LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. VIII-39

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Nacionalinių mokslo programų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 731, 7 punktu, n u t a r i a :

1. Patvirtinti Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau Aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 reikalavimai, vykdant nacionalines mokslo programas, taikomi tiek, kiek jų nereglamentuoja šis Aprašas;

2.2Iki Aprašo įsigaliojimo dienos pradėtos vykdyti nacionalinės mokslo programos vykdomos vadovaujantis Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-125, iki minėtų nacionalinių mokslo programų ir pagal jas įgyvendinamų projektų bei su jais susijusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                     Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-39

 

NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nacionalinių mokslo programų rengimo, vykdymo ir administravimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau – Taryba) tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nacionalinių mokslo programų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 731 „Dėl Nacionalinių mokslo programų nuostatų patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos šios sąvokos:

3.1. mokslinių tyrimų projektas (toliau – projektas) – programos įgyvendinimo priemonėms vykdyti skirtas projektas, atrinktas konkurso būdu;

3.2. nacionalinė mokslo programa (toliau – programa) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta konkursinė mokslo programa, sudaranti sąlygas spręsti valstybei ir visuomenei svarbias problemas ir didinti Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą ir kurios paskirtis – sutelkti Lietuvos mokslo potencialą ir finansinius išteklius, inicijuoti programoje apibrėžtoms problemoms spręsti būtinus naujus ir kryptingai sutelkti jau vykdomus (tarp jų – tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu) mokslinius tyrimus, daugelio institucijų pastangomis gauti naujų mokslo žinių, kurių reikia šioms problemoms spręsti, valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių raidos projektams vykdyti, Lietuvos mokslui kaip lygiaverčiam dalyvaujant Europos mokslinių tyrimų erdvėje;

3.3. paraiška vykdyti programos įgyvendinimo priemones (toliau – paraiška) – dokumentas, kurį, paskelbus konkursą, Tarybai teikia tyrėjų grupės kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Paraišką sudaro tyrėjų grupės prašymas, projekto aprašymas, mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo projektui skyrus finansavimą būti atsakingai už projekto įgyvendinimą ir lėšų administravimą;

3.4programą finansuojanti institucija (toliau – finansuojanti institucija) – juridinis asmuo, finansuojantis visą programos įgyvendinimą; jei ji yra, papildomi su programa susiję veiksmai nurodomi Aprašo IV skyriuje;

3.5programą remianti institucija – juridinis asmuo, finansuojantis dalį programos tematikų ir tam skiriantis ne mažiau kaip 20 procentų programai vykdyti numatomų lėšų; jei ji yra, papildomi su programa susiję veiksmai nurodomi Aprašo IV skyriuje;

3.6programos projekto rengimo grupė (toliau – rengimo grupė) – Tarybos komiteto (-ų) sudaryta grupė programos projektui parengti iš programoje numatytų mokslinių tyrimų patirties turinčių mokslininkų ar kitų tokios patirties turinčių tyrėjų, viešajame ar privačiame sektoriuje vykdančių mokslinius tyrimus arba inovacinės veiklos darbus; į šią grupę taip pat gali būti pasitelkta suinteresuotų ministerijų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų, organizacijų bei įmonių atstovų;

3.7programos vykdymo grupėTarybos patvirtinta iš mokslininkų arba mokslininkų ir kitų tyrėjų, viešajame ar privačiame sektoriuje vykdančių mokslinius tyrimus arba inovacinės veiklos darbus, taip pat suinteresuotų ministerijų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei įmonių atstovų sudaryta grupė, kuri vadovauja programos vykdymui, ją koordinuoja ir prižiūri, kad būtų pasiekti programos tikslai ir įgyvendinti jos uždaviniai.

4. Programa įgyvendinama vykdant projektus, atrinktus viešo konkurso būdu.

5. Programos projektams įgyvendinti skiriamomis lėšomis finansuojamos šios veiklos:

5.1. moksliniai tyrimai,

5.2. mokslinių tyrimų infrastruktūros palaikymas ir plėtra,

5.3. mokslinių rezultatų sklaida,

5.4. mokslinių rekomendacijų valstybės institucijoms rengimas,

5.5. vykdytojų, ekspertų, programos vykdymo grupės narių dalyvavimas Europos mokslinių tyrimų erdvės tinkluose.

