LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-22 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 96 „DĖL GAMTINIO KARKASO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 6 d. Nr. D1-807

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-22 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktais pakeistų Gamtinio karkaso nuostatų punktų numeraciją ir atitinkamai šių punktų dėstomojoje dalyje:

1. 9 punkte vietoje skaičiaus „12“ įrašau skaičių „13“;

2. 10 punkte vietoje skaičiaus „14“ įrašau skaičių „15“;

3. 11 punkte vietoje skaičiaus „16“ įrašau skaičių „17“;

4. 12 punkte vietoje skaičiaus „18“ įrašau skaičių „19“;

5. 13 punkte vietoje skaičiaus „19.2“ įrašau skaičių „20.2“;

6. 14 punkte vietoje skaičiaus „20“ įrašau skaičių „21“, o vietoje skaičių ir žodžių „16“, „17“ atitinkamai įrašau skaičius ir žodžius „17“, „18“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas