LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 1, 7, 8, 81, 82, 83, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38, 41 STRAIPSNIŲ, TREČIOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 84, 85, 86, 91, 101, 391 IR 392 STRAIPSNIAIS IR 39 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1167

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas reguliuoja keleivių, bagažo ir krovinių vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą, valstybinę kelių transporto priežiūrą, atsakomybę už turtinę žalą, nustato kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius arba keleivius tarptautiniais maršrutais, komandiravimo ypatumus.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vežimų organizavimas – techninių ir organizacinių vežimo sąlygų ir keleivio, krovinio ar (ir) bagažo siuntėjo, gavėjo ir vežėjo teisinių santykių nustatymas.“

2. Papildyti 7 straipsnį 6 dalimi:

6. Profesinė vežimo kelių transportu veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnio 3 dalyje. Profesinei vežimo kelių transportu veiklai, išskyrus keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais, vadovauja transporto vadybininkas arba, kai transporto vadybininkas laikinai nėra paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių nurodytais atvejais, – vežėjo vadovas ar vežėjo paskirtas kitas atsakingas atstovas (toliau – vežėjo vadovas). Transporto vadybininkas laikomas paskirtu, kai apie jo paskyrimą vadovauti profesinei vežimo kelių transportu veiklai yra informuota Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Transporto saugos administracija) šio kodekso nustatyta tvarka ir terminais.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Profesinės vežimo kelių transportu veiklos licencijavimas

1. Profesinę vežimo kelių transportu veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys šio straipsnio 2 dalyje nurodytą galiojančią licenciją ar leidimą.

2. Licencijų ir leidimų rūšys:

1) Lietuvos Respublikoje išduota Bendrijos licencija vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) Lietuvos Respublikoje išduota Bendrijos licencija vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

3) Lietuvos Respublikoje išduota Bendrijos licencija vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 2,5 tonos, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos;

4) Lietuvos Respublikoje išduota licencija vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5) Lietuvos Respublikoje išduota licencija vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

6) Lietuvos Respublikoje išduotas leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą;

7) Lietuvos Respublikoje išduotas leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencija ar leidimas nereikalingi:

1) įmonėms, teikiančioms keleivių vežimo kelių transportu paslaugas ne komerciniais tikslais arba kurioms keleivių vežimas kelių transportu nėra pagrindinė veikla; laikoma, kad įmonės vykdoma keleivių vežimo veikla nėra pagrindinė, kai įmonė taip pat teikia kitas socialines paslaugas arba įmonė yra kelionių organizatorė, teikianti keleivių vežimo paslaugą pagal turizmo paslaugų rinkinį; socialinės paslaugos suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, o turizmo paslaugų rinkinys – kaip nustatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme;

2) įmonėms, kurios profesinei vežimo kelių transportu veiklai vykdyti naudoja tik motorines transporto priemones, kurių didžiausias leidžiamas greitis neviršija 40 km/h;

3) Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 1 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

4. Šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytą galiojančią licenciją turinčiam vežėjui išduodamos licencijos kopijos, kurios turi būti naudojamos vykdant profesinę vežimo kelių transportu veiklą. Laikoma, kad licencijos kopija yra naudojama, kai Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje ji yra susieta su konkrečia vežėjo kelių transporto priemone. Šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytą licenciją turintys vežėjai neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti licencijuojamą veiklą ir licencijų kopijų kitiems asmenims. Priekaboms ir puspriekabėms licencijų kopijų nereikia.

5. Viena galiojanti licencijos kopija naudojama vienai konkrečiai kelių transporto priemonei, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, turi transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus ir kuri valdoma ar naudojama vežėjo nuosavybės, patikėjimo teise ar pagal išperkamosios nuomos, nuomos ar lizingo sutartį ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, neteikiant vairavimo ar techninės priežiūros paslaugos.

6. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytą galiojančią licenciją turintis vežėjas gali turėti ne daugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai kelių transporto priemonei, turinčiai galiojančią licencijos kopiją.“

 

4 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 81 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

81 straipsnis. Licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius ir (arba) krovinius išdavimas, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymas, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo panaikinimas

1. Šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytas licencijas siekiantis gauti  vežėjas privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus (kai vežėjas siekia gauti šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia). Šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytas  licencijas ir jų kopijas išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą panaikina, pripažįsta vežėją, vežėjo vadovą ir transporto vadybininką neatitinkančiu nepriekaištingos reputacijos reikalavimų Transporto saugos administracija, vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 ir Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009.

2. Sprendimas dėl licencijos (licencijos kopijos) išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priimamas per 20 darbo dienų nuo Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytų dokumentų gavimo Transporto saugos administracijoje dienos. Apie priimtą sprendimą vežėjas informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Licencijos (licencijos kopijos) neišdavimas ar motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją (licencijos kopiją) nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas licencijos (licencijos kopijos) išdavimu.

3. Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Licencijos kopijos galioja iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

4. Lietuvos Respublikoje registruotas vežėjas, pageidaujantis gauti šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytą licenciją ir ją gavęs, visą laikotarpį, kol turi šią licenciją, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus (kai vežėjas siekia gauti šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia) ir tenkinti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje (kai vežėjas turi šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia) ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, turi pateikti Transporto saugos administracijai Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

5. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie bendrai turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, profesinei vežimo kelių transportu veiklai. Kai transporto vadybininkas vadovauja vieno vežėjo profesinei vežimo kelių transportu veiklai, licencijos kopijų skaičius neribojamas. Transporto vadybininkas privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius krovinių vežimo ir (arba) keleivių vežimo profesinės kompetencijos egzaminą susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Išlaikęs profesinės vežimo kelių transportu veiklos kompetencijos egzaminą, transporto vadybininkas gauna transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą.

6. Licencijos (licencijų kopijos) neišduodamos bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

1) pateikiami ne visi arba nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai ir vežėjas neįvykdo Transporto saugos administracijos reikalavimo per jos nustatytą protingą terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

2) dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo Transporto saugos administracijos reikalavimo per jos nustatytą terminą pašalinti šiuos trūkumus;

3) vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų (kai vežėjas turi šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia);

4) vežėjo licencijos galiojimas buvo panaikintas pagal šio straipsnio 9 dalies 5 punktą; licencija neišduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

5) yra sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas vadovaujantis šio straipsnio 10 dalimi (nauja licencijos kopija neišduodama 3 mėnesius nuo administracinio sprendimo sustabdyti licencijos kopijos galiojimą įsigaliojimo dienos) arba yra panaikintas bent vienos licencijos kopijos galiojimas vadovaujantis šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktais (nauja licencijos kopija neišduodama 6 mėnesius nuo administracinio sprendimo panaikinti licencijos kopijos galiojimą įsigaliojimo dienos).

7. Paaiškėjus, kad vežėjas nebeatitinka bent vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų (kai vežėjas turi šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia) ar netenkina bent vienos iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje (kai vežėjas turi šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia) ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų ar šio kodekso 8 straipsnio 6 dalyje nurodytos sąlygos, vežėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir jam suteikiamas Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Paaiškėjus, kad vežėjas tik iš dalies netenkina Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų (kai vežėjas turi šio kodekso 8 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo atitikti nereikia), jis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įspėjamas apie galimą dalies licencijos kopijų, kurių skaičius priklauso nuo to, kiek vežėjas neatitinka nurodytos sąlygos, galiojimo sustabdymą ir jam suteikiamas Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatytas terminas trūkumams pašalinti.

8. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) iki trūkumų pašalinimo dienos, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, jeigu vežėjas, gavęs šio straipsnio 7 dalyje nurodytą įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų arba apie jų pašalinimą nepraneša Transporto saugos administracijai;

2) iki vežėjo nepriekaištingos reputacijos atgavimo dienos.

9. Licencijos galiojimas panaikinamas bet kuriuo iš toliau nurodytų pagrindų:

1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2) vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta;

3) vežėjas likviduojamas, baigia savo veiklą ar bankrutuoja;

4) vežėjas, kurio licencijos galiojimas yra sustabdytas šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytais pagrindais, per 12 mėnesių nuo administracinio sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą įsigaliojimo dienos nepašalina nustatytų trūkumų arba apie jų pašalinimą nepraneša Transporto saugos administracijai;

5) paaiškėja Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ar Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnyje nurodyti atvejai.

