ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-356 „DĖL TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) BUDINČIO GLOBOTOJO (RŪPINTOJO) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-203

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T- 356 „Dėl Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtino“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T- 356

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T-203

redakcija)

 

TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) BUDINČIO GLOBOTOJO (RŪPINTOJO) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tėvų globos netekusio vaiko (toliau – vaikas) trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo principus, vienkartinės paramos ir išmokų už socialinę globą (rūpybą) skyrimą bei naudojimą, budinčio globotojo (rūpintojo) teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijomis, patvirtintomis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais;

3.2. globos centras – Kuršėnų vaikų globos namų padalinys, kuris pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;

3.3. apgyvendinimo išmoka – vienkartinė nustatyto dydžio išmoka budinčiam globotojui (rūpintojui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti, siekiant tinkamai organizuoti trumpalaikę  globą (rūpybą).

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

5. Budinčiu globotoju asmuo skiriamas tik tada, kai  globėju (rūpintoju) šeimoje pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas negali būti skiriamas vaiko artimasis giminaitis.

 

II SKYRIUS

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMAS BUDINČIO GLOBOTOJO (RŪPINTOJO) ŠEIMOJE

 

6. Budintis globotojas (rūpintojas) globoja be tėvų globos likusius vaikus nuo gimimo iki 18 metų savo šeimoje. Budinčio globotojo šeimoje gali būti apgyvendinama nuo 1 iki 3 vaikų. Vaikų skaičius neribojamas, kai paimami vaikai iš vienos šeimos. Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) gali trukti iki 12 mėnesių. Budintis globotojas privalo priimti vaikus į savo šeimą, bet kuriuo paros metu.

7. Budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje apgyvendinamas vaikas, kuris yra paimtas iš vaiko atstovų pagal įstatymą iš jam nesaugios aplinkos. Vaiko budinčiu globotoju (rūpintoju) asmuo skiriamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) teikimu.

8. Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi kreiptis į Skyrių ir pateikti nurodytus dokumentus:

8.1. rašytinį prašymą, patvirtintą Administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį (gali būti nedarbiniuose santykiuose), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, socialinės globos (rūpybos) motyvus;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

8.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

8.4. kartu gyvenančių, vyresnių kaip 16 metų, asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju (rūpintoju).

9. Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), dalyvauja Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje „GIMK“ (toliau ─ GIMK), gauna teigiamą išvadą ir pažymėjimą.

10. Skyrius kreipiasi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – ŠAVTAS), kuris:

10.1. atlieka fizinio asmens pradinį įvertinimą, nustato, ar asmuo, siekiantis tapti budinčiu globotoju, atitinka formaliuosius globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus;

10.2. priėmęs sprendimą dėl asmens teigiamo pradinio įvertinimo, persiunčia duomenis apie asmenį globos centrui dėl globėjų (įtėvių) mokymo organizavimo;

10.3. gavęs teigiamą išvadą iš atestuotų socialinių darbuotojų pagal GIMK programą, priima sprendimą dėl asmens tinkamumo tapti vaiko globėju (įtėviu);

10.4. apgyvendina vaiką, paimtą iš jam nesaugios aplinkos, globos centre, kuris perduoda vaiką budinčio globotojo (rūpintojo) šeimai, užpildo Vaiko paėmimo ir laikino apgyvendinimo aktą, apie tai informuoja Skyrių.

11. Globos centras organizuodamas globėjų veiklą vykdo šias funkcijas:  

11.1. budinčių globotojų paiešką, parengimą (mokymą), atranką, teikia ŠAVTAS išvadą dėl profesionalaus globėjo pasirengimo vaiko globai;

11.2. dalyvauja planuojant vaiko trumpalaikę globą (rūpybą) ir jos peržiūrose bei užtikrinant jos įgyvendinimą;

11.3. reguliariai lankosi budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje ir konsultuoja visą paslaugos teikimo laikotarpį;

11.4. dirba socialinį darbą su biologine vaiko šeima, organizuoja vaiko ir tėvų susitikimus ir kt.;

11.5. teikia pagalbą budinčiam globotojui (rūpintojui), organizuojant vaikui švietimo, sveikatos, socialines ir kt. paslaugas;

11.6. organizuoja savigalbos grupes, tęstinius mokymus, supervizijas budintiems globotojams (rūpintojams);

11.7. organizuoja psichologinę ir kitas (pagal poreikį) paslaugas budinčiam globotojui (rūpintojui).

 

III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO (RŪPINTOJO) PAREIGOS, TEISĖS BEI ATSAKOMYBĖ

 

12. Budinčio globotojo (rūpintojo) pareigos:

12.1. priimti prižiūrimą vaiką savo gyvenamojoje vietoje ir užtikrinti vaiko priežiūrą bei tinkamas gyvenimo sąlygas šeimoje: emocinį bei fizinį vaiko saugumą, visavertį, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą;

12.2. bendradarbiauti su globos centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.), užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo tėvais, kitais giminaičiais pagal numatytą ir su globos centru suderintą tvarką;

12.3. dalyvauti rengiant individualų vaiko vystymosi planą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;

12.4. nedelsiant informuoti globos centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamų specialistų pagalbą;

12.5. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti globos centro vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką, numatytą Išmokų vaikams įstatyme;

12.6. nedelsiant informuoti globos centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Tvarkos apraše ir sutartyje numatytų įsipareigojimų;

12.7. sudaryti sąlygas ŠAVTAS ir GIMK atestuotiems socialiniams darbuotojams lankytis šeimoje, teikti jiems informaciją, susijusią su globojamam (rūpinamam) vaikui skirtų lėšų panaudojimu;

12.8. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas.

13. Globotojo (rūpintojo) teisės:

13.1. gauti kiekvieną mėnesį mokamą atlygį už teikiamas paslaugas Tvarkos apraše ir sutartyje nustatyta tvarka prižiūrint vaiką (vaikus). Šis atlygis yra mokamas sutarties galiojimo metu net ir tais atvejais, kai globos centras neperduoda vaiko (vaikų) budinčiam globotojui. Tais atvejais, kai sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų;

13.2. gauti kiekvieną mėnesį mokamą prižiūrimo vaiko išlaikymui skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Išmokų vaikams įstatymą. Ši išmoka vaiko išlaikymui yra mokama tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena pas budintį globotoją;                          

13.3. gauti papildomų lėšų vaiko išlaikymui ir priežiūrai, jeigu tai numatyta sutartyje;

13.4. neatlygintinai gauti iš valstybės ir savivaldybės vaiko teisių apsaugos institucijų metodinę pagalbą vaiko apgyvendinimo, globos, o iš socialinę globą organizuojančių institucijų – socialinės globos klausimais;

13.5. gauti prižiūrimo vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) (laikino atokvėpio) paslaugas kasmetinių atostogų metu ar kitais nenumatytais atvejais (liga, nelaimė ir kt.);

13.6. teikti prašymą ŠAVTAS dėl vaiko paėmimo iš jo šeimos, kai:

13.6.1. kyla globotojui (rūpintojui) ar jo šeimai reali grėsmė dėl vaiko / vaiko šeimos narių elgesio;

13.6.2. globotojas (rūpintojas) dėl pateisinamų priežasčių nebegali teikti vaikui trumpalaikės globos (rūpybos).

14. Budintis globotojas (rūpintojas) įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

14.1. globojamo vaiko socialinį saugumą;

14.2. globojamam vaikui padarytą žalą;

14.3. globojamo vaiko padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka;

14.4. savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą;

14.5. tinkamą gaunamų globojamo vaiko poreikiams tenkinti išmokų panaudojimą;

14.6. kitus prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su globojamu vaiku.

 

IV SKYRIUS

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) FINANSAVIMAS

 

15. Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) šeimoje finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

16. Budinčiam globotojui (rūpintojui), sudarius sutartį su globos centru dėl trumpalaikės globos (rūpybos) teikimo šeimoje, yra mokamos nurodytos išmokos, kurios pervedamos į budinčio globotojo (rūpintojo) nurodytą asmeninę sąskaitą:

16.1. apgyvendinimo išmoka – 5 bazinės socialinės išmokos (toliau BSI) už kiekvieną apgyvendintą šeimoje vaiką išmokamos per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

16.2. išmoka už trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) šeimoje 0,5 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mokama globotojui (rūpintojui), kai šeimoje nėra apgyvendinamas / globojamas vaikas. Ši išmoka įskaitoma į asmens pajamas ir nuo jos sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai;

16.3. išmoka už globojamą vaiką – 0,5 MMA išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką budinčiam globotojui (rūpintojui) už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas / vaikai gyvena budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje, skaičiui. Šios lėšos įskaitomos į globotojo (rūpintojo) pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai;

16.4. dėl išmokų, nurodytų Tvarkos aprašo 16 punkte, gavimo budintis globotojas (rūpintojas) turi kreiptis į globos centrą ir užpildyti patvirtintų formų prašymus bei pateikti reikiamus dokumentus;

16.5. išmokos, nurodytos Tvarkos aprašo 16 punkte, skiriamos ir jų mokėjimas nutraukiamas globos centro direktoriaus įsakymu, Skyriaus teikimu.

17. Budinčiam globotojui (rūpintojui) iš valstybės biudžeto mokama Globos (rūpybos) išmoka, Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka vaikui Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka.

18. Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymo budinčio globotojo šeimoje išlaidas finansuoja savivaldybė ir moka 0,5 BSI už vaiko faktiškai gyventą dieną budinčio globotojo šeimoje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Budintis globotojas (rūpintojas) veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir atlieka visas su šia veikla susijusias pareigas bei vykdo visas teisės aktuose nustatytas mokestines prievoles.

20. Budintis globotojas (rūpintojas) sutartį su globos centru dėl trumpalaikės globos (rūpybos) teikimo sudaro savo veiklos pradžioje ir ji gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo (rūpintojo) iniciatyva prieš tai įspėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, jei šeimoje nėra laikinai globojamo vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, jei šeimoje yra globojamas vaikas, išskyrus atvejus, kai laikinoji vaiko globa šeimoje baigiasi anksčiau šio termino.

21. Globos centras sutartį gali nutraukti vienašališkai, iš anksto neįspėjęs budinčio globotojo (rūpintojo), jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių būtini tokie sprendimai. Sutartis nutraukiama globos centro direktoriaus įsakymu. Apie sutarties nutraukimą globotojas (rūpintojas) informuojamas motyvuotu raštu.

22. Globos centro direktorius vienašališkai gali nutraukti sutartį, kai budintis globotojas (rūpintojas):

22.1. nevykdo Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir sutartyje numatytų įsipareigojimų;

22.2. be pateisinamos priežasties atsisako teikti trumpalaikę globą (rūpybą) vaikui.

23. Trumpalaikę globą (rūpybą) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje prižiūri ŠAVTAS teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________