AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019-10-29 Nr. V1-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų 14.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Audrius Linartas

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-212

 

 

TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIų IR NEPLANINIų VEIKLOS PATIKRINIMų TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja:

1.1.  turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojai) ir turto arba verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonės) planinių veiklos patikrinimų plano sudarymo kriterijus;

1.2.  planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų (toliau kartu – veiklos patikrinimai) atlikimo pagrindus;

1.3.  veiklos patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2.     Atliekant veiklos patikrinimus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (toliau – Įstatymas), Turto ir verslo vertinimo metodika (toliau – Metodika), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto arba verslo vertinimo veiklą, bei šiomis Taisyklėmis. Veiklos patikrinimus atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros įstaiga) valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį.

3.     Atlikdama veiklos patikrinimus Priežiūros įstaiga:

3.1 nagrinėja paaiškinimus ir dokumentus, susijusius su vertintojo parengtomis turto arba verslo vertinimo ataskaitomis (toliau – vertinimo ataskaitos), ir nustato, ar parengtos vertinimo ataskaitos atitinka Įstatymo 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

3.2tikrina vertintojų ir vertinimo įmonių atitiktį Įstatymo  reikalavimams, t. y., ar vertintojas vertinimo metu turėjo teisę atlikti vertinimą, ar vertinimo įmonė galėjo verstis vertinimo veikla.

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II. PLANINIai VEIKLOS PATIKRINIMAi

 

5.    Planinių veiklos patikrinimų tikslas – surinkti ir įvertinti informaciją apie vertintojo ir vertinimo įmonės veiklą, atliktų vertinimų ir parengtų vertinimo ataskaitų kokybę, teikti metodinę pagalbą dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų (toliau – pažeidimai) šalinimo bei užkirsti kelią pažeidimams atsirasti.

6.    Planinių veiklos patikrinimų pagrindas – Priežiūros įstaigos patvirtintas planinių veiklos patikrinimų planas, parengtas vadovaujantis Taisyklių 7 punkte nurodytais atrankos (rizikos) kriterijais.

7.    Sudarant planinių veiklos patikrinimų planą vadovaujamasi vienu ar keliais atrankos (rizikos) kriterijais:

7.1.   vertintojo ar vertinimo įmonės neplaninių veiklos patikrinimų ir paklausimų nagrinėjimo metu po praėjusių metų plano sudarymo dienos nustatyti veiklos pažeidimai, kurie nelaikytini mažareikšmiais (Taisyklių 24 punktas) ir (arba) vertintojas ar vertinimo įmonės vardu vertinimo ataskaitas rengiantis vertintojas turi, ar po praėjusių metų plano sudarymo dienos turėjo drausminę nuobaudą už veiklos pažeidimus;

7.2.   vertintojas, įskaitant vertinimo įmonės vardu vertinimą atliekančius vertintojus, per ataskaitinį laikotarpį parengė 70 procentų daugiau vertinimo ataskaitų pagal tam tikrą turto vertinimo sritį arba verslo vertinimo ataskaitų negu vienam vertintojui tenkantis atitinkamos srities vertinimo ataskaitų skaičiaus vidurkis;

7.3.   vertinimo įmonės vertinimo veiklos pajamos, tenkančios vienai jos vardu vertinimo ataskaitas rengiančio vertintojo parengtai vertinimo ataskaitai, yra daugiau kaip 50 procentų didesnės negu visų vertinimo įmonių vidutinės vienai vertinimo ataskaitai tenkančios vertinimo veiklos pajamos per tą patį ataskaitinį laikotarpį;

7.4.   praėjusiais arba einamaisiais metais gautas motyvuotas pranešimas apie galimus vertintojo ar vertinimo įmonės veiklos pažeidimus ir pagal šį pranešimą nebuvo pradėtas neplaninis veiklos patikrinimas;

7.5.   per paskutinių 3 metų ataskaitinį laikotarpį nustatyta, kad ne mažiau kaip dviejose Priežiūros įstaigai vertintojo arba vertinimo įmonės teiktose veiklos ir (ar) kvalifikacijos kėlimo ataskaitose buvo pateikta klaidingos informacijos;

7.6.   vertintojas rengia vertinimo ataskaitas daugiau negu 1 vertinimo įmonėje;

7.7.   atsirado kitų aplinkybių, dėl kurių galimas teisės aktų pažeidimų rizikos padidėjimas.

