image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. gruodžio 28 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-334

„dėl CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. 1R-357

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos, įsakymo 1.2.1‒1.2.11 ir 1.2.13‒1.2.17 papunkčiuose nurodytos formos nekeičiamos):

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Civilinės būklės aktų registravimo taisykles.

1.2. Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formas:

1.2.1. gimimo įrašo;

1.2.2. santuokos sudarymo įrašo;

1.2.3. santuokos nutraukimo įrašo;

1.2.4. mirties įrašo;

1.2.5. civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo;

1.2.6. gimimo įrašą liudijančio išrašo;

1.2.7. santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo;

1.2.8. santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo;

1.2.9. mirties įrašą liudijančio išrašo;

1.2.10. civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančio išrašo;

1.2.11. išvados dėl civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo;

1.2.12. prašymo įregistruoti santuoką;

1.2.13. deklaracijos apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą;

1.2.14. pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;

1.2.15. pranešimo apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka;

1.2.16. ataskaitos apie civilinės būklės aktų įrašus; 

1.2.17. civilinės būklės aktų įrašų registro.

1.3. Prašymų, teikiamų civilinės metrikacijos įstaigoms ar konsulinėms įstaigoms registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdines formas:

1.3.1. prašymo įregistruoti gimimą;

1.3.2. prašymo įregistruoti mirtį;

1.3.3. prašymo išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

1.4. Prašymų, teikiamų civilinės metrikacijos įstaigoms registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdines formas:

1.4.1. prašymo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą;

1.4.2. prašymo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką;

1.4.3. prašymo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką;

1.4.4. prašymo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį;

1.4.5. prašymo pakeisti, ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą;

1.4.6. prašymo atkurti civilinės būklės akto įrašą;

1.4.7. prašymo anuliuoti civilinės būklės akto įrašą;

1.4.8. prašymo išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

2. Nustatau, kad:

2.1. civilinės metrikacijos įstaigos gauna:

2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą vaiko gimimo pažymėjimą ir medicininį mirties liudijimą – pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają;

2.1.2. įsiteisėjusius Lietuvos Respublikos teismų sprendimus, priimtus po 2017 m. sausio 1 d., kuriais remiantis registruojamas, pakeičiamas, ištaisomas, papildomas, atkuriamas, anuliuojamas civilinės būklės akto įrašas, – per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

2.1.3. notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo – per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą; 

2.2.  įsiteisėjusius Lietuvos Respublikos teismų sprendimus, priimtus iki 2016 m. gruodžio 31 d., civilinės metrikacijos įstaigai pateikia pareiškėjas, jeigu šie teismų sprendimai nebuvo gauti tiesiogiai iš juos priėmusių teismų.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Civilinės būklės aktų registravimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą ar konsulinę įstaigą gali kreiptis asmeniškai arba per atstovą, išskyrus šių taisyklių 64 punkte nurodytą atvejį.“

2.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MEP informacinę sistemą. Prašymų įregistruoti santuoką padavimo tvarka nustatoma šių taisyklių V skyriuje „Santuokos registravimas“.

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų paslaugų į civilinės metrikacijos įstaigą taip pat gali kreiptis per konsulinę įstaigą. Tokiu atveju prašymą pasirašiusio pareiškėjo parašo ir prie prašymo pridėtų dokumentų kopijų tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Asmuo į konsulinę įstaigą dėl šių taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, o dėl šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų paslaugų – tik tiesiogiai.“

2.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jeigu į civilinės metrikacijos įstaigą ar konsulinę įstaigą tiesiogiai kreipiasi asmuo, kuris nemoka lietuvių kalbos, o įstaigoje nėra darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis į instituciją turi dalyvauti vertėjas. Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigą ar konsulinę įstaigą, savo iniciatyva, jeigu ši įstaiga nenustato kitaip. Vertėjo paslaugas asmuo apmoka iš savo lėšų. Duomenys apie dalyvavusį vertėją įrašomi civilinės būklės akto įrašo skiltyje „Pastabos“. Apie dalyvavusį vertėją taip pat pažymima prašyme ar pareiškime ir deklaracijoje apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.“

2.4. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nurodytas šių taisyklių 14 punkte, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MEP informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka. Prie prašymo įregistruoti santuoką pridedamų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka nustatoma šių taisyklių V skyriuje „Santuokos registravimas“;“.

