LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-82 „DĖL ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS 2016–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. A1-75

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyrių ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ATSAKINGI VYKDYTOJAI

 

Uždavinys

Priemonė

Įgyvendinimo terminas

Preliminarus lėšų poreikis,

tūkst. eurų

Atsakingi vykdytojai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

1 tikslas – užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės plėtros koordinavimą tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių

1.1. Įsteigti įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platformą ir užtikrinti jos veikimą

1.1.1. Parengti socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą dėl įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platformos

2016 m. II ketv.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.2. Kasmet organizuoti Nacionalinį įmonių socialinės atsakomybės forumą įmonių socialinės atsakomybės plėtros tendencijoms ir problemoms aptarti ir pasiūlyti sprendimų dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo

2016–2022 m.

 

9[1]

91

91

91

91

91

91

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2 tikslas – sukurti įmonių socialinės atsakomybės motyvacijos skatinimo ir kompetencijos didinimo mechanizmą

2.1. Gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypač daug dėmesio skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms

2.1.1. Siekiant gerinti įmonių supratimą apie socialinę atsakomybę ir skatinti jų socialinę atsakomybę, taikyti socialinės atsakomybės principus savivaldybėse, organizuoti praktinius seminarus įmonių vadovams, darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų atstovams

2018–2021 m.

ES[2]

ES2

 

ES2

 

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija

2.1.2. Organizuoti tarptautines konferencijas įmonių socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo tema

2021 m.

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

asociacija „Investorsʼ Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

2.1.3. Atlikti įmonių socialinės atsakomybės idėjų paplitimo ir potencialo savivaldybėse analizę, vykdant įmonių vadovų ir darbuotojų apklausas (nustatyti gerąsias praktikas, viešinti analizės duomenis, gerąsias praktikas)

2018 m. III ketv.,

2022 m.

 

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.4. Atlikti visuomenės nuomonės tyrimą įmonių socialinės atsakomybės, atsakingo verslo temomis, viešinti tyrimo duomenis

2018 m. IV ketv.,

2022 m.

 

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.5. Sukurti veiksmingus įmonių socialinės atsakomybės viešinimo visuomenei produktus ir vykdyti įmonių socialinę atsakomybę skatinančias akcijas, informuoti apie įmonių socialinę atsakomybę, atsakingo verslo vaidmenį

2018–2022 m.

 

 

ES2

 

ES2

 

ES2

 

ES2

 

ES2

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos kurčiųjų draugija, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, Socialinės integracijos centras

2.1.6. Parengti ir atnaujinti metodinius leidinius įmonių socialinės atsakomybės tema, orientuotus į įmonių specifiką (sektorinės studijos, įmonių socialinės atsakomybės planai, interaktyvios priemonės, publikacijos, leidiniai (metodinės priemonės) pagal įmonių dydį, veiklos sritį, statusą ir pan.)

2020–2021 m.

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.7. Konsultuoti įmones socialinės atsakomybės skatinimo klausimais, mokyti jas didinti atskaitingumą dėl socialinės atsakomybės, rengti įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas

2018–2020 m.

ES2

 

ES2

 

ES2

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija

 

2.1.8. Parengti informacinėmis technologijomis paremtus įrankius, skirtus darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykių sričių žinioms patikrinti

2019 m., 2021 m.

 

 

 

 

ES2

 

 

 

 

 

 

 

ES2

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2.1.9. Parengti bendrąsias metodines priemones įmonių socialinės atsakomybės, darnios plėtros temomis ir organizuoti mokymus šiomis temomis įmonių atstovams

2018–2022 m.

ES2

ES2

ES2

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

 

2.1.10. Parengti metodines rekomendacijas dėl darbo užmokesčio sistemos kūrimo, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais, organizuoti mokymus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams ir vykdyti visuomenės informavimą

2022 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

2.1.11. Sukurti darbuotojų gerovės didinimo įrankį, jį išbandyti, rengti konsultacijas organizacijose, organizuoti mokymus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams ir vykdyti visuomenės informavimą

2021–2022 m.

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

 

2.1.12. Parengti verslo ir socialinio verslo bendradarbiavimo ir inovacijų skatinimo galimybių studiją, organizuoti renginius verslo ir socialinio verslo atstovams, vykdyti visuomenės informavimą

2021–2022 m.

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

2.1.13. Siekiant pagerinti socialinę atsakomybę įmonėse ir socialinių partnerių kompetencijas, organizuoti mokymus socialinių partnerių atstovams

2022 m.

1001

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo sąlygas

 

2.2.1. Įgyvendinti daugiašalius bandomuosius įmonių socialinės atsakomybės projektus, įtraukiant įmones ir nevyriausybines 

organizacijas

2021–2022 m.

