HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-281 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.2.1-APVA-R-008 PRIEMONĖS „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo1 d. Nr. D1-512 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.“

2.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 91 749 736 eurų (devyniasdešimt vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.“

3.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal šį Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytoms finansuojamoms veikloms

Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytoms finansuojamoms veikloms

Iš viso konkrečiam regionui

1.

Alytaus

3 549 737,77

1 539 591,98   

5 089 329,75

2.

Kauno

14 119 880,74

 

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

9 385 938,38

1 330 945,90   

10 716 884,28

4.

Marijampolės

3 805 711,37

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

6 186 206,65

768 113,66   

6 954 320,31

6.

Šiaulių

10 066 232,87

1 544 999,47   

11 611 232,34

7.

Tauragės

2 567 217,62

772 499,74   

3 339 717,36

8.

Telšių

3 399 939,60

617 999,79   

4 017 939,39

9.

Utenos

2 741 982,59

828 961,74   

3 570 944,33

10.

Vilniaus

24 777 152,41

3 746 623,72   

28 523 776,13

11.

Iš viso:

80 600 000,00

11 149 736,00

91 749 736,00

 

9.2. priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet pasirašomos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2014–2020 m.

1.

Alytaus

 

 

 

3 352 807,77

 

 

196 930,00

1 539 591,98   

5 089 329,75

2.

Kauno

 

 

 

13 371 880,74

 

 

748 000,00

 

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

 

 

 

8 847 842,96

 

 

538 095,42  

1 330 945,90   

10 716 884,28

4.

Marijampolės

 

 

 

3 805 711,37

 

 

 

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

 

 

 

5 250 106,65

 

 

936 100,00

768 113,66   

6 954 320,31

6.

Šiaulių

 

 

 

6 971 232,87

 

 

3 095 000,00

1 544 999,47   

11 611 232,34

7.

Tauragės

 

 

 

2 380 217,62

 

 

187 000,00

772 499,74   

3 339 717,36

8.

Telšių

 

 

 

3 399 939,6

 

 

 

617 999,79   

4 017 939,39

9.

Utenos

 

 

 

2 741 982,59

 

 

 

828 961,74   

3 570 944,33

10.

Vilniaus

 

 

 

18 592 182,41

 

 

6 184 970,00  

3 746 623,72   

28 523 776,13

11.

Iš viso regionams konkrečiais metais

 

 

 

68 713 904,58

 

 

11 886 095,42

11 149 736,00

91 749 736,00

 

9.3 priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Eil. Nr.

Regiono pava-dinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2015–2023 m.

1.

Alytaus

 

607 002,71

661 415,93

1 090 237,56

1 306 257,78

1 134 397,97

290 017,80

5 089 329,75

2.

Kauno

537 486,41

3 700 480,20

5 421 691,80

2 834 980,35

597 774,85

803 067,13

224 400,00

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

 

1 348 780,63

1 891 220,22

2 717 888,49

1 592 786,92

2 805 137,51

361 070,51

10 716 884,28

4.

Marijam-polės

173 717,73

174 850,70

933 564,85

308 600,36

665 816,06

1 549 161,67

-

3 805 711,37

5.

Panevėžio

261 377,93

1 449 196,40

1 429 350,90

949 472,66

1 731 985,59

736 889,78

396 047,05

6 954 320,31

6.

Šiaulių

 

418 597,73

1 035 264,45

4 853 957,43

1 628 235,55

2 514 927,26

1 160 249,92

11 611 232,34

7.

Tauragės

27 200,00

877 493,40

672 577,59

802 946,63

423 649,87

363 874,91

171 974,96

3 339 717,36

8.

Telšių

2 720,00

499 174,70

346 463,59

2 545 859,03

314 722,17

216 299,93

92 699,97

4 017 939,39

9.

Utenos

68 843,12

964 331,61

1 154 584,17

554 223,69

414 480,87

290 136,61

124 344,26

3 570 944,33

10.

Vilniaus

244 256,52

3 568 944,25

5 675 300,92

5 653 199,52

5 069 087,22

5 691 366,49

2 621 621,21

28 523 776,13

11.

Iš viso regionams

1 315 601,71

13 608 852,33

19 221 434,42

22 311 365,72

13 744 796,88

16 105 259,26

5 442 425,68

91 749 736,00“

 

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai ir (ar) apdorojimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.“

5. Papildau 11.6 papunkčiu:

11.6. rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui;“.