2.5. Papildau 131 punktu:

131. Jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis prašyme turi nurodyti informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą arba pridėti tai patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, išskyrus atvejus, kai valstybės rinkliava nėra nustatyta.

Jei asmuo į konsulinę įstaigą kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, jis privalo pridėti dokumentą, patvirtinantį konsulinio mokesčio sumokėjimą, arba jo kopiją, išskyrus atvejus, kai konsulinis mokestis nėra nustatytas.“

2.6. Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento (toliau – asmens tapatybės dokumentas). Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento.“

2.7. Papildau 191 punktu:

191. Kai prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus pateikiamas per MEP informacinę sistemą, kartu su prašymu pateikiami suskaitmeninti dokumentai, patvirtinantys į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą. Jei civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl dokumentų autentiškumo, civilinės būklės aktą įtraukti į apskaitą atsisakoma, iki bus pateikti dokumentų originalai.“

2.8. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:             

64. Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, o civilinės metrikacijos įstaigai – ir elektroninio ryšio priemonėmis.“

2.9. Papildau 671 punktu:

671. Jei prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu užsienietis nėra atvykęs į Lietuvos Respubliką, netaikomas šių taisyklių 67 punkte nustatytas reikalavimas užsieniečiui pateikti jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu patvirtinantį dokumentą.“

2.10. Papildau 672 punktu:

672. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų, pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, taip pat – šių taisyklių 65 ir 67 punktuose nurodyti dokumentai ar jų kopijos (jei taikoma). Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir šių taisyklių 65 ir 67 punktuose nurodyti dokumentai (jei taikoma). Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.“

2.11. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Civilinės metrikacijos įstaiga arba konsulinė įstaiga, priimdama prašymą įregistruoti santuoką, privalo norinčius susituokti asmenis supažindinti su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytomis santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, taip pat išaiškinti santuokos teisines pasekmes, jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti nuslėpimą. Priėmus prašymą, norintys susituokti asmenys taip pat informuojami apie prašymo įregistruoti santuoką padavimo fakto privalomą viešą paskelbimą. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, norintys susituokti asmenys privalo savarankiškai susipažinti su šiame punkte nurodyta informacija.“

2.12. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Santuoka registruojama toje konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš norinčių susituokti Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamoji vieta.“

2.13. Pakeičiu 72 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

72. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais susituokti asmenimis. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, norintys susituokti asmenys informuojami apie paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką  padavimo dienos.“

2.14. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Civilinės metrikacijos įstaiga išduoda pažymą, jei nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Asmens prašymu prie pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (toliau – Reglamentas).“

2.15. Papildau 1031 punktu:

1031. Asmens prašymu civilinės metrikacijos įstaigos išduodama pažyma jam išsiunčiama registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu jis užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka.

Pažyma gali būti išduodama asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė civilinės metrikacijos įstaigai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju pažymą atsiimantis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

2.16. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. Konsulinė įstaiga, registruodama asmens mirtį, paima pasą, asmens tapatybės kortelę, jeigu mirusysis šiuos asmens tapatybės dokumentus turėjo.

Mirusiųjų asmens tapatybės dokumentai perduodami naikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui, vadovaujantis Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

2.17. Papildau 1531 punktu:

1531. Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju išrašą atsiimantis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.18. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Išrašą pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina civilinės metrikacijos įstaigos vadovas ar kitas įgaliotas civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojas. Konsulinės įstaigos išduodamą išrašą pasirašo konsulinis pareigūnas ir patvirtina konsulinės įstaigos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Registrų centro išduodami išrašai pasirašomi valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus nustatyta tvarka. Civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos ir Registrų centro išduodami elektroniniai išrašai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

2.19. Papildau 162 punktu:

162. Pareiškėjo prašymu civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos išduodamas išrašas jam išsiunčiamas registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu jis užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka. Registrų centro išduodamas išrašas pareiškėjui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.  1R-325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Elektroniniai išrašai pareiškėjo prašymu jam išsiunčiami elektroniniu būdu.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                 Elvinas Jankevičius