LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-454 „DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ VERTĖS IR JOS KITIMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ T KVS 14 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m.  liepos 30 d. Nr. V(E)-17

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos kitimo skaičiavimo taisykles T KVS 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos kitimo skaičiavimo taisyklių T KVS 14 patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 5.51 papunkčiu:

5.5.1 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;“.

2. Papildau nauju 6.13 papunkčiu:

6.13. žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.“.

3. Pakeičiu VII skyriaus „Kelio tiesimo (kelio statinių statybos), rekonstrukcijos, kapitalinio taisymo (kapitalinio remonto), paprastojo taisymo (paprastojo remonto) ir priežiūros darbų praktinis įvertinimas“ 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Kelio tiesimo (kelio statinių statybos), rekonstrukcijos, kapitalinio taisymo (kapitalinio remonto), paprastojo taisymo (paprastojo remonto) ir priežiūros darbų įvertinimas

Lėšų pasiskirs-tymas

Valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos sąmatos straipsnis

Priskirti darbai, paslaugos, prekės (objektai, elementai)

Įvertinimas ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje

Įvertinto turto priskyrimas

Sandoriai dėl materia-liojo turto

3.1.1.1.1.1.

Žemė

Žemės sklypas

Turtas

Perduodama valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms

3.1.1.2.1.3.

Kiti pastatai

ir statiniai

Naujo kelio tiesimo darbai (Taisyklių 7.1 papunktis);

Kelio (kelio statinių) rekonstrukcija (Taisyklių 7.2 papunktis);

Kelio kapitalinio taisymo (kelio statinių kapitalinio remonto) darbai (Taisyklių 7.3 papunktis);

Kelio paprastojo taisymo (kelio statinių paprastojo remonto) darbai (Taisyklių 7.4.1, 7.4.2 pastraipos);

Tiesioginės išlaidos ir tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su kelio paruošimu naudoti (Taisyklių 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 pastraipos);

Keliui priskirti statiniai (Taisyklių 6.2 papunktis)

3.1.1.3.1.2.

Kitos mašinos

ir įrenginiai

Kelių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros mašinos ir įrenginiai; Kompiuterinė įranga

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos

Išlaidos

2.2.1.1.1.15. 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis

remontas

Kelio paprastojo taisymo (kelio statinių paprastojo remonto) darbai (Taisyklių 7.4.3 pastraipa);

Kelio periodinės priežiūros darbai (Taisyklių 7.5 papunktis);

Kelio nuolatinės priežiūros darbai (Taisyklių 7.6 papunktis);

Kito ilgalaikio materialiojo turto remontas

Išlaidos

Priskiriama atsakingos finansinės institucijos išlaidoms“

 

4. Pakeičiu VIII skyriaus „Kelių vertės ir nusidėvėjimo apskaita. Kelio vertė“ 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„3 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje naudojami kelio elementai

Pagrindiniai kelio elementai

Sudedamosios dalys

1. Žemės sklypas

2. Sankasa*

SANKASOS VERTĖ, eurais

3. Kelio konstrukciniai elementai

3.1. Važiuojamoji dalis:

3.1.1. asfaltbetonio,

3.1.2. cementbetonio,

3.1.3. juoda,

3.1.4. grindinys,

3.1.5. žvyro, žvyro ir skaldos

3.2. Kelkraščiai

3.3. Vandens nuleidimo ir sausinimo įrenginiai:

3.3.1. pralaidos,

3.3.2. drenažas, kanalizacija,

3.3.3. greitvietės, latakai

3.4. Kapitaliniai aplinkosaugos įrenginiai:

3.4.1. triukšmą slopinantys pylimai,

3.4.2. nuotekų valymo įrenginiai,

3.5. Inžinerinės eismo saugumo priemonės (kapitaliniai įrenginiai):

3.5.1. žiedinės iškiliosios ir neiškiliosios sankryžos,

3.5.2. važiuojamosios dalies susiaurintos vietos ir (arba) iškreivintos vietos

3.6. Tvoros pėsčiųjų ir dviratininkų eismui reguliuoti

3.7. Želdynai:

3.7.1. dekoratyviniai želdiniai ir vaismedžiai,

3.7.2. sniego apsauginiai želdiniai

3.8. Pėsčiųjų ir dviračių takai

3.8.1. su asfalto (betono plytelių) danga,

3.8.2. su žvyro danga

KELIO KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ VERTĖ, eurais

4. Kiti kelio įrenginiai

4.1. Kelių oro sąlygų, eismo stebėjimo, apskaitos, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir sistemos ir kiti panašios paskirties įrenginiai

