LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

„MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO SKATINIMAS NEPASITURINTIEMS FIZINIAMS ASMENIMS“ TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. D1-771

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems asmenims“ tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-771

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

„MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO SKATINIMAS NEPASITURINTIEMS FIZINIAMS ASMENIMS“ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims“ tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų pateikimo, vertinimo ir kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo 2021 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata), ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą mažiau taršių automobilių įsigijimo nepasiturintiems gyventojams skatinimui (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Aplinkos ministerija nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti prašymus gauti kompensacinę išmoką (toliau – prašymas), vertina prašymus, skiria kompensacines išmokas ir atlieka kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir ją detalizuojančiu planu.

5. Aplinkos ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vertindama fizinių asmenų prašymus, skirdama kompensacines išmokas ir atlikdama kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, tvarko asmens duomenis. Paraiškų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, el. paštas);         

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto automobilio valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), klasė, išregistravimo priežastis, savininkas ar valdytojas, registracijos liudijimo išdavimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra; įsigyto mažiau taršaus automobilio VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, registracijos data, kuro rūšis, išmetamas CO2 kiekis;

5.4. duomenys apie suteiktą piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (Agentūra tikrina Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS)). Duomenys iš SPIS Agentūrai teikiami pasirašius duomenų teikimo sutartį (toliau – duomenų teikimo sutartis) su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Agentūra duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis turi teisę SPIS tikrinti pareiškėjo ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų informaciją, ir (ar) šeimos narių duomenis, kurių reikia pareiškėjo tinkamumui pateikti paraišką įvertinti.

6. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5-erius metus po kompensacinės išmokos skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. Pareiškėjas – nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką fizinis asmuo.

7.2. Mažiau taršus automobilis M1 klasės  transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km; pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2012 m. sausio 1 d. arba vėlesnė; varoma benzinu, gamtinėmis dujomis (suspaustomis arba suskystintomis), suskystintomis naftos dujomis, etanoliu, elektra.

7.3. Kompensacinė išmoka – Tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto mažiau taršaus automobilio išlaidoms kompensuoti.

7.4. Prašymas – Agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS) pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką.

7.5. Nepasiturintis gyventojas – fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama.

7.6. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS

 

8. Kompensacinės išmokos pagal priemonę teikiamos nepasiturintiems fiziniams asmenims.

9. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį, tinkamomis laikomos išlaidos, patirtos nuo priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos, t. y. 2021 m.  gruodžio 1 d.

10. Kompensacinės išmokos pareiškėjui dydis yra 2000 Eur.

11. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

11.1. Pareiškėjas, norintis gauti 2000 Eur kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos, t. y. 2021 m. gruodžio 1 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dieną, t. y. 2021 m.  gruodžio 1 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP), šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP.

11.2. Pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja mažiau taršų automobilį arba tampa jo valdytoju. Transporto priemonės valdytoju pagal Tvarkos aprašą laikomas fizinis asmuo, įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime.

11.3. Pareiškėjas prašyme deklaruoja (pateikia informaciją) transporto priemonės     pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą transporto priemonės kainą.

11.4. Kompensacinės išmokos suma apskaičiuojama pagal patirtas faktines išlaidas, neviršijant Tvarkos aprašo 10 p. nustatytos kompensacinės išmokos maksimalios sumos.

11.5. Pareiškėjo mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodytas bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis, pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

12. Pareiškėjas užpildo prašymą Agentūros informacinėje sistemoje ir yra atsakingas, kad 11.1–11.5 papunkčiuose nurodyta informacija bus pateikta registruojant automobilį VĮ „Regitra“.

13. Pareiškėjas pagal šią priemonę kompensacinę išmoką gali gauti tik vieną kartą.

14. Už sunaikintą transporto priemonę su tuo pačiu VIN numeriu kompensacinė išmoka suteikiama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.

15. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, Agentūra gali tikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

16. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, kuriame patvirtinta priemonė, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimą teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją.

17. Prašymai teikiami per APVIS. Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

18. Pareiškėjas pateikia notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti jam, jei įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su prašymo pateikimu.

19. Pareiškėjai prašymo formoje turi įrašyti visą prašomą informaciją.

20. Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Vėliau prašymai nepriimami.

21. Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą, ar skirti kompensaciją, ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

22. Agentūros sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

23. Kompensacinė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

24. Pareiškėjas Tvarkos aprašo 11.2 papunktyje nustatyta tvarka įsigytą mažiau taršų automobilį, už kurį suteikta kompensacinė išmoka, įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

25. Agentūra direktoriaus nustatyta tvarka per dvejus metus nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi teisę atlikti informacijos patikrą.

26. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 2 mėnesius privalo grąžinti kompensacinę išmoką, jeigu prašyme pateikė neteisingą informaciją apie transporto priemonės kainą, kuri yra nurodyta transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje, ar pažeidė Tvarkos aprašo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai automobilis per eismo įvykį ar dėl kitų priežasčių sugadinamas nepataisomai.

27. Pareiškėjo teisės ir įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo esant svarbioms aplinkybėms (pareiškėjo mirtis, eismo įvykis, kurio metu automobilis sugadinamas nepataisomai).

28. Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar nemokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

 

 

 

_________________________________