LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 9 d. Nr. D1-831

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1, 8 dalimis, 71, 10 straipsniais, 111 straipsnio 3 dalimi, 121 straipsnio 2 dalimi, 13, 14, 15 straipsniais:

t v i r t i n u Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktą, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija)

 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatytais atvejais.

3. Taisyklės skirtos Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų 5 priede, įgyvendinimui užtikrinti.

4. Taisyklės taikomos atliekų turėtojams, atliekų tvarkytojams ir produktų platintojams.

5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

5.2. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

5.3. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

5.4. iš dalies stabilizuotos atliekos – atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo išlieka pavojingos ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu gali patekti į aplinką;

5.5. įmonė Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai;

5.6. kietinimas – fizinio atliekų būvio keitimas naudojant priedus, bet nepakeičiant tų atliekų cheminių savybių;

5.7. pavojingoji medžiaga – medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijus;

5.8. pereinamieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas taip pat šių metalų junginiai;

5.9. polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 473 „Dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžti PCB;

5.10. produktų platintojas – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;

5.11. stabilizavimas – atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo mažinimas, kol pavojingosios atliekos tampa nepavojingosiomis;

5.12. sunkieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami stibis, arsenas, kadmis, chromas (VI), varis, švinas, gyvsidabris, nikelis, selenas, telūras, talis ir alavas, taip pat šių metalų junginiai;

5.13. žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;

5.14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

8. Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo deginant turi perduoti atliekų tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant.

9. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

10. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 9 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS.

11. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 9 punkte nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS.

12. Komunalinių atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybe ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumentas, nurodytas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Šiam dokumentui netaikomi Taisyklių 9–11 punktų reikalavimai.

II SKYRIUS

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

 

13. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

14. Atliekų turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

15. Įmonė, dalyvaudama savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisėtai veikiančiais atliekų tvarkytojais, turi užtikrinti jos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą, laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir atliekų perdavimą atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

16. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos leidimą (toliau kartu – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

17. Turinčios Leidimą įmonės, kurių veikloje susidarė atliekų, kurių tvarkymas nėra nustatytas Leidime (t. y. atliekų susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), ir įmonės, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS

 

18. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.

19. Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.

20. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.

21. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.

22. Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau Agentūra) yra užregistravusi Registre.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS

 

23. Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

24. Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

25. Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

26. Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.

27. Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, gamintojas ir importuotojas, kuriam perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas).

28. Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui ar gamintojui ir importuotojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

29. Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.

30. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.

31. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

32. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

 

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS

 

33. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

34. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

35. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

36. Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.

37. Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:

37.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 37.1 ir 37.2 punktuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.5. kitas Taisyklių 37.1–37.4 punktuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.

38. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

39. Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių rūšiuojamąjį surinkimą vykdanti įmonė privalo sverti surinktas atliekas savivaldybių nurodytoje vietoje, prieš pristatant atliekas į atliekų apdorojimo įrenginius. Savivaldybių nurodytose vietose svarstyklės turi būti metrologiškai patikrintos.

40. Atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti Lydraštį. Šis reikalavimas netaikomas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Tarpvalstybiniams atliekų vežimams taikomi 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimai.

41. Atliekų siuntėjas – asmuo, atliekų tvarkytojui perduodantis atliekas, kurių vežimui rengiamas Lydraštis. Atliekų siuntėju gali būti atliekų darytojas, atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklą vykdanti įmonė, tarpininkas ar prekiautojas atliekomis, kurie fiziškai įsigyja atliekas, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 67 punkte. Atliekų surinkėjas ar vežėjas, kuris vykdo tik atliekų surinkimo ar vežimo veiklą, nelaikomas atliekų siuntėju.

42. Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas:

42.1. atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas;

42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama vežti atliekas, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

42.3. likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas galimas, tačiau atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų kodus, pavadinimus ir (ar) atliekų vežimo datą, prasitęsia 1 darbo dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo;

42.4. prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, taros svorį (pvz., tuščio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, – transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“). Jeigu atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“;

42.5. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir RAAD, jeigu RAAD numatė vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą;

42.6. RAAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą RAAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. RAAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS:

42.6.1. jeigu RAAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui;

42.6.2. jeigu RAAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar RAAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, RAAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną;

42.7. atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba RAAD pareigūnas;

42.8. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

42.9. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

42.10. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

42.11. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

42.12. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;

42.13. Lydraštį galima atsispausdinti.

43. Lydraštis nepildomas, kai atliekų surinkėjas netiesiogiai (pvz., mišrių komunalinių atliekų vežimo atveju; atliekų surinkamo apvažiavimo būdu iš gyventojų, produktų platintojų, pakuočių pardavėjų atveju) gautas atliekas iš atliekų turėtojų, kurie neprivalo turėti rašytinės formos sutarties dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, veža atliekas apdorojimui.

44. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų gavėjas:

44.1. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas;

44.2. apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų vežėjas;

44.3. iki atliekų vežimo atliekų gavėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis);

44.4. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

44.5. atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomas Lydraščio duomenimis;

44.6. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtinęs atliekų gavimą, privalo atspausdinti Lydraštį ir pateikti jį atliekų siuntėjui el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

45. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis GPAIS, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS, Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas arba gavėjas:

45.1. jeigu Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas ir atliekų vežėjas;

45.2. jeigu Lydraštį formuoja atliekų siuntėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų perduoti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

45.3. iki atliekų vežimo atliekų siuntėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis, požymį dėl atliekų svėrimo);

45.4. jeigu atliekų siuntėjas sveria perduodamas atliekas, prieš atliekų vežimą, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje jis nurodo kiekvienos pasvertos atliekos kiekį;

45.5. atliekos negali būti vežamos, kol atliekų siuntėjas GPAIS Lydraščiui nesuteikė būsenos „Vykdomas vežimas“;

45.6. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.7. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

45.8. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

45.9. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

45.10. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.11. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo atliekų susidarymo apskaitos žurnalas ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;

45.12. Lydraštį galima atsispausdinti.

46. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

47. Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra atliekų siuntėjas.

48. Jeigu atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.

 

VI SKYRIUS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS

 

50. Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą, įskaitant atliekų paruošimą naudoti ir (ar) šalinti, pvz., ardymą, išmontavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, atskyrimą, maišymą ir kt.

51. Atliekų apdorojimo veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 2 priede. Atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju.

52. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

53. Įmonės, kurios šalina ir (ar) naudoja pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ir apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

54. Eksploatuoti sąvartynus, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklausę atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą:

54.1. eksploatuoti sąvartynus gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploataciją atsakingi darbuotojai yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.2. apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų apdorojimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.3. deginti atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už atliekų deginimo įrenginių eksploataciją ir kontrolę, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

55. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

56. Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti Leidimą.

57. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje, jei ši veikla įrašyta į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje pateiktą veiklos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti leidimo dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, sąrašą.

58. Atliekas galima šalinti nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.

59. Atliekų šalinimo sąvartynuose tvarka, atliekų priėmimo kriterijai (įskaitant draudžiamų šalinti sąvartyne atliekų sąrašą) nustatyti Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKLAVIMAI

 

60. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir prekybos įmonės turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą.

61. Savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų, ir gali užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą kitose teritorijose, kuriose vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai naudinga ar techniškai įmanoma. Savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus Taisyklių 62 punkto reikalavimus atitinkančiomis talpomis, užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą. Teritorijose, kur organizuotas namų ūkių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas, gyventojai privalo atskirai surinkti namų ūkiuose susidarančias maisto ir virtuvės atliekas ir atiduoti jas tvarkyti savivaldybės nustatyta tvarka.

62. Atskirai surinktos biologinės atliekos (išskyrus žaliąsias atliekas) gali būti laikinai laikomos tik uždarose, nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.

63. Komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidžios atliekos turi būti tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui.

64. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pavyzdžiui, kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (pavyzdžiui, energijai gauti) laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.

65. Žaliųjų (sodų, parkų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei.

66. Gyventojai gali tvarkyti biologines atliekas vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu, pavyzdžiui, gali atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius (dėžes).

 

VIII SKYRIUS

PREKIAUTOJAI ATLIEKOMIS IR TARPININKAI

 

67. Prekiautojais atliekomis ir tarpininkais gali būti įmonės, neįsigyjančios atliekų fiziškai.

68. Prekiautojo atliekomis ir tarpininko veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme Prekiautojui atliekomis ir tarpininkui nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

 

IX SKYRIUS

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

69. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma (Taisyklių 3 priedas) turi būti užpildyta pagal Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas.

70. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą turi patvirtinti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Atliekas naudojanti ir šalinanti įmonė privalo laikytis atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente apibrėžtų visų atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijų

71. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti. Jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, neteikiant paraiškos Leidimui keisti. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Agentūra per 10 darbo dienų nuo atnaujinto Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento gavimo dienos raštu kreipiasi į leidimo turėtoją informuodama apie priimtą sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus jame trūkumus.

72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama ne visa reikalaujama informacija, jei atliekas paruošianti naudoti ar šalinti, naudojanti ar šalinanti įmonė atitinkama veikla neužsiima.

 

X SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

73. Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*), priskiriamos pavojingosioms atliekoms.

74. Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje.

75. Įmonės, identifikuodamos pavojingąsias atliekas, turi vadovautis 1 Priedo 2 punktu.

76. Nepavykus atliekų identifikuoti 75 punkte nurodytais būdais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.

77. Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant 78 ir 79 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

 

XI SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS

 

78. Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymą atliekanti įmonė turi turėti Leidimą vykdyti atliekų maišymo veiklą, maišymas turi atitikti geriausią prieinamą gamybos būdą. Maišant atliekas su kitomis atliekomis ar medžiagomis negali būti viršijami teisės aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai vandens, oro ar dirvožemio taršai, triukšmui, kvapams,  negali būti keliamas neigiamas poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar augalijai kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms. Maišymas apima ir skiedimą.

79. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

XII SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS

 

80. Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

81. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

82. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

83. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

84. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

84.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

84.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

85. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

86. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

87. Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.

88. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 4 priede.

89. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

 

XIII SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS

 

90. Surinktos alyvos atliekos turi būti apdorojamos šiais būdais:

90.1. alyvos atliekų regeneravimas ar kitoks perdirbimas;

90.2. kitoks naudojimas (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystajam kurui taikomus kokybės reikalavimus, gauti);

90.3. alyvos atliekų, netinkamų regeneruoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo ar kitokio naudojimo metu, deginimas pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai).

91. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.

92. PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:

92.1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;

92.2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų;

92.3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (pcb/pct) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.

93. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:

93.1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;

93.2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.

94. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.

95. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti atitinkamą RAAD. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

96. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos negali viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.

97. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija Reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytas koncentracijas.

 

XIV SKYRIUS

ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

98. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.

99. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

100. Sąvartynų operatoriai atliekų priėmimo į sąvartynus dokumentus (pvz., atliekų šalinimo sutartį ir kitus dokumentus) turi saugoti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka.

101. Visi atliekų tvarkymo dokumentai, išskyrus tuos, kurie yra GPAIS, turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.

 

XV SKYRIUS

DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

 

102. Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

103. Degiosios atliekos turi būti laikomos taip, kad jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.

104. Degiųjų atliekų laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrintas nutekančio vandens ir kitų skysčių nepatekimas į aplinką, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

105. Degiosios atliekos turi būti laikomos įrengtame kaupe arba supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos turi būti laikomos rietuvėje. Šios laikymo vietos turi būti įrengtos pagal 104 punkte nurodytus reikalavimus.

106. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo.

107. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti įrengtame kaupe turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degiųjų atliekų kaupo rekultivavimą, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.

108. Degiosios atliekos gali būti pakuojamos stačiakampio gretasienio arba cilindro formos ryšulius. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai).

109. Degiosios atliekos turi būti presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga.

110. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos.

111. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, turi būti vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos turi būti pakartotinai pakuojamos.

112. Formuojant rietuves turi būti vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

113. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.

114. Degiųjų atliekų talpinimas įrengtuose kaupuose ar rietuvėse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame, nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vietą ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

115. Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu naudojant šias priemones ir būdus:

115.1. degiųjų atliekų ryšulių laikymas po pastoge;

115.2. degiųjų atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius, užtikrinančius 102 punkto reikalavimų laikymąsi visą numatytą terminuoto saugojimo laiką;

115.3. rietuvės formavimas taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas;

115.4. degiųjų atliekų ryšulių sluoksnių perdengimas gruntu.

 

XVI SKYRIUS

Papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatantys teisės aktai

 

116. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

117. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo sąlygos, kompostuojamų atliekų rūšys, reikalavimai komposto kokybei ir naudojimui nustatyti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

118. Baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui ir vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

119. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

120. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčių atliekų turėtojams ir tvarkytojams taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

121. Pakuočių atliekų rūšiavimui, surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

122. Žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymo reikalavimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

123. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų tvarkymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

124. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

125. Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

126. Atliekų deginimui taikomi papildomi reikalavimai (eksploatacinės sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir techniniai reikalavimai) nustatyti Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

127. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų laikymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.

128. Reikalavimai nuotekų dumblo naudojimui žemės ūkyje, energetinių kultūrų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – tiesioginis panaudojimas biokuro gamybai) auginimui bei pažeistų teritorijų (karjerų, išeksploatuotų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir pan.) rekultivavimui nustatyti Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimuose LAND 20-2005, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“.

129. Medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių želdinių auginimui, miškų ūkyje, maišant su nuotekų dumblu, bei pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui, civilinėje inžinerijoje tvarka nustatyta Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. sausio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

130. Atliekos, turinčios patvariųjų organinių teršalų, tvarkomos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, iš dalies keičiančiu Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158 2004.4.30, p. 7).

131. Atliekų tvarkytojams, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, ant kurių susidaro arba gali susidaryti paviršinės nuotekos, taikomi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai, patvirtinti 2007 m. balandžio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

 

XVII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

132. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

I SKYRIUS

VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

 

1. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.

2.    Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms:

2.1. visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnis;

2.2. jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:

2.2.1.   atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.2.2.   pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede arba, jei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnio nuostatas dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis;

2.2.3.   atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms;

2.2.4.   reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos grynųjų metalo lydiniams (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinių atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*);

2.2.5.   jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:

2.2.5.1.  1.1.3.1. su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos;

2.2.5.2.  1.1.3.2. su mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos;

2.2.6. vertinant atliekų pavojingumą pagal savybę HP14, atliekos pripažįstamos pavojingomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50% Daphnia magna atsako lygis, esant 10% ar mažesnei atliekų koncentracijai mėginyje (pasiekiama 48h EC50 ≤ 10%), atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341 (Vandens kokybė. Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas). Atliekų mėginiai paruošiami pagal standartą LST EN 14735 (Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių paruošimas ekotoksikologiniams tyrimams);

2.2.7.   nepavykus identifikuoti atliekų sudėties ir neturint dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos nepavojingos, atliekos laikomos pavojingomis;

2.3. visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.

 

II SKYRIUS

 

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

3.  Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių arba aštuonių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:

3.1. nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių arba aštuonių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų;

3.2. jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai;

3.3. jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių;

3.4. jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).

4. Norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas.

 

III SKYRIUS

SĄRAŠO SKYRIAI

 

01

Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02

Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03

Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04

Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05

Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos

06

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07

Organinių cheminių procesų atliekos

08

Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09

Fotografijos pramonės atliekos

10

Terminių procesų atliekos

11

Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12

Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13

Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

14

Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

15

Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16

Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17

Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18

Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19

Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20

Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

 

IV SKYRIUS

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

 

01

 

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

 

01 01

 

mineralų kasybos atliekos

 

01 01 01

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

 

01 01 02

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

 

01 03

 

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

01 03 04*

 

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

 

01 03 05*

 

kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 03 06

 

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

 

01 03 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų

 

01 03 08

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

 

01 03 09

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10

 

01 03 10*

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07

 

01 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

01 04

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

01 04 07*

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 04 08

 

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 09

 

smėlio ir molio atliekos

 

01 04 10

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 11

 

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 12

 

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

 

01 04 13

 

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

01 05

 

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

 

01 05 04

 

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

 

01 05 05*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

 

01 05 06*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 05 07

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

01 05 08

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

01 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02

 

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

 

02 01

 

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

 

02 01 01

 

plovimo ir valymo dumblas

 

02 01 02

 

gyvūnų audinių atliekos

 

02 01 03

 

augalų audinių atliekos

 

02 01 04

 

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

 

02 01 06

 

gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje

 

02 01 07

 

miškininkystės atliekos

 

02 01 08*

 

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

02 01 09

 

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

 

02 01 10

 

metalų atliekos

 

02 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 02

 

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

 

02 02 01

 

plovimo ir valymo dumblas

 

02 02 02

 

gyvūnų gyvulių audinių atliekos

 

02 02 03

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 02 04

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 03

 

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;

 

02 03 01

 

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

 

02 03 02

 

konservantų atliekos

 

02 03 03

 

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

 

02 03 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 03 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 04

 

cukraus gamybos atliekos

 

02 04 01

 

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

 

02 04 02

 

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

 

02 04 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 05

 

pieno pramonės atliekos

 

02 05 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 05 02

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 06

 

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

 

02 06 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 06 02

 

konservantų atliekos

 

02 06 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 07

 

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

 

02 07 01

 

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

 

02 07 02

 

spirito distiliavimo atliekos

 

02 07 03

 

cheminio apdorojimo atliekos

 

02 07 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 07 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

03

 

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

 

03 01

 

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

 

03 01 01

 

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

 

03 01 04*

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

03 01 05

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

 

03 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

03 02

 

medienos konservavimo atliekos

 

03 02 01*

 

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

 

03 02 02*

 

organiniai chlorintieji medienos konservantai

 

03 02 03*

 

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

 

03 02 04*

 

neorganiniai medienos konservantai

 

03 02 05*

 

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

03 02 99

 

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

 

03 03

 

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

 

03 03 01

 

medžio žievės ir medienos atliekos

 

03 03 02

 

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

 

03 03 05

 

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

 

03 03 07

 

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

 

03 03 08

 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

 

03 03 09

 

kalkių dumblo atliekos

 

03 03 10

 

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

 

03 03 11

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

 

03 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

04

 

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

04 01

 

odos ir kailių pramonės atliekos

 

04 01 01

 

kaišos (mėzdros) ir kalkinio atskyrimo atliekos

 

04 01 02

 

atliekos po apdorojimo kalkėmis

 

04 01 03*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių

 

04 01 04

 

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

 

04 01 05

 

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

 

04 01 06

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

 

04 01 07

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

 

04 01 08

 

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

 

04 01 09

 

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

 

04 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

04 02

 

tekstilės pramonės atliekos

 

04 02 09

 

sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos

 

04 02 10

 

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

 

04 02 14*

 

apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

 

04 02 15

 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

 

04 02 16*

 

dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

04 02 17

 

dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

 

04 02 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

04 02 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

 

04 02 21

 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

04 02 22

 

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

04 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05

 

NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS

 

05 01

 

naftos valymo atliekos

 

05 01 02*

 

druskos šalinimo dumblas

 

05 01 03*

 

rezervuarų dugno dumblas

 

05 01 04*

 

rūgštinis alkilinis dumblas

 

05 01 05*

 

išsiliejusi nafta

 

05 01 06*

 

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

 

05 01 07*

 

rūgštieji gudronai

 

05 01 08*

 

kiti gudronai

 

05 01 09*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

05 01 10

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

 

05 01 11*

 

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

 

05 01 12*

 

alyva, kurioje yra rūgščių

 

05 01 13

 

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

 

05 01 14

 

aušinimo bokštų atliekos

 

05 01 15*

 

panaudotas filtrų molis

 

05 01 16

 

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

 

05 01 17

 

bitumas

 

05 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05 06

 

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

 

05 06 01*

 

rūgštieji gudronai

 

05 06 03*

 

kiti gudronai

 

05 06 04

 

aušinimo bokštų atliekos

 

05 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05 07

 

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

 

05 07 01*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

05 07 02

 

atliekos, kuriose yra sieros

 

05 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06

 

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

06 01

 

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

06 01 01*

 

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

 

06 01 02*

 

druskos rūgštis

 

06 01 03*

 

vandenilio fluoridas

 

06 01 04*

 

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

 

06 01 05*

 

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

 

06 01 06*

 

kitos rūgštys

 

06 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 02

 

šarminių tirpalų GMTN atliekos

 

06 02 01*

 

kalcio hidroksidas

 

06 02 03*

 

amonio hidroksidas

 

06 02 04*

 

natrio ir kalio hidroksidas

 

06 02 05*

 

kiti šarmai

 

06 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 03

 

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

 

06 03 11*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

 

06 03 13*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

06 03 14

 

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

 

06 03 15*

 

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

06 03 16

 

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

 

06 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 04

 

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

 

06 04 03*

 

atliekos, kuriose yra arseno

 

06 04 04*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

06 04 05*

 

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

 

06 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

06 05 02*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

06 05 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

 

06 06

 

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

 

06 06 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

 

06 06 03

 

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

 

06 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 07

 

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

 

06 07 01*

 

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

 

06 07 02*

 

chloro gamybos aktyvintosios anglys

 

