Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

VadAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO 2020 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. 4-127 „DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS Į VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIEČIŲ MOKYKLĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 18 d. Nr. 4-53

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą taisyklių, patvirtintų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-127 „Dėl Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą „Prašymo dėl siuntimo į statutinę profesinio mokymo įstaigą išdavimo pavyzdinė forma“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nurodau, kad šis įsakymas skelbtinas Teisės aktų registre.

 

 

 

Tarnybos vadas                                                                                   Rustamas Liubajevas