 

II SKYRIUS

PROGRAMŲ PARENGIMAS

 

I SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ DĖL RENGTINŲ PROGRAMŲ TEIKIMAS

 

6. Kvietimą teikti pasiūlymus dėl rengtinų programų (toliau – pasiūlymas) Taryba paprastai skelbia ne rečiau kaip kas penkeri metai. Kvietimas skelbiamas:

6.1. likus mažiau kaip dvejiems metams iki vykdomos programos pabaigos,

6.2. atsiradus poreikiui neatidėliotinai spręsti Lietuvos valstybei ir visuomenei aktualią problemą, kuriai spręsti būtini nacionalinio masto moksliniai tyrimai,

6.3. Tarybos finansinėms galimybėms leidžiant pradėti įgyvendinti naują programą.

7. Paskelbus kvietimą, pasiūlymus gali teikti viešojo administravimo bei mokslo ir studijų institucijos, mokslininkai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Ministerijos ar kitos valstybės institucijos, disponuojančios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimais ir kitais teisėtais finansavimo šaltiniais, bei fondai, mokslo ir studijų institucijos ir verslo subjektai, disponuojantys Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų ir kitų teisėtų finansavimo šaltinių lėšomis, pasiūlymus gali teikti įsipareigodami finansuoti dalį šių programų tematikų. Teikiamame pasiūlyme turi būti:

7.1. suformuluota valstybei ir visuomenei strategiškai svarbi problema, kuriai spręsti reikia atlikti siūlomos rengti programos tematikos tarpdisciplininius mokslinius tyrimus,

7.2. pagrįsta, kodėl šiai problemai spręsti būtinos naujos mokslo žinios, kurias būtų galima gauti kelių mokslo ir studijų institucijų pastangomis atliekant nacionalinio masto siūlomos rengti programos tematikos mokslinius tyrimus,

7.3. pagrįsta, kad suformuluotą problemą galima išspręsti Lietuvos mokslininkų pajėgomis per 3–7 metų laikotarpį.

8. Kvietimo teikti pasiūlymus tekstas svarstomas jungtiniame Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų posėdyje.

9. Kvietimą Taryba skelbia savo interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – Tarybos svetainė) ir informuoja ministerijas, mokslo ir studijų institucijas, kitas sisteminga pažinimo veikla ir jos rezultatų naudojimu galimai suinteresuotas institucijas, pramonės ir verslo asociacijas, verslo subjektus, kuriančius aukštą pridėtinę vertę, pagrįstą moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Pasiūlymai priimami ne trumpiau kaip du mėnesius.

10. Pasiūlymas teikiamas Tarybos elektroninėje sistemoje kartu su lydraščiu, kuris rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą. Pasiūlymo forma nurodyta Aprašo 1 priede.

 

II SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS

 

11. Pasibaigus pasiūlymų teikimo laikui, visi gautieji pasiūlymai skelbiami Tarybos svetainėje.

12. Gautus pasiūlymus per tris mėnesius įvertina Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų ir (ar) Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos ir Tarybos valdybos patvirtintos ekspertų grupės. Kartu Taryba kreipiasi į suinteresuotas ministerijas (išskyrus atvejus, kai pasiūlymus teikia pačios ministerijos) dėl siūlomų rengti programų tikslingumo.

13. Pasiūlymai įvertinami pagal visus Aprašo 2 priedo formoje nurodytus kriterijus. Siūlomos rengti programos suskirstomos į siūlomas (išdėstomos pirmumo tvarka) ir nesiūlomas įtraukti į programų sąrašą. Ekspertų grupė kelias siūlomas rengti programas gali siūlyti jungti į vieną. Siūloma rengti programa laikoma neįtrauktina į programų sąrašą, jei po galutinio aptarimo ekspertų grupėje bent pagal vieną iš kriterijų yra įvertinama mažesniu nei pasiūlymo dėl rengtinos nacionalinės mokslo programos ekspertinio įvertinimo formoje nurodytu slenkstiniu įverčiu arba jei įverčių pagal visus kriterijus suma yra mažesnė, nei šioje formoje nurodyta slenkstinė įverčių suma.

14. Pasiūlymų vertinimas ekspertų grupėje laikomas baigtu, kai:

14.1. priimti sprendimai dėl visų ekspertų grupei paskirtų įvertinti pasiūlymų,

14.2. siūlomos rengti programos yra suskirstytos į įtrauktinas į programų sąrašą ir neįtrauktinas,

14.3. pateikti visų pasiūlymų apibendrinamieji įvertinimai,

14.4. sudaryta į programų sąrašą siūlomų įtraukti rengtinų programų pirmumo eilė.

15. Ekspertų grupės sudaryta į programų sąrašą siūlomų įtraukti rengtinų programų pirmumo eilė ir siūlymai kelias rengtinas programas sujungti į vieną (jei jų yra) apsvarstoma ekspertų grupę sudariusiame (-iuose) Komitete (-uose).

16. Galutinį sprendimą dėl siūlymo papildyti programų sąrašą (ar jo nepapildyti) priima Taryba.

17. Taryba teikia Švietimo ir mokslo ministerijai motyvuotą siūlymą dėl rengtinos programos (programų) įtraukimo į programų sąrašą. Jei į šį sąrašą siūloma įtraukti kelias programas, teikiamas prioritetinis jų sąrašas. Siūlyme turi būti nurodyti rengtinos programos (programų) įgyvendinimo terminai ir orientacinės lėšos, kurių reikėtų programai (programoms) vykdyti kiekvienais kalendoriniais metais. Kartu pateikiamos ir apibendrintos visų pateiktų pasiūlymų vertinimo išvados bei nurodoma, kaip atsižvelgta į suinteresuotų ministerijų pastabas dėl siūlomų rengti programų tikslingumo (jei tokių buvo).

 

III SKIRSNIS

PROGRAMOS PROJEKTO PARENGIMAS

 

18. Švietimo ir mokslo ministrui įrašius pasiūlytą rengti programą į programų sąrašą ir įgaliojus Tarybą programą administruoti, Komitetas pagal kompetenciją sudaro programos projekto rengimo grupę. Programos projektą rengę asmenys negali teikti paraiškų finansuoti šios programos projektus ir būti jų vykdytojais.

19. Rengimo grupė ne ilgiau kaip per 7 mėnesius nuo pasiūlytos rengti programos įrašymo į programų sąrašą parengia programos projektą, kuriame nurodomi programos tikslas ir uždaviniai, pateikiama esamos mokslinių tyrimų būklės analizė, išvardijamos programos įgyvendinimo priemonės bei jų vykdymo terminai, nurodomi laukiami rezultatai, jų panaudojimo galimybės ir vertinimo kriterijai, taip pat programai ir jos uždaviniams vykdyti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai, aptariamas programos stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmas. Programos projektą sudaro šie skyriai:

19.1. Bendrosios nuostatos,

19.2. Esamos mokslinių tyrimų būklės analizė,

19.3. Programos tikslas, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės,

19.4. Numatomi rezultatai, jų vertinimo kriterijai ir panaudojimo galimybės,

19.5. Programos įgyvendinimas, stebėsena ir atskaitomybė,

19.6. Baigiamosios nuostatos.

20. Parengtą programos projektą rengimo grupė teikia svarstyti Komitetui (-ams). Šiam (-iems) nutarus, kad projektas taisytinas, rengimo grupė projektą pataiso ne ilgiau kaip per mėnesį. Komitetui (-ams) nutarus, kad projektas teiktinas svarstyti viešai, projektas skelbiamas Tarybos svetainėje.

21. Apie programos projekto paskelbimą Taryba praneša ministerijoms, kurių reguliavimo sritis susijusi su programos problematika, šios ar susijusios programos tematikos mokslinius tyrimus vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms, taip pat šios ar susijusios programos tematikos pasiūlymus teikusiems subjektams. Taip pat organizuojamas parengto programos projekto pristatymas mokslo visuomenei.

22. Programos projekto viešas svarstymas trunka ne trumpiau kaip mėnesį. Programos projektui pateikti siūlymai ir pastabos skelbiami Tarybos svetainėje. Komitetui (-ams) apibendrinus siūlymus ir nutarus, kurie iš jų priimtini, rengimo grupė programos projektą pataiso.

23. Komitetui (-ams) programos projektą pripažinus tinkamu, jis skelbiamas Tarybos svetainėje kartu su apibendrintomis viešo svarstymo išvadomis.

24. Komiteto (-ų) pripažintas tinkamu programos projektas teikiamas vertinti Komiteto (-ų) paskirtiems ir Tarybos valdybos patvirtintiems Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertams.

25. Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, rengimo grupė pataiso programos projektą, parengia pažymą, kaip atsižvelgta į ekspertinio vertinimo išvadas ir kitus siūlymus, ir teikia Komitetui (-ams). Komitetas (-ai) tinkamai pataisytu pripažintą programos projektą su pažyma teikia Tarybai, o ši – Švietimo ir mokslo ministerijai. Ministerijai pateiktas programos projektas ir apibendrintos jo vertinimo išvados skelbiamos Tarybos svetainėje.

26. Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlius patikslinti Tarybos pateiktą programos projektą, rengimo grupė programos projektą patikslina ir parengia pažymą, kaip atsižvelgta į Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymus. Pataisytas programos projektas, Komitetui (-ams) pritarus, pakartotinai teikiamas Švietimo ir mokslo ministerijai ir skelbiamas Tarybos svetainėje.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

pirmas skirsnis

programos vykdymo grupės sudarymas IR JOS FUNKCIJOS

 

27. Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus programą, Tarybos pirmininkas Komiteto (-ų) teikimu sudaro programos vykdymo grupę ir paskiria jos pirmininką bei pavaduotoją. Programos vykdymo grupės pirmininku gali būti skiriamas Komiteto narys. Programos įgyvendinimo metu dėl svarbių priežasčių programos vykdymo grupės sudėtis gali būti keičiama.

28. Į programos vykdymo grupę įtraukiamas ne mažiau kaip vienas ministerijos, su kurios kompetencijos sritimi yra susijusi programa, atstovas, taip pat finansuojančios ar programą remiančios institucijos atstovai, jei tokių institucijų yra (pagal reikalavimus, nurodytus Aprašo IV skyriuje).

29. Programos vykdymo grupė atlieka šias funkcijas:

29.1. pasiūlo kvietimų teikti paraiškas konkurso sąlygas, parengia kvietimo tekstą ir teikia jį Komitetui (-ams) tvirtinti;

29.2. pasiūlo kandidatus į Komiteto (-ų) sudaromą (-as) ekspertų grupę (-es) paraiškoms ir projektų ataskaitoms vertinti;

29.3. atsižvelgusi į paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus ir konkursui numatytas lėšas, sudaro siūlomų finansuoti ir rezervinių projektų sąrašus ir teikia juos Komitetui (-ams) svarstyti bei Tarybos pirmininkui tvirtinti;

29.4. svarsto ekspertų išvadas dėl projektų mokslinių ataskaitų ir teikia savo siūlymus Komitetui (-ams) sprendimui dėl mokslinių ataskaitų priimti;

29.5. apibendrina programos projektų rezultatus ir jų pagrindu parengia tarpinę ir (ar) baigiamąją programos ataskaitas ir teikia jas Tarybai tvirtinti;

29.6. kasmet teikia Komitetui (-ams) tvirtinti programos viešinimo, dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvės tinkluose planą, nurodydami lėšų poreikį šioms reikmėms bei programos vykdymo grupės veiklai;

29.7. teikia Komitetui (-ams) siūlymus dėl programos įgyvendinimo tobulinimo, jos rezultatų naudojimo ir informaciją, reikalingą programos rezultatams viešinti.

30. Programos vykdymo grupė vadovaujasi Tarybos pirmininko patvirtintu programos vykdymo grupės darbo reglamentu, kuriame nustatoma programos vykdymo grupės darbo forma, posėdžių organizavimo, nutarimų priėmimo tvarka, grupės sprendimų įforminimo būdai, programos vykdymo grupės pirmininko funkcijos, pagrindiniai grupės narių veiklos principai.

31. Programos vykdymo grupės esami ir buvę nariai negali teikti paraiškų pagal programą, kurios vykdymo grupės nariais jie yra (ar buvo), ir būti šių projektų vykdytojais.

32. Programos vykdymo grupės nariui atsistatydinus arba negalint dalyvauti vykdymo grupės veikloje, vietoj jo Taryba Komiteto (-ų) teikimu paskiria kitą asmenį.

33. Programos vykdymo grupės veikla pasibaigia tada, kai patvirtinama jos parengta baigiamoji programos ataskaita, išskyrus Aprašo 52 punkte nurodytą atvejį.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROGRAMOS PROJEKTŲ VYKDYMAS

 

34. Programa įgyvendinama per mokslo konkursinį finansavimą skelbiant viešus konkursus.

35. Kvietime teikti paraiškas nurodomos pagrindinės kvietimo sąlygos: numatomos skirti lėšos, kvietimo aprėptis, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų teikimo tvarka, paraiškų rengimo nuostatos (pvz., numatoma projektų įgyvendinimo pradžia bei trukmė, tinkamos finansuoti išlaidos).

36. Paraiškas konkursui teikia asmenys (projektų vykdytojai) kartu su institucijomis (vykdančiąja institucija ir projekto partneriu (-iais).

37. Projekto vykdytojais gali būti mokslininkai ir kiti tyrėjai bei ne tyrėjai.

38. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

39. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

40. Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas. Jos metu tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka kvietime ir Apraše nurodytus reikalavimus.

41. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui. Šį vertinimą atlieka ekspertų grupės, sudaromos vadovaujantis Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis ir darbą atlieka vadovaujantis Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-115 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. VII-79 „Dėl Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

42. Pasibaigus paraiškų ekspertiniam vertinimui, programos vykdymo grupė, atsižvelgusi į vertinimo rezultatus ir konkursui numatytas lėšas, sudaro siūlomų finansuoti ir rezervinių projektų sąrašus ir teikia juos Komitetui svarstyti.

43. Komitetas patvirtina programos vykdymo grupės sprendimą ir teikia siūlomų finansuoti ir rezervinių projektų sąrašus Tarybos pirmininkui tvirtinti arba grąžina programos vykdymo grupei persvarstyti.

44. Su konkursus laimėjusiais projektų vadovais bei vykdančiosiomis institucijomis pasirašomos projektų finansavimo sutartys.

45. Projektai įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.

 

Trečiasis skirsnis

PROGRAMOS REZULTATŲ VERTINIMAS IR SKLAIDA

 

46. Programos vykdymo grupė kasmet apibendrina programos projektų rezultatus ir parengia informaciją apie atliktus darbus. Be to, pasibaigus programoje nurodytam jos įgyvendinimo tarpiniam laikotarpiui, programos vykdymo grupė parengia tarpinę programos ataskaitą, o pabaigus vykdyti visus programos projektus – baigiamąją programos ataskaitą pagal Aprašo 3 priedo formą ir teikia Komitetui (-ams). Komitetas (-ai) gali grąžinti ataskaitą programos vykdymo grupei pataisyti.

47. Komitetui (-ams) pripažinus tarpinę ar baigiamąją programos ataskaitą tinkama svarstymui, ji skelbiama svetainėje viešam svarstymui. Šis svarstymas trunka ne trumpiau kaip mėnesį.

48. Viešo svarstymo metu tarpinei ar baigiamajai programos ataskaitai pateikti siūlymai ir pastabos skelbiami Tarybos svetainėje. Komitetui (-ams) apibendrinus siūlymus ir nutarus, kurie iš jų priimtini, programos vykdymo grupė ataskaitą pataiso.

49. Komitetui (-ams) tarpinę ar baigiamąją programos ataskaitą pripažinus tinkama, ji teikiama vertinti Komiteto (-ų) sudarytai ir Tarybos valdybos patvirtintai ekspertų grupei. Ekspertų grupė sudaroma iš Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų.

50. Tarpinė ar baigiamoji programos ataskaita įvertinama pagal visus Aprašo 4 priedo formoje nurodytus kriterijus ir parengiamas apibendrinamasis įvertinimas bei galutinė išvada dėl programos įgyvendinimo tinkamumo.

51. Programos vykdymo grupė pataiso tarpinę ar baigiamąją programos ataskaitą pagal ekspertų grupės pastabas ir teikia Komitetui (-ams) galutiniam svarstymui. Komitetas (-ai) tinkamai pataisytą programos ataskaitą teikia Tarybai tvirtinti. Taryba gali:

51.1. pripažinti programą įgyvendinama tinkamai,

51.2. pripažinti programą tikslintina,

51.3. siūlyti programą nutraukti,

51.4. pripažinti programą įgyvendinta,

51.5. pripažinti programą įgyvendinta iš dalies,

51.6. pripažinti programą neįgyvendinta.

52. Patvirtintą tarpinę programos ataskaitą Taryba teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, siūlydama nustatyti lėšų poreikį tolesniam programos vykdymui. Kartu Taryba gali siūlyti tikslinti programą arba siūlyti nutraukti jos vykdymą anksčiau, nei numatyta.

53. Patvirtintos tarpinė ir baigiamoji programos ataskaitos bei apibendrintos jų vertinimo išvados skelbiamos Tarybos svetainėje. Programos ataskaitos taip pat teikiamos suinteresuotoms ministerijoms ir kitoms institucijoms, viešinamos organizuojant renginius, skelbiat rezultatus žiniasklaidoje ir kitais informavimo būdais.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMI SU PROGRAMA SUSIJĘ VEIKSMAI

 

54. Jei su pasiūlymu rengti programą į Tarybą kreipiasi finansuojanti institucija, kvietimas teikti pasiūlymus dėl rengtinų programų neskelbiamas. Finansuojanti institucija pateikia Tarybai pagrindines programos tematikas ir jų svarbos pagrindimą pagal Aprašo 7 punkto reikalavimus. Taryba pasiūlymą vertina Aprašo II skyriaus II skirsnyje numatyta tvarka.

55.  Jei paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus dėl rengtinų programų, pasiūlymą pateikia programą remianti institucija, jos pasiūlymas svarstomas kartu su kitais pasiūlymais Aprašo II skyriaus II skirsnyje numatyta tvarka.

56. Jeigu buvo pateikta finansuojančių institucijų ar programą remiančių institucijų pasiūlymų, teikiant Švietimo ir mokslo ministerijai motyvuotą pasiūlymą dėl programos (-ų) įrašymo į programų sąrašą kartu su Aprašo 17 punkte nurodytais dokumentais pateikiami šių institucijų siūlymai dėl rengiamai programai numatomų skirti lėšų.

57. Jei buvo pateikta pasiūlymų finansuoti ar remti programos įgyvendinimą, į Aprašo 18 punkte nurodytos rengimo grupės sudėtį įtraukiami finansuojančios institucijos ar programą remiančios institucijos atstovai.

58. Jeigu programą numatoma finansuoti finansuojančios institucijos ar programą remiančios institucijos disponuojamomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su Aprašo 21 punkte numatytais veiksmais programos projektas teikiamas derinti finansuojančiai institucijai ar programą remiančiai institucijai ir Finansų ministerijai.

59. Rengiant Aprašo 25 punkte nurodytą pažymą, atskirai argumentuojama, kaip atsižvelgta į finansuojančios institucijos ar programą remiančios institucijos atsiliepimus, jei tokių buvo.

60. Jei yra finansuojanti institucija ar programą remianti institucija, į tai atsižvelgiama sudarant Aprašo 27 punkte minimą programos vykdymo grupę:

60.1. jei buvo pateiktas pasiūlymas finansuoti programą iš finansuojančios institucijos lėšų, tai be Aprašo 27 punkte nurodytų asmenų, ne mažiau kaip pusę programos vykdymo grupės narių sudaro finansuojančios institucijos deleguoti atstovai;

60.2. jei buvo pateiktas pasiūlymas remti programos įgyvendinimą, tai programą remiančios institucijos atstovai sudaro:

60.2.1. ne mažiau kaip du penktadalius programos vykdymo grupės narių, jei programą remianti institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų programai vykdyti numatomų lėšų,

60.2.2. ne mažiau kaip trečdalį programos vykdymo grupės narių, jei programą remianti institucija skiria mažiau kaip 50 procentų programai vykdyti numatomų lėšų.

61. Jeigu programa finansuojama iš finansuojančios institucijos ar programą remiančios institucijos lėšų, tarpinė ir baigiamoji programos ataskaitos, atliekant Aprašo 47 punkte nurodytus veiksmus, teikiamos svarstyti ir šioms institucijoms. Per teisės aktais nustatytą laikotarpį gavus ir išnagrinėjus jų atsiliepimus, programos ataskaitos toliau svarstomos Aprašo 49 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Taryba svetainėje skelbia su programų rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus: Aprašą ir jame paminėtus Tarybos teisės aktus, programos vykdymo grupės sudėtį, taip pat kitus dokumentus, apie kurių skelbimą nurodyta Apraše.

63. Programos projekto rengimo ir programos vykdymo grupės narių, taip pat ekspertų darbas apmokamas Tarybos valdybos nustatyta tvarka, sudarant autorines sutartis. Programos vykdymo grupės narių darbas, atliekant Apraše nustatytas funkcijas, apmokamas kasmet. Atlyginimo dalį kiekvienam programos vykdymo grupės nariui paskirsto grupės vadovas, atsižvelgdamas į kiekvieno jų indėlį į bendrą grupės darbą.

