LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 6, 7, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-736

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2319; 2005, Nr. 153-5639; 2010, Nr. 123-6261)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai LRT radijo ir televizijos programose

1. Reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai LRT radijo ir televizijos programose draudžiami, išskyrus kultūros ir sporto renginių ir (ar) jų transliacijų rėmimo pranešimus, kaip numatyta šio įstatymo 7 straipsnyje, ir atvejus, kai reklamą ir komercinius audiovizualinius pranešimus LRT privalo transliuoti, vykdydama sutartinius įsipareigojimus dėl tarptautinių renginių transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo.

2. LRT radijo ir televizijos programose gali būti skleidžiama kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija.

3. Kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija – už užmokestį ar kitokį atlygį arba nemokamai viešai skleidžiama informacija, kuria siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą ir politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. LRT radijo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų rėmimas

LRT radijo ir televizijos programos ir (ar) atskiros programos negali būti remiamos Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus kultūros ir sporto renginius ir (ar) jų transliacijas, kuriais siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą ir politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. LRT finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos.“

2. Papildyti 15 straipsnį 5 dalimi:

„5. LRT skiriamų lėšų iš valstybės biudžeto dydis kiekvienais metais sudaro 1,5 procento praėjusių metų faktinių įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų. LRT skiriamų lėšų iš valstybės biudžeto dydis pirmą kartą skaičiuojamas pagal faktines 2012 metų valstybės biudžeto pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizo pajamų. Kiekvienus paskesnius metus LRT skiriamų lėšų iš valstybės biudžeto dydis neturi būti mažesnis už dydį, apskaičiuotą pagal faktines 2012 metų valstybės biudžeto pajamas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