10. Vienos licencijos kopijos galiojimas sustabdomas iki trūkumų pašalinimo dienos, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, jeigu vežėjas, gavęs šio straipsnio 7 dalyje nurodytą įspėjimą apie galimą licencijos kopijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų arba apie jų pašalinimą nepraneša Transporto saugos administracijai.

11. Vienos licencijos kopijos galiojimas panaikinamas bet kuriuo iš toliau nurodytų pagrindų:

1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos kopijos galiojimą;

2) vežėjas, kurio licencijos kopijos galiojimas yra sustabdytas šio straipsnio 10 dalyje nurodytu pagrindu, per 12 mėnesių nuo administracinio sprendimo sustabdyti licencijos kopijos galiojimą įsigaliojimo dienos nepašalina nustatytų trūkumų arba apie jų pašalinimą nepraneša Transporto saugos administracijai;

3) paaiškėja sunkiausias pažeidimas, nurodytas 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas, I priedo 5 lentelėje, – padarius vieną sunkiausią pažeidimą panaikinamas vienos licencijos kopijos galiojimas; licencijos kopijos galiojimas panaikinamas tik tuo atveju, kai vežėjas Transporto saugos administracijai per Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepateikia dokumentų, įrodančių pažeidimų pašalinimą.

12. Sustabdžius licencijos galiojimą, laikoma, kad yra sustabdytas ir visų licencijos kopijų galiojimas. Panaikinus licencijos sustabdymo galiojimą, sustabdomas ir licencijos kopijos galiojimas ar panaikinamas licencijos kopijos sustabdymo galiojimas. Atskiras sprendimas dėl licencijos kopijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, kai panaikinamas licencijos galiojimo sustabdymas, nėra priimamas. Apie pašalintus šio straipsnio 8 dalies 1 punkte ir 10 dalyje nurodytus pažeidimus vežėjas informuoja Transporto saugos administraciją. Vežėjas apie licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą informuojamas Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

13. Jeigu licencijos kopijos galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio 11 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, vežėjas dėl naujos licencijos kopijos gali kreiptis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo licencijos kopijos galiojimo panaikinimo dienos.

14. Pasikeitus į licenciją (licencijos kopiją) įrašytiems duomenims, vežėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti Transporto saugos administraciją apie licencijų (licencijos kopijų), nurodytų šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose, duomenų pasikeitimą ir grąžinti licenciją (licencijos kopiją) Transporto saugos administracijai per 20 darbo dienų nuo licencijos (licencijos kopijos) duomenų pasikeitimo dienos. Prašymų pakeisti licenciją (licencijos kopiją) nagrinėjimo terminus ir šių prašymų nagrinėjimo bei licencijos (licencijos kopijos) pakeitimo tvarka nustatoma Vyriausybės tvirtinamose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse.

15. Kai reikia pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos a ir b punktuose nurodytus duomenis, Transporto saugos administracija turi pakeisti licencijas (licencijų kopijas) per 3 darbo dienas nuo jos nustatytos formos prašymo ir visų dokumentų, kuriais patvirtinama pakeitimo esmė, gavimo dienos.“

 

5 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 82 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

2. Asmenims, siekiantiems įgyti šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytus leidimus (toliau šiame straipsnyje – leidimas), leidimai išduodami, jeigu tie asmenys deklaruoja, kad atitinka visus šiuos reikalavimus:“.

 

6 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 83 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų tvarkymą, keitimąsi informacija apie teistumus ir sankcijas už visus padarytus sunkius pažeidimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalyje, su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir ataskaitų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 26 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 28 straipsnyje, teikimą Europos Komisijai atsakinga Transporto saugos administracija.“

2. Pripažinti netekusia galios 83 straipsnio 3 dalį.

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 84 straipsniu

Papildyti Kodeksą 84 straipsniu:

84 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams tyrimas ir nepriekaištingos reputacijos praradimas

1. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas licencijos (licencijos kopijos) išdavimo metu laikomas atitinkančiu nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, jeigu iki licencijos (licencijos kopijos) išdavimo dienos Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, Administracinių nusižengimų registre ir Europos kelių transporto įmonių registre nėra informacijos, kad vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas:

1) kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra pripažintas praradęs nepriekaištingą reputaciją;

2) turi galiojančių administracinių sprendimų dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo.

2. Vežėjo, vežėjo vadovo ir transporto vadybininko reputacijos vertinimą atlieka Transporto saugos administracija. Vežėjo, vežėjo vadovo ir transporto vadybininko reputacijos vertinimas atliekamas vežėjo veiklos patikrinimo metu arba gavus pagrįstą prašymą ar skundą dėl vežėjo vairuotojų galimai daromų ar padarytų pažeidimų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 2016/403 I priede. Reputacijos vertinimas apima 12 mėnesių laikotarpį nuo vežėjo veiklos patikrinimo pradžios arba skundo ar prašymo gavimo dienos. Jeigu reputacijos vertinimo metu nustatoma atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams pažeidimų, kitas reputacijos vertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, bet ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo reputacijos vertinimo pabaigos, kuri sutampa su vežėjo veiklos patikrinimo arba prašymo ar skundo nagrinėjimo pabaiga. Atlikus reputacijos vertinimo patikrinimą ir nenustačius pažeidimų, galinčių nulemti neatitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams, vertinimas nebetęsiamas.

3. Nepriekaištingos reputacijos praradimas yra proporcinga priemonė, kai:

1) atliekant du iš eilės transporto vadybininko reputacijos vertinimus nustatoma, kad vežėjo vairuotojai Europos Sąjungos valstybėje narėje yra padarę Reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų, kurių skaičius nustatytas Reglamento (ES) 2016/403 II priede, arba transporto vadybininkas vertinimo metu turi ne mažiau kaip tris galiojančias administracines nuobaudas už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus; tokiais atvejais transporto vadybininkas nepriekaištingą reputaciją praranda 12 mėnesių laikotarpiui nuo administracinio sprendimo dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo įsigaliojimo dienos;

2) atliekant tris iš eilės vežėjo vadovo reputacijos vertinimus nustatoma, kad vežėjo vairuotojai Europos Sąjungos valstybėje narėje yra padarę Reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų, kurių skaičius nustatytas Reglamento (ES) 2016/403 II priede, arba vežėjo vadovas vertinimo metu turi ne mažiau kaip tris galiojančias administracines nuobaudas už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus; tokiais atvejais vežėjo vadovas nepriekaištingą reputaciją praranda 12 mėnesių laikotarpiui nuo administracinio sprendimo dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo įsigaliojimo dienos;

3) atliekant keturis iš eilės vežėjo reputacijos vertinimus nustatoma, kad vežėjo vairuotojai Europos Sąjungos valstybėje narėje yra padarę Reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų, kurių skaičius nustatytas Reglamento (ES) 2016/403 II priede, arba vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas vertinimo metu turi ne mažiau kaip tris galiojančias administracines nuobaudas už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus; tokiais atvejais vežėjas nepriekaištingą reputaciją praranda 12 mėnesių laikotarpiui nuo administracinio sprendimo dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo įsigaliojimo dienos;

4) nepriekaištingą reputaciją vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas praranda tol, kol ją atgaus kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis pripažintas praradusiu nepriekaištingą reputaciją, arba išnyks jo teistumas už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus.

4. Jeigu paaiškėja, kad nepriekaištingos reputacijos vertinimo metu vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas pakeitė vežėją, į nepriekaištingos reputacijos vertinimą įtraukiami vežėjų, kuriuose jie ėjo ar eina vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigas vertinamuoju laikotarpiu, vairuotojų Europos Sąjungos valstybėje narėje padaryti Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodyti pažeidimai.

5. Transporto vadybininkas, dėl kurio buvo priimtas administracinis sprendimas dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo, gali atgauti nepriekaištingą reputaciją kitą dieną pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytam terminui, jeigu per šį terminą transporto vadybininkas pakartotinai išlaiko profesinės kompetencijos egzaminą, arba kitą dieną po pakartotinio egzamino išlaikymo, jeigu šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas terminas jau yra pasibaigęs. Transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, kol transporto vadybininkas yra praradęs nepriekaištingą reputaciją, o kai transporto vadybininkas atgauna nepriekaištingą reputaciją, šio pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas kitą dieną pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytam terminui. Transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu transporto vadybininkas pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytam terminui per 3 mėnesius pakartotinai neišlaiko profesinės kompetencijos egzamino.

6. Vežėjo vadovas, dėl kurio priimtas administracinis sprendimas dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo, negali vykdyti vežėjo vadovo pareigų visą terminą, kuriam vežėjo vadovas yra praradęs nepriekaištingą reputaciją. Nepriekaištinga reputacija atgaunama kitą dieną pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytam terminui.

7. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede nurodytų pažeidimų atitikties Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniams sąrašą tvirtina Transporto saugos administracija.“

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 85 straipsniu

Papildyti Kodeksą 85 straipsniu:

85 straipsnis. Vairuotojo liudijimo išdavimas, vairuotojo liudijimo galiojimo panaikinimas

1. Vairuotojo liudijimus, vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 išduoda ir vairuotojo liudijimų galiojimus panaikina Transporto saugos administracija.

2. Vairuotojo liudijimas išduodamas penkerių metų laikotarpiui.

3. Vairuotojo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo vežėjo Transporto saugos administracijos nustatytos formos prašymo ir šių vairuotojo dokumentų: vairuotojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, vairuotojo pažymėjimo, kuriame įrašytas Europos Sąjungos kodas (95) ir data, iki kurios galioja vairuotojo kvalifikacija, arba kvalifikacinės vairuotojo kortelės, atitinkančios 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, nuostatas, jeigu vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, pateikimo dienos. Vairuotojo liudijimas neišduodamas ir apie priimtą sprendimą vežėjas informuojamas Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, jeigu nepateikti vairuotojo dokumentai, netenkinami Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 5 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai.

4. Jeigu Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, Administracinių nusižengimų registre ir Europos kelių transporto įmonių registre yra informacijos apie pažeidimus, susijusius su vairuotojo liudijimu, t. y. vairuotojo liudijimas neišduotas, suklastotas, panaikintas jo galiojimas ar jis nebegalioja, vežėjui vairuotojo liudijimas neišduodamas 12 mėnesių nuo paskutinio pažeidimo padarymo dienos.

5. Vairuotojo liudijimo galiojimas panaikinamas, kai paaiškėja Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai. Apie vairuotojo liudijimo galiojimo panaikinimą vežėjas informuojamas Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus atvejus, kai vairuotojo liudijimo galiojimas panaikinamas remiantis gauta informacija apie vežėjo nutrauktus darbo santykius su vairuotoju – tokiu atveju laikoma, kad vairuotojo liudijimo galiojimas panaikinamas vežėjo prašymu.

6. Vairuotojo liudijimas, kurio galiojimas panaikintas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vežėjo informavimo apie vairuotojo liudijimo galiojimo panaikinimą dienos arba vežėjui nutraukus darbo santykius su vairuotoju, kaip tai nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, turi būti grąžintas Transporto saugos administracijai. Vairuotojo liudijimą grąžina vežėjas, kuriam jis buvo išduotas.“

 

9 straipsnis. Kodekso papildymas 86 straipsniu

Papildyti Kodeksą 86 straipsniu:

86 straipsnis. Teisės vykdyti tachografų bandymus, montavimą, aktyvavimą, kalibravimą, patikras ir remontą suteikimas, šios teisės sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ir šios teisės panaikinimas, ūkio subjektų, vykdančių tachografų bandymus, montavimą, aktyvavimą, kalibravimą, patikras ir remontą, veiklos sąlygos

1. Tachografų bandymus, montavimą, aktyvavimą, kalibravimą, patikras ir remontą (toliau – tachografų techninė priežiūra) gali vykdyti tik ūkio subjektai, kuriems suteikta teisė vykdyti tachografų techninės priežiūros veiklą. Transporto saugos administracija šiame straipsnyje nustatyta tvarka suteikia teisę vykdyti tachografų techninės priežiūros veiklą, sustabdo teisę vykdyti tachografų techninės priežiūros veiklą, panaikina šios teisės sustabdymą arba panaikina teisę vykdyti tachografų techninės priežiūros veiklą ir, vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85, išduoda identifikavimo korteles tachografų techninės priežiūros veiklai vykdyti.

2. Ūkio subjektas, siekiantis vykdyti tachografų techninės priežiūros veiklą, privalo:

1) būti akredituotas pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ kaip C tipo kontrolės įstaiga arba tai padaro ne vėliau kaip per vienus metus nuo pirmą kartą suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo;

2) paskirti asmenį, atsakingą už tachografų techninės priežiūros veiklą (toliau – tachografų dirbtuvių vadovas);

3) turėti įdarbintą bent vieną mechaniką, turintį tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotą dokumentą apie išklausytą tachografų techninės priežiūros mokymą, ir galiojantį metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą, išduotą švietimo teikėjo, kuris suprantamas taip, kaip apibrėžiamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – mechanikas);

4) naudoti įrangą ar prietaisus (tachografų patikros prietaisus, reikalingus atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti, kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, skirtą tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti), jeigu jie yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai.

3. Tachografų dirbtuvių vadovas ir mechanikas (-ai) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo laikomas atitinkančiu nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, jeigu jis:

1) neturi galiojančių administracinių nusižengimų, susijusių su tachografų technine priežiūra;

2) nėra baustas už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su kelių transporto priemonių technine priežiūra, remontu ar tachografų technine priežiūra.

4. Transporto saugos administracija, tikrindama asmens atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams, turi teisę gauti duomenis iš registrų ir valstybės informacinių sistemų.

5. Ūkio subjektas, siekiantis vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Transporto saugos administracijai pateikia jos nustatytos formos pranešimą, kuriuo deklaruojama jo atitiktis šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems reikalavimams. Ūkio subjektas įgyja teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą kitą dieną po pranešimo pateikimo dienos arba kitą pasirinktą vėlesnę pranešime nurodytą dieną, sumokėjęs valstybės rinkliavą. Pranešimas nepriimamas ir ūkio subjektas neįgyja teisės vykdyti tachografų techninės priežiūros, jeigu nėra sumokėta valstybės rinkliava. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama neterminuotai.

6. Pranešime pateikta informacija ir duomenys įvertinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos. Jeigu pranešime pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, pranešime nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas nurodymas per 10 darbo dienų patikslinti informaciją ar ištaisyti klaidas.

7. Transporto saugos administracija savo interneto svetainėje viešai skelbia ūkio subjekto, kuriam suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, teisinę formą, pavadinimą, kodą, teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo dieną, šios teisės sustabdymo, jos sustabdymo panaikinimo ir teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimo dieną.

8. Už tachografų techninės priežiūros veiklą atsako tachografų dirbtuvių vadovas arba ūkio subjekto vadovas, jeigu pasikeitus tachografų dirbtuvių vadovui naujas vadovas dar nėra paskirtas. Ūkio subjekto, vykdančio tachografų techninę priežiūrą, veiklos sąlygas, tachografų dirbtuvių vadovo ir mechanikų teises ir pareigas nustato Transporto saugos administracija.

9. Pasikeitus ūkio subjekto, kuriam suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, duomenims: pavadinimui, kodui, teisinei formai ar buveinės adresui, ūkio subjektas, kuriam suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, apie tai per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimų dienos privalo informuoti Transporto saugos administraciją ir pateikti naują pranešimą. Ūkio subjektas, kuriam suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, per 3 darbo dienas nuo tachografų dirbtuvių vadovo ar mechaniko atleidimo iš darbo ar paskyrimo dienos privalo informuoti Transporto saugos administraciją jos nustatyta tvarka.

10. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą ūkio subjekto padaliniams papildomai nesuteikiama. Apie ūkio subjekto ir jo padalinių veiklos vykdymo vietų adresus ar jų pakeitimus ūkio subjektas privalo pranešti šio straipsnio 9 dalyje ir Transporto saugos administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

11. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma bet kuriuo iš toliau nurodytų pagrindų:

1) pranešime Transporto saugos administracijai pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija ar klaidingi duomenys ir ūkio subjektas per 10 darbo dienų nepatikslino informacijos ar neištaisė klaidų;

2) ūkio subjektas ne vėliau kaip po vienų metų nuo pirmą kartą suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos nėra akredituotas pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ kaip C tipo kontrolės įstaiga arba neatitinka šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų;

3) paaiškėja, kad tachografų dirbtuvių vadovas ar vienintelis įdarbintas mechanikas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;

4) ūkio subjekto ir jo padalinių veikla vykdoma neturint reikiamos įrangos ar prietaisų (tachografų patikros prietaisų, reikalingų atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti) arba negalioja jų metrologinė patikra, jeigu jie yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai;

5) vengiama veiklos patikrinimo (nesudaromos tam sąlygos), kai apie veiklos patikrinimą buvo pranešta iš anksto;

6) Nacionalinis akreditacijos biuras sustabdo ūkio subjekto akreditacijos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ pažymėjimo galiojimą;

7) Lietuvos metrologijos inspekcija sustabdo teisę vykdyti tachografų patikrą.

12. Nustačius šio straipsnio 11 dalies 1–5 punktuose numatytus teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo pagrindus, ūkio subjekto teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma 3 mėnesiams, per kuriuos turi būti pašalintos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo priežastys. Šio straipsnio 11 dalies 6 ar 7 punkte nurodytu pagrindu teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma iki ūkio subjekto akreditacijos pažymėjimo galiojimo atnaujinimo dienos arba Lietuvos metrologijos inspekcijos suteiktos teisės vykdyti tachografų patikrą atnaujinimo dienos.

13. Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymas panaikinamas:

1) pašalinus priežastis, dėl kurių teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą buvo sustabdyta, ir raštu apie tai informavus Transporto saugos administraciją;

2) šio straipsnio 11 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu baigus veiklos patikrinimą ir jo metu nenustačius aplinkybių, dėl kurių yra sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

14. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinama bet kuriuo iš toliau nurodytų pagrindų:

1) ūkio subjektas buvo likviduotas, baigė savo veiklą, bankrutavo arba pateikė prašymą panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

2) ūkio subjektas toliau vykdė (-o) tachografų techninę priežiūrą, kai ši teisė buvo sustabdyta;

3) mechanikas (-ai) naudojasi ne savo dirbtuvės kortele arba naudojasi ūkio subjekto kortele, kai ūkio subjekto teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra sustabdyta;

4) ūkio subjektas per šio straipsnio 11 dalies 1 punkte nustatytą terminą nepašalina priežasčių, dėl kurių sustabdyta jo teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

5) per 12 mėnesių nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo panaikinimo pakartotinai padaroma pažeidimų, dėl kurių yra sustabdoma teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą (pakartotinis pažeidimas nebūtinai turi būti toks pat kaip tas, dėl kurio buvo sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą);

6) mechanikas (-ai) išdavė tachografo patikros sertifikatą ir patikros žymenį apie atliktą tachografo patikrą neatlikęs (-ę) privalomos tachografo patikros;

7) ūkio subjektas nepranešė Transporto saugos administracijai apie tai, kad buvo aptiktas transporto priemonėje sumontuotas prietaisas ar įrenginys, kuriuo galima atjungti nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintis turėti įtakos tachografo veikimui, šis prietaisas ar įrenginys nebuvo išmontuotas ir (arba) pateiktas Transporto saugos administracijai;

8) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu ūkio subjektas, tachografų dirbtuvių vadovas ar mechanikas (-ai) pripažintas (-i) padaręs (-ę) nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su kelių transporto priemonių technine priežiūra, remontu ar tachografų technine priežiūra;

9) Nacionalinis akreditacijos biuras panaikina ūkio subjekto akreditacijos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ pažymėjimo galiojimą arba susiaurina akreditacijos sritį – panaikina akreditaciją tachografų priežiūros srityje;

10) Lietuvos metrologijos inspekcija panaikina teisę atlikti tachografų patikrą.

15. Ūkio subjektas apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, sustabdymo panaikinimą ar šios teisės panaikinimą informuojamas Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

16. Ūkio subjektas, kurio teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą pagal šio straipsnio 14 dalies 2–10 punktus buvo panaikinta, teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą gali įgyti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimo dienos. Jeigu paaiškėja, kad ūkio subjektas tachografų techninės priežiūros darbus atliko neturėdamas jam suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą, ūkio subjektas negali kreiptis dėl šios teisės suteikimo vienus metus nuo paskutinio neteisėto dirbtuvių tachografų techninės priežiūros veiksmo atskleidimo dienos.

17. Draudžiama vykdyti tachografų techninę priežiūrą neįgijus teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą, perleisti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą arba kai ši teisė yra sustabdyta.“

 

10 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vidaus vežimas yra kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas keleivių vežimas iš jų įlaipinimo vietų į išlaipinimo vietas ar krovinių gabenimas iš jų pakrovimo vietų į paskirties (iškrovimo) vietas.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tarptautinis vežimas yra kelių transporto priemonėmis arba keliais transportavimo būdais vykdomas keleivių ar krovinių vežimas, kurio metu kelių transporto priemonė kerta valstybės sieną. Tarptautiniais vežimais laikomi:

1) įvairiarūšio vežimo operacijos – tai kombinuotieji vežimai arba vežimo operacijos Europos Sąjungos teritorijoje, kuriuos vykdant ne didesniu kaip 150 km atstumu arba iki artimiausio transporto terminalo vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos ir kuriuose naudojamas vandens transportas, laikantis sąlygos, kad pradinėje arba galinėje maršruto dalyje naudojamos dviašės motorinės transporto priemonės su triaše puspriekabe ar triašės motorinės transporto priemonės su dviaše arba triaše puspriekabe; paslaugą teikiantis artimiausias transporto terminalas gali būti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje negu Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje krovinys buvo pakrautas į konteinerį ar nuimamąjį kėbulą arba iš jo iškrautas;

2) dvišalės krovinių vežimo operacijos – tai krovinių vežimas už atlygį iš vežėjo įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją ar į trečiosios šalies teritoriją arba iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ar trečiosios šalies teritorijos į vežėjo įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją tranzitu, kertant vienos ar kelių valstybių teritorijas;

3) dvišalės keleivių vežimo operacijos – tai keleivių vežimas už atlygį reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais arba užsakovo ar paties vežėjo iniciatyva sudarytos keleivių grupės vežimas tarptautinio susisiekimo maršrutais tranzitu, kertant vienos ar kelių Europos Sąjungos valstybių narių teritorijas;

4) tranzitinės operacijos – tai keleivių ar krovinių vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, kai keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietos ar krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietos yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tranzitu, kertant vienos ar kelių valstybių teritorijas, arba tuščios transporto priemonės važiavimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, kai išvykimo ir atvykimo vietos yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tranzitu, kertant vienos ar kelių valstybių teritorijas;

5) vežimo į trečiąsias šalis ir iš jų operacijos – tai krovinių ar keleivių vežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos į trečiosios šalies teritoriją arba iš trečiosios šalies teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, kertant vienos ar kelių šalių teritorijas, kai motorinė transporto priemonė registruota ne Lietuvos Respublikoje arba trečiojoje šalyje, į kurią arba iš kurios vykdomas vežimas.“

 

11 straipsnis. Kodekso papildymas 91 straipsniu

Papildyti Kodeksą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Kabotažo operacijos

1. Kabotažo operacija yra vidaus vežimas, kurį atlieka ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įsisteigęs vežėjas.

2. Kabotažo operacijai, kurią atlieka trečiosios šalies vežėjas, reikalingas leidimas vykdyti kabotažo operaciją. Leidimą vykdyti kabotažą išduoda Transporto saugos administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Leidimas vykdyti kabotažo operaciją išduodamas, jeigu trečiosios šalies vežėjas turi savo šalies kompetentingos institucijos tarpininkavimo raštą. Leidimas vykdyti kabotažo operaciją suteikia teisę per dvi dienas nuo įvykdyto tarptautinio vežimo atlikti vieną vidaus vežimą.