64. Ekspertai pasiūlymų dėl rengtinų nacionalinių mokslo programų, programų projektų, paraiškų, projektų, projektų ataskaitų bei programos ataskaitų vertinimui skiriami vadovaujantis Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis ir darbą atlieka vadovaujantis Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-115 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. VII-79 „Dėl Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

65. Programa laikoma įvykdyta, kai patvirtinama jos baigiamoji ataskaita.

 

____________________

 


Nacionalinių mokslo programų rengimo
ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

(Pasiūlymo dėl rengtinos nacionalinės mokslo programos forma)

 

PASIŪLYMAS DĖL RENGTINOS NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS

 

Gauta Lietuvos mokslo taryboje                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Data, laikas)

Pasiūlymo registracijos Nr.                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

I. PAGRINDINIAI Duomenys apie PASIŪLYMĄ IR JO TEIKĖJĄ (-jus)

 

Mokslo sritis

(Pasirenkama mokslo sritis (-ys))

Siūlomos rengti programos pavadinimas

lietuvių kalba

(Ne daugiau kaip 100 spaudos ženklų)

anglų kalba

(Ne daugiau kaip 100 spaudos ženklų)

Reikšminiai žodžiai

 

Pasiūlymą teikianti institucija (jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo)

pavadinimas

 

adresas

 

telefonas

 

el. paštas

 

Kontaktinis asmuo

vardas

 

pavardė

 

telefonas

 

el. paštas

 

Pasiūlymą kartu teikianti institucija

pavadinimas

 

adresas

 

telefonas

 

el. paštas

 

Pasiūlymo pateikėjas (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo)

vardas

 

pavardė

 

darbovietė

 

telefonas

 

el. paštas

 

Orientacinis lėšų poreikis programai vykdyti

I metais

... Eur

II metais

... Eur

III metais

... Eur

IV metais

... Eur

V metais

... Eur

VI metais

... Eur

VII metais

... Eur

Iš viso:

... Eur

Anotacija lietuvių kalba

 

(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)

Anotacija anglų kalba

 

(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)

 

II. PASIŪLYMO ESMĖ

 


1. Nurodyti Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbią problemą, kuriai išspręsti būtinos naujos mokslo žinios ir kurias galima gauti tik atliekant nacionalinio masto mokslinius tyrimus

Ne daugiau kaip 9000 spaudos ženklų

 


2. Pagrįsti, kodėl siūlomos problemos negalima išspręsti per kitas Lietuvoje vykdomas susijusios tematikos programas ar priemones

Ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų

 


3. Pagrįsti, kad per siūlomos rengti programos vykdymo laikotarpį Lietuvos mokslininkai galės atlikti siūlomus nacionalinio masto mokslinius tyrimus

Ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų

 

4. Pagrįsti programai įgyvendinti numatomas lėšas

Ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų

 

5. Papildoma informacija

Jei reikia, nurodykite kitą, su pasiūlymu susijusią svarbią informaciją, pvz., teisės aktus, kurie apibūdina esamą situaciją (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)

 

III. PRIEDAI

 

Pridedami priedai, jei manoma, kad juose pateikiama informacija būtų svarbi vertinant pasiūlymą.

 

_____________________________


Nacionalinių mokslo programų rengimo
ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

(Pasiūlymo dėl rengtinos nacionalinės mokslo programos ekspertinio įvertinimo forma)

 

PASIŪLYMO DĖL RENGTINOS NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Pasiūlymo registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siūlomos rengti programos pavadinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio pasiūlymo sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šio pasiūlymo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Įvertinimas pagal kriterijus:

Vertinimo kriterijus

Įvertis1

Išsamus įvertinimo paaiškinimas

1. Suformuluotos problemos strateginė svarba Lietuvos valstybei ir visuomenei bei šiai problemai numatomų tyrimų pagrįstumas

(5/4)

 

2. Lietuvos mokslininkų galimybės pasiekti siūlomos rengti programos tikslą ir išspręsti jos uždavinius per programos vykdymo laikotarpį pagrįstumas

(5/4)

 

3. Programai vykdyti numatomų lėšų pagrįstumas

(5/2)

 

Įverčių pagal visus kriterijus suma:

(15/11)

 

_________________

1 skliaustuose nurodyti didžiausi ir slenkstiniai įverčiai

 

II. Galutinė išvada:

 

¨   PROGRAMA ĮTRAUKTINA Į RENGTINŲ NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ

¨   PROGRAMA NEĮTRAUKTINA Į RENGTINŲ NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ

 

III. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

______________________
Nacionalinių mokslo programų rengimo
ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Nacionalinės mokslo programos ataskaitos forma)

 

 

 

 

 

Lietuvos moksLo taryba

 

 

 

 

 

............................................................................. programos

(Programos pavadinimas)

 

 

 

20...–20... METŲ ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................

