VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

Įsakymas

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. 1V-61 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO, KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 10 d. Nr. 1V-78

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63, 10.14 punktu ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                           Ričardas Žoramskis


 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos prie

Energetikos ministerijos viršininko

2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61

(Valstybinės energetikos inspekcijos prie

Energetikos ministerijos viršininko

2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-78 redakcija)

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant energijos išteklių rezervinių atsargų (toliau – Atsargos) sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolę, surašant Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą ir pateikiant duomenis.

2. Šis Aprašas taikomas įmonėms, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją. Neeksploatuojamais vadinami tie įrenginiai, kurie yra atjungti nuo šilumos ir elektros energijos tinklų, kuro tiekimo sistemos ir jų pasuose yra atsakingo asmens žyma, kad jie neeksploatuojami.

3. Šis Aprašas netaikomas Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Taisyklės), 2 punkte nurodytoms įmonėms.

4. Atsargų kontrolė ir duomenų pateikimas atliekami vadovaujantis Taisyklių reikalavimais.

 

II. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMAS

 

5. Atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolė (toliau – Atsargų kontrolė) vykdoma įmonėse, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją Šios įmonės tikrinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus – lapkričio mėnesį. Tuomet nustatomi Atsargų kiekiai lapkričio mėn. 1 dienai. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko pavedimu gali būti atliekami neeiliniai patikrinimai, siekiant nustatyti, ar pašalinti Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo akte (toliau – Aktas) (1 priedas) nurodyti trūkumai. Įmonių, sistemingai nevykdančių šių Taisyklių reikalavimų, patikrinimų periodiškumą ir datas nustato Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas.

6. Atsargos įmonėse turi būti apskaitomos atskirai nuo naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų ir technologinio kuro.

7. Atsargų kontrolę įmonėse vykdo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau –VEI) teritorinių skyrių pareigūnai, jei VEI viršininko pavedimu nenustatoma kitaip.

8. Atsargas VEI pareigūnai kontroliuoja neatsižvelgdami į Atsargų nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas. VEI pareigūnai turi teisę įeiti į įmonės teritoriją bet kuriuo įmonės darbo metu. Jei įmonės Atsargos laikomos kitoje įmonėje, kuri yra kito VEI teritorinio skyriaus teritorijoje, tai Atsargų kontrolę vykdo to VEI teritorinio skyriaus pareigūnai, kurio teritorijoje Atsargos laikomos (saugomos). Patikrinimo dokumentų kopijos (11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai) informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis perduodamos tam VEI teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje yra įmonė – Atsargų savininkas.

9. VEI pareigūnai, atvykę į įmonę, privalo prisistatyti įmonės vadovui arba kitam įgaliotam įmonės atstovui, pateikti VEI teritorinio skyriaus vedėjo išduotą pavedimą atlikti patikrinimą ir parodyti savo valstybės tarnautojų pažymėjimus.

10. Įmonės vadovas arba kitas įgaliotas įmonės atstovas VEI pareigūnui privalo pateikti:

10.1. apskaitos dokumentus, susijusius su Atsargų sudarymu, tvarkymu, kaupimu ir naudojimu;

10.2. apskaitos žurnalus ir kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis.

11. VEI pareigūnai per Atsargų tikrinimą privalo patikrinti:

11.1. apskaitos dokumentus ir apskaitos žurnalų pildymą bei kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis;

11.2. Atsargų nomenklatūrą ir kiekius;

11.3. Atsargų panaudojimo pagrįstumą;

11.4. Atsargų atkūrimo faktą ir terminus;

11.5. sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, tinkamumą Atsargoms laikyti bei jų techninę dokumentaciją;

11.6. pagal įmonės valdomus gamybos objektus atskirų kuro rūšių trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų kuro sunaudojimą šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai) ir trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų pagamintą bei skirtą parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekį šaltuoju periodu.

