LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-488 „DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 16 d. Nr. V-637

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 35 punktu bei siekdamas tobulinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimą ir vykdymo tvarką:

1. T v i r t i n u Bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYrius

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Vadovaudamasi Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais, savivaldybių administracija organizuoja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėseną.“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašai išdėstyti šio įsakymo 1, 2 prieduose.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ORGANIZAVIMAS, vYKDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS“.

2.5. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2. kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą, kuriame įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai ir išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos. Savivaldybių gyvensenos stebėsenos rodikliai į ataskaitos projektą įtraukiami atsižvelgiant į periodiškumą, nurodomą 2 priede;“.

2.6. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3. pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus nuo 2016 m. vykdo 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimus, nuo 2018 m. vykdo suaugusių savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimus, tyrimų duomenis teikia Higienos institutui;“.

2.7. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. skelbia Higienos instituto interneto svetainėje standartizuotus vaikų bei suaugusiųjų klausimynus, apklausų vykdymo metodikas, duomenų suvedimo formas, atlieka gautų tyrimų duomenų analizę, parengia gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą, rengia mokymus, skirtus visuomenės sveikatos biurų specialistams supažindinti su gyvensenos tyrimų metodikomis;“.

2.8. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

iii skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.9. Papildau 2 priedu (pridedama).

2.10. Buvusį priedą laikau 1 priedu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Juras Požela


 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės

sveikatos stebėsenos nuostatų

2 priedas

 

 

SAVIVALDYBIŲ GYVENSENOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos rodikliai vertinami kas 4 metai nuo 2018 m.

1.                                                  1.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neįskaitant sulčių, pagamintų iš koncentrato), dalis

2.                                                  2.

Suaugusiųjų, kurie per dieną penkis kartus valgo vaisius, dalis

3.                                                  3.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių ir sulčių, pagamintų iš koncentrato), dalis

4.                                                  4.

Suaugusiųjų, kurie per dieną penkis kartus valgo daržoves, dalis

5.                                                  5.

Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis

6.                                                  6.

Suaugusiųjų, kurie kasdien rūko tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

7.                                                  7.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

8.                                                  8.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

9.                                                  9.

Suaugusiųjų, kurie kasdien vartoja alkoholinius gėrimus, dalis

10.                                                10.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

11.                                                11.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

12.                                                12.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

13.                                                13.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

14.                                                14.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes /„žolę“), dalis

15.                                                15.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

16.                                                16.

Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis

17.                                                17.

Suaugusiųjų, kurie bendrauja su šeimos nariais, giminaičiais ar draugais bent kelis kartus per mėnesį, dalis

18.                                                18.

Suaugusiųjų, kuriuos per paskutinius 12 mėnesių buvo apėmusi prislėgta nuotaika šiek tiek labiau nei anksčiau ar kur kas smarkiau nei anksčiau, dalis

19.                                                19.

Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ir labai gerą, dalis

20.                                                20.

Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ar gana gerą, dalis

21.                                                21.

Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis

Vaikų gyvensenos stebėsenos rodikliai vertinami kas 4 metai nuo 2016 m.

22.                                                22.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis

23.                                                23.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, dalis

24.                                                24.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis

25.                                                25.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, dalis

26.                                                26.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

27.                                                27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

28.                                                28.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

29.                                                29.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

30.                                                30.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

31.                                                31.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

32.                                                32.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

33.                                                33.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

34.                                                34.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis

35.                                                35.

Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi per paskutinius du mėnesius, dalis

36.                                                36.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie patys tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius du mėnesius, dalis

37.                                                37.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną, dalis

38.                                                38.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis

39.                                                39.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobilyje, dalis

40.                                                40.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi galvodami apie savo dabartinį gyvenimą, dalis

41.                                                41.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina puikiai arba gerai, dalis

________________________