(Ataskaitos rengimo vieta, metai)

 


 

20...–20... METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 20…–20…)

 

TURINYS

 

ĮVADAS..............................................................................................................................................

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS...............................................................................................

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ...............................................................................................

LITERATŪROS SĄRAŠAS..............................................................................................................

PRIEDAI: .............................................................................................................................................

I. PROJEKTŲ SĄRAŠAS 20...–20... mETais.....................................................................................

II. PROJEKTO REZULTATAI 20...–20... METAIS.............................................................................

 

ĮVADAS

 

Glaustai pristatoma programos paskirtis, tikslai ir uždaviniai, priemonės ir laukti rezultatai.

 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS

 

Apibendrinami svarbiausi rezultatai, naujos mokslo žinios bei sklaida (palyginama su laukiamais programos rezultatais), įvertinama jų reikšmė, atsižvelgiant į programoje nurodytus kiekybinius ir kokybinius programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus. Nurodomos ataskaitiniais metais panaudotos programos lėšos bei, jei ataskaita tarpinė, finansiniai įsipareigojimai vykdomiems projektams per ateinančius metus (jei yra). Pateikiami siūlymai dėl tolesnių kvietimų. Programos projektų moksliniai rezultatai gali būti ne kartojami, bet cituojami, nurodant projekto ataskaitos registracijos numerį.

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

Nurodomi svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir argumentuoti siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl programos rezultatų panaudojimo.

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

Ataskaitoje naudotų literatūros šaltinių sąrašas (tarp jų ir cituotos projektų ataskaitos).

 

PRIEDAI

 

I. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 20...–20... mETais, SĄRAŠAS

Sąraše nurodomi chronologiškai pagal kvietimus vykdomi projektai (kvietimo Nr., projekto registracijos Nr., sutarties Nr., projekto vadovas, projekto pavadinimas, vykdančioji institucija, skirta lėšų, projekto statusas (įvykdytas, vykdomas) ir kt.)

II. PROJEKTŲ REZULTATAI 20...–20... METAIS (pagal kiekybinius programos rodiklius ir kt.)

 

___________________


Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

(Nacionalinės mokslo programos ataskaitos ekspertinio įvertinimo pavyzdinė forma)

 

NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS ATASKAITOS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

 

Programos pavadinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vertinama programos

¨ tarpinė

ataskaita

¨ baigiamoji

 

I. Įvertinimas pagal kriterijus:

Vertinimo kriterijus

Atitiktis kriterijui1

Išsamus įvertinimo paaiškinimas

(kai vertinama tarpinė ataskaita)

1. Ar tarpiniai programos rezultatai leidžia manyti, kad programos tikslas bus pasiektas ir joje numatyti uždaviniai bus įgyvendinti?

(kai vertinama baigiamoji ataskaita)

1. Ar pasiektas programos tikslas ir įgyvendinti joje numatyti uždaviniai?

 

2. Ar vykdant programos projektus gauti tyrimų rezultatai yra reikšmingi, pagrįsti, patikimi ir inovatyvūs?

 

3. Ar vykdant programos projektus gautų tyrimų rezultatų sklaida ir pritaikomumas yra pakankami?

 

__________________________

1 atitiktis kriterijui gali būti vertinama „TAIP“, „IŠ DALIES“, „NE“

 

II. Galutinė išvada:

(kai vertinama tarpinė ataskaita)

¨           PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ TĘSTI

¨           PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ NUTRAUKTI

¨           ATASKAITĄ TAISYTI

(kai vertinama baigiamoji ataskaita)

¨           PROGRAMĄ LAIKYTI ĮGYVENDINTA

¨           PROGRAMĄ LAIKYTI ĮGYVENDINTA IŠ DALIES

¨           PROGRAMĄ LAIKYTI NEĮGYVENDINTA

¨           ATASKAITĄ TAISYTI

 

III. Kiti siūlymai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)

_________________