LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. V- 1026

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Įskaitos nelaiko:

5.1. mokinys ar buvęs mokinys, mokyklos vadovo įsakymu iki įskaitos vykdymo dienos atleistas nuo brandos egzaminų dėl ligos;

5.2. mokinys ar buvęs mokinys, turintis klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų (t. y. turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) arba kuriam atlikta kochlearinio implanto operacija).

2.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12.  Iki vasario 27 dienos visos įskaitos temos, patvirtintos mokyklų vadovų, suvedamos į duomenų perdavimo sistemą KELTAS.“

3.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Iki einamųjų metų vasario 27 dienos įskaitai vykdyti ir vertinti mokyklos vadovo įsakymu paskiriama Įskaitos vykdymo ir vertinimo komisija (toliau – komisija), ją sudarantys komisijos pirmininkas, vykdytojas (-ai) ir vertinimo grupė (-ės) pasirašytinai supažindinami su įsakymu.“

4. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Mokiniai ir buvę mokiniai, nelaikę įskaitos dėl pateisinamos priežasties arba nesurinkę reikiamo išlaikyti taškų skaičiaus, gali ją laikyti dar kartą. Kitą įskaitos laiką skiria mokyklos vadovas, bet ne vėliau kaip iki tvarkaraščiuose nurodyto įskaitos vykdymo laikotarpio pabaigos.“

 

 

 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė