LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ AREŠTINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr. 1V-247

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklės taikomos suimtiesiems prilyginamiems ar suimtųjų statuso neturintiems asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, gali būti laikomi teritorinių policijos įstaigų areštinėse tiek, kiek to nereglamentuoja kiti teisės aktai.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                      Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. balandžio 3 d.

įsakymu Nr. 1V-247

 

 

TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ AREŠTINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (toliau – Suėmimo vykdymo įstatymas) nustatytos kardomosios priemonės – suėmimo (kardomojo kalinimo) (toliau – suėmimas) vykdymo tvarkos ir sąlygų įgyvendinimą, taip pat suimtųjų ir pagal Suėmimo vykdymo įstatymą jiems prilyginamų asmenų bei kitų suimtojo statuso neturinčių asmenų, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, gali būti laikomi teritorinių policijos įstaigų areštinėse (toliau – areštantai), teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

2. Areštanto teises ir pareigas bei jam taikomus draudimus reglamentuoja Suėmimo vykdymo įstatymas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 5-V-139 „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

POLICIJOS AREŠTINĖS PAREIGŪNO IR AREŠTANTO SANTYKIAI

 

4. Teritorinės policijos įstaigos areštinės (toliau – policijos areštinė) pareigūno ir areštanto tarpusavio santykiai, susiję su policijos areštinės pareigūno tarnybinių pareigų atlikimu, grindžiami abipusės pagarbos principu.

5. Policijos areštinės pareigūnui draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su areštantu, nesusiję su tarnybinių pareigų atlikimu.

 

III SKYRIUS

ASMENS LANKYMASIS POLICIJOS AREŠTINĖJE

 

6. Asmuo, norintis gauti leidimą lankytis policijos areštinėje, apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotam policijos pareigūnui pateikia rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kas (vardas, pavardė), kada (data, laikas), kokiu tikslu ir kokioje policijos areštinėje nori lankytis.

7. Leisti lankytis policijos areštinėje asmeniui, išskyrus asmenį, kuris atvyko į pasimatymą su areštantu, turi teisę apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas policijos pareigūnas, įrašydamas rezoliuciją gauti leidimą lankytis policijos areštinėje pageidaujančio asmens rašytiniame prašyme.

8. Asmeniui, kuris lankosi policijos areštinėje, fotografuoti ar filmuoti policijos areštinės apsaugos perimetrą ir inžinerines technines apsaugos priemones draudžiama.

 

IV SKYRIUS

AREŠTANTO SUSITIKIMAS SU SAVO GYNĖJU

 

9. Gynėjui policijos areštinėje leidžiama susitikti su areštantu pateikus advokato orderį arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, advokato ar jo padėjėjo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10. Areštantas susitikti su gynėju iš policijos areštinės kameros išvedamas esant gynėjo rašytiniam prašymui, kuris pateikiamas policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekančiam pareigūnui, o vėliau įsegamas į areštanto asmens bylą. Apie areštanto išvedimą susitikti su gynėju pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje. Gynėjo ir areštanto susitikimas vyksta policijos areštinės apklausos kabinete be trečiųjų asmenų.

11. Areštantui susitikimo su gynėju metu leidžiama turėti su bylos tyrimu susijusių dokumentų ir užrašų. Po susitikimo daroma areštanto dalinė asmens krata. Tai pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

 

V SKYRIUS

AREŠTANTO LAIŠKO, PASIŪLYMO, PRAŠYMO (PAREIŠKIMO), PETICIJOS IR SKUNDO PRIĖMIMAS, IŠSIUNTIMAS IR ATSAKYMO Į JĮ ĮTEIKIMAS

 

12. Areštanto parašytas ir išsiųsti skirtas laiškas, rašytinis pasiūlymas, prašymas (pareiškimas), peticija ar skundas registruojamas policijos komisariato raštinėje ir apie registraciją pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinės sistemos areštanto asmens kortelėje. Neveikiant policijos areštinių vidaus administravimo informacinei sistemai, apie išsiunčiamo laiško, rašytinio pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo registracijos faktą pažymima Asmenų laiškų, pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ar skundų priėmimo, išsiuntimo ir rašytinių atsakymų į juos įteikimo žurnale. Areštanto išsiunčiamą laišką, rašytinį pasiūlymą, prašymą (pareiškimą), peticiją ar skundą policijos komisariato raštinė išsiunčia ar pateikia adresatui (-ams). Kiekvienu atveju areštantui privaloma pateikti Areštanto laiško, pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo registracijos kortelę (1 priedas).

13. Areštanto žodinis pasiūlymas, prašymas (pareiškimas), peticija ar skundas nagrinėjamas tik tais atvejais, kai jį galima išnagrinėti tuoj pat, nefiksuojant rašytiniuose dokumentuose. Kitais atvejais policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas paprašo, kad areštantas pateiktų pasiūlymą, prašymą (pareiškimą), peticiją ar skundą raštu.

14. Areštanto siunčiami laiškai, taip pat jo vardu gauti laiškai gali būti tikrinami Suėmimo vykdymo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais. Su ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro ar teismo nutartimi dėl areštanto siunčiamų laiškų, taip pat jo vardu gautų laiškų tikrinimo areštantas pasirašytinai supažindinamas iš karto, kai nutartis gaunama policijos areštinėje. Tokiais atvejais areštantai siunčiamus vokus policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekančiam pareigūnui pateikia neužklijuotus.