3. Kabotažo operacijos, kurią atlieka Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės vežėjas, bendruosius principus ir taisykles nustato Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009, Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 ir šis kodeksas.

4. Kabotažo operaciją vykdantis vežėjo vairuotojas su savimi turi turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą vykdančių institucijų pareigūnų prašymu turi pateikti vykdomos kabotažo veiklos, prieš vykdomą kabotažą vykdyto tarptautinio krovinio vežimo važtaraštį, kiekvienos atliktos kabotažo operacijos važtaraštį ir teikiamų transporto paslaugų sąskaitas faktūras, o vežėjas turi turėti Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją apie kiekvieną atliktą kabotažo operaciją.

5.  Kabotažo operacijos leidimas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtam vežėjui neišduodamas, jeigu vežėjas per vienus metus iki prašymo išduoti leidimą vykdyti kabotažo operaciją pateikimo dienos buvo pakartotinai pažeidęs šio kodekso nuostatas. Draudimas taikomas dvejus metus nuo paskirtos baudos už pakartotinį šio kodekso nuostatų pažeidimą.

6.  Vežėjas šio straipsnio 4 dalyje nustatytą informaciją apie kiekvieną atliktą kabotažo operaciją gali pateikti elektroniniu būdu per sertifikuotą elektroninės krovinių vežimo informacijos platformą – operacinę sistemą, operacinę aplinką ar duomenų bazę, kuri yra skirta elektroninei krovinių vežimo informacijai naudoti.“

 

12 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ekipažo narių darbą ir poilsį nustato Vyriausybės tvirtinami darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporte, kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimą ir poilsį taip pat nustato Reglamentas (EB) Nr. 561/2006.“

 

13 straipsnis. Kodekso papildymas 101 straipsniu

Papildyti Kodeksą 101 straipsniu:

101 straipsnis. Kelių transporto priemonių vairuotojų komandiravimo ypatumai ir komandiravimo užtikrinimo vykdymas

1. Užsienio šalyje registruoto vežėjo vairuotojai, vykdantys tarptautinį krovinių ar keleivių vežimą už atlygį kelių transporto priemonėmis, turinčiomis Bendrijos licencijos kopiją, ar pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio šalies dvišalį susitarimą ar daugiašalius susitarimus arba kabotažo operacijas, laikomi laikinai komandiruotais į Lietuvos Respublikos teritoriją, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte, o jų komandiravimo taisyklės nustatytos Darbo kodekso 108 straipsnyje ir šiame kodekse.

2. Užsienio šalyje registruoto vežėjo vairuotojas nelaikomas komandiruotu į Lietuvos Respublikos teritoriją, kai jis vykdo:

1) dvišalę krovinių vežimo operaciją; dvišalės krovinių vežimo operacijos metu vairuotojas taip pat gali atlikti vieną pakrovimą ir (arba) iškrovimą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad vairuotojas nepakrauna krovinių ir jų neiškrauna toje pačioje Europos Sąjungos valstybėje narėje; jeigu po dvišalės vežimo operacijos, kuri buvo pradėta vykdyti iš įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės ir per kurią nebuvo atlikta pakrovimų ir (arba) iškrovimų, vairuotojas vykdo dvišalę krovinių vežimo operaciją į įsisteigimo Europos Sąjungos valstybę narę, jis gali atlikti ne daugiau kaip du papildomus pakrovimus ir (arba) iškrovimus Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad vairuotojas nevykdo kabotažo operacijos toje pačioje Europos Sąjungos valstybėje narėje;

2) dvišalę keleivių vežimo operaciją, kurios metu įlaipina keleivius įsisteigimo Europos Sąjungos valstybėje narėje ir išlaipina juos Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje ar įlaipina keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje ir išlaipina juos įsisteigimo valstybėje narėje arba įlaipina ir išlaipina keleivius įsisteigimo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kad būtų galima vykdyti vietinio pobūdžio ekskursijas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje; dvišalės keleivių vežimo operacijos metu vairuotojas gali vieną kartą įlaipinti keleivius ir (arba) vieną kartą išlaipinti keleivius Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad jis neteikė kabotažo operacijų kertamose Europos Sąjungos valstybėse narėse; jeigu po dvišalės keleivių vežimo operacijos, kuri buvo pradėta vykdyti iš įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės, vairuotojas vykdo dvišalę keleivių vežimo operaciją į įsisteigimo Europos Sąjungos valstybę narę, jis gali vieną kartą įlaipinti keleivius ir (arba) vieną kartą išlaipinti keleivius Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad jis neteikė kabotažo operacijų kertamose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

3) tranzitinę operaciją;

4) kombinuotojo vežimo operacijas, kurių pradžioje ir pabaigoje vykdomos dvišalės krovinių vežimo operacijos.

3. Užsienio šalyje registruotas vežėjas, naudodamasis Vidaus rinkos informacine sistema, nurodyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (toliau – Vidaus rinkos informacinė sistema), ne vėliau kaip iki vairuotojo komandiruotės į Lietuvos Respublikos teritoriją pradžios privalo pateikti vairuotojo komandiravimo deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta:

1) užsienio šalyje registruoto vežėjo pavadinimas ir turimos Bendrijos licencijos numeris (jeigu šis numeris yra);

2) užsienio šalyje registruoto vežėjo transporto vadybininko arba kito kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris);

3) vairuotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir jam išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris;

4) vairuotojo darbo sutarties galiojimo pradžios data ir šiai sutarčiai taikoma teisė;

5) numatoma komandiravimo pradžios ir pabaigos data;

6) motorinės transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;

7) vykdomos transporto paslaugos rūšis – krovinių vežimas, keleivių vežimas, tarptautinis vežimas arba kabotažo operacija.

4. Užsienio šalyje registruoto vežėjo vairuotojo, komandiruoto į Lietuvos Respubliką, komandiravimo laikotarpis baigiasi, kai vairuotojas, vykdantis tarptautinį krovinių ar keleivių vežimą arba įvykdęs kabotažo operaciją (-as), išvyksta iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Užsienio šalyje registruoto vežėjo vairuotojo, komandiruoto į Lietuvos Respubliką, komandiravimo laikotarpis nesumuojamas su ankstesniais komandiravimo laikotarpiais, kai tarptautinio vežimo operacijas vykdė tas pats vairuotojas arba kitas vairuotojas, kuris jį pakeitė.

5. Vežėjas suteikia vairuotojui informaciją apie jo teises ir pareigas, susijusias su komandiravimo vykdymu, taip pat užtikrina, kad komandiruojamas vairuotojas turėtų ir valstybinę kelių transporto priežiūrą vykdančių institucijų pareigūnų prašymu pateiktų:

1) per Vidaus rinkos informacinę sistemą pateiktą elektroninę arba popierinę komandiravimo deklaraciją;

2) elektroninį arba popierinį vykdomo tarptautinio vežimo tarptautinio krovinio vežimo važtaraštį arba vykdomą tarptautinį vežimą įrodančią informaciją, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnio 3 dalyje;

3) tachografų įrašus, kuriuose būtų informacija apie valstybių narių, kuriose komandiruotas vairuotojas vykdė tarptautinius vežimus arba kabotažo operacijas, simbolius.

6. Vežėjas komandiruoto vairuotojo komandiravimo deklaracijoje pateiktą informaciją Vidaus rinkos informacinėje sistemoje privalo saugoti 24 mėnesius po vairuotojo komandiruotės paskutinės dienos, taip pat Vidaus rinkos informacinėje sistemoje turi nuolat atnaujinti komandiruoto vairuotojo komandiravimo deklaraciją.

7. Vežėjas, gavęs per Vidaus rinkos informacinę sistemą užsienio šalies kompetentingos institucijos prašymą pateikti dokumentus apie vairuotojo komandiruotę, ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo prašymo išsiuntimo dienos kompetentingai institucijai per Vidaus rinkos informacinę sistemą turi pateikti:

1) įvykdyto tarptautinio vežimo tarptautinio krovinio vežimo važtaraščio kopiją arba įrodymo apie įvykdytą tarptautinį vežimą informaciją, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnio 3 dalyje;

2) tachografų įrašus, kuriuose būtų informacija apie valstybių narių, kuriose komandiruotas vairuotojas vykdė tarptautinius vežimus arba kabotažo operacijas, simbolius;

3) dokumentų apie komandiruoto vairuotojo darbo užmokestį, susijusį su komandiravimo laikotarpiu, kopijas;

4) darbo sutarties kopiją;

5) darbo laiko apskaitos žiniaraščius, susijusius su vairuotojo darbu, ir mokėjimo patvirtinimus.

8. Transporto saugos administracija ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) yra Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbos teikimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms kelių transporto priemonių vairuotojų komandiravimo klausimais. Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalbos teikimas vykdomas per Vidaus rinkos informacinę sistemą, laikantis 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) nustatytų sąlygų, kai bendradarbiauja ir savitarpio pagalbą teikia Valstybinė darbo inspekcija, ir Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytų sąlygų, kai bendradarbiauja ir savitarpio pagalbą teikia Transporto saugos administracija.

9. Transporto saugos administracija ir Valstybinė darbo inspekcija, gavusios per Vidaus rinkos informacinę sistemą užsienio šalies kompetentingos institucijos pagalbos prašymą dėl vežėjo per nustatytą terminą nepateiktų dokumentų apie vairuotojo komandiruotę, turi teisę susipažinti su komandiravimo deklaracija ir kita informacija, kurią Lietuvos Respublikoje registruotas vežėjas pateikė per Vidaus rinkos informacinę sistemą. Transporto saugos administracija, susipažinusi su Lietuvos Respublikoje registruoto vežėjo Vidaus rinkos informacinėje sistemoje pateiktais komandiravimo deklaracijos duomenimis, kreipiasi į jį su prašymu per 25 darbo dienas nuo savitarpio pagalbos prašymo dienos per Vidaus rinkos informacinę sistemą pateikti užsienio šalies kompetentingai institucijai šio straipsnio 7 dalyje nurodytus dokumentus.“

 

14 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 101 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Užsienio šalyje registruoto vežėjo vairuotojas nelaikomas komandiruotu į Lietuvos Respublikos teritoriją, kai jis vykdo:

1) dvišalę krovinių vežimo operaciją;

2) dvišalę krovinių vežimo operaciją kelių transporto priemone, kurioje sumontuotas išmanusis tachografas, kurios metu taip pat gali atlikti vieną pakrovimą ir (arba) iškrovimą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad vairuotojas nepakrauna krovinių ir jų neiškrauna toje pačioje Europos Sąjungos valstybėje narėje; jeigu po dvišalės krovinių vežimo operacijos, kuri buvo pradėta vykdyti iš įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės ir per kurią nebuvo atlikta pakrovimų ir (arba) iškrovimų, vairuotojas vykdo dvišalę vežimo operaciją į įsisteigimo Europos Sąjungos valstybę narę, jis gali atlikti ne daugiau kaip du papildomus pakrovimus ir (arba) iškrovimus Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad vairuotojas nevykdo kabotažo operacijos toje pačioje Europos Sąjungos valstybėje narėje;

3) dvišalę keleivių vežimo operaciją, kurios metu įlaipina keleivius įsisteigimo Europos Sąjungos valstybėje narėje ir išlaipina juos Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje ar įlaipina keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje ir išlaipina juos įsisteigimo Europos Sąjungos valstybėje narėje arba įlaipina ir išlaipina keleivius įsisteigimo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kad būtų galima vykdyti vietinio pobūdžio ekskursijas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba trečiojoje šalyje;

4) dvišalę keleivių vežimo operaciją kelių transporto priemone, kurioje sumontuotas išmanusis tachografas, kurios metu gali vieną kartą įlaipinti keleivius ir (arba) vieną kartą išlaipinti keleivius Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad jis nevykdė kabotažo operacijų kertamose Europos Sąjungos valstybėse narėse; jeigu po dvišalės keleivių vežimo operacijos, kuri buvo pradėta vykdyti iš įsisteigimo Europos Sąjungos valstybės narės, vairuotojas vykdo dvišalę keleivių vežimo operaciją į įsisteigimo Europos Sąjungos valstybę narę, jis gali vieną kartą įlaipinti keleivius ir (arba) vieną kartą išlaipinti keleivius Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurias jis kerta, laikantis sąlygos, kad jis nevykdė kabotažo operacijų kertamose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5) tranzitinę operaciją;

6) kombinuotojo vežimo operacijas, kurių pradžioje ir pabaigoje vykdomos dvišalės krovinių vežimo operacijos.“

 

15 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu autobusų stotį teisėtu pagrindu valdo savivaldybė, Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – autobusų stoties valdytojai) ir jeigu jie vykdo keleivių vežimo už atlygį autobusais vidaus ar tarptautiniais maršrutais veiklą, kuriai vykdyti reikalinga licencija, stoties valdytojo funkcijas turi atlikti kitas stoties valdytojo padalinys, nevykdantis keleivių vežimo už atlygį autobusais vidaus ar tarptautiniais maršrutais veiklos, kuriai vykdyti reikalinga licencija.“

2.    Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Autobusų stoties valdytojas privalo užtikrinti, kad autobusų stoties valdytojo funkcijas atliekančio padalinio apskaita būtų atskirta nuo padalinių, kurie vykdo keleivių vežimo už atlygį autobusais vidaus ar tarptautiniais maršrutais veiklą, apskaitos, ir teikti komercinės veiklos finansinę informaciją finansinių ataskaitų rinkiniuose pagal 8-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės apskaitos standartą „Veiklos segmentai“ arba 34-ąjį verslo apskaitos standartą „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“, kad būtų užtikrinama galimybė palyginti įmonės finansinių ataskaitų duomenis.“

 

16 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Tarptautiniai vežimai

1. Keleivių ir krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos ir užsienio šalies susitarimai, Europos Sąjungos reglamentai, šis kodeksas ir susisiekimo ministro tvirtinamos tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės.

2. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio šalies susitarimą numatoma keistis kelionės leidimais, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai transporto priemonei ar jos junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) vežti krovinį ar keleivius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, ir (arba) vežti krovinį ar keleivius į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), jų pildymo ir naudojimo taisykles nustato susisiekimo ministras.

3. Užsienio šalies Lietuvos Respublikai perduotus kelionės leidimus vežėjams, turintiems šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą licenciją, išduoda Transporto saugos administracija jos nustatyta tvarka. Už užsienio šalies Lietuvos Respublikai perduotų kelionės leidimų išdavimą mokama valstybės rinkliava Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

17 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO PRIEŽIŪRA“.

 

18 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Valstybinė kelių transporto priežiūra

1. Valstybinė kelių transporto priežiūra apima:

1) ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir patikrinimus, kaip jie suprantami pagal Viešojo administravimo įstatymą;

2) kelių transporto priemonių, jų ekipažų, kelių transporto priemonėmis vežamų keleivių, bagažo ir (arba) krovinių atitikties nustatytiems reikalavimams patikrinimus (toliau – transporto priemonių patikrinimas).

2. Valstybinę kelių transporto priežiūrą atlieka:

1) Transporto saugos administracija;

2) savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų priežiūros tarnybos (toliau – savivaldybių tarnybos);

3) kitos valstybės institucijos: policija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos muitinė.“

 

19 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Valstybinės kelių transporto priežiūros įgaliojimai

1. Transporto saugos administracijos valstybinės kelių transporto priežiūros įgaliojimus nustato šis kodeksas, Viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas ir susisiekimo ministro tvirtinami keleivinio kelių transporto priežiūros nuostatai.

