BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ NUSTATYMO IR KAI KURIŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. TS-132

Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, patvirtintais Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-18“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) lengvatas asmenims, pateikusiems visus reikiamus dokumentus:

1.1. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamu naudoti (gyventi) ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu Birštono savivaldybės teritorijoje;

1.2. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos – asmeniui, laikinai gyvenančiam globos namuose ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje;

1.3. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios I ir IV ketvirčiais – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje, kuriam komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais neįmanomas;

1.4. 20 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos individualių gyvenamųjų namų, esančių kaimo vietovėje, naudotojams (išskyrus nurodytus 1.3. punkte);

1.5. 20 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos individualių gyvenamųjų namų, esančių mieste, kuriuose gyvena 1 asmuo, naudotojams.

2. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta lengvata, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia:

2.1. dėl sprendimo 1.1. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.1.1. prašymą;

2.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą – jeigu pastatas yra sudegęs; Birštono savivaldybės administracijos atliekamos statinio apžiūros aktą arba seniūno pažymą – jeigu pastatas yra netinkamas naudoti (gyventi) ar fiziškai sunaikintas;

2.1.3. vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopiją.

2.2. dėl sprendimo 1.2. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.2.1. prašymą;

2.2.2. dokumentą, įrodantį, kad asmuo laikinai gyvena globos namuose, palaikomojo gydymo ar slaugos ligoninėje;

2.2.3. Savivaldybės administracijos (mieste) ar seniūno (kaimo vietovėje) pažymą, kad asmeniui priklausančiame nekilnojamojo turto objekte niekas negyvena.

2.3. dėl sprendimo 1.3. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.3.1. prašymą;

2.3.2. seniūno pažymą, suderintą su komunalinių atliekų vežėju, apie tai, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais neįmanomas dėl blogo privažiavimo.

2.4. dėl sprendimo 1.5. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.4.1. prašymą;

2.4.2. Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams).

3. Nustatyti, kad:

3.1. sprendimo 1.1, 1.3, 1.5 papunkčiuose nustatytos vietinės rinkliavos lengvatos, pateikus nurodytus dokumentus, suteikiamos nuo kito mėnesio vieneriems metams;

3.2. sprendimo 1.2. papunktyje nustatyta vietinės rinkliavos lengvata suteikiama nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos iki dokumentų galiojimo termino pabaigos (bet ne ilgiau kaip vieneriems metams pagal tą patį dokumentą).

4. Išimtiniais atvejais individualių gyvenamų namų, esančių Birštono savivaldybėje ir turinčių Lietuvos ir Birštono įvaizdžiui ypatingą istorinę-kultūrinę vertę, naudotojams, Savivaldybės taryba gali taikyti iki 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

5. Pripažinti netekusiais galios Birštono savivaldybės tarybos:

5.1. 2015 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. TS-17 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.2. 2014 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. TS-68 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo“;

5.3. 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą;

5.4. 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. TS-236 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“;

5.5. 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 1 ir 4 punktus;                

5.6. 2011 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. TS-54 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų ir Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-245 3.1. punkto pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo;

5.7. 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų ir Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-245 3.1. punkto pripažinimo netekusiu galios“ 2.1., 2.2, 2.3. papunkčius;

5.8. 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą;

5.9. 2009 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-74 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą;

5.10. 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą;

5.11. 2009 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. TS-26 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punkto pakeitimo“;         

5.12. 2009 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą;

5.13. 2009 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 2 punktą.

6. Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                  Nijolė Dirginčienė