15. Areštanto laiškai išsiunčiami adresatams, taip pat areštanto vardu gauti laiškai įteikiami areštantui (jei areštantas yra policijos areštinėje) ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo laiško pateikimo policijos komisariato raštinei ar gavimo policijos komisariato raštinėje dienos. Areštanto, kuris yra išvykęs iš policijos areštinės, vardu gauti laiškai yra išsiunčiami į areštanto žinomą buvimo vietą.

16. Areštanto vardu gautą laišką policijos pareigūnai įteikia areštantui jam pasirašius Asmenų laiškų, pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ar skundų priėmimo, išsiuntimo ir rašytinių atsakymų į juos įteikimo žurnale. Siekiant, kad areštantams nebūtų perduota jiems draudžiamų turėti daiktų, vokas prieš įteikiant areštantui jo akivaizdoje atplėšiamas ir patikrinamas, neskaitant gauto laiško turinio.

17. Jeigu areštantas neturi vokų, rašymo priemonių ir popieriaus laiškams, pasiūlymams, prašymams (pareiškimams), peticijoms ar skundams, adresuotiems ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui, gynėjui, teismui, kurio žinioje yra byla, Seimo kontrolieriui, vidaus reikalų ministrui, policijos generaliniam komisarui, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir valstybės tarnautojams, tarptautinėms institucijoms, surašyti ir jų prašo, apskrities vyriausiasis policijos komisariatas privalo aprūpinti jais areštantus iš apskrities vyriausiojo policijos komisariato lėšų. Pašto išlaidas apmoka apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

 

VI SKYRIUS

PAŠTO AR PERDUODAMO SIUNTINIO, SMULKIOJO PAKETO PRIĖMIMAS IR ĮTEIKIMAS

 

18. Areštantams gali būti perduodami daiktai ir reikmenys, įvardyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 15 priede, išskyrus šiame priede įvardytus maisto produktus ir higienos priemones. Areštantams galima su savimi turėti tik maisto produktus ir higienos reikmenis, įsigytus ir atsivežtus iš tardymo izoliatorių. Elektros prietaisų ir kitų šiame priede nurodytų daiktų ir reikmenų, kurie nėra įvardyti Suėmimo vykdymo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, perdavimui šiame straipsnyje nustatytas perdavimų periodiškumas netaikomas.

19. Asmuo, į policijos areštinę atnešęs perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildo Prašymą leisti perduoti siuntinį ar smulkųjį paketą areštantui (2 priedas).

20.  Siuntinys ar smulkusis paketas policijos areštinėje priimamas ir perduodamas tik juos teisę turintiems gauti areštantams. Jei areštantas neturi teisės gauti siuntinio ar smulkiojo paketo, šie grąžinami jį atnešusiam asmeniui.

21. Pašto ar perduodamus siuntinius ir smulkiuosius paketus priima ir už jų patikrinimą atsako policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas ar šio pareigūno paskirtas perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo patikrinimą atliekantis pareigūnas. Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo su spauda patikrinimą atlikę policijos pareigūnai pasirašo Taisyklių 2 priede numatytame prašyme.

22. Priimant perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, jį atnešusio asmens akivaizdoje patikrinama, ar jame nėra daiktų, nenurodytų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 15 priede, taip pat maisto produktų ir higienos priemonių. Rasti daiktai, kurių perdavimas negalimas, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį ar smulkųjį paketą, ir tai nurodoma Taisyklių 2 priede numatytame prašyme.

23. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas su spauda perduodamas areštantui, kurio vardu jis gautas, prieš tai jo akivaizdoje atidarius ir patikrinus, ar jame nėra daiktų, kurių perdavimas negalimas.

24. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu:

24.1. jie gauti areštantų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių, vardu;

24.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų;

24.3. jie gauti areštantų, kurių nėra policijos areštinėje, vardu.

25. Pašto siuntinyje ar smulkiajame pakete rasti daiktai, kurių perdavimas negalimas, grąžinami siuntėjui, o nenustačius siuntėjo – sunaikinami apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko ar jo įgalioto policijos pareigūno sprendimu.

26. Areštantui įteikiant perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, pirmas Taisyklių 2 priede numatyto prašymo egzempliorius su žyma apie siuntinio ar smulkiojo paketo priėmimą atiduodamas perduodančiam asmeniui, o antrasis, pasirašytas areštanto, įsegamas į jo asmens bylą. Apie perdavimo faktą pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

27. Jeigu perduodamas siuntinys ar smulkusis paketas nepriimamas, policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo jo nepriėmimo priežastis ir kuris vėliau įsegamas į areštanto asmens bylą.

28. Nepriimtas siuntinys ar smulkusis paketas kartu su tarnybinio pranešimo apie jo nepriėmimo priežastis kopija grąžinami jį norėjusiam perduoti asmeniui. Apie siuntinio ar smulkiojo paketo nepriėmimo faktą pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

29. Areštanto rašytiniu prašymu policijos areštinėje jo turimi nereikalingi daiktai perduodami areštanto įvardytam asmeniui.

 

VII SKYRIUS

AREŠTANTO PASIMATYMAS SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS

 

30. Areštanto pasimatymus su giminaičiais ir kitais asmenimis organizuoja policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas.