8.      Ateinančių metų planinių veiklos patikrinimų plano projektas, kuriame nurodomi rizikos analize pagrįsti vertintojų atrankos (rizikos) kriterijai, pateikiamas Priežiūros įstaigos direktoriui tvirtinti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

9.      Jeigu nuo įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą (toliau – Išorės vertintojų sąrašas) iki planinių veiklos patikrinimų plano sudarymo dienos yra praėję mažiau negu 1 metai, vertintojas arba vertinimo įmonė į planinių veiklos patikrinimų planą nėra įtraukiami.

10.    Patvirtintas planinių veiklos patikrinimų planas Priežiūros įstaigos interneto svetainėje paskelbiamas iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

11.    Planinių veiklos patikrinimų plane nurodoma:

11.1. rizikos analize pagrįsti vertintojų ir vertinimo įmonių atrankos (rizikos) kriterijai, kuriais remiantis atrinkti vertintojai ir vertinimo įmonės;

11.2. kai tikrinamas asmuo yra vertintojas – vertintojo vardas ir pavardė;

11.3. kai tikrinamas asmuo yra vertinimo įmonė – vertinimo įmonės pavadinimas;

11.4. planinio veiklos patikrinimo pradžios data.

12.    Planinių veiklos patikrinimų planas Priežiūros įstaigos direktoriaus sprendimu gali būti keičiamas:

12.1. jeigu vertintojas arba vertinimo įmonės vardu vertinimą atliekantis (-ys) vertintojas (-ai) Priežiūros įstaigos nurodytu laikotarpiu neparengė nė vienos vertinimo ataskaitos arba visos jo (-ų) parengtos vertinimo ataskaitos yra patikrintos Priežiūros įstaigos atliktų priežiūros procedūrų metu. Tokiu atveju vertintojo arba vertinimo įmonės planinis veiklos patikrinimas perkeliamas į ateinančių metų planinių veiklos patikrinimų planą;

12.2. jeigu vertintojas arba vertinimo įmonė išbraukiami iš Išorės vertintojų sąrašo. Jeigu prašymas išbraukti iš Išorės vertintojų sąrašo Priežiūros įstaigai pateikiamas po planinių veiklos patikrinimų plano paskelbimo Priežiūros įstaigos interneto svetainėje dienos, prašymas gali būti netenkinamas, kol nėra atliktas vertintojo arba vertinimo įmonės planinis veiklos patikrinimas;

12.3. jeigu paaiškėja kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių numatytas planinis veiklos patikrinimas negali būti atliekamas.

13.    Planinių veiklos patikrinimų plano pakeitimai skelbiami Priežiūros įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo.

14.     Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planinio veiklos patikrinimo pradžios, Priežiūros įstaiga raštu arba el. paštu informuoja vertintoją arba vertinimo įmonę apie numatomą planinį veiklos patikrinimą ir nurodo patikrinimo pradžios datą, pagrindą ir objektą, kontrolinių klausimynų formas, pagal kurias bus atliekamas planinis veiklos patikrinimas. Priežiūros įstaiga nurodo vertintojui arba vertinimo įmonei pateikti konkrečiu laikotarpiu parengtų vertinimo ataskaitų sąrašą Excel formatu, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

14.1.  vertinimo ataskaitos data;

14.2.  vertinimo ataskaitos numeris;

14.3.  konkretus vertinimo objektas ir jo adresas;

14.4.  vertinimo užsakovas;

14.5.  vertinimo tikslas;

14.6.  vertintojo, atlikusio vertinimą, vardas ir pavardė;

14.7.  vertinimo ataskaitoje nurodyta vertė (rinkos, atkuriamoji ar kt.) ir jos dydis.