06 07 03*

 

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

 

06 07 04*

 

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

 

06 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 08

 

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

 

06 08 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų

 

06 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 09

 

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

 

06 09 02

 

fosfitinis šlakas

 

06 09 03*

 

reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

06 09 04

 

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

 

06 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 10

 

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

 

06 10 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

06 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 11

 

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

 

06 11 01

 

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

 

06 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 13

 

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

 

06 13 01*

 

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

 

06 13 02*

 

panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)

 

06 13 03

 

dujų suodžiai

 

06 13 04*

 

asbesto apdorojimo atliekos

 

06 13 05*

 

suodžiai

 

06 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07

 

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

07 01

 

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

07 01 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 01 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 01 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 01 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 01 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 01 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

 

07 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 02

 

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

 

07 02 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 02 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 02 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 02 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 02 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 02 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

 

07 02 13

 

plastikų atliekos

 

07 02 14*

 

priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

07 02 15

 

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

 

07 02 16*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

 

07 02 17

 

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

 

07 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 03

 

organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)

 

07 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 03 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 03 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 03 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 03 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 03 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

 

07 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 04

 

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos

 

07 04 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 04 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 04 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 04 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 04 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 04 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

 

07 04 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

07 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 05

 

medikamentų GMTN atliekos

 

07 05 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 05 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 05 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 05 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 05 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 05 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

 

07 05 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

07 05 14

 

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

 

07 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 06

 

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

 

07 06 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 06 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 06 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 06 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 06 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 06 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

 

07 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 07

 

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

 

07 07 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 07 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 07 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 07 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 07 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 07 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

 

07 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08

 

DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

 

08 01

 

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

 

08 01 11*

 

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

08 01 12

 

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

 

08 01 13*

 

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 14

 

dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13

 

08 01 15*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 16

 

vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15

 

08 01 17*

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 18

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

 

08 01 19*

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 20

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

 

08 01 21*

 

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

 

08 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 02

 

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

 

08 02 01

 

dangos miltelių atliekos

 

08 02 02

 

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

 

08 02 03

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

 

08 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 03

 

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

 

08 03 07

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

 

08 03 08

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

 

08 03 12*

 

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 13

 

dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12

 

08 03 14*

 

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 15

 

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

 

08 03 16*

 

ėsdinimo tirpalų atliekos

 

08 03 17*

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 18

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

 

08 03 19*

 

dispersinė alyva

 

08 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 04

 

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

 

08 04 09*

 

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

08 04 10

 

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

 

08 04 11*

 

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 12

 

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

 

08 04 13*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 14

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

 

08 04 15*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 16

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15

 

08 04 17*

 

kanifolijos alyva

 

08 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 05

 

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

 

08 05 01*

 

izocianatų atliekos

 

09

 

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

09 01

 

fotografijos pramonės atliekos

 

09 01 01*

 

vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai

 

09 01 02*

 

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

 

09 01 03*

 

ryškalų tirpalai su tirpikliais

 

09 01 04*

 

fiksažo tirpalai

 

09 01 05*

 

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai

 

09 01 06*

 

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

 

09 01 07

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

 

09 01 08

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

 

09 01 10

 

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

 

09 01 11*

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

 

09 01 12

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11

 

09 01 13*

 

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

 

09 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10

 

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

10 01

 

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

 

10 01 01

 

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

 

10 01 02

 

lakieji akmens anglių pelenai

 

10 01 03

 

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

 

10 01 04*

 

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

 

10 01 05

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

 

10 01 07

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

 

10 01 09*

 

sieros rūgštis

 

10 01 13*

 

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

 

10 01 14*

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 15

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

 

10 01 16*

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 17

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

 

10 01 18*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 19

 

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

 

10 01 20*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 21

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

 

10 01 22*

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

10 01 23

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

 

10 01 24

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

 

10 01 25

 

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

 

10 01 26

 

aušinimo vandens valymo atliekos

 

10 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 02

 

geležies ir plieno pramonės atliekos

 

10 02 01

 

šlako apdorojimo atliekos

 

10 02 02

 

neapdorotas šlakas

 

10 02 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 02 08

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

 

10 02 10

 

antrinės nuodegos

 

10 02 11*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 02 12

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

 

10 02 13*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 02 14

 

dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13

 

10 02 15

 

kitas dumblas ir filtrų papločiai

 

10 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 03

 

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

 

10 03 02

 

anodų atliekos

 

10 03 04*

 

pirminio lydymo šlakas

 

10 03 05

 

aliuminio atliekos

 

10 03 08*

 

antrinio lydymo druskų šlakas

 

10 03 09*

 

antrinio lydymo juodosios nuodegos

 

10 03 15*

 

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 03 16

 

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

 

10 03 17*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

10 03 18

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos10 03 17

 

10 03 19*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 20

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

 

10 03 21*

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 22

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

 

10 03 23*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 24

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

 

10 03 25*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 26

 

dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25

 

10 03 27*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 03 28

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

 

10 03 29*

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 30

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

 

10 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 04

 

švino terminės metalurgijos atliekos

 

10 04 01*

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 04 02*

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 04 03*

 

kalcio arsenatas

 

10 04 04*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 04 05*

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 04 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 04 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 04 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 04 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

 

10 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 05

 

cinko terminės metalurgijos atliekos

 

10 05 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 05 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 05 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 05 05*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 05 06*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 05 08*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 05 09

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

 

10 05 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 05 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

