LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ Vadovų ir jų pavaduotojų MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYdŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. V-361

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalimi:

1.Tvirtinu Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. V-361

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ Vadovų ir jų pavaduotojų MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių viešųjų įstaigų (toliau – LNSS viešoji įstaiga) vadovų ir jų pavaduotojų (toliau – vadovaujantieji darbuotojai) mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. tvirtina LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes, kurios taikomos apskaičiuojant LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydį.

3. Jei LNSS viešajai įstaigai, dėl jos veiklos specifikos, netaikomas vienas ar keli Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 str. 1 ir 2 d. nurodytas (-i) veiklos finansinių rezultatų vertinimo ir (ar) veiklos rezultatų vertinimo rodiklis (-iai), vertinant ar LNSS viešoji įstaiga praėjusiais metais pasiekė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įstaigų grupei, kuriai priklauso LNSS viešoji įstaiga, patvirtintas LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes ir nustatant LNSS viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydį, šis veiklos finansinių rezultatų vertinimo ir (ar) veiklos rezultatų vertinimo rodiklis (-iai) nėra vertinamas (-i).

 

II SKYRIUS

VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO TVARKA

 

4. LNSS viešosios įstaigos steigėjas (dalininkas) (steigėjai (dalininkai)) ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d. priima sprendimą dėl LNSS viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo šia tvarka:

4.1. įvertina, ar LNSS viešoji įstaiga praėjusiais metais pasiekė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įstaigų grupei, kuriai priklauso LNSS viešoji įstaiga, patvirtintas LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes (toliau – siektina reikšmė), ir nustato kiekvieno Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) 152 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto rodiklio (toliau – rodiklis) siektinos reikšmės įvykdymo vertinimo balą:

4.1.1. jei Įstatymo 152 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto rodiklio siektina reikšmė įvykdyta arba neįvykdyta dėl Įstatymo 151 straipsnio 6 dalyje nurodytų priežasčių, skiriama 10 balų, jeigu neįvykdyta dėl kitų nei Įstatymo 151 straipsnio 6 dalyje nurodytų priežasčių – 0 balų;

4.1.2. jei Įstatymo 152 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto rodiklio siektina reikšmė mažesnė arba lygi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro atitinkamų metų įsakymu patvirtintai rodiklio siektinai reikšmei – skiriama 10 balų, jei rodiklio siektina reikšmė didesnė nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro atitinkamų metų įsakymu patvirtinta rodiklio siektina reikšmė – skiriama 0 balų;

4.1.3. jei Įstatymo 152 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas rodiklis vertinamas 10 balų – jei įstaigos absoliutaus likvidumo rodiklis yra nuo 0,5 iki 1, 5 balais – jei įstaigos absoliutaus likvidumo rodiklis yra daugiau nei 1, 0 balų – jei įstaigos absoliutaus likvidumo rodiklis yra mažiau nei 0,5;

4.1.4. Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas rodiklis vertinamas 10 balų, jei įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ)  vardas, 5 balais – jei įstaigai suteiktas kandidato skaidrios ASPĮ vardui gauti statusas, 0 balų – jei įstaiga įrašyta į ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašą;

4.1.5. Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyto rodiklio siektinos reikšmės įvykdymas apskaičiuojamas ir skiriami balai šia tvarka:

4.1.5.1. kiekvienos sveikatos apsaugos ministro nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų grupės (toliau – paslaugų grupė) rodiklio siektinos reikšmės įvykdymas vertinamas atskirai;

4.1.5.2. jei paslaugų grupės rodiklio siektina reikšmė įvykdyta, t. y. vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė trumpesnė arba lygi siektinai reikšmei – skiriama 10 balų, jei siektina reikšmė neįvykdyta, t. y. vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė ilgesnė nei siektina reikšmė – skiriama 0 balų;

4.1.5.3. gauti balai sudedami ir suma dalijama iš 2, jei LNSS viešoji įstaiga teikia dviejų paslaugų grupių paslaugas, arba iš 3 – jei LNSS viešoji įstaiga teikia trijų paslaugų grupių paslaugas. Jei LNSS viešoji įstaiga teikia vienos paslaugų grupės paslaugas, balai nedalijami;

4.1.6. jei siektina reikšmė, išskyrus Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ir 4.1.5 papunkčiuose nurodytus atvejus, įvykdyta, balai skiriami, kaip nurodyta lentelėje:

 

Eil. Nr.

Rodiklio siektinos reikšmės įvykdymas procentais

Skiriamas balas

1.

0 proc.

0 balų

2.

1–20 proc.

2 balai

3.

21–40 proc.

4 balai

4.

41–60 proc.

6 balai

5.

61–80 proc.

8 balai

6.

81–100 proc.

10 balų

 

4.2. sudeda rodiklių pasiektoms reikšmėms nustatytus balus ir nustato LNSS viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamąją dalį:

4.2.1. LNSS viešosios įstaigos, priklausančios rajonų ir regionų lygmens LNSS viešųjų įstaigų grupei (toliau – I grupės įstaiga), vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

I grupės įstaigos balai

I grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

5

Iki 4

Iki 7

6

5–9

8–12

7

10–14

13–17

8

15–19

18–22

9

20–24

23–27

10

25–29

28–32

20

30–49

33–48

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

I grupės įstaigos balai

I grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

30

50–69

49–64

40

70–90

65–80

 

4.2.2. I grupės įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nuo 2020 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

I grupės įstaigos balai

I grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

3

Iki 9

Iki 9

4

10–21

10–19

5

22–33

20–29

6

34–45

30–39

7

46–57

40–49

8

58–69

50–59

12

70–99

60–89

16

100–129

90–119

20

130–160

120–150

 

