuriam pasibaigus sutartis išregistruojama Nuostatų nustatyta tvarka.

41. Pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise gavimo.

42. Įrašius duomenis apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise, parengiamas pranešimas apie duomenų įrašymą Registre ir per vieną darbo dieną nuo duomenų įrašymo elektroniniu būdu pateikiamas duomenų teikėjui.

43. Pranešimo apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą gavimo.

44. Įrašius duomenis apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą, parengiamas pranešimas apie duomenų įrašymą Registre ir per vieną darbo dieną nuo duomenų įrašymo elektroniniu būdu pateikiamas duomenų teikėjui.

45. Nuostatuose nurodytų pranešimų turinį tvirtina Registro tvarkytojas.

46. Už sutarties įregistravimą Registre, duomenų apie sutarties pakeitimą įrašymą, prašymo neišregistruoti sutarties automatiškai, pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise ar pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo įrašymą Registre mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas. Atlyginimo mokėjimo tvarka nustatoma duomenų teikimo Registrui sutartyje.

47. Sutartis iš Registro išregistruojama neatlygintinai.

48. Duomenys apie išregistruotas sutartis perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų. Duomenų teikėjų pateikti pranešimai saugomi dokumentų archyve 3 metus nuo duomenų perkėlimo į Registro duomenų bazės archyvą. Pasibaigus saugojimo terminui, Registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

49. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

50. Jeigu nustatoma, kad dėl duomenų teikėjo kaltės Registre įrašyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo netikslumų nustatymo raštu praneša apie tai duomenų teikėjui, pareikalauja pateikti Registrui patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

51. Duomenų teikėjas, pastebėjęs, kad Registrui pateikti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, turi nedelsdamas pateikti Registro tvarkytojui teisingus duomenis. Registro tvarkytojas per 2 darbo dienas nuo ištaisytų duomenų gavimo ištaiso netikslumus Registre. Ištaisius netikslumus, apie tai per vieną darbo dieną nuo netikslumų ištaisymo pranešama duomenų teikėjui ir asmenims, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

52. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo netikslumų nustatymo netikslius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai pranešti apie tai visiems duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

53. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, susipažinęs su Registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui, patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams.

54. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant Registro duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis Registro tvarkytojas užtikrina, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų duomenis.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

56. Registro veiklai užtikrinti ir Registre tvarkomiems duomenims įrašyti ir patikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

56.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

56.2. Juridinių asmenų registro – Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, buveinė.

57. Sąveika su kiekvienu registru detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartyje.

58. Jeigu nustatoma, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba randama kitų iš susijusio registro gautų duomenų netikslumų, susijusio registro tvarkytojui nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo netikslumų nustatymo, pranešama apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam turi būti nedelsiant perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys ir aplinkybių paaiškinimai.

59. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į duomenų teikėją, Registro duomenys turi būti ištaisyti per 20 darbo dienų. Registro tvarkytojas, ištaisęs Registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdamas praneša susijusio registro tvarkytojui ir duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ teikimas ir NAUDOJIMAS

 

60. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojas.

61. Registro duomenys yra vieši.

62. Registro duomenis turi teisę gauti asmenys, turintys teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą juos gauti.

63. Registro duomenys teikiami:

63.1. duomenų teikėjams pateikiant pranešimus apie sutarties įregistravimą, apie sutarties pakeitimo duomenų įrašymą Registre, apie sutarties išregistravimą iš Registro, apie prašymo automatiškai neišregistruoti sutarties duomenų įrašymą Registre, apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise ar pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą;

63.2. teikiant Registro išrašus;

63.3. teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines).

64. Registro pranešimai ir išrašai gali būti teikiami paštu, elektroniniu būdu, automatiniu būdu, leidžiamosios kreipties būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką ir teikiamų Registro duomenų apimtį nustato Registro tvarkytojas Registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse.

65. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

65.1. sutarties identifikavimo kodą;

65.2. lizingo gavėjo arba pirkėjo fizinio ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre – pagal gimimo datą, vardą ir pavardę; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo;

65.3. lizingo gavėjo arba pirkėjo fizinio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre – pagal vardą, pavardę ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo.

66. Asmenys prašymus (vienkartinio teikimo atveju) gauti duomenis iš Registro gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, prašomų Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, apibrėžtas ir teisėtas Registro duomenų naudojimo tikslas, apimtis, pageidaujamas gavimo būdas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 65 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

67. Registro tvarkytojas Registro išrašus turi pateikti (išsiųsti paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines) – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Registro tvarkytojo kompiuterio ekrane Registro duomenys gali būti peržiūrimi nedelsiant.

68. Pagal Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sudarytas sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nurodytas konkretus, apibrėžtas ir teisėtas Registro duomenų naudojimo tikslas, Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, Registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti Registre atliktų paieškų išklotinę, turi pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir sumokėti Registro tvarkytojo nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimo dydis už Registre atliktų paieškų išklotinę apskaičiuojamas įvertinus Registro tvarkytojo nuolatines sąnaudas ir atsižvelgiant į teikiamoje išklotinėje pateikiamos informacijos apimtį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus. Atlyginimo už Registre atliktų paieškų išklotinę dydis viešai skelbiamas Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

69. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo. Šioje sutartyje turi būti nurodyta, kad Registro duomenų gavėjai, teikiantys Registro duomenis tretiesiems asmenims, negali keisti Registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį, kad duomenų gavėjai privalo naudoti gautus registro duomenis, registro informaciją tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant.

70. Fizinis asmuo, norintis susipažinti su Registre tvarkomais savo asmens duomenimis, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pageidaujančio gauti Registro duomenis, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 65 punkte, duomenų gavimo būdas. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Neatlygintinai tokius duomenis Registro tvarkytojas teikia fiziniam asmeniui kartą per kalendorinius metus.

71. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais jo asmens duomenimis, ir informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius metus, Registro tvarkytojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Suvestinė teikiama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kartą per kalendorinius metus tokie duomenys duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais kitų duomenų subjektų asmens duomenimis, dydis apskaičiuojamas įvertinus Registro tvarkytojo nuolatines sąnaudas ir atsižvelgiant į teikiamoje suvestinėje pateikiamos informacijos apimtį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais kitų duomenų subjektų asmens duomenimis, dydis viešai skelbiamas Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

72. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

73. Registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registro tvarkytojas Registro duomenis neatlygintinai teikia Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais.

74. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektą ir tikslus, Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus ir duomenų gavėjus.

75. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

76. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro tvarkytojas ir Registro valdytojas.

77. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

78. Registro tvarkytojas Registro duomenų saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

79. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, tvarkantys Registro duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas, privalo įsipareigoti saugoti Registro duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti Registro duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su Registro duomenų, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą.

80. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

81. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių ir lėšų, gautų už Registro tvarkytojo teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

82. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

83. Likviduojamo ar reorganizuojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––