 

10 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 06

 

vario terminės metalurgijos atliekos

 

10 06 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 06 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 06 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 06 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 06 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 06 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 06 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 06 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

 

10 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 07

 

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

 

10 07 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 07 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 07 03

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 07 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 07 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 07 07*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 07 08

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

 

10 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 08

 

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

 

10 08 04

 

dalelės ir dulkės

 

10 08 08*

 

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

 

10 08 09

 

kiti šlakai

 

10 08 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 08 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

 

10 08 12*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

10 08 13

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

 

10 08 14

 

anodų atliekos

 

10 08 15*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 08 16

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

 

10 08 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 08 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

 

10 08 19*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 08 20

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

 

10 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 09

 

metalo liejinių gamybos atliekos

 

10 09 03

 

krosnių šlakas

 

10 09 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05

 

10 09 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

 

10 09 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

 

10 09 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

 

10 09 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

 

10 09 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15

 

10 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 10

 

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

 

10 10 03

 

krosnių šlakas

 

10 10 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

 

10 10 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

 

10 10 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

 

10 10 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

 

10 10 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

 

10 10 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15

 

10 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 11

 

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

 

10 11 03

 

stiklo pluošto medžiagų atliekos

 

10 11 05

 

dalelės ir dulkės

 

10 11 09*

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 10

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

 

10 11 11*

 

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

 

10 11 12

 

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

 

10 11 13*

 

stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 14

 

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

 

10 11 15*

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 16

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

 

10 11 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

 

10 11 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

 

10 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 12

 

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

 

10 12 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

10 12 03

 

dalelės ir dulkės

 

10 12 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 12 06

 

nebenaudojami šablonai

 

10 12 08

 

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

 

10 12 09*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 12 10

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

 

10 12 11*

 

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

 

10 12 12

 

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

 

10 12 13

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

10 12 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 13

 

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

 

10 13 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

10 13 04

 

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

 

10 13 06

 

dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)

 

10 13 07

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 13 09*

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

 

10 13 10

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09

 

10 13 11

 

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

 

10 13 12*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 13 13

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

 

10 13 14

 

cemento ir cemento šlako atliekos

 

10 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 14

 

krematoriumų atliekos

 

10 14 01*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

11

 

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

 

11 01

 

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos

 

11 01 05*

 

ėsdinimo rūgštys

 

11 01 06*

 

kitaip neapibrėžtos rūgštys

 

11 01 07*

 

ėsdinimo šarmai

 

11 01 08*

 

fosfitinis šlakas

 

11 01 09*

 

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 10

 

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

 

11 01 11*

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 12

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

 

11 01 13*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 14

 

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

 

11 01 15*

 

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 16*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

11 01 98*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

11 02

 

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

 

11 02 02*

 

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

 

11 02 03

 

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

 

11 02 05*

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 02 06

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

 

11 02 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

11 03

 

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

 

11 03 01*

 

atliekos, kuriose yra cianido

 

11 03 02*

 

kitos atliekos

 

11 05

 

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

 

11 05 01

 

sunkusis cinkas

 

11 05 02

 

cinko pelenai

 

11 05 03*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

11 05 04*

 

panaudotas fliusas

 

11 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

12

 

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

 

12 01

 

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

 

12 01 01

 

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

12 01 02

 

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

 

12 01 03

 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

12 01 04

 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

 

12 01 05

 

plastiko drožlės ir nuopjovos

 

12 01 06*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

12 01 07*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

12 01 08*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

 

12 01 09*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

 

12 01 10*

 

sintetinės mašininės alyvos

 

12 01 12*

 

panaudotas vaškas ir riebalai

 

12 01 13

 

suvirinimo atliekos

 

12 01 14*

 

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 15

 

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14

 

12 01 16*

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 17

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

 

12 01 18*

 

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

 

12 01 19*

 

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

 

12 01 20*

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 21

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

 

12 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

12 03

 

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)

 

12 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai

 

12 03 02*

 

riebalų šalinimo garais atliekos

 

13

 

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

 

13 01

 

hidraulinių sistemų alyvos atliekos

 

13 01 01*

 

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

 

13 01 04*

 

chlorintosios emulsijos

 

13 01 05*

 

nechlorintosios emulsijos

 

13 01 09*

 

mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva

 

13 01 10*

 

mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva

 

13 01 11*

 

sintetinė hidraulinė alyva

 

13 01 12*

 

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

 

13 01 13*

 

kita hidraulinė alyva

 

13 02

 

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

 

13 02 04*

 

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 05*

 

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 06*

 

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 07*

 

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 08*

 

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 03

 

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

 

13 03 01*

 

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

 

13 03 06*

 

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

 

13 03 07*

 

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 08*

 

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 09*

 

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 10*

 

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 04

 

lijaliniai vandenys

 

13 04 01*

 

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

 

13 04 02*

 

lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

 

13 04 03*

 

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

 

13 05

 

naftos produktų/vandens separatorių turinys

 

13 05 01*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

 

13 05 02*

 

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

 

13 05 03*

 

kolektoriaus dumblas

 

13 05 06*

 

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

 

13 05 07*

 

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

 

13 05 08*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

 

13 07

 

skystojo kuro atliekos

 

13 07 01*

 

mazutas ir dyzelinis kuras

 

13 07 02*

 

benzinas

 

13 07 03*

 

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

 

13 08

 

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

 

13 08 01*

 

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

 

13 08 02*

 

kitos emulsijos

 