4.2. Apšvietimo įrenginiai

4.3. Kiti aplinkosaugos įrenginiai:

4.3.1. triukšmą slopinančios sienutės

4.3.2. tvoros, sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvius

4.4. Kitos inžinerinės eismo saugumo priemonės:

4.4.1. saugos salelės (su apsauginiais signaliniais stulpeliais),

4.4.2. aktyvūs (šviečiantys) kelio ženklai, šviesoforai,

4.4.3. iškiliosios greičio mažinimo priemonės (kalneliai):

– siauri (apskritimo formos),

– platūs (trapecijos formos)

4.5. Kelio ženklai

4.6. Apsauginiai atitvarai

KITŲ KELIO ĮRENGINIŲ VERTĖ, eurais

5. Tiltai (viadukai, estakados ir

pan.), laukinių gyvūnų,

varliagyvių perėjos, didesnio

kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos

5.1. Tiltai:

5.1.1. gelžbetoniniai,

5.1.2. plieniniai,

5.1.3. mediniai

5.2. Perėjos, pralaidos (d ≥ 1,5 m), baudos:

5.2.1. gelžbetoninės,

5.2.2. plieninės,

5.2.3. plastikinės

TILTŲ VERTĖ, eurais

6. Kelio infrastruktūros

objektai

6.1. Autobusų stotelių paviljonai:

6.1.1. mūriniai (betoniniai),

6.1.2. mediniai (kitų konstrukcijų)

6.2. Kapitaliniai sanitariniai-higieniniai pastatai

6.3. Kapitalinės pavėsinės

6.4. Poilsio aikštelių pavėsinės (paprastos)

6.5. Tualetai (išvietės tipo):

6.5.1. mūriniai,

6.5.2. metaliniai,

6.5.3. mediniai

KELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VERTĖ, eurais

7. Nematerialusis turtas

7.1. Techninė dokumentacija

7.2. Kompiuterinės programos

7.3. Licencijos

NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖ, eurais

KELIO IR KELIO STATINIŲ VERTĖ (1+2+3+4+5+6+7), eurais“

 

5. Pakeičiu IX skyriaus „Nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo apskaita“ 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„4 lentelė. Nusidėvėjimo normatyvai pagal kelio elementus ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje

Kelio elementai ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje

Nusidėvėjimo normatyvai, metais

Nusidėvėjimo normatyvai per metus, procentais

1. Žemės sklypas

2. Sankasa

3. Kelio konstrukciniai elementai, kai danga:

 

 

– asfaltbetonio;

20

5,00

– cementbetonio;

40

2,50

– juoda;

15

6,67

– grindinys;

12

8,33

– žvyro, žvyro ir skaldos.

15

6,67

4. Kiti kelio įrenginiai:

 

 

kelių oro sąlygų, eismo stebėjimo, apskaitos, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir sistemos ir kiti panašios paskirties įrenginiai;

 

 

8

 

12,50

– apšvietimo įrenginiai;

8

12,50

– aplinkosaugos įrenginiai:

8

12,50

– triukšmą slopinančios sienutės,

20

5,00

– tvoros, sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvius;

 

8

 

12,50

– inžinerinės eismo saugumo priemonės:

 

 

– aktyvūs (šviečiantys) kelio ženklai, šviesoforai,

8

12,50

– iškiliosios greičio mažinimo priemonės:

 

 

– siauri (apskritiminiai) kalneliai,

8

12,50

– platūs(trapecinės formos) kalneliai;

8

12,50

– sijiniai apsauginiai atitvarai

8

12,50

5. Tiltai (viadukai, estakados ir pan.), laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos, didesnio kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos:

 

 

– tiltai:

 

 

–gelžbetoniniai,

80

1,25

Kelio elementai ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje

Nusidėvėjimo normatyvai, metais

Nusidėvėjimo normatyvai per metus, procentais

– plieniniai,

50

2,00

– mediniai;

20

5,00

– perėjos, pralaidos (d ≥ 1,5 m), baudos:

 

 

–gelžbetoninės,

80

1,25

– plieninės,

50

2,00

– plastikinės.

50

2,00

6. Kelių infrastruktūros objektai:

 

 

– autobusų stotelių paviljonai;

20

5,00

kapitaliniai sanitariniai-higieniniai pastatai;

20

5,00

– kapitalinės pavėsinės;

20

5,00

– poilsio aikštelių pavėsinės (paprastos);

8

12,50

– tualetai (išvietės tipo).

8

12,50

7. Nematerialusis turtas:

 

 

– techninė dokumentacija, kompiuterinės programos, licencijos.