2. Transporto saugos administracijos pareigūnai turi teisę atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir patikrinimus, tikrinti krovininės ir keleivinės kelių transporto priemonės techninius parametrus, keleivinės kelių transporto priemonės ir lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo už atlygį veikla, apipavidalinimą, krovininės ir keleivinės kelių transporto priemonės ekipažo dokumentus, uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, jeigu vežėjas neturi kelionės leidimo arba turimas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, yra neužpildytas arba užpildytas nevisiškai ar neteisingai, turi neleidžiamų taisymų, keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus, tachografo įrašus ir komandiravimo deklaracijas. Kai komandiravimo deklaracijos patikrinimo kelyje rezultatai leidžia manyti, kad buvo įvykdytas pažeidimas, susijęs su darbo sutartimi, darbo laiko apskaita ar darbo užmokesčiu komandiravimo laikotarpiu, Transporto saugos administracija apie tai informuoja Valstybinę darbo inspekciją. Valstybinė darbo inspekcija pagal kompetenciją įvertina galimą pažeidimą ir poreikį per Vidaus rinkos informacinę sistemą kreiptis į užsienio šalies vežėją dėl šio kodekso 101 straipsnio 7 dalyje nurodytos informacijos pateikimo, o šiam nepateikus, – į vežėjo įsisteigimo šalies kompetentingą instituciją. Transporto saugos administracijos pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (arba) duomenis, ir, nustatę pažeidimų, turi teisę siųsti transporto priemonę į tachografų techninės priežiūros dirbtuves, uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai.

3. Savivaldybių tarnybų valstybinės kelių transporto priežiūros įgaliojimus nustato šis kodeksas, Viešojo administravimo įstatymas ir susisiekimo ministro tvirtinami keleivinio kelių transporto priežiūros nuostatai.

4. Savivaldybių tarnybų pareigūnai turi teisę savo savivaldybės teritorijoje sustabdyti ir tikrinti lengvuosius automobilius, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį veikla, savo ir gretimų savivaldybių teritorijose sustabdyti keleivines kelių transporto priemones, tikrinti šių transporto priemonių apipavidalinimą, ekipažo dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, keleivių bilietus ir bagažo kvitus, taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo. Savivaldybių tarnybų pareigūnų stabdomos kelių transporto priemonės privalo sustoti. Savivaldybių tarnybų pareigūnai, nustatę pažeidimų, turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai.

5. Valstybės institucijų valstybinės kelių transporto priežiūros įgaliojimus nustato šis kodeksas ir šių institucijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

1) policijos pareigūnai turi teisę tikrinti krovininės kelių transporto priemonės ekipažo dokumentus, kroviniams vežti privalomus dokumentus, taip pat turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, jeigu vežėjas neturi kelionės leidimo arba turimas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, yra neužpildytas arba užpildytas nevisiškai ar neteisingai, turi neleidžiamų taisymų;

2) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai turi teisę tikrinti kroviniams ir keleiviams vežti privalomus dokumentus;

3) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai turi teisę tikrinti kroviniams vežti privalomus dokumentus, taip pat turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, jeigu vežėjas neturi kelionės leidimo arba turimas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, yra neužpildytas arba užpildytas nevisiškai ar neteisingai, turi neleidžiamų taisymų.

6. Kai transporto priemonių patikrinimo metu tikrinant atitiktį tarptautinio vežimo reikalavimams Europos Sąjungos valstybės narės vežėjo vairuotojas nepateikia galiojančios Bendrijos licencijos kopijos arba nepateikia komandiravimo deklaracijos kopijos, užsienio šalies vežėjo vairuotojas arba Europos Sąjungos valstybės narės vežėjo vairuotojas (kai taikoma) neturi kelionės leidimo arba turimas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, yra neužpildytas arba užpildytas nevisiškai ar neteisingai, turi neleidžiamų taisymų arba yra nesumokėtas kelių naudotojo mokestis ar kelių rinkliava, transporto priemonei ar jos junginiui leidžiama:

1) Lietuvos Respublikos teritorijoje važiuoti toliau tik surašius administracinio nusižengimo protokolą ir vairuotojui pateikus galiojančią Bendrijos licencijos kopiją ar važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą ar komandiravimo deklaracijos kopiją arba perkrovus vežamą krovinį į kitą transporto priemonę ar jos junginį – keleivius persodinus į kitą transporto priemonę, kurios vežėjas turi galiojančią Bendrijos licencijos kopiją ar komandiravimo deklaracijos kopiją arba važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą;

2) pasienio kontrolės punkte įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją tik vairuotojui pateikus galiojančią Bendrijos licencijos kopiją ar komandiravimo deklaracijos kopiją arba važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą arba surašius administracinio nusižengimo protokolą, kai Administracinių nusižengimų registre yra suformuotas administracinio nusižengimo už važiavimą mokamais keliais nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos protokolas;

3) pasienio kontrolės punkte išvažiuoti iš Lietuvos Respublikos teritorijos tik surašius administracinio nusižengimo protokolą ir pateikus galiojančią Bendrijos licencijos kopiją ar komandiravimo deklaracijos kopiją arba važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą arba perkrovus vežamą krovinį į kitą transporto priemonę ar jos junginį – keleivius persodinus į kitą transporto priemonę, kurios vežėjas turi galiojančią Bendrijos licencijos kopiją ar komandiravimo deklaracijos kopiją arba važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą, arba pateikus įrodymą, kad yra sumokėta bauda už važiavimą mokamais keliais nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos, paskirta pagal įteiktą administracinį nurodymą.

7. Kai transporto priemonių patikrinimo metu nustatomi toliau nurodyti pažeidimai, uždraudžiama transporto priemonei toliau vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai:

1) jeigu vežėjas neturi kelių transporto priemonei išduotos licencijos kopijos, jis turi pateikti galiojančią kelių transporto priemonei išduotą licencijos kopiją arba perkrauti krovinį ar persodinti keleivius į kelių transporto priemonę, kuri turi galiojančią kelių transporto priemonei išduotą licencijos kopiją;

2) jeigu vairuotojas vairavo kelių transporto priemonę neturėdamas komandiravimo deklaracijos kopijos, jis turi pateikti vežėjo per Vidaus rinkos informacinę sistemą pateiktą komandiravimo deklaracijos kopiją;

3) jeigu vairuotojas neturi vežėjui išduoto galiojančio vairuotojo liudijimo, jis turi pateikti vežėjui išduotą galiojantį vairuotojo liudijimą arba toliau kelių transporto priemonę vairuoti turi reikalavimus atitinkantis vairuotojas;

4) jeigu vairuotojas vairavo kelių transporto priemonę, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas, neturėdamas asmeninės vairuotojo tachografo kortelės, jis turi pateikti asmeninę vairuotojo kortelę arba toliau kelių transporto priemonę vairuoti turi reikalavimus atitinkantis vairuotojas, turintis asmeninę vairuotojo tachografo kortelę.

8. Transporto priemonei važiuoti toliau, kol bus pašalinti pažeidimai, uždraudžiama transporto priemones tikrinančiam pareigūnui pritaikius transporto priemonės sulaikymo priemones – transporto priemonės registracijos dokumentų paėmimą ir transporto priemonės nukreipimą į stovėjimo vietą. Transporto priemonei nukreipti stovėti į tam skirtą aikštelę gali būti pasitelkti kiti subjektai, o visos su tuo susijusios išlaidos, įskaitant transporto priemonės stovėjimo, saugojimo, prastovos ir krovinio perkrovimo išlaidas, tenka vežėjui.“

 

20 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Keleivis ir bagažas

1. Keleivis – fizinis asmuo, kuris pagal sutartį arba kitu teisiniu pagrindu naudojasi kelių transporto priemone.

2. Bagažas – daiktai, kuriuos keleivis vežasi keleivine kelių transporto priemone arba keleivis ar kitas asmuo perduoda vežti keleivine kelių transporto priemone.

3. Bagažo maksimalų dydį ir svorį nustato susisiekimo ministro tvirtinamos keleivių ir bagažo vežimo taisyklės.“

 

21 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Bagažo vežimo sutartis

1. Bagažo vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti bagažą į keleivio biliete ar bagažo kvite nurodytą paskirties punktą ir išduoti jį keleiviui ar bagažą perdavusiam asmeniui, o keleivis ar bagažą perdavęs asmuo įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį.

2. Bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra keleivio bilietas arba bagažo kvitas.“

 

22 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Bagažo priėmimas ir išdavimas

1. Bagažas į keleivinę kelių transporto priemonę priimamas ir paskirties punkte išduodamas pateikus bagažo kvitą ar keleivio bilietą.

2. Draudžiamų vežti ir saugoti daiktų sąrašas nustatomas Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse.“

 

23 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Krovinių vežimas

1. Krovinys – daiktai, kurie sudedami į transporto priemonę arba ant transporto priemonės ar jos dalies ir kurie nėra nuolat pritvirtinti prie kelių transporto priemonės, įskaitant krovinių vežimo priemonėse – dėžėse ir kitose pakuotėse, keičiamuosiuose kėbuluose ar ant kelių transporto priemonės uždėtuose konteineriuose – esančius daiktus.

2. Krovinių vežimas yra jų gabenimas kelių transporto priemonėmis iš siuntėjo nurodytos pakrovimo vietos į gavėjo paskirties (iškrovimo) vietą.

3. Siuntėjas – fiziniai ir juridiniai asmenys, perduodantys vežti krovinį jų nurodytam gavėjui.

4. Gavėjas – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti krovinį.

5. Krovėjas – krovinio krovimo į transporto priemonę arba ant transporto priemonės ar jos dalies darbus atliekantis asmuo.

6. Krovinių vežimu taip pat laikomas vežėjui priklausančio krovinio vežimas iš vienos paskirties vietos į kitą jo transporto priemonėmis ir sąskaita.

7. Krovinių vidaus vežimo tvarką ir dalyvių santykius reguliuoja šis kodeksas ir susisiekimo ministro tvirtinamos krovinių vežimo taisyklės.

8. Krovinių vežimas už atlygį – vežėjo už atitinkamą užmokestį vykdoma krovinio vežimo iš siuntėjo nurodytos pakrovimo vietos į gavėjo paskirties (iškrovimo) vietą operacija. Krovinių vežimas už atlygį yra profesinė vežimo kelių transportu veikla.

9. Krovinių vežimas savo sąskaita – ūkio subjekto vykdoma krovinio vežimo operacija, atitinkanti šias sąlygas:

1) krovinio vežimas yra tik pagalbinė ūkio subjekto veikla;

2) vežamas krovinys yra ūkio subjekto nuosavybė arba yra ūkio subjekto parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas krovinys, vežamas vežėjo savo reikmėms;

3) krovinį vežančią transporto priemonę vairuoja pagal sutartį įdarbintas ūkio subjekto personalas;

4) krovinį vežanti transporto priemonė yra ūkio subjekto nuosavybė, įsigyta išsimokėtinai ar išsinuomota, laikantis 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais nustatytų sąlygų.

10. Vežimas nekomerciniais tikslais suprantamas taip, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio r punkte.“

 

24 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu važtaraštis yra neelektroninis, surašomi trys jo egzemplioriai. Pirmąjį egzempliorių gauna siuntėjas, antrąjį kartu su kroviniu vežėjas išduoda gavėjui, o trečiasis lieka pas vežėją. Antrasis ir trečiasis važtaraščio egzemplioriai turi lydėti krovinį ir turi būti pateikti valstybinę kelių transporto priežiūrą vykdančio pareigūno prašymu. Šalių susitarimu gali būti išrašoma ir daugiau važtaraščio egzempliorių. Elektroninio važtaraščio surašomas vienas egzempliorius.“

 

25 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Papildyti 32 straipsnį 3 ir 4 dalimis:

3. Krovinio siuntėjas ar ekspeditorius arba krovėjas, kai siuntėjo ar ekspeditoriaus pakrovimo vietoje nėra, prieš pateikdamas krovinį vežėjui, privalo įsitikinti, kad vežėjas turi Europos Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje išduotą Bendrijos licenciją vežti krovinius, jeigu jis yra Europos Sąjungos valstybės narės vežėjas, arba važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą, jeigu jis yra užsienio šalies vežėjas arba Europos Sąjungos valstybės narės vežėjas, kai taikoma kelionės leidimų sistema, taip pat komandiravimo deklaracijos kopiją, kai vežėjo vairuotojas buvo komandiruotas į Lietuvos Respublikos teritoriją.

4. Krovinio siuntėjas ar ekspeditorius arba krovėjas, kai siuntėjo ar ekspeditoriaus pakrovimo vietoje nėra, įvertinęs transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus, prieš pateikdamas krovinį vežėjui arba prieš išvykstant transporto priemonei ar jų junginiui iš pakrovimo vietos, privalo įsitikinti, kad vežėjas turi leidimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (arba) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nustatyta tvarka ir jame nurodyta informacija atitinka faktinius duomenis.“

 

26 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Krovinių vežimas savo sąskaita

1. Vežantis krovinį savo sąskaita vežėjas privalo turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą vykdančių pareigūnų prašymu pateikti važtaraštį, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį, atitinkantį susisiekimo ministro tvirtinamose krovinių vežimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2. Siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui.“

 

27 straipsnis. 39 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 39 straipsnį.

 

28 straipsnis. Kodekso papildymas 391 straipsniu

Papildyti Kodeksą 391 straipsniu:

391 straipsnis. Greitai gendančių maisto produktų vežimas

Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniai vežimai vykdomi vadovaujantis Susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP).“

 

29 straipsnis. Kodekso papildymas 392 straipsniu

Papildyti Kodeksą 392 straipsniu:

392 straipsnis. Didžiagabaričių ir (arba) sunkiasvorių krovinių vežimas

Vežant didžiagabaričius ir (arba) sunkiasvorius krovinius Lietuvos Respublikoje privaloma turėti leidimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (arba) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Kelių įstatymo nustatyta tvarka.“

 

30 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Krovinių vežimas pagal ekspedijavimo sutartį

1. Ekspeditorius – juridinis arba fizinis asmuo, kuris krovinio vežimo dokumente – konosamente, tiesioginiame konosamente ar važtaraštyje – nurodytas kaip siuntėjas ar gavėjas ir (arba) kurio vardu arba kurio naudai su vežėju yra sudaryta krovinio vežimo sutartis.

2. Pagal ekspedijavimo sutartį siuntėjas ar gavėjas gali pavesti ekspeditoriui atlikti veiksmus, susijusius su krovinio siuntimu ir gavimu.

3. Ekspeditorius, organizuodamas įvairiarūšio krovinių vežimo operacijas, vežėjui turi įteikti deklaraciją, kurioje nurodoma vežamo konteinerio arba nuimamojo kėbulo masė, taip pat turi suteikti galimybę vežėjui susipažinti su visais kitais ekspeditoriaus turimais dokumentais, susijusiais su įvairiarūšio krovinių vežimo operacija.“

 

31 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pakeisti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos kelių

transporto kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

2. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70.

3. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB.

4. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių.

5. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

6. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.

7. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.

8. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę.

9. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

10. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje.

11. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1056 dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos.

12. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.“

 

32 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, šio įstatymo 11 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 91 straipsnio 6 dalį ir šio įstatymo 14 straipsnį, įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir susisiekimo ministras iki 2022 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 11 straipsniu keičiamo Kelių transporto kodekso 91 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2024 m. rugpjūčio 21 d.

4. Šio įstatymo 14 straipsnis įsigalioja 2024 m. rugpjūčio 21 d.

5. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais, kuriomis suteikiama teisė vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kuriomis suteikiama teisė vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais, kuriomis suteikiama teisė vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo, galioja iki jų galiojimo termino pabaigos, jeigu nepasibaigus jų galiojimo terminui jų galiojimas nebus panaikintas teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl licencijų (licencijos kopijų) vežti keleivius ir (arba) krovinius išdavimo, licencijos (licencijos kopijų) galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, pateikti ir neišnagrinėti prašymai gauti, keisti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklos licenciją, taip pat pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl vežėjo, vežėjo vadovo ir transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo nagrinėjami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

7. Tachografų techninę priežiūrą vykdančių ūkio subjektų akreditacija, atlikta iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, galioja iki šios akreditacijos galiojimo pabaigos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_7e743581a61043899c36dce7c4c10b3b_end