12. VEI pareigūnai, vykdantys Atsargų kaupimo kontrolę, privalo analizuoti įmonių pateikiamus pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą mėnesinę formą EN-11 „Kuro išteklių sunaudojimo ir atsargų statistinė ataskaita“ duomenis, juos naudoti atliekant tikrinimus, sekant Atsargų naudojimą bei jų reikiamo kiekio atkūrimą. Įmonių pateiktos EN-11 formos registruojamos VEI dokumentų valdymo sistemoje.

 

III. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMO ĮFORMINIMAS

 

13. VEI pareigūnas, atlikęs Atsargų patikrinimą įmonėje, privalo surašyti Aktą. Surašęs Aktą (užpildęs visas Akto dalis ir nurodęs per tikrinimą nustatytus pažeidimus), dalyje „Išvada“ konstatuoja, ar įmonė Atsargų turi pakankamai ar nepakankamai. Aktas turi būti surašytas 2 egzemplioriais.

14. Atsargų kiekis nurodomas Akte tonomis sutartinio kuro naftos ekvivalento.

15. Prie Akto gali būti pridėti Atsargų skaičiavimai, dokumentų, susijusių su Atsargomis, kopijos, nurodant pridedamų dokumentų lapų skaičių.

16. Vienas VEI pareigūno ir įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pasirašytas ir užregistruotas Akto egzempliorius įteikiamas įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui. Kitas Akto egzempliorius skirtas VEI (bylų formavimui). Jei įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas atsisako pasirašyti Aktą, tai pažymima Akte, ir įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui įteikiamas nepasirašytas Aktas.

17. VEI pareigūnų surašyti Aktai registruojami VEI dokumentų valdymo sistemoje. Aktai saugomi 5 metus Aktą surašiusio pareigūno VEI teritoriniame skyriuje.

 

IV. DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS IR PATEIKIMAS

 

18. VEI teritoriniai skyriai sudaro savo teritorijos įmonių, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašus, kuriuos pateikia arba apie jų pasikeitimus informuoja atitinkamas savivaldybes. Šis sąrašas informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis pateikiamas VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

19. Atsargų patikrinimų rezultatai surašomi VEI teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimo suvestinėje lentelėje (toliau – Atsargų suvestinė) (2 priedas). Atsargų suvestinė VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui pateikiama informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis. Atlikus neeilinį patikrinimą, Aktas ir kiti dokumentai VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui persiunčiami per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo Atsargų patikrinimo dienos.

20. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas skiria atsakingą pareigūną, kuris apibendrina iš VEI teritorinių skyrių informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis gautą informaciją, kaupia atsargų patikrinimų rezultatus rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo duomenų bazėje ir iš šioje bazėje sukauptų duomenų parengia bendrą Atsargų suvestinę. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus atsakingas pareigūnas įmonių, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašą ir bendrą įmonių Atsargų suvestinę iki gruodžio 31 d. raštu teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. VEI teritoriniai skyriai iki gruodžio 31 d. savivaldybėms raštu teikia įmonių Atsargų suvestinę, kurioje nurodo tik tas įmones, kurių buveinės yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje.

21. Įmonių, kurios nevykdo Taisyklių reikalavimų, sąrašus su apibendrintais tikrinimo duomenimis (nurodant būtinus sukaupti Atsargų kiekius) VEI Planavimo ir kontrolės skyrius raštu perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Šią informaciją raštu atitinkamoms savivaldybėms pateikia VEI teritoriniai skyriai. Sąrašai viešai skelbiami VEI leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir VEI interneto svetainėje adresu www.vei.lt.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už šio Aprašo pažeidimus VEI pareigūnai turi teisę įmonių vadovams taikyti teisės aktuose numatytas administracinio poveikio priemones.

_________________

 

 

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ

PATIKRINIMO AKTAS

20     m.                         d. Nr. 

________________

(patikrinimo vieta)

Aš (Mes): _________________________________________________________________

(VEI pareigūno (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)

_______________________________________________________________________________ ,

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

_______________________________________________________________________________ ,

patikrinau (-om) __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, tel.)