31. Asmuo, atvykęs pasimatyti su areštantu, policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekančiam pareigūnui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą ir pavardę, asmens statusą areštanto atžvilgiu, areštanto, su kuriuo pageidauja pasimatyti, vardą ir pavardę. Jei pasimatymą suteikti atsisakoma, policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo atsisakymo suteikti pasimatymą motyvus. Rašytinio prašymo suteikti pasimatymą ir tarnybinio pranešimo dėl atsisakymo suteikti pasimatymą kopijas už pasimatymų organizavimą atsakingas pareigūnas grąžina prašymą įteikusiam asmeniui. Apie draudimą pasimatyti, nurodant draudimo priežastis, žodžiu informuojamas areštantas. Apie pasimatymo suteikimą ar atsisakymo jį suteikti faktą pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

32. Pasimatymas nesuteikiamas:

32.1. asmenims, nepateikusiems dokumentų, patvirtinančių jų asmens tapatybę;

32.2. asmenims, kuriems ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu nurodymu neleidžiama pasimatyti su areštantu;

32.3. asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

33. Atvykę į pasimatymą asmenys yra informuojami apie Taisyklių 36 punkte nustatytus atvejus, kada gali būti nutraukiamas pasimatymas.

34. Pasimatymai vyksta policijos areštinės pareigūnų akivaizdoje specialiose patalpose, įrengtose taip, kad pasimatyti atvykusio asmens ir areštanto fizinis kontaktas nebūtų galimas. Vieno pasimatymo metu pasimatyti su areštantu gali ne daugiau kaip du asmenys, neskaitant areštanto nepilnamečių vaikų. Pasimatyti atvykę asmenys ir areštantas bendrauja telefonu. Gavus areštanto prašymą dėl pasimatymo, numatyto Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse, suteikimo, šis prašymas persiunčiamas tardymo izoliatoriaus, kurio žinioje yra areštantas, administracijai.

35. Prieš pasimatymą ir po jo atliekama dalinė areštanto asmens krata. 

36. Pasimatymo metu areštantams ir į pasimatymą atvykusiems asmenims draudžiama:

36.1. savavališkai išeiti iš pasimatymo suteikimo patalpų;

36.2. rūkyti;

36.3. šiukšlinti;

36.4. triukšmauti, nepadoriai elgtis, įžeidinėti kitus pasimatyme dalyvaujančius asmenis ar policijos pareigūnus ar kitais būdais nepaisyti visuotinai pripažintų mandagumo ir etiško elgesio taisyklių;

36.5. gadinti pasimatymo patalpose esančius įrenginius, inventorių;

36.6. perduoti bet kokius daiktus ar reikmenis areštantui ar į pasimatymą atvykusiems asmenims;

36.7. bendrauti su kitose pasimatymo patalpose esančiais areštantais ar į pasimatymą atvykusiais asmenimis.

37. Jeigu pasimatymo metu pasimatyti atvykęs asmuo ar areštantas pažeidžia Taisyklių 36 punkte nustatytus reikalavimus, policijos areštinės pareigūnas juos įspėja. Tačiau jei pažeidimas pasikartoja ar padaromas naujas, policijos areštinės pareigūnas turi teisę nutraukti pasimatymą. Policijos areštinės pareigūnas, nutraukęs pasimatymą, surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekančiam pareigūnui. Tarnybinis pranešimas įsegamas į areštanto asmens bylą. Nutrauktas pasimatymas traktuojamas kaip įvykęs.

 

VIII SKYRIUS

AREŠTANTO PASIVAIKŠČIOJIMAS

 

38. Policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas privalo užtikrinti, kad areštantai galėtų kasdien pasivaikščioti gryname ore. Apie areštanto išvedimą pasivaikščioti ar atsisakymą eiti pasivaikščioti pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

39. Pasivaikščioti į saugomoje policijos areštinės teritorijoje įrengtus specialius pasivaikščiojimo kiemus areštantai vedami laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų izoliavimo reikalavimų.

40. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys areštantai. Vedami pasivaikščioti areštantai turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą.

41. Jei areštantai pasivaikščiojimo metu bando žodžiu ar kitais būdais bendrauti su areštantais, vaikštančiais kituose pasivaikščiojimo kiemuose, naudoja fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus areštantus, įžeidinėja kitus areštantus ar policijos pareigūnus, nevykdo teisėtų policijos areštinės pareigūnų reikalavimų, užpuola ar priešinasi policijos areštinės pareigūnams, pasivaikščiojimas šiems areštantams nutraukiamas ir jie grąžinami į policijos areštinės kamerą.

42. Areštantai, sergantys aktyvia tuberkulioze, pasivaikščioti vedami į atskirus pasivaikščiojimo kiemus. Ne rečiau kaip kartą per savaitę juose atliekama baigiamoji dezinfekcija. Areštantai, sergantys kitomis užkrečiamosiomis lašeliniu būdu plintančiomis ligomis, pasivaikščioti vedami atskirai nuo kitų areštantų. Šiems sergantiesiems pasivaikščiojus, tą pačią dieną į pasivaikščiojimo kiemus kiti areštantai neleidžiami. Šių kiemų baigiamoji dezinfekcija atliekama kasdien.

 

IX SKYRIUS

SANTUOKOS SUDARYMAS POLICIJOS AREŠTINĖJE

 

43. Už areštanto santuokos policijos areštinėje organizavimą atsako policijos areštinės vadovo funkcijas atliekantis pareigūnas.

44. Santuokos policijos areštinėje sudarymo laikas ir patalpos parenkamos taip, kad nebūtų sudaroma trukdžių policijos areštinės pareigūnams vykdyti kitas policijos areštinėje laikomų areštantų apsaugos užtikrinimo funkcijas.

45. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jį pavaduojantis pareigūnas santuokos sudarymo metu gali leisti dalyvauti svečiams, jei nėra gautas areštanto ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti areštantui pasimatyti su konkrečiais svečių teisėmis santuokos sudarymo ceremonijoje planuojančiais dalyvauti asmenimis.

46. Policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas ar kitas policijos areštinės pareigūnas, prieš įleisdamas į policijos areštinę į santuokos su areštantu sudarymo ceremoniją atvykusius asmenis, patikrina jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, daiktus ir drabužius. Svečių teisėmis santuokos sudarymo ceremonijoje planuojantiems dalyvauti asmenims, atsisakiusiems pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar leisti patikrinti daiktus ir drabužius, santuokos sudarymo ceremonijoje dalyvauti neleidžiama.

47. Prieš santuokos sudarymo ceremoniją ir po jos atliekama visuminė areštanto asmens krata, apžiūrimi drabužiai. 

48. Po santuokos sudarymo areštanto asmens byloje įrašomi sutuoktinio vardas, pavardė, gimimo data. Areštanto asmens byloje taip pat daromas įrašas, jeigu areštantas, sudarydamas santuoką, pasirinko sutuoktinio pavardę arba dvigubą pavardę. Įrašai areštanto asmens byloje patvirtinami apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato antspaudu.

 

X SKYRIUS

RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMAS POLICIJOS AREŠTINĖJE

 

49. Užtikrindami areštantų teisę tenkinti savo religinius poreikius, policijos areštinės pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu.

50. Religinėms apeigoms atlikti policijos areštinėje, atsižvelgiant į dvasininkų rekomendacijas ir esamas galimybes, gali būti įrengiamos atitinkamos patalpos.

 

XI SKYRIUS

AREŠTANTO SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

51. Policijos areštinės bendruomenės slaugytojas atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos medicinos normoje MN 129:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“. Policijos areštinėje nesant bendruomenės slaugytojo pareigybės, asmens sveikatos priežiūrai įgyvendinti yra sudaromos sutartys su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

52. Pirmąją medicinos pagalbą areštantui ūmios, gyvybei pavojingos ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju privalo nedelsdami suteikti policijos areštinės darbuotojai.

53. Jei areštantui reikalinga būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti policijos areštinėje nėra galimybių, ji gali būti teikiama laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Areštantą, kuris yra sulaikytas ar suimtas, gydant valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti organizuojama jo apsauga. Nesulaikytų ir nesuimtų areštantų apsauga neorganizuojama.

54. Apie areštanto hospitalizavimą laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas informuoja ikiteisminį tyrimą atliekantį ar jam vadovaujantį prokurorą arba teismą, kurio žinioje yra byla.

55. Areštantui privalo būti užtikrintas asmens sveikatos priežiūros specialisto skirtas medikamentinis gydymas. Jei policijos areštinėje nėra medicinos punkto, už tai, kad asmens sveikatos priežiūros specialisto skirti medikamentai areštantui būtų pateikti laiku, atsako policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas.

56. Policijos areštinės bendruomenės slaugytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, apžiūrėjęs į policijos areštinę uždarytą nepilnametį areštantą, išvadą apie jo sveikatos būklę privalo pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui.

57. Policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje yra kaupiama informacija apie policijos areštinėje laikomų areštantų apžiūras ir jiems suteiktą medicinos pagalbą. Neveikiant policijos areštinių vidaus administravimo informacinei sistemai policijos areštinės bendruomenės slaugytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas pildo Sveikatos priežiūros ir medicinos pagalbos suteikimo žurnalą (3 priedas).

 

XII SKYRIUS

AREŠTANTO MATERIALINIS BUITINIS APRŪPINIMAS

 

58. Policijos areštinės kameroje vienam areštantui gyvenamojo ploto dydis negali būti mažesnis kaip 5 kvadratiniai metrai (sanitarinio mazgo plotas į bendrą gyvenamąjį plotą neįskaičiuojamas).

59. Ne rečiau kaip kartą per savaitę areštantams turi būti suteikta galimybė pasinaudoti dušu. Naujai į policijos areštinę uždarytiems areštantams ar iš kitų laisvės apribojimo vietų atvykusiems areštantams, jei jie pageidauja, tą pačią dieną, o esant dideliam skaičiui areštantų ar šiems atvykus vakare (po 22 val.) – ne vėliau kaip kitą dieną turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti dušu. Apie areštanto išvedimą pasinaudoti dušu pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje.

60. Areštantai jų prašymu turi būti aprūpinti būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis – muilu, tualetiniu popieriumi, moterys – higieniniais įklotais.

61. Į policijos areštinę uždarytiems areštantams, vilkintiems teisėsaugos institucijų ar Lietuvos kariuomenės uniformą, prieš juos uždarant į kameras, iki to momento, kol jie bus aprūpinti asmeniniais drabužiais, policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas laikinai išduoda civilinius drabužius.

62. Policijos areštinėse laikomiems areštantams taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ patvirtintos fiziologinės mitybos normos.

63. Areštantai maitinami 3 kartus per dieną (maitinimo intervalai, išskyrus miegui skirtą laiką, neturi viršyti 7 valandų). Nepilnamečiai areštantai maitinami 4 kartus per dieną (maitinimo grafikas sudaromas taip, kad tarpai tarp maitinimų būtų ne trumpesni kaip 3 ir ne ilgesni kaip 4,5 valandos). Valgiaraštį sudaro maistą tiekianti įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytomis fiziologinėmis mitybos normomis.

64. Karštas maistas turi būti patiekiamas ne vėliau kaip per 2 valandas nuo jo paruošimo, įskaitant ir pristatymo laiką. Areštantams, kurie negali pavalgyti laiku, šiltas (pašildytas) maistas patiekiamas atskirai.