15.    Atlikdama planinį veiklos patikrinimą Priežiūros įstaiga turi patikrinti ne mažiau kaip dvi vertintojo arba vertinimo įmonės vardu vertinimą atlikusio (-ių) vertintojo (-ų) parengtas vertinimo ataskaitas. Jeigu Priežiūros įstaigos tikrinamu laikotarpiu yra parengta tik 1 vertinimo ataskaita, planinio veiklos patikrinimo metu tikrinama 1 vertinimo ataskaita. Jeigu per paskutinį 3 metų laikotarpį Priežiūros įstaigos atliktų priežiūros procedūrų metu buvo patikrintas konkretus vertinimo įmonės vardu vertinimo ataskaitas rengiantis vertintojas ir nebuvo nustatyta jo veiklos trūkumų (pažeidimų) bei neatsirado papildomo veiklos rizikos padidėjimo, jo parengtos vertinimo ataskaitos netikrinamos.

16.    Konkretus tikrinamų vertinimo ataskaitų skaičius nustatomas gavus 14 punkte nurodytą informaciją atsižvelgiant į vertinimo įmonės vardu vertinimo ataskaitas rengiančių vertintojų skaičių, vertinimo tikslą, turto ir verslo vertinimo srityse parengtų vertinimo ataskaitų skaičių, vertinamo objekto pobūdį ir reikšmingumą.

17.    Vertintojas arba vertinimo įmonė apie tikrinamų vertinimo ataskaitų skaičių informuojami raštu arba el. paštu nurodant terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, per kurį vertintojas arba vertinimo įmonė Priežiūros įstaigai turi pateikti planinio veiklos patikrinimo metu numatytų tikrinti vertinimo ataskaitų kopijas.

18Planinio veiklos patikrinimo terminas – ne ilgiau kaip 3 mėnesiai. Šis terminas Priežiūros įstaigos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiu. Į planinio veiklos patikrinimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį vertintojas arba vertinimo įmonė teikia paaiškinimus (dokumentus), taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar fizinių ir privačių juridinių asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo planinio veiklos patikrinimo atlikimo metu kreipėsi Priežiūros įstaiga.

19Planinis veiklos patikrinimas baigiamas, kai dėl kiekvienos vertinimo ataskaitos parengiamas ir patvirtinamas Taisyklių priede nustatytos formos patikrinimo aktas (toliau – patikrinimo aktas). Patikrinimo akte pateikiama išvada, kurioje nurodoma, ar vertinimo ataskaita atitinka Įstatymo 22 straipsnio nustatytus reikalavimus, taip pat pateikiama informacija apie nustatytus veiklos pažeidimus bei jų pobūdį.

20Jeigu planinio veiklos patikrinimo metu nustatoma veiklos pažeidimų, Priežiūros įstaiga prieš baigdama planinį veiklos patikrinimą vertintojui arba vertinimo įmonei išsiunčia patikrinimo akto (-ų) projektą (-us). Vertintojas arba vertinimo įmonė turi teisę per Priežiūros įstaigos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 7 darbo dienos, pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus dėl patikrinimo akte (-uose) nurodytų veiklos pažeidimų.

21Patikrinimo aktą (-us) pasirašo planinį veiklos patikrinimą atlikęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį.

22Patikrinimo akto (-ų) kopija (-os) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos (-ų) pasirašymo išsiunčiama (-os) vertintojui arba vertinimo įmonei raštu arba el. paštu.

23Jeigu atlikus planinį veiklos patikrinimą nustatoma Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, kurie pagal šių Taisyklių 24 punktą nelaikytini mažareikšmiais pažeidimais, Priežiūros įstaiga Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kreipiasi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą (toliau – Garbės teismas).