13 08 99*

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

14

 

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

 

14 06

 

organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

 

14 06 01*

 

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

 

14 06 02*

 

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

14 06 03*

 

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

14 06 04*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių

 

14 06 05*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių

 

15

 

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

 

15 01

 

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

 

15 01 01

 

popieriaus ir kartono pakuotės

 

15 01 02

 

15 01 02 01

 

15 01 02 02

 

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

 

PET pakuotės

 

kitos plastikinės pakuotės

 

15 01 03

 

medinės pakuotės

 

15 01 04

 

15 01 04 01

 

15 01 04 02

 

metalinės pakuotės

 

aliumininės pakuotės

 

kitos metalinės pakuotės

 

15 01 05

 

15 01 05 01

 

15 01 05 02

 

kombinuotosios pakuotės

 

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

 

kita kombinuota pakuotė

 

15 01 06

 

mišrios pakuotės

 

15 01 07

 

stiklo pakuotės

 

15 01 09

 

pakuotės iš tekstilės

 

15 01 10*

 

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

 

15 01 11*

 

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

 

15 02

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

 

15 02 02*

 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

 

15 02 03

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

 

16

 

KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

 

16 01

 

eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)

 

16 01 03

 

naudoti nebetinkamos padangos

 

16 01 04*

 

16 01 04 01*

 

 

16 01 04 02*

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

16 01 06

 

 

16 01 06 01

 

 

16 01 06 02

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių

 

M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

16 01 07*

 

tepalų filtrai

 

16 01 08*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

 

16 01 09*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

 

16 01 10*

 

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

 

16 01 11*

 

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

 

16 01 12

 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

 

16 01 13*

 

stabdžių skystis

 

16 01 14*

 

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 01 15

 

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

 

16 01 16

 

suskystintų dujų balionai

 

16 01 17

 

juodieji metalai

 

16 01 18

 

spalvotieji metalai

 

16 01 19

 

plastikas

 

16 01 20

 

stiklas

 

16 01 21*

 

16 01 21 01*

 

16 01 21 02*

 

16 01 21 03*

 

16 01 21 04*

 

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

 

degalų filtrai

 

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

 

autotransporto priemonių amortizatoriai

 

kitos pavojingos sudedamosios dalys

 

16 01 22

 

16 01 22 01

 

16 01 22 02

 

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

 

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

 

kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

 

16 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

16 02

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

16 02 09*

 

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

 

16 02 10*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

 

16 02 11*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

 

16 02 12*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

 

16 02 13*

 

16 02 13 01*

 

16 02 13 02*

 

16 02 13 03*

 

16 02 13 04*

 

16 02 13 05*

 

16 02 13 06*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1] nenurodytų 16 02 09–16 02 12

 

temperatūros keitimo įranga

 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

 

lempos

 

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

 

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

16 02 14

 

16 02 14 01

 

16 02 14 02

 

16 02 14 03

 

16 02 14 04

 

16 02 14 05

 

16 02 14 06

 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

 

temperatūros keitimo įranga

 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

 

lempos

 

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

 

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

16 02 15*

 

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

 

16 02 16

 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

 

16 03

 

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

 

16 03 03*

 

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 03 04

 

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

 

16 03 05*

 

organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 03 06

 

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

 

16 03 07*

 

metalinis gyvsidabris

 

16 04

 

sprogmenų atliekos

 

16 04 01*

 

šaudmenų atliekos

 

16 04 02*

 

pirotechnikos atliekos

 

16 04 03*

 

kitų sprogmenų atliekos

 

16 05

 

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

 

16 05 04*

 

dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 05 05

 

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

 

16 05 06*

 

laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

 

16 05 07*

 

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

16 05 08*

 

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

16 05 09

 

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

 

16 06

 

baterijos ir akumuliatoriai

 

16 06 01*

 

16 06 01 01*

 

16 06 01 02*

 

16 06 01 03*

 

švino akumuliatoriai

 

nešiojamieji švino akumuliatoriai

 

automobiliams skirti švino akumuliatoriai

 

pramoniniai švino akumuliatoriai

 

16 06 02*

 

16 06 02 01*

 

16 06 02 02*

 

16 06 02 03*

 

nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

16 06 03*

 

16 06 03 01*

 

16 06 03 02*

 

16 06 03 03*

 

baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

nešiojamosios baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

automobiliams skirtos baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

pramoninės baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

16 06 04

 

16 06 04 01

 

16 06 04 02

 

16 06 04 03

 

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)

 

nešiojamosios šarminės baterijos

 

automobiliams skirtos šarminės baterijos

 

pramoninės šarminės baterijos

 

16 06 05

 

16 06 05 01

 

16 06 05 02

 

16 06 05 03

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

 

kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai

 

kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

 

kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

 

16 06 06*

 

atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

 

16 07

 

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)

 

16 07 08*

 

atliekos, kuriose yra tepalų

 

16 07 09*

 

atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų

 

16 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

16 08

 

panaudoti katalizatoriai

 

16 08 01

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)

 

16 08 02*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių

 

16 08 03

 

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

 

16 08 04

 

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)

 

16 08 05*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

 

16 08 06*

 

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

 

16 08 07*

 

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

 

16 09

 

oksiduojančios medžiagos

 

16 09 01*

 

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

 

16 09 02*

 

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

 

16 09 03*

 

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

 

16 09 04*

 

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

 

16 10

 

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

 