________________________________________________________________________________

(tikrinamo objekto pavadinimas, adresas, tel., instaliuota galia MW)

energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą ir nustačiau (nustatėme):

________________________________________________________________________________

(įmonės, nustačiusios energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius, pavadinimas, pareigūno (-ų) pareigos, v., pavardė)

20 ___ m. ____________ ___d. įsakymu (potvarkiu, nutarimu) Nr. ____________ nustatytos   

(kas nereikalinga išbraukti)

rezervinių  atsargų kuro rūšys _______________________________________________________.

Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys:__________________________________.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekiai ir tūriai: ____________________________

_______________________________________________________________________________.

Normatyviniai ir faktiškai laikomi energijos išteklių rezervinių atsargų (pagal kuro rūšį)

kiekiai: _________________________________________________________________________

(jei energijos išteklių rezervinės atsargos laikomos kitur, nurodyti laikymo vietą)

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis kuro

___________________ sunaudojimas – _________________  tne[1].

            (nurodyti kuro rūšį)                                                    

Pagal objektus _______________________–_________________  tne.

       (nurodyti objekto pavadinimą)                      

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis pagamintos šilumos ir (ar) elektros kiekis – ___________ MWh.

Pagal objektus – ____________________    __________ MWh.

                   (nurodyti objekto pavadinimą)

Būtinų sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis – _____________ tne.

Pagal objektus – ____________________    __________ tne.

                    (nurodyti objekto pavadinimą)

Įmonėje  laikomi / nelaikomi kitos įmonės energijos išteklių rezervinių atsargų kiekiai:

  (kas nereikalinga, išbraukti)

________________________________________________________________________________

(nurodyti įmonės pavadinimą, energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius)

Anksčiau įmonė       buvo / nebuvo    tikrinta 20___ m. ___________  ___ d., akto Nr. ____

   (kas nereikalinga, išbraukti)

Patikrinimas pradėtas 20___ m. ___________ __ d., baigtas 20___ m.___________ __ d.

Vadovaudamasis (vadovaudamiesi) Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. IX-1888 9 str. 3 d. 8 p. ir 29 str., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-63, ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 26, 27 ir 28 punktu, prašau (prašome) pašalinti per patikrinimą nustatytus ir išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

 

Eil.

Nr.

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių atsargų kaupimą ir tvarkymą, pažeidimai

Teisės akto pavadinimas, straipsnis, punktas

Pažeidimo

 pašalinimo

terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedų skaičius: _________lapų.

Išvada: Įmonė energijos išteklių rezervinių atsargų turi pakankamai / nepakankamai.

        (kas nereikalinga, išbraukti)

Trūksta _______________________–_________________  tne.

                   (nurodyti kuro rūšį)                                                                

 

Sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, techninė dokumentacija

tvarkinga / netvarkinga; sandėliai ir terminalai yra  tinkami / netinkami  Atsargoms laikyti.

     (kas nereikalinga, išbraukti)                                                         (kas nereikalinga, išbraukti)

 

Apie pažeidimų pašalinimo įvykdymą prašome pranešti raštu iki 20___m. _________  __ d. adresu _______________________________________ arba el. paštu _______________.

Aktas surašytas ______ egzemplioriais.

________________________ _____________________ _____________________

                  (VEI pareigūno pareigos)                                                          (parašas)                                                                   (vardas,  pavardė)

Dalyvavo:

________________________ _____________________ _____________________

     (įmonės atsakingo darbuotojo pareigos)                                                (parašas)                                                                 (vardas,  pavardė)

 

Patikrinimo aktą gavau ir susipažinau:

______________________________ _____________________ ___________________

(įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas, pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VEI __________teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių

atsargų kaupimo 20____ m. lapkričio 1 d. suvestinė

 

 

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas, objekto pavadinimas

Objekto galia, MW

Įmonės ir objekto adresas

Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys

3 praėjusių kalendorinių metų vidutinis 10 kalendorinių dienų pagamintos ir skirtos parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekis šaltuoju periodu, MWh

Būtinas sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (tn.e.)

Sukauptas energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (tn.e.)

Skirtumas

+

-

tn.e.

Energijos išteklių rezervinių atsargų rūšis

Laikymo vieta

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] tne – tona sutartinio kuro naftos ekvivalentu.