24Mažareikšmiais pažeidimais laikytini pažeidimai, jeigu jie nedaro įtakos vertės nustatymui:

24.1.  vertinimo ataskaitoje nenurodytas jos pavadinimas (Įstatymo 22 str. 4 d. 1 p.);

24.2.  vertinimo ataskaitoje nenurodytas arba klaidingai nurodytas vertinimo atvejis (Įstatymo 22 str. 4 d. 4 p.);

24.3.  vertinimo ataskaitoje nurodyti ne visi vertinimo užsakovo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 5 p.);

24.4.  vertinimo ataskaitoje nurodyti ne visi vertinimo įmonės duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

24.5.  vertinimo ataskaitoje nurodyti ne visi vertintojo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

24.6.  jeigu vertinimo objekto apžiūroje nedalyvavo savininkas (jo įgaliotas asmuo) ir užsakovas (jo įgaliotas asmuo), tačiau užsakovas ir savininkas buvo informuoti apie apžiūrą ir savininkas pateikė sutikimą dėl apžiūros, vertinimo ataskaitoje nepateikta informacija apie šių asmenų nedalyvavimą,  nedalyvavimo priežastį, užsakovo informavimo dėl apžiūros datos ir laiko būdą, savininko informavimą apie apžiūrą, savininko sutikimą dėl apžiūros (Metodikos 39 p.);

24.7.  vertinimo ataskaitoje pateikiama mažiau kaip 3 kiekvieno vertinimo objekto nuotraukos (Metodikos 35.2 p.), jeigu vertinimo ataskaitoje esančių nuotraukų ir (arba) vaizdo medžiagos pakanka nustatyti individualias objekto savybes, turinčias įtakos objekto vertei;

24.8.  vertinant įkeitimo tikslu vertinimo ataskaitoje nenurodoma, ar vertinamas turtas sudaro užbaigtą visumą (Metodikos 18 p.);

24.9.  vertinant įkeitimo tikslu vertinimo ataskaitoje nenurodoma, ar kilnojamasis turtas vertinamas atsižvelgiant į tai, kad bus perkeltas į kitą vietą, ar kad jis nebus perkeliamas ir išliks esamoje vietoje (Metodikos 20 p.);

24.10.  išvada dėl vertės nepasirašyta išvadą surašiusio vertintojo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.);

24.11.  išvadoje dėl vertės nenurodyta, ar išvada parengta dėl to, kad tarp užsakovo ir vertinimo įmonės ar kitų asmenų iškilo ginčas dėl vertės nustatymo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.).

24.12.  kiti veiklos trūkumai (pažeidimai), nedarantys reikšmingos įtakos vertės nustatymui pagrįsti. Konstatuojant pažeidimų mažareikšmiškumą pagal šį papunktį, turi būti pateikti motyvai dėl veiklos pažeidimo pobūdžio.

 

III. NEPLANINIAI VEIKLOS PATIKRINIMAI

 

25Neplaninių veiklos patikrinimų tikslas – išnagrinėti ir įvertinti faktus ar aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuoti neplaniniai veiklos patikrinimai, užkirsti kelią naujiems teisės aktų pažeidimams atsirasti.

26Neplaniniai veiklos patikrinimai gali būti atliekami Priežiūros įstaigos direktoriaus sprendimu:

26.1.  gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą atlikti vertintojo arba vertinimo įmonės veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą, jeigu einamųjų metų planinių veiklos patikrinimų metu nėra galimybės patikrinti vertintojo arba vertinimo įmonės veiklos;

26.2.  turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl vertintojo arba vertinimo įmonės veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

26.3.  siekiant įsitikinti, kad buvo pašalinti vertintojo arba vertinimo įmonės ankstesnio veiklos patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.