 

3

 

33,33

 

6. Pakeičiu taisyklių 1–4 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                Egidijus Skrodenis

 

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos

kitimo skaičiavimo taisyklių (T KVS 14) 1 priedas

TVIRTINU

A. V.       Direktorius

(parašas, pavardė)

Kelio ir kelio statinių vertės kortelė

VĮ „                                                                                 regiono keliai“

Kortelės identifikavimo kodas _______________

Kelio Nr. ___________        Kelio pavadinimas _________________________________________

Ruožo pradžia __________   Ruožo pabaiga _________       Ruožo ilgis ______________

Laikotarpis nuo ___________________________            iki ________________________

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Žemės sklypas

-

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sankasa

-

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kelio konstrukciniai elementai, kai danga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. asfaltbetonio

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. cementbetonio

2,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. juoda

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. grindinys

8,33

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. žvyro, žvyro ir skaldos

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiti kelio įrenginiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. triukšmą slopinančios sienutės

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. kiti įrenginiai

12,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. kiti įrenginiai

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Tiltai (viadukai, estakados ir

pan.), laukinių gyvūnų,

varliagyvių perėjos, didesnio

kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. gelžbetoninės konstrukcijos

1,25

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. plieninės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. plastikinės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. medinės konstrukcijos

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kelių infrastruktūros objektai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. kapitalinio tipo

5,00

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. kiti

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nematerialusis turtas:

33,33

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius                                                                                 Vyr. finansininkas(-ė)

(parašas, pavardė)                                                                           (parašas, pavardė)

 

--------------

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos

kitimo skaičiavimo taisyklių (T KVS 14) 2 priedas

TVIRTINU

A. V. Direktorius

(parašas, pavardė)

 

 

Magistralinių Kelių ir kelio statinių vertė

Forma 1M

VĮ „ ......................................................... regiono keliai.“ Magistralinių kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Žemės sklypas

-

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sankasa

-

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kelio konstrukciniai elementai, kai danga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. asfaltbetonio

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. cementbetonio

2,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. juoda

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. grindinys

8,33

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiti kelio įrenginiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. triukšmą slopinančios sienutės

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. kiti įrenginiai

12,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. kiti įrenginiai

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Tiltai (viadukai, estakados ir

pan.), laukinių gyvūnų,

varliagyvių perėjos, didesnio

kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. gelžbetoninės konstrukcijos

1,25

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. plieninės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. plastikinės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. medinės konstrukcijos

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kelių infrastruktūros objektai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. kapitalinio tipo

5,00

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. kiti

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nematerialusis turtas:

33,33

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius                                                                                 Vyr. finansininkas(-ė)

(parašas, pavardė)                                                                           (parašas, pavardė)

 

--------------

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos

kitimo skaičiavimo taisyklių (T KVS 14) 3 priedas

TVIRTINU

A. V.       Direktorius

(parašas, pavardė)

 

KraŠTO Kelių ir keliO statinių vertė

Forma 1K

VĮ „....................................................... regiono keliai.“ Krašto kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Žemės sklypas

-

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sankasa

-

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kelio konstrukciniai elementai, kai danga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. asfaltbetonio

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. cementbetonio

2,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. juoda

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. grindinys

8,33

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiti kelio įrenginiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. triukšmą slopinančios sienutės

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. kiti įrenginiai

12,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. kiti įrenginiai

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Tiltai (viadukai, estakados ir

pan.), laukinių gyvūnų,

varliagyvių perėjos, didesnio

kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. gelžbetoninės konstrukcijos

1,25

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. plieninės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. plastikinės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. medinės konstrukcijos

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kelių infrastruktūros objektai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. kapitalinio tipo

5,00

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. kiti

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nematerialusis turtas:

33,33

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius                                                                                 Vyr. finansininkas(-ė)

(parašas, pavardė)                                                                           (parašas, pavardė)

 

--------------

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos

kitimo skaičiavimo taisyklių (T KVS 14) 4 priedas

TVIRTINU

A. V.       Direktorius

(parašas, pavardė)

 

RAJONINIŲ Kelių ir keliO statinių vertė

Forma 1R

VĮ „....................................................... regiono keliai.“ Rajoninių kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Žemės sklypas

-

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sankasa

-

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kelio konstrukciniai elementai, kai danga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. asfaltbetonio

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. cementbetonio

2,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. juoda

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. grindinys

8,33

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. žvyro, žvyro ir skaldos

6,67

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiti kelio įrenginiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. triukšmą slopinančios sienutės

5,00

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. kiti įrenginiai

12,50

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. kiti įrenginiai

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio elementai

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta materialinių vertybių iš kitų organizacijų, eurais

Perduota materialinių vertybių kitoms organizacijoms ar nurašyta, eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Balansinio nusidėvėjimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Tiltai (viadukai, estakados ir

pan.), laukinių gyvūnų,

varliagyvių perėjos, didesnio

kaip 1,5 m. skersmens pralaidos, baudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. gelžbetoninės konstrukcijos

1,25

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. plieninės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. plastikinės konstrukcijos

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. medinės konstrukcijos

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kelių infrastruktūros objektai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. kapitalinio tipo

5,00

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. kiti

12,50

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nematerialusis turtas:

33,33

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius                                                                                 Vyr. finansininkas(-ė)

(parašas, pavardė)                                                                           (parašas, pavardė)

 

 

--------------