65. Jei ikiteisminio tyrimo veiksmai areštanto atžvilgiu atliekami policijos komisariate, kuriame nėra policijos areštinės, šis policijos komisariatas yra atsakingas už areštanto pamaitinimą. Tokiu atveju areštantas policijos komisariate privalo būti pamaitintas arba turi būti organizuotas jo grąžinimas į policijos areštinę, iš kurios jis buvo atvežtas, iki areštantų maitinimo joje laiko.

66. Konvojuojant areštantus iš policijos areštinės į kitą policijos įstaigą ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti, policijos areštinės pareigūnai privalo pasirašytinai informuoti konvojaus vyresnįjį, kada pagal policijos areštinės dienotvarkę areštantui buvo pateiktas maistas ir kada areštantas bus maitinamas kitą kartą.

67. Areštantai privalo laikytis asmens higienos, kamerose palaikyti tvarką ir švarą. Jų visų turimų daiktų svoris neturi viršyti 30 kilogramų (į areštantams leidžiamų turėti bendrąją daiktų masę neįskaičiuojama baudžiamosios bylos medžiaga).

 

XIII SKYRIUS

AREŠTANTO TRUMPALAIKĖ IŠVYKA UŽ POLICIJOS AREŠTINĖS RIBŲ

 

68. Areštantai, kuriems yra skirtas suėmimas, išvykti už policijos areštinės ribų turi teisę tik esant ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniam sutikimui. Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims bei nesulaikytiems ir nesuimtiems areštantams dėl leidimo išvykti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinio sutikimo nereikia.

69. Areštantui gali būti leista išvykti už policijos areštinės teritorijos ribų, jeigu pateikta:

69.1. areštanto artimojo ar kito asmens pareiškimas apie areštanto sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirtį ar šių asmenų mirties liudijimas arba jo kopija;

69.2. valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvada (pažyma) dėl areštanto sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos, gresiančios ligonio gyvybei, patvirtinta šios įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens parašu ir valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu;

69.3. savivaldybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis ekstremalaus įvykio ar kito įvykio, padariusio didelės materialinės žalos areštantui ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams, faktą.

70. Policijos areštinės pareigūnai, gavę Taisyklių 69 punkte nurodytus dokumentus, privalo nedelsdami apie tai pranešti areštantui.

 

71. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas policijos pareigūnas, prieš priimdamas sprendimą leisti areštantui išvykti už policijos areštinės ribų, privalo įvertinti areštanto asmenybę ir šias aplinkybes:

71.1. ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje (pažymoje) dėl areštanto sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos yra pažymėta, kad ši liga yra sunki ir gresia ligonio gyvybei;

71.2. ar areštanto sutuoktinis ar sugyventinis arba artimieji giminaičiai, kuriems ekstremalus įvykis ar kitas įvykis padarė didelės materialinės žalos, palaiko socialinius ryšius su areštantu;

71.3. kaip areštantas elgėsi laikymo policijos areštinėje metu, kokias nusikalstamas veikas padaręs jis įtariamas ar kaltinamas.

72. Priimdamas sprendimą leisti areštantui išvykti už policijos areštinės teritorijos ribų, apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymą dėl apsaugos, skiria apsaugą ar palydą. Apsauga (konvojus) skiriama vadovaujantis Konvojavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“.

73. Nusprendus leisti areštantui išvykti už policijos areštinės ribų, įforminami šie dokumentai:

73.1. išvada (4 priedas);

73.2. įsakymas dėl leidimo areštantui išvykti už policijos areštinės ribų;

73.3. pažymėjimas apie leidimą areštantui išvykti už policijos areštinės ribų (5 priedas).

74. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotam policijos pareigūnui atsisakius leisti areštantui išvykti už policijos areštinės ribų, policijos areštinės pareigūnai per vieną dieną nuo dokumentų, nurodytų Taisyklių 69 punkte, pateikimo privalo pasirašytinai supažindinti areštantą su išvada dėl atsisakymo leisti jam išvykti už policijos areštinės ribų (6 priedas).

75. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas pareigūnas instruktuoja išvykstantį areštantą apie elgesio taisykles už policijos areštinės ribų, įspėja dėl atsakomybės už nesugrįžimą nustatytu laiku ir paima iš areštanto rašytinį pasižadėjimą (7 priedas). Areštanto sugrįžimą į policijos areštinę kontroliuoja policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas.

76. Areštantui, kuris buvo išvykęs už policijos areštinės ribų nuobaudos atlikimo drausmės izoliatoriuje metu, išvykos laikas įskaitomas į nuobaudos atlikimo laiką.

77. Jeigu trumpalaikės išvykos metu areštantas pabėgo nuo apsaugos (konvojaus), konvojaus vyresnysis privalo nedelsdamas apie tai pranešti apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato budėtojo funkcijas atliekančiam pareigūnui, o šis apie įvykį informuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato viršininką ir organizuoja pabėgusio areštanto paiešką.

 

XIV SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR VYKDYMAS

 

78. Paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo areštantams tvarką reglamentuoja Suėmimo vykdymo įstatymas.

79. Areštantams už nepriekaištingą elgesį gali būti skiriamos Suėmimo vykdymo įstatymo 33 straipsnyje nurodytos paskatinimo priemonės, o už suėmimo vykdymo režimo pažeidimą – šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytos nuobaudos.

80. Suėmimo vykdymo įstatyme nustatytas paskatinimo priemones ir nuobaudas areštantams savo nutarimu (8, 9 ir 10 priedai) turi teisę skirti apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas.

81. Nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopija areštantui įteikiama jo pasirašymo dieną. Nutarimo kopija pridedama prie areštanto asmens bylos.