4.2.3. LNSS viešosios įstaigos, priklausančios universiteto ligoninių, respublikos lygmens LNSS viešųjų įstaigų ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių LNSS biudžetinių įstaigų, nepriskiriamų Įstatymo 25 straipsnyje nurodytoms įstaigoms, grupei (toliau – II grupės įstaiga), išskyrus viešąją įstaigą Nacionalinį kraujo centrą, vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

II grupės įstaigos balai

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 10 punktas

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomi Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 9, 10 ir 11 punktai

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomi Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 5, 9, 10 ir 11 punktai

5

Iki 4

Iki 7

Iki 7

Iki 4

Iki 4

6

5–9

8–12

8–12

5–8

5–9

7

10–14

13–17

13–17

9–12

10–14

8

15–19

18–22

18–22

13–16

15–19

9

20–24

23–27

23–27

17–20

20–24

10

25–29

28–32

28–32

21–24

25–29

20

30–49

33–48

33–48

25–36

30–36

30

50–69

49–64

49–64

37–48

37–43

40

70–90

65–80

65–80

49–60

44–50

 

4.2.4. II grupės įstaigos, išskyrus viešąją įstaigą Nacionalinį kraujo centrą, vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nuo 2020 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

II grupės įstaigos balai

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 10 punktas

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomi Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 9, 10 ir 11 punktai

II grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomi Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 5, 9, 10 ir 11 punktai

3

Iki 9

Iki 9

Iki 9

Iki 4

Iki 7

4

10–21

10–19

10–19

5–11

8–14

5

22–33

20–29

20–29

12–18

15–21

6

34–45

30–39

30–39

19–25

22–28

7

46–57

40–49

40–49

26–32

29–35

8

58–69

50–59

50–59

33–39

36–42

12

70–99

60–89

60–89

40–69

43–68

16

100–129

90–119

90–119

70–99

69–94

20

130–160

120–150

120–150

100–130

95–120

 

4.2.5. Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

Įstaigos balai

5

Iki 3

6

4–6

7

7–9

8

10–12

9

13–15

10

16–18

20

19–22

30

23–26

40

27–30

 

4.2.6. Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nuo 2020 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

Įstaigos balai

3

Iki 3

4

4–6

5

7–9

6

10–12

7

13–15

8

16–18

12

19–22

16

23–26

20

27–30

 

4.2.7. LNSS viešosios įstaigos, priklausančios antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių LNSS viešųjų įstaigų, nepriskiriamų I ir II grupės įstaigoms    (toliau – III grupės įstaiga), vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

III grupės įstaigos balai

III grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

5

Iki 4

Iki 4

6

5–8

5–8

7

9–12

9–12

8

13–16

13–16

9

17–20

17–20

10

21–24

21–24

20

25–39

25–36

30

40–54

37–48

40

55–70

49–60

 

4.2.8. III grupės įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nuo 2020 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

III grupės įstaigos balai

III grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 11 punktas

3

Iki 9

Iki 4

4

10–17

5–11

5

18–25

12–18

6

26–33

19–25

7

34–41

26–32

8

42–49

33–39

12

50–79

40–69

16

80–109

70–99

20

110–140

100–130

 

4.2.9. LNSS viešosios įstaigos, priklausančios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių LNSS viešųjų įstaigų, nepriskiriamų I, II ir III grupės įstaigoms, grupei  (toliau – IV grupės įstaiga), vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

IV grupės įstaigos balai

IV grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 5 punktas

5

Iki 4

Iki 3

6

5–8

4–7

7

9–12

8–11

8

13–16

12–15

9

17–20

16–19

10

21–24

20–23

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

IV grupės įstaigos balai

IV grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 5 punktas

20

25–36

24–32

30

37–48

33–41

40

49–60

42–50

 

4.2.10. IV grupės įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nuo 2020 m. nustatoma pagal surinktą balų skaičių:

 

Mėnesinės algos kintamoji dalis, mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio procentai

IV grupės įstaigos balai

IV grupės įstaigos balai, jei įstaigai netaikomas Įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 5 punktas

3

Iki 9

Iki 7

4

10–15

8–14

5

16–21

15–21

6

22–27

22–28

7

28–33

29–35

8

34–39

36–42

12

40–69

43–68

16

70–99

69–94

20

100–130

95–120

 

5. LNSS viešosios įstaigos vadovo pavaduotojo mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į praėjusių kalendorinių metų LNSS viešosios įstaigos pasiektas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įstaigų grupei, kuriai priklauso LNSS viešoji įstaiga, patvirtintas LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes.

6. LNSS viešosios įstaigos steigėjo (dalininko) (steigėjų (dalininkų)) ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl LNSS viešosios įstaigos vadovo ir LNSS viešosios įstaigos vadovo sprendimas dėl pavaduotojo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo turi įsigalioti einamųjų metų gegužės 1 d.

7. LNSS viešosios įstaigos vadovui priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į įstaigai keliamas veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes, nustatomas mėnesinės algos kintamosios dalies dydis, išskyrus kai yra Įstatymo 151 straipsnio 6 dalyje nurodytos aplinkybės. Vėlesniais nei metai, kuriais įstaigos vadovas priimtas į darbą, metais LNSS viešosios įstaigos vadovui mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nustatomas Aprašo nustatyta tvarka pagal praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. LNSS viešosios įstaigos steigėjas (dalininkas) (steigėjai (dalininkai)) ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gali sudaryti darbo grupę siūlymams dėl LNSS viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo pateikti. Darbo grupė siūlymus LNSS viešosios įstaigos steigėjui (dalininkui) (steigėjams (dalininkams)) ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikia vadovaudamasi Aprašo 2 punktu.

_________________