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investorsʼ Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

3 tikslas – užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės pažangos ir rezultatų stebėseną, tobulinti jų vertinimo priemones bei metodus įmonių ir šalies lygiu

3.1. Siekti, kad valstybės institucijos pripažintų socialiai atsakingai veikiančias įmones

3.1.1. Kasmet organizuoti Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą, daugiau dėmesio skirti gerosios praktikos, susijusios su įmonių socialinės atsakomybės principų diegimu įmonėse, sklaidai

2016–2022 m.

 

141

141

141

141

141

141

141

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų vertinimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą

3.2.1. Patikslinti Įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodiką, atsižvelgiant į tarptautiniu lygiu pripažintas gaires ir standartus (Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva ir kt.)

2018 m. IV ketv.

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

 

3.2.2. Vykdyti įmonių socialinės atsakomybės pažangos stebėseną pagal Įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodiką, įvertinus įmonių socialinės atsakomybės pažangą 2019–2021 m. laikotarpiu, ir viešinti stebėsenos rezultatus

2021–2022 m.

 

 

 

 

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2.3. Sukurti verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą Lietuvoje: parengti Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso apskaičiavimo metodiką ir įgyvendinti verslo tvarumo ir atsakingumo indekso apskaičiavimo pagal parengtą metodiką bandomąjį projektą įmonėse

2018–2019 m.

ES2

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

 

3.2.4. Sudaryti sąlygas verslo tvarumo ir atsakingumo indeksui funkcionuoti – modernizuoti informacinę sistemą verslo tvarumo ir atsakingumo indeksui apskaičiuoti

2022 m.

ES2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

 

Finansavimas iš ES – 1 800 tūkst. eurų,

VB lėšos – 261 tūkst. eurų

23 VB

23 VB

195

ES2

23 VB

260

ES2

23 VB

315

ES2

23 VB

520 ES2

23 VB

510 ES2

123 VB“

 

 

 

 

2. Pakeičiu V skyrių ir jį išdėstau taip:

 

V SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

 

 

Atsakingi vykdytojai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

 

1 tikslas – užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės plėtros koordinavimą tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių

1.1 uždavinys – sukurti įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platformą ir užtikrinti jos veikimą

P-1-1-1 Parengtas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platformos

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-1-2 Suorganizuotų nacionalinių įmonių socialinės atsakomybės forumų skaičius

1

1

1

1

1

1

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2 tikslas – sukurti įmonių motyvacijos taikyti socialinę atsakomybę ir kompetencijos šioje srityje didinimo mechanizmą

2.1 uždavinys – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypač daug dėmesio skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms

P-2-1-1 Suorganizuotų renginių (seminarų, skirtų įmonių vadovams, darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų atstovams, tarptautinių konferencijų socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo temomis) skaičius

ne mažiau kaip

37

ne mažiau kaip

33

 

ne mažiau kaip

2

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investorsʼ Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-2 Asmenų, dalyvavusių renginiuose (seminaruose įmonių vadovams, darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, tarptautinėse konferencijose įmonių socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo temomis), skaičius

ne mažiau kaip

740

ne mažiau kaip

760

 

ne mažiau kaip

100

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investorsʼ Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-3 Asmenų, dalyvavusių mokymuose socialinių partnerių atstovams, skaičius

ne mažiau kaip

370

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-4 Siekiant nustatyti įmonių socialinės atsakomybės paplitimą ir jos plėtros savivaldybėse potencialą, atliktų apklausų, visuomenės nuomonės tyrimų įmonių socialinės atsakomybės, atsakingo verslo temomis skaičius

2

 

 

2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-5 Pagerėjęs suvokimas apie įmonių socialinę atsakomybę, atsakingą verslą, šios atsakomybės naudą verslui ir visuomenei, palyginti su 2018 metais

 

 

 

20 proc.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-6 Sukurtų vaizdo, garso socialinės atsakomybės viešinimo produktų įmonių socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo temomis skaičius, surengtų įmonių socialinę atsakomybę skatinančių akcijų skaičius

ne mažiau kaip

1

ne mažiau kaip

28

ne mažiau kaip

8

ne mažiau kaip

11

 

ne mažiau kaip

5

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos kurčiųjų draugija, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, Socialinės integracijos centras

P-2-1-7 Parengtų ir atnaujintų metodinių leidinių įmonių socialinės atsakomybės tema pagal įmonių specifiką (sektorinės studijos, socialinės atsakomybės planai, interaktyvios priemonės, publikacijos, leidiniai (metodinės priemonės) pagal įmonių dydį, veiklos sritį, statusą ir pan.) skaičius

 