82. Apie areštantams paskirtas skatinimo priemones ir nuobaudas pažymima policijos areštinių vidaus administravimo informacinėje sistemoje. Jei policijos areštinėje neveikia policijos areštinių vidaus administravimo informacinė sistema, tai įrašoma į Areštantų skatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo bei uždarymo (laikino uždarymo) į drausmės izoliatorių registracijos žurnalą (11 priedas).

83. Kiekvieną areštantą, prieš skiriant jam nuobaudą, policijos areštinės vadovo (policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas informuoja apie nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, suteikiant galimybę paaiškinti pažeidimo aplinkybes raštu.

84. Jei areštantas, kuris įtariamas pažeidęs suėmimo vykdymo režimo reikalavimus, atsisako pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu (12 priedas).

85. Areštantams, turintiems galiojančių nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuobaudą prieš terminą. Nuobaudos naikinamos pradedant nuo pirmos galiojančios nuobaudos.

86. Areštantui, kuriam paskirtos Suėmimo vykdymo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytos paskatinimo priemonės arba paskirtos 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytos nuobaudos, perkėlus jį į kitą policijos areštinę, nurodytų paskatinimo priemonių ir nuobaudų vykdymas tęsiamas.

87. Laikas, kurį areštantas, atliekantis nuobaudą uždaryti į drausmės izoliatorių, buvo perkeltas gydytis į laisvės atėmimo vietų ligoninę ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigą, įskaitomas į nuobaudos atlikimo laiką, jeigu areštantas į šias gydymo įstaigas buvo perkeltas ne dėl tyčinio savęs žalojimo ar sveikatos sutrikimo simuliacijos.

88. Vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 37 straipsnio nuostatomis, areštantui gali būti taikomas laikinas izoliavimas (13 priedas).

 

_________________

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

1 priedas

 

 

 

(Areštanto laiško, pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo registracijos kortelės forma)

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

REGISTRACIJOS KORTELĖ

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(laiško, pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo gavimo data, val.)

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(žurnalo pavadinimas, registracijos numeris)

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(areštanto vardas, pavardė)

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(adresatas)

 

 

 

 

 

 

 

        

 

(kortelę išdavusio pareigūno ar darbuotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 

Registracijos kortelės šaknelė

 

 

 

GAVAU

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

(areštanto parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

(data)

 

Pastabos:

1.       Registracijos kortelė įteikiama areštantui, nukirpta šaknelė policijos įstaigoje saugoma 1 metus.

1.       Darbo laiku registracijos kortelę pildo apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato pareigūno, atsakingo už policijos areštinės darbą, įgalioti pareigūnai. Kitu laiku registracijos kortelę pildo policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo funkcijas atliekantys pareigūnai.

______________

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo leisti perduoti siuntinį ar smulkųjį paketą areštantui forma)

_______________________________________________________

(asmens, atnešusio siuntinį ar smulkųjį paketą, vardas, pavardė, adresas)

 

PRAŠYMAS

LEISTI PERDUOTI SIUNTINĮ AR

SMULKŲJĮ PAKETĄ AREŠTANTUI

 

20___m.________________ d.

________________________

(vieta)

 

Prašau leisti perduoti siuntinį (smulkųjį paketą)

______________________________________________________________________________,

(asmens vardas, pavardė, gimimo metai)

kuris man yra _______________________________________________________________________________ .

(nurodyti giminystės ryšį)

 

Perduodamų daiktų ar smulkiojo paketo sąrašas:

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Svoris

Pastabos

kg

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siuntinį (smulkųjį paketą) atnešė ____________ ____________________

(parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Siuntinį (smulkųjį paketą)  priėmė ____________ ____________________

(parašas)                       (pareigos, vardas ir pavardė)

 

Siuntinį (smulkųjį paketą)  tikrino         ____________               ____________________

(parašas)                        (pareigos, vardas ir pavardė)

 

Siuntinį (smulkųjį paketą)  gavo               __________ ___________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

3 priedas

 

(Sveikatos priežiūros ir medicinos pagalbos suteikimo žurnalo forma)

 

__________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

______________________________

(bylos indeksas)

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR MEDICINOS PAGALBOS

SUTEIKIMO ŽURNALAS

 

 

Pradėta 20___ m. ________________d.

Baigta 20___ m. ________________d.

Saugoti _________________________ m.   

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo metai

Nusiskundimai

Diagnozė

Medicinos apžiūros laikas

Suteiktos medicinos pagalbos aprašymas

Pagalbą suteikusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

4 priedas

 

(Išvados dėl trumpalaikės išvykos už policijos areštinės ribų suteikimo forma)

___________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

IŠVADA

DĖL TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ POLICIJOS AREŠTINĖS RIBŲ

SUTEIKIMO

 

20___ m.____________ ____d. Nr.____

____________________

(vieta)

 

Asmens bylos Nr.___________

 

20___m. ________  ____d.___________________________________________________

(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

išnagrinėjęs areštanto

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

rašytinį prašymą suteikti trumpalaikę išvyką už policijos areštinės ribų dėl

________________________________________________________________________________

(išvykimo priežastis)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

NUSTATĖ:

________________________________________________________________________________

(nurodoma priežastis, dėl kurios suteikiama trumpalaikė išvyka, ir ją patvirtinantys dokumentai)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

SIŪLO:

Areštantui ____________________________________suteikti trumpalaikę išvyką

(vardas ir pavardė)

į ____________________________________________________________________________

(nurodomas vietovės pavadinimas, išvykos trukmė (parų skaičius), taip pat ar skiriama apsauga ar

________________________________________________________________________________

palyda, ar būtina naudoti antrankius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas

ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas pareigūnas    __________________            __________________

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

5 priedas

 

(Pažymėjimo apie leidimą areštantui išvykti už policijos areštinės ribų forma)

____________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

PAŽYMĖJIMAS

APIE LEIDIMĄ AREŠTANTUI IŠVYKTI UŽ POLICIJOS AREŠTINĖS RIBŲ

DĖL ______________________________________

(nurodyti išvykimo priežastį)

 

20___ m. ____________ ___d. Nr._____

________________________

(vieta)

Fotonuo-traukos 
vieta
 

 

 


Vardas __________________________                                ____________________________

Pavardė _________________________                                   (išvykstančio areštanto parašas)

Asmens kodas ____________________                                Asmens bylos Nr.______________

Gimimo data _____________________

A. V.

Gyvenamoji vieta (namų adresas) iki uždarymo į policijos areštinę __________________________

________________________________________________________________________________

Areštanto uždarymo į policijos areštinę pagrindas ir terminai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Areštantas ____________________________________ dėl _______________________________

(vardas, pavardė)                                           (trumpalaikės

________________________________________________________________________________

išvykos už policijos areštinės ribų pagrindas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

išvyksta už __________________________________________________________________ ribų.

(policijos areštinės pavadinimas)

Trumpalaikės išvykos trukmė _______________________________________________________

(parų (dienų) skaičius žodžiais)

 

Areštantas išvyksta 20___ m. _________ _____ d. į______________________________________

(nesutrumpintas adresas)

 

Areštantas sugrįžta 20___ m. _________ _____ d. į______________________________________

(policijos areštinės pavadinimas)

 

Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas

ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas pareigūnas    __________________            _________________

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

Pastaba. Pažymėjimai apie leidimą areštantui išvykti už policijos areštinės ribų kiekvienais  kalendoriniais metais pradedami numeruoti iš naujo.

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

6 priedas

 

(Išvados dėl atsisakymo suteikti trumpalaikę išvyką už policijos areštinės ribų forma)

___________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

TVIRTINU

Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ar jo rašytiniu įsakymu įgaliotas pareigūnas

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

 

IŠVADA

DĖL ATSISAKYMO SUTEIKTI TRUMPALAIKĘ IŠVYKĄ UŽ

POLICIJOS AREŠTINĖS RIBŲ

 

20___ m.___________ ____d. Nr.___           Asmens bylos Nr. _____

_________________

(vieta)

20___m. ____________ ____d.________________________________________________

(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________,

išnagrinėjęs areštanto_______________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

rašytinį prašymą suteikti trumpalaikę išvyką už policijos areštinės ribų dėl

_____________________________________________________________________________,

(priežastis)

NUSTATĖ:________________________________________________________________

(nurodomos priežastys, dėl kurios areštantas prašė trumpalaikės išvykos, prašymą patvirtinantys dokumentai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

SIŪLO: atsisakyti suteikti________________________________________      trumpalaikę

(vardas ir pavardė)

išvyką už policijos areštinės ribų į ___________________________________________________ ,

(nurodomas vietovės pavadinimas)

nes ____________________________________________________________________________

(nurodomi atsisakymo suteikti trumpalaikę išvyką motyvai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pareigūnas                               __________________                     _____________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

Susipažinau, apskundimo tvarka

man išaiškinta              ___________________________      __________________________

(areštanto parašas)                                       (vardas ir pavardė)

20___ m. ______________ ____ d.

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

7 priedas

 

(Pasižadėjimo grįžti nustatytu laiku į policijos areštinę forma)

___________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

___________________________________________________

 

(išvykstančio areštanto vardas ir pavardė, gimimo metai)

 

 

PASIŽADĖJIMAS

GRĮŽTI NUSTATYTU LAIKU Į POLICIJOS AREŠTINĘ

 

20___m.______________  _____d.

____________________

(vieta)

 

 

Pasižadu man nustatytu laiku, t. y. 20___m.___________ ____d., grįžti į

____________________________________________________iš trumpalaikės išvykos už jos ribų.

(policijos areštinės pavadinimas)

Trumpalaikės išvykos metu pasižadu nepažeisti viešosios tvarkos ir nedelsdamas pranešti telefonu apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar policijos komisariato administracijai, jeigu nenumatytos priežastys sutrukdytų man laiku grįžti, o grįžęs pateikti pavėlavimo priežastį patvirtinančius dokumentus.

Esu įspėtas dėl atsakomybės už nesugrįžimą į policijos areštinę nustatytu laiku.

 

 

 

Areštantas                                           __________________               _________________

(parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Rašytinį pasižadėjimą priėmė

__________________________________               

(pareigos)                                                        

__________________________________

(parašas)

__________________________________

(vardas ir pavardė)

20___ m. ____________ ____ d.

 

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus

tvarkos taisyklių

8 priedas

 

(Nutarimo dėl paskatinimo priemonės skyrimo forma)

__________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

NUTARIMAS

DĖL PASKATINIMO PRIEMONĖS SKYRIMO

 

20___m.________________ d. Nr.

 

________________________

(vieta)

 

TVIRTINU

________________________________

(apskrities vyriausiojo policijos komisariato,

policijos komisariato viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas)  

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

 

Vadovaudamasis Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių 80 punktu,

 

n u t a r i a u:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, paskatinimo priemonė, skatinimo motyvai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Policijos areštinės vadovo

funkcijas atliekantis pareigūnas ________________                 ________________________

(parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

Skatinamas areštantas _______________            ________________        _____________________

(data)                                              (parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

Paskatinimo priemonė įvykdyta

_____________________      ________________    ________________________

(pareigos)                     (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

20___ m. __________________ d. ____ val. ____ min.

