image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. gruodžio 28 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-334

„dėl CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. 1R-53

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Civilinės būklės aktų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. priima ir perduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus, taip pat įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;“.

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Informacija apie įregistruotą civilinės būklės aktą (įregistravimo datą ir numerį) pateikiama žodžiu, jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą atvyksta asmeniškai, arba asmens nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu, jei prašymas gautas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis. Jei prašymas dėl šiame punkte nurodytos informacijos gautas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (toliau – MGVD informacinė sistema), informacija teikiama teisingumo ministro įsakymu tvirtinamų Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą. Prašymų įregistruoti santuoką padavimo tvarka nustatoma šių taisyklių V skyriuje „Santuokos registravimas“.“

1.4. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nurodytas šių taisyklių 14 punkte, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka. Prie prašymo įregistruoti santuoką pridedamų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka nustatoma šių taisyklių V skyriuje „Santuokos registravimas“;“.

1.5. Pakeičiu 191 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

191. Kai prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus pateikiamas per MGVD informacinę sistemą, kartu su prašymu pateikiami suskaitmeninti dokumentai, patvirtinantys į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą. Jei civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl dokumentų autentiškumo, civilinės būklės aktą įtraukti į apskaitą atsisakoma, iki bus pateikti dokumentų originalai.“

1.6. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką (toliau – pranešimas) pildomas lietuvių kalba ir gali būti pateikiamas tiesiogiai, per MGVD informacinę sistemą ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Jei pranešimas pateikiamas per MGVD informacinę sistemą ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai perduodamas pranešimo originalas.

1.7. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Civilinės metrikacijos įstaiga, pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą pranešimą įtraukusi į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą sutuoktiniams išsiunčia pranešimą, kuriuo jie informuojami apie santuokos įtraukimą į apskaitą. Dėl santuokų, sudarytų pagal kanoninę vyskupijos jurisdikciją, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų Bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimo į valstybinę apskaitą kas pusę metų registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar per MGVD informacinę sistemą informuojama atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kurija.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                             Evelina Dobrovolska