6. Papildau 11.7 papunkčiu:

11.7. gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.“

7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas regiono projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. II ketvirtį. Pagal šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas regiono projektų sąrašus numatoma sudaryti ne vėliau kaip iki Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), 21 punkte nustatyto termino šiems sąrašams sudaryti pabaigos. Regionų projektų sąrašai gali būti keičiami Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.“

8.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką viename regione šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti ir vieną paraišką viename regione šio Aprašo 11.6–11.7 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti.“

9.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pagal šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai. Pagal šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas galimi pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos.“

10. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.  Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-3.1(5) ir 2020 m. liepos 22 d. d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9 (57), skelbiamais 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt:

19.1. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), 227.1.6 ir (ar) 227.2.3, ir (ar) 227.2.4, ir (ar) 227.6.1 papunkčiuose nustatytus strateginius atliekų tvarkymo uždavinius, t. y. vertinama, ar projekto veiklomis siekiama:

19.1.1. Plano 227.1.6 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.2. Plano 227.2.3 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.3. Plano 227.2.4 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.4. Plano 227.6.1 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje“ įgyvendinimo;

19.2. savivaldybės atliekų tvarkymo planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos atitinka savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto veiklas (taikoma įgyvendinant šio Aprašo 11.1-11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas);

19.3. regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną šaltinį;

19.4. regioninį atliekų tvarkymo planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos ir projekto pareiškėjas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą informaciją apie planuojamas įgyvendinti veiklas ir už jų įgyvendinimą atsakingą instituciją (taikoma įgyvendinant šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas).“

11. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“, kodas P.S.329, arba produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330, reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Eil. Nr.

Regionas

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.329)

Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.330)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

1.

Alytaus

0

9553

0

2626   

2.

Kauno

0

31146

0

0

3.

Klaipėdos

0

21335

0

6673   

4.

Marijampolės

0

8155

0

0

5.

Panevėžio

0

12852

0

3771   

6.

Šiaulių

0

20038

0

5006   

7.

Tauragės

0

5100

0

1183   

8.

Telšių

0

7286

0

2330   

9.

Utenos

0

6069

0

2114   

10.

Vilniaus

0

53785

0

19473   

11.

Iš viso:

0

175319

0

43176“

 

12. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Šio Aprašo 23 punkte nurodyti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta tvarka.“

13. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

25.1. pareiškėjas turi būti pradėjęs bent vieną rangos darbų arba prekių, jeigu perkami požeminiai arba pusiau požeminiai komunalinių atliekų konteineriai arba įranga, arba projektavimo paslaugų, jeigu projektavimo paslaugos perkamos atskirai nuo rangos darbų, viešąjį pirkimą iki paraiškos pateikimo;

25.2. poveikio aplinkai vertinimo procedūros turi būti pradėtos iki paraiškos vertinimo pabaigos (jei taikoma);

25.3. procedūros dėl sanitarinės apsaugos zonos ribos ūkinei veiklai nustatymo turi būti pradėtos iki paraiškos vertinimo pabaigos (jei taikoma);

25.4. pareiškėjas turi būti parengęs visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, kuriame nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, visuomenės informavimo priemonės, jų taikymo apimtis, laukiami rezultatai ir finansavimo poreikis, iki projektinio pasiūlymo pateikimo (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.5 papunktyje nurodyta veikla);

25.5. pareiškėjui savivaldybės turi būti pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą iki paraiškos pateikimo (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodyta veikla);

25.6. pareiškėjas turi būti parengęs visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, kuriame nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, visuomenės informavimo priemonės, jų taikymo apimtis, terminai, vykdytojai ir laukiami rezultatai, iki paraiškos pateikimo (taikoma šio Aprašo 321.4 papunktyje nustatytu atveju);

25.7. iki paraiškos pateikimo turi būti atliktas kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas (reprezentatyvi gyventojų apklausa) dėl gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodyta veikla).“

14. Papildau 321 punktu:

321. Reikalavimai šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytai veiklai:

321.1. kompostavimo ar anaerobinio apdorojimo įrenginiai turi atitikti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

321.2. pasibaigus projekto finansavimui, penktais metais projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudarys ne mažiau kaip 70 proc. projekto produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330, reikšmės;

321.3. iki projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) sudarys sutartis su atliekų vežėjais dėl rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo iš gyventojų ir apie tai informuos įgyvendinančiąją instituciją arba pateiks jai kitus dokumentus, įrodančius rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo paslaugos teikimą gyventojams. Jei projekto vykdytojui nepavesta sudaryti maisto / virtuvės atliekų surinkimo sutartį pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 1 punktą, projekte privalomas partneris;

321.4. jeigu projekte neįgyvendinama šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodyta veikla arba kitame projekte įgyvendinant šio Aprašo 11.5 papunktyje nurodytą veiklą nenumatyta visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių, projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) įgyvendins visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą.“

15. Papildau 322 punktu:

322. Reikalavimai šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodytai veiklai:

322.1. viešinimo priemonių taikymo rezultatas projekte turi būti nustatytas kaip gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą padidėjimas / pokytis (procentais), projekto pradžioje ir pabaigoje atliekant kiekybinį visuomenės nuomonės tyrimą (reprezentatyvią gyventojų apklausą);