 

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

9 priedas

 

(Nutarimo dėl nuobaudos skyrimo forma)

________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

NUTARIMAS

DĖL NUOBAUDOS SKYRIMO

 

20___m.________________ d. Nr.

 

________________________

(vieta)

 

 

TVIRTINU

________________________________

(apskrities vyriausiojo policijos komisariato,   policijos

komisariato viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas)

 

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

 

Vadovaudamasis Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių 80 punktu,

 

n u t a r i a u:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, nuobauda, nubaudimo motyvai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Policijos areštinės vadovo

funkcijas atliekantis pareigūnas          ________________    ________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

Nubaustas areštantas _______________        ________________    ________________________

(data)                                                    (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

Nuobauda įvykdyta

_____________________                  ________________    ________________________

(pareigos)                                              (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

20___ m. __________________ d. ____ val. ____ min.

 

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

10 priedas

 

(Nutarimo dėl areštanto uždarymo į drausmės izoliatorių forma)

 

_________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

NUTARIMAS

DĖL AREŠTANTO UŽDARYMO Į DRAUSMĖS IZOLIATORIŲ

 

20___m.________________ d. Nr.

 

________________________

(vieta)

 

TVIRTINU

________________________________

(apskrities vyriausiojo policijos komisariato, policijos

komisariato viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas)

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Vadovaudamasis Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių 80 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad ______________________________ 20___m.

___________________ d.                                           (vardas, pavardė)

policijos areštinėje savo veiksmais____________________________________________________

(pažeidimo padarymo aplinkybės, pobūdis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

šiurkščiai pažeidė policijos areštinės režimo reikalavimus, 

 

n u t a r i a u:

___________________________ uždaryti į drausmės izoliatorių__________________ paroms (-ų)

(vardas, pavardė)                                                                                                   (parų skaičius žodžiu)

 

Policijos areštinės vadovo

funkcijas atliekantis pareigūnas          ________________    ________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

Nubaustas areštantas _______________        ________________        ________________________

(data)                           (parašas)                                               (vardas, pavardė)

Nuobauda įvykdyta

_____________________                  ________________    ________________________

(pareigos)                                              (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

20___ m. __________________ d. ____ val. ____ min.

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

11 priedas

 

(Areštantų skatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo bei uždarymo (laikino uždarymo) į drausmės izoliatorių registracijos žurnalo forma)

 

__________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

 

______________________________

(bylos indeksas)

 

 

 

AREŠTANTŲ SKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMO BEI UŽDARYMO (LAIKINO UŽDARYMO) Į DRAUSMĖS IZOLIATORIŲ REGISTRACIJOS

ŽURNALAS

 

 

radėta 20___ m. ________________d.

Baigta 20___ m. ________________d.

Saugoti _________________________ m.

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo metai

Skatinimo priemonės rūšis, skyrimo data, nutarimo Nr.

Nuobaudos rūšis, skyrimo data, nutarimo Nr.

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

12 priedas

 

(Protokolo dėl areštanto atsisakymo pasiaiškinti raštu forma)

 

___________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

 

PROTOKOLAS

DĖL AREŠTANTO ATSISAKYMO PASIAIŠKINTI RAŠTU

 

20___ m. _____________ ____d. Nr.____

____________________

(vieta)

 

 

Areštantas_________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

______________________________, 20____m. _____________ ____d. pažeidė suėmimo vykdymo režimo reikalavimus ir atsisakė pasiaiškinti raštu, tačiau žodžiu paaiškino:

________________________________________________________________________________

(paaiškinimo žodžiu turinys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

______________________________               _______________               _____________

(pareigūno pareigos)                                      (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių

13 priedas

 

 

(Nutarimo dėl areštanto laikino izoliavimo, kol nėra apskrities vyriausiojo policijos komisariato (policijos komisariato) viršininko, forma)

 

___________________________________________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

 

NUTARIMAS

DĖL AREŠTANTO LAIKINO IZOLIAVIMO, KOL NĖRA APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO (POLICIJOS KOMISARIATO) VIRŠININKO

 

20___m.___________ ____d. Nr.____

__________________

(vieta)

 

 

Asmens bylos Nr.___________

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad areštantas_____________________________________________

(vardas ir pavardė,

________________________________________________________________________________

gimimo metai)

20___m.___________ ____d. padarė suėmimo vykdymo režimo pažeidimą, dėl kurio jį būtina

nedelsiant izoliuoti – _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

 

ir vadovaudamasis Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių 88 punktu,

 

n u t a r i u ______________________________________uždaryti į drausmės izoliatorių,

(vardas ir pavardė)

kol nėra apskrities vyriausiojo policijos komisariato (policijos komisariato) viršininko.

 

 

Policijos areštinės vadovo

funkcijas atliekantis pareigūnas                                              _____________          ______________

(parašas)              (vardas ir pavardė)

 

 

Areštantas________________ ______________________________________________ uždarytas į

(vardas ir pavardė)

drausmės izoliatorių.

 

20___m._____________ _____d. _______val.

 

Nuobauda uždaryti į drausmės izoliatorių neskirta, todėl _________________________

(vardas ir pavardė)

______________________iš drausmės izoliatoriaus išleistas 20___m.___________ ___d._____val.

 

Pastaba. Pildoma tais atvejais, kai nuobauda uždaryti į drausmės izoliatorių neskiriama.

 

 

 

 

 

Policijos areštinės vadovo

funkcijas atliekantis pareigūnas                                              ___________ __________________

(parašas)            (vardas ir pavardė)