LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3-25 „Dėl ORLAIVIŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ klasifikavimo ir pranešiMŲ APIE ORLAIVIŲ AVARIJAS IR INCIDENTUS TEIKIMO tvarkos Aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 3-568

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 3-25 „Dėl Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl pranešiMŲ APIE ORLAIVIŲ AVARIJAS IR INCIDENTUS TEIKIMO tvarkos Aprašo patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL 2010 L 295, p. 35), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139 (OL 2018 L 212, p. 1), nuostatas,

tvirtinu Pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3-25

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m.  gruodžio 18  d. įsakymo

Nr. 3-568 redakcija)

 

 

PRANEŠIMŲ apie orlaivių avarijas ir incidentus

teikimO tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja pranešimų apie orlaivių avarijas, incidentus ir pavojingus incidentus teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi visoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms civilinės aviacijos įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems orlaivius, teikiantiems oro navigacijos ir kitas aviacijos paslaugas, techniškai prižiūrintiems orlaivius ir aviacijos įrangą bei juos gaminantiems. Bet koks pranešimas, pateiktas vadovaujantis Tvarkos aprašu, neatleidžia nuo pareigos pateikti pranešimus apie civilinės aviacijos įvykius ir pagal 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL 2014 L 122, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139 (OL 2018 L 212, p. 1), reikalavimus.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 996/2010 ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ORLAIVIO AVARIJĄ

 

4. Bet kuris susijęs asmuo, turintis informacijos apie orlaivio avariją, skubiausiu ir tinkamiausiu būdu nedelsdamas apie ją privalo informuoti orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovą pagal Reglamento (ES) Nr. 996/2010 9 straipsnio 1 dalį, taip pat VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą (toliau – Koordinacinis centras).

5. Koordinacinis centras apie orlaivio avariją nedelsdamas šia tvarka praneša:

5.1. avarinės paieškos ir gelbėjimo tarnyboms;

5.2. orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovui;

5.3. viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) direktoriaus paskirtiems atsakingiems asmenims.

6. Koordinacinio centro pranešimuose apie orlaivio avariją nurodoma:

6.1. orlaivio avarijos data, vietos laikas, vieta;

6.2. orlaivio tipas, nacionalinis ir registracijos ženklai;

6.3. pranešimo perdavimo metu žinomos objektyvios avarijos aplinkybės;

6.4. orlaivio vieta, nustatyta pagal lengvai atpažįstamą geografinį punktą;

6.5. žuvusiųjų ir sužeistųjų, jeigu tokių yra, skaičius;

6.6. orlaivio sulaužymo, kiek tai įmanoma nustatyti, laipsnis.

7. Neleistina pranešimo apie orlaivio avariją uždelsti, jeigu trūksta kokių nors Tvarkos aprašo 6 punkte išvardytų duomenų.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE INCIDENTUS IR PAVOJINGUS INCIDENTUS

 

8. Kiekvienoje civilinės aviacijos įmonėje ar organizacijoje turi būti parengta instrukcija, kurioje nurodomos konkrečių darbuotojų, atsakingų už pirminės informacijos apie incidentą ar pavojingą incidentą pranešimą, pareigos ir atsakomybė.

9. Įvykus incidentui, civilinės aviacijos įmonės ar organizacijos, kuriai priklauso orlaivis, atitinkami darbuotojai nedelsdami privalo informuoti tos įmonės ar organizacijos vadovą. Įmonės ar organizacijos vadovas arba orlaivio savininkas (valdytojas) privalo nedelsdamas skubiai, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai buvo sužinota apie incidentą, raštu pranešti apie jį TKA direktoriaus paskirtiems atsakingiems asmenims.

10. Įvykus pavojingam incidentui, bet kuris susijęs asmuo, turintis informacijos apie jį, skubiausiu ir tinkamiausiu būdu nedelsdamas apie jį privalo informuoti orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovą, taip pat TKA direktoriaus paskirtus atsakingus asmenis.

11. Pranešime apie incidentą arba pavojingą incidentą pateikiama ši informacija:

11.1. incidento arba pavojingo incidento data, vieta, laikas;

11.2. orlaivio tipas, nacionalinis ir registracijos ženklai;

11.3. skrydžio maršrutas, reiso numeris (jeigu turi), paskutinis išskridimo oro uostas (aerodromas);

11.4. incidento arba pavojingo incidento aplinkybės.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Už nepranešimą apie įvykusią orlaivio avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį, apie kurį privaloma pranešti, atsakingi asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

_______________________________