27Priežiūros įstaiga, gavusi 26.1 arba 26.2 papunktyje nurodytą informaciją, ją įvertina ir per 20 darbo dienų nuo jos gavimo (paaiškėjimo) dienos priima sprendimą, ar pradėti neplaninį veiklos patikrinimą ir apie priimtą sprendimą raštu arba el. paštu informuoja jį pateikusį asmenį. Priežiūros įstaigos direktorius prašymą vertinančio Priežiūros įstaigos valstybės tarnautojo (-ojų) ar darbuotojo (-ojų), dirbančio (-ančių) pagal darbo sutartį, motyvuotu prašymu šį terminą gali  pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

28Priežiūros įstaiga, vertindama pranešimą (informaciją), turi teisę kreiptis į vertintoją arba vertinimo įmonę dėl informacijos, ją pagrindžiančių dokumentų ir paaiškinimų pateikimo. Terminas informacijai ir ją pagrindžiantiems dokumentams ir paaiškinimams pateikti negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 10  darbo dienų.

29Gautas prašymas nenagrinėjamas, jeigu Priežiūros įstaiga jau yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu, o prašymą pateikęs asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, taip pat jeigu nuo prašyme nurodytų pažeidimų padarymo dienos iki prašymo pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 3 metai.

30Priežiūros įstaiga gali priimti sprendimą nepradėti neplaninio veiklos patikrinimo, jei pagal prašyme nurodytas aplinkybes galimas vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymas ir (arba) netinkamas jų vykdymas būtų mažareikšmis, kaip nurodyta Taisyklių 24 punkte. Vertintojas arba vertinimo įmonė apie mažareikšmius pažeidimus yra informuojami raštu arba el. paštu ir įpareigojami užtikrinti, kad minėti pažeidimai būtų pašalinti rengiant naujas vertinimo ataskaitas.

31Pagal Taisyklių 26.1 papunktį neplaninis veiklos patikrinimas atliekamas prašyme nurodyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai ji yra neproporcingai didelė, reikalaujanti nepagrįstai didelių finansinių ir (arba) žmogiškųjų išteklių panaudojimo.

32.   Konkreti neplaninio veiklos patikrinimo apimtis pagal Taisyklių 26.2 papunktį (vertinimo ataskaitos, kurios bus tikrinamos, ir laikotarpis, kurio tikrinamos vertinimo ataskaitos) nustatoma likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki neplaninio veiklos patikrinimo pradžios. Jeigu neplaninio patikrinimo apimtį nustatyti pagal Taisyklių 26.2 papunktį reikalinga papildoma informacija apie vertintojo arba vertinimo įmonės vardu parengtas vertinimo ataskaitas, Priežiūros įstaiga kreipiasi į vertintoją arba vertinimo įmonę prašydama pateikti konkrečiu laikotarpiu parengtų vertinimo ataskaitų sąrašą Excel formatu, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

32.1.  vertinimo ataskaitos data;

32.2.  vertinimo ataskaitos numeris;

32.3.  konkretus vertinimo objektas ir jo adresas;

32.4.  vertinimo užsakovas;

32.5.  vertinimo tikslas;

32.6.  vertintojo, atlikusio vertinimą, vardas ir pavardė;

32.7.  nustatyta vertė (pavyzdžiui, rinkos, atkuriamoji ar kt.) ir jos dydis.

33.     Vertintojas arba vertinimo įmonė apie nustatytą patikrinimo pradžios datą, pagrindą ir objektą, kontrolinių klausimynų formas, pagal kuriuos atliekamas neplaninis veiklos patikrinimas, tikrinamų vertinimo ataskaitų skaičių informuojamas raštu arba el. paštu kartu nurodant terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, per kurį vertintojas arba vertinimo įmonė Priežiūros įstaigai turi pateikti neplaninio veiklos patikrinimo metu numatytų tikrinti vertinimo ataskaitų kopijas. Neplaninio veiklos patikrinimo terminas – ne ilgiau kaip 2 mėnesiai. Šis terminas Priežiūros įstaigos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Į neplaninio veiklos patikrinimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį vertintojas arba vertinimo įmonė teikia paaiškinimus (dokumentus), taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar fizinių ir privačių juridinių asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo neplaninio veiklos patikrinimo atlikimo metu kreipėsi Priežiūros įstaiga.

34.     Neplaninis veiklos patikrinimas baigiamas, kai dėl kiekvienos vertinimo ataskaitos parengiamas ir patvirtinamas Taisyklių priede nustatytos formos patikrinimo aktas. Patikrinimo akte pateikiama išvada, kurioje nurodoma, ar vertinimo ataskaita atitinka Įstatymo 22 straipsnio nustatytus reikalavimus, taip pat pateikiama informacija apie nustatytus veiklos pažeidimus bei jų pobūdį.

35Jeigu neplaninio patikrinimo metu nustatoma veiklos pažeidimų, Priežiūros įstaiga prieš baigdama neplaninį patikrinimą vertintojui arba vertinimo įmonei išsiunčia patikrinimo akto (-ų) projektą (-us). Vertintojas arba vertinimo įmonė turi teisę per Priežiūros įstaigos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 7 darbo dienos, pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus dėl patikrinimo akte (-uose) nurodytų veiklos pažeidimų.

36Patikrinimo aktą (-us) pasirašo neplaninį veiklos patikrinimą atlikęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį.

37.   Patikrinimo akto (-ų) kopija (-os) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos (-ų) pasirašymo išsiunčiama (-os) vertintojui arba vertinimo įmonei raštu arba el. paštu. Jeigu neplaninis veiklos patikrinimas buvo atliktas vadovaujantis 26.1 papunkčiu, tokiu atveju patikrinimo akto (-ų) kopija (-os) taip pat išsiunčiama (-os) prašymą pateikusiam viešojo administravimo subjektui ar kitai kompetentingai institucijai.

38Jeigu atlikus neplaninį veiklos patikrinimą nustatoma Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, kurie pagal šių Taisyklių 24 punktą nelaikytini mažareikšmiais pažeidimais, Priežiūros įstaiga, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kreipiasi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą.

 

Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklių priedas

 

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

(Data skaitmenimis) Nr. (Numeris)

(Vieta)

 

I. DUOMENYS APIE VEIKLOS PATIKRINIMĄ

 

Veiklos patikrinimo rūšis

(Planinis arba neplaninis veiklos patikrinimas)

Tikrinamas asmuo

(Vertintojo vardas ir pavardė arba vertinimo įmonės pavadinimas)

Vertintojas

(Vardas ir pavardė) (toliau – Vertintojas) (pildoma, jeigu tikrinama vertinimo įmonė)

Vertintojas turėjo teisę atlikti vertinimą

(Taip/Ne - priklausomai nuo kvalifikacijos pažymėjimo)

Vertinimo įmonė, kurios vardu parengta ataskaita

(Pavadinimas) (toliau – Vertinimo įmonė) (pildoma, jeigu tikrinama vertinimo įmonė)

Vertinimo įmonė turėjo teisę atlikti vertinimą

(Taip/Ne - priklausomai nuo įrašymo į Išorės sąrašą)

Ataskaitos pavadinimas

(Ataskaitos pavadinimas) (toliau – Ataskaita)

Ataskaitos numeris

(Ataskaitos numeris)

Vertinamo turto arba verslo pavadinimas

(Konkretus turtas arba verslas)

Vertė

(Vertė nurodant jos rūšį, pvz., rinkos vertė)

Vertinamo turto arba verslo savininkas

(Vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vertinimo užsakovas

(Vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vertinimo atvejis          

(Neprivalomas arba privalomas)

Vertinimo tikslas

(Vertinimo tikslas)

Vertės nustatymo data

(Data skaitmenimis)

Turto arba verslo apžiūros data

(Data skaitmenimis)

Ataskaitos surašymo data

(Data skaitmenimis)

Taikyti vertinimo metodai

(Vertinimo metodai)

Vertinimo metodas (-ai), pagal kurį (-uos) nustatyta vertė

(Vertinimo metodai)

 

II. IŠVADA DĖL VEIKLOS PATIKRINIMO

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

________ ________ ______________

(pareigos)                                                                           (parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)