LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI GARLIAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS IKI 2020 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-812

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 28 d. Garliavos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-812

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI GARLIAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS IKI 2020 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos bei integracijos didinimas popamokinių užsiėmimų metu

8 571,00

7 278,75

642,25

0,00

0,00

0,00

650,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

Kuriame bendruomenę

7 500,00

6 334,10

558,90

0,00

0,00

0,00

607,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines mėgėjų filmų kūrimo paslaugas

7 500,00

4 998,00

441,00

0,00

0,00

0,00

2 061,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

4.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį 

8 570,00

7 277,83

642,17

0,00

0,00

0,00

650,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas

7 500,00

4 998,00

441,00

0,00

0,00

0,00

2 061,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas

7 500,00

5 776,32

509,68

0,00

0,00

0,00

1 214,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

Vaikų vasaros poilsio stovykla „LINKSMOJI VASARĖLĖ“

5 600,00

4 757,24

419,76

0,00

0,00

0,00

423,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

52 741,00

41 420,24

3 654,76

0,00

0,00

0,00

7 666,00

______________________________