322.2. gyventojų informavimo maisto / virtuvės atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje klausimais paslaugų išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

322.3. taikomos viešinimo priemonės neturi diegti ir skleisti lyčių ar amžiaus grupių stereotipų, turi būti prieinamos įvairioms grupėms.“

16. Pakeičiu 37 punkto lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti:

4.1. biologinių atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms įsigijimo ir išdalinimo išlaidos;

4.2. kompostavimo priemonių individualioms valdoms įsigijimo ir išdalinimo išlaidos;

4.3. konteinerių konteinerių aikštelėms ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms įsigijimo išlaidos;

4.4.  įranga, įrenginiai ir kitas turtas atliekoms priimti ir laikyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir (ar) atliekų paruošimo pakartotinai naudoti priėmimo vietose;

4.5. įrangos ir įrenginių, skirtų maisto / virtuvės atliekų (įskaitant ir žaliųjų atliekų, kai tai būtina technologiniam procesui užtikrinti) apdorojimui, įsigijimo išlaidos (įskaitant jų pervežimo, projektavimo, montavimo, instaliavimo, derinimo, paruošimo naudoti, išbandymo, paleidimo, mokymo naudotis, saugos instruktažo ir kitas išlaidas, kai jos būtinos ruošiant įrangą ir įrenginius naudoti).

 

Netinkamos finansuoti atliekų paruošimo pakartotinai naudoti įrankių ir prietaisų, transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos, įrangos ir įrenginių techninio aptarnavimo ir priežiūros keičiant susidėvinčias atsargines dalis paslaugų, susijusių su įrangos eksploatavimu, išlaidos.“

 

17. Papildau 37 punkto lentelę 5.6 papunkčiu:

5.6. kiekybinio visuomenės nuomonės tyrimo paslaugų išlaidos.“

18. Papildau 49.13 papunkčiu:

49.13. dokumentus, įrodančius, kad savivaldybės pareiškėjui (projekto vykdytojui) yra pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą (jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą veiklą);“.

19. Papildau 49.14 papunkčiu:

49.14. kiekybinio visuomenės nuomonės tyrimo (reprezentatyvios gyventojų apklausos) dėl gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą rezultatai (jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodytą veiklą);“.

20. Papildau 49.15 papunkčiu:

49.15. visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą (taikoma šio Aprašo 321.4 papunktyje nustatytu atveju).“

21. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą ar priimti paraišką, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir suderinusi su ministerija, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.“

22. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Pagal šį Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Galutinis projektų sutarčių sudarymo terminas – 2021 m. kovo 31 d.“

23. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Penkerius metus pasibaigus projekto finansavimui, turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka (jei taikoma). Su ataskaitomis po projekto pabaigos projekto vykdytojas turi pateikti informaciją apie įgyvendinant šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą veiklą sukurtuose / pagerintuose maisto / virtuvės atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08.“

24.     Papildau 661 punktu:

661. šio Aprašo 321.2 papunktyje nustatyto reikalavimo pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas paskutinę ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos. Jei projekto vykdytojas nepasiekė šio Aprašo 321.2 papunktyje nustatytos reikšmės, įvertinusi nepasiekimo priežastis, įgyvendinančioji institucija vienašaliu sprendimu sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą, o projekto vykdytojas grąžina dalį išmokėtų lėšų. Mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama taip:

661.1. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 61 iki 69 proc. projekto produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330 (toliau – rodiklis P.S.330), reikšmės, projektui skirtas finansavimas mažinamas 5 proc.;

661.2. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 51 iki 60 proc. rodiklio P.S.330, projektui skirtas finansavimas mažinamas 10 proc.;

661.3. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose /pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 41 iki 50 proc. rodiklio P.S.330, projektui skirtas finansavimas mažinamas 15 proc.;

661.4. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose /pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro 40 proc. ir mažiau rodiklio P.S.330, projektui skirtas finansavimas mažinamas 20 proc.“

25. Pakeičiu 1 priedo lentelės 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius šio Aprašo 30–322 punktuose nustatytus reikalavimus.“

 

 

 

26. Pakeičiu 1 priedo lentelės 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas (atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš įrašydamas projektą į regiono projektų sąrašą);

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus šio Aprašo 19.1–19.4 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).“

 

 

27. Papildau 2 priedo lentelę 18 punktu:

„18.

Gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais

Įvykdytų gyventojų informavimo kampanijų maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais skaičius

 

Vienetas“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2020-08-17 raštu Nr. (29-2-14)-APVA-1279

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų apsaugos ministerijos 2020-08-14 raštu Nr. 1D-4173