 

ne mažiau kaip

1

ne mažiau kaip

1

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-8 Parengtų įmonių socialinės atsakomybės skatinimo strategijų ir įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų, paremtų tarptautiniais įmonių socialinės atsakomybės standartais, skaičius

ne mažiau kaip

30

ne mažiau kaip

10

ne mažiau kaip

10

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija

P-2-1-9 Parengtų informacinėmis technologijomis paremtų įrankių, skirtų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykių sričių žinioms patikrinti, skaičius

 

 

 

2

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-10 Parengtų bendrųjų metodinių priemonių įmonių socialinės atsakomybės ir darnios plėtros temomis skaičius

 

3

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-11 Suorganizuotų mokymų įmonių atstovams įmonių socialinės atsakomybės ir darnios plėtros temomis skaičius

ne mažiau kaip

95

 

ne mažiau kaip

101

 

ne

mažiau kaip

43

ne

mažiau kaip

40

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-12 Mokymuose, skirtuose įmonių atstovams, įmonių socialinės atsakomybės ir darnios plėtros temomis dalyvavusių asmenų skaičius

ne mažiau kaip

950

ne mažiau kaip

1 010

ne mažiau kaip

415

ne mažiau kaip

415

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-13 Parengtų metodinių rekomendacijų dėl darbo užmokesčio sistemos kūrimo, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais, skaičius

ne mažiau kaip

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-14 Mokymuose, skirtuose praktiniams metodinių rekomendacijų dėl darbo užmokesčio sistemos kūrimo, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais, taikymo aspektams aptarti, dalyvavusių Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų skaičius

ne mažiau kaip

30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-15 Įgyvendintų parengtų metodinių rekomendacijų dėl darbo užmokesčio sistemos kūrimo, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais, viešinimo priemonių skaičius

ne mažiau kaip

2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-1-16 Sukurtų darbuotojų gerovės didinimo įrankių skaičius

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-17 Darbuotojų gerovės didinimo įrankio bandymų ir konsultacijų organizacijose skaičius

5

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-18 Mokymuose, skirtuose darbuotojų gerovės didinimo įrankiui diegti įmonėse, įstaigose, organizacijose, dalyvavusių Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų skaičius

ne mažiau kaip 20

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-19 Įgyvendintų priemonių darbuotojų gerovės didinimo įrankiui viešinti skaičius

ne mažiau kaip 9

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

P-2-1-20 Parengtų verslo bendradarbiavimo ir inovacijų skatinimo galimybių studijų skaičius

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-21 Verslo ir socialinio verslo bendradarbiavimą skatinančių renginių verslo ir socialinio verslo atstovams skaičius

 

 

 

ne mažiau kaip 4

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-22 Verslo ir socialinio verslo bendradarbiavimą skatinančiuose renginiuose verslo ir socialinio verslo atstovams dalyvavusių asmenų skaičius

ne mažiau kaip 60

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

P-2-1-23 Įgyvendintų viešinimo priemonių parengtai verslo ir socialinio verslo bendradarbiavimo bei inovacijų skatinimo galimybių studijai viešinti skaičius

ne mažiau kaip 5

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija

2.2 uždavinys – sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo sąlygas

P-2-2-1 Įgyvendintų daugiašalių bandomųjų įmonių socialinės atsakomybės skatinimo projektų, įtraukus ir nevyriausybines organizacijas, skaičius

 

 

 

ne mažiau kaip

23

ne mažiau kaip

23

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investorsʼ Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

3 tikslas – užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės pažangos ir rezultatų stebėseną, tobulinti jų vertinimo priemones bei metodus įmonių ir šalies lygiu

3.1 uždavinys – siekti, kad valstybės institucijos pripažintų socialiai atsakingai veikiančias įmones

P-3-1-1 Suorganizuotų Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursų skaičius

1

1

1

1

1

1

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2 uždavinys – užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų vertinimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą

P-3-2-1 Patikslintų įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodikų skaičius

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

P-3-2-2 Atliktų įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies mastu vertinimo analizių skaičius

 

 

 

 

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-3-2-3 Parengtų verslo tvarumo ir atsakingumo indekso apskaičiavimo metodikų skaičius

 

1

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

P-3-2-4 Įmonių, kuriose įgyvendintas verslo tvarumo ir atsakingumo indekso apskaičiavimo pagal parengtą Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso skaičiavimo metodiką bandomasis projektas, skaičius

 

10

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbdavių konfederacija

P-3-2-5 Modernizuotų informacinių sistemų verslo tvarumo ir atsakingumo indeksui apskaičiuoti skaičius

 

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                                                                                                     Monika Navickienė[1] Priemonė finansuojama valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšomis.

[2] Priemonė finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.