16 10 01*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 10 02

 

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

 

16 10 03*

 

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 10 04

 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

 

16 11

 

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

 

16 11 01*

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 02

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

 

16 11 03*

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 04

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

 

16 11 05*

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 06

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

 

17

 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

 

17 01

 

betonas, plytos, čerpės ir keramika

 

17 01 01

 

betonas

 

17 01 02

 

plytos

 

17 01 03

 

čerpės ir keramika

 

17 01 06*

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 01 07

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

 

17 02

 

medis, stiklas ir plastikas

 

17 02 01

 

medis

 

17 02 02

 

stiklas

 

17 02 03

 

plastikas

 

17 02 04*

 

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

 

17 03

 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

 

17 03 01*

 

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

 

17 03 02

 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

 

17 03 03*

 

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

 

17 04

 

metalai (įskaitant jų lydinius)

 

17 04 01

 

varis, bronza, žalvaris

 

17 04 02

 

aliuminis

 

17 04 03

 

švinas

 

17 04 04

 

cinkas

 

17 04 05

 

geležis ir plienas

 

17 04 06

 

alavas

 

17 04 07

 

metalų mišiniai

 

17 04 09*

 

metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

17 04 10*

 

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų

 

17 04 11

 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

 

17 05

 

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

 

17 05 03*

 

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 04

 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

 

17 05 05*

 

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 06

 

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

 

17 05 07*

 

kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 08

 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

 

17 06

 

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

17 06 01*

 

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

17 06 03*

 

kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

17 06 04

 

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

 

17 06 05*

 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto

 

17 08

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

 

17 08 01*

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

17 08 02

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

 

17 09

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos

 

17 09 01*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

17 09 02*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)

 

17 09 03*

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 09 04

 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

 

18

 

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

 

18 01

 

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

 

18 01 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)

 

18 01 02

 

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)

 

18 01 03*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 01 04

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

 

18 01 06*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

18 01 07

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

 

18 01 08*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

18 01 09

 

vaistai, nenurodyti 18 01 08

 

18 01 10*

 

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

 

18 02

 

ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus

 

18 02 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)

 

18 02 02*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 02 03

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 02 05*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

18 02 06

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

 

18 02 07*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

18 02 08

 

vaistai, nenurodyti 18 02 07

 

19

 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

 

19 01

 

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

 

19 01 02

 

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

 

19 01 05*

 

dujų valymo filtrų papločiai

 

19 01 06*

 

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

 

19 01 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

19 01 10*

 

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys

 

19 01 11*

 

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 12

 

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

 

19 01 13*

 

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 14

 

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

 

19 01 15*

 

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 16

 

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

 

19 01 17*

 

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 18

 

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

 

19 01 19

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

 

19 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 02

 

specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos

 

19 02 03

 

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų

 

19 02 04*

 

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

 

19 02 05*

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 06

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

 

19 02 07*

 

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

 

19 02 08*

 

skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 09*

 

kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 10

 

degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

 

19 02 11*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 03

 

stabilizuotos/sukietintos atliekos

 

19 03 04*

 

iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08

 

19 03 05

 

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

 

19 03 06*

 

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

 

19 03 07

 

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

 

19 03 08*

 

iš dalies stabilizuotas gyvsidabris

 

19 04

 

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

 

19 04 01

 

sustiklintos atliekos

 

19 04 02*

 

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

19 04 03*

 

nestiklinta kietoji fazė

 

19 04 04

 

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

 

19 05

 

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

 

19 05 01

 

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

 

19 05 02

 

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

 

19 05 03

 

reikalavimų neatitinkantis kompostas

 

19 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 06

 

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

 

19 06 03

 

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

19 06 04

 

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

 

19 06 05

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

19 06 06

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

 

19 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 07

 

sąvartynų filtratas

 

19 07 02*

 

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 07 03

 

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

 

19 08

 

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

 

19 08 01

 

grotų atliekos

 

19 08 02

 

smėliagaudžių atliekos

 

19 08 05

 

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

 

19 08 06*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

19 08 07*

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

 

19 08 08*

 

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

 

19 08 09

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

 

19 08 10*

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

 

19 08 11*

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 08 12

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11

 

19 08 13*

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 08 14

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo  dumblas, nenurodytas 19 08 13

 

19 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 09

 

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

 

19 09 01

 

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

 

19 09 02

 

vandens skaidrinimo dumblas

 

19 09 03

 

dekarbonizavimo dumblas

 

19 09 04

 

panaudotos aktyvintosios anglys

 

19 09 05

 

prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos

 

19 09 06

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

 

19 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 10

 

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

 

19 10 01

 

geležies ir plieno atliekos

 

19 10 02

 

geležies neturinčios atliekos

 

19 10 03*

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 10 04

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

 

19 10 05*

 

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 10 06

 

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

 

19 11

 

alyvų regeneravimo atliekos

 

19 11 01*

 

panaudotas filtrų molis

 

19 11 02*

 

rūgštieji gudronai

 

19 11 03*

 

vandeninės skystosios atliekos

 

19 11 04*

 

kuro valymo šarmais atliekos

 

19 11 05*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 11 06

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

 

19 11 07*

 

išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

19 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 12

 

kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos

 

19 12 01

 

19 12 01 01

 

19 12 01 02

 

popierius ir kartonas

 

popierius ir kartonas po vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo

 

kitas popierius ir kartonas

 

19 12 02

 

19 12 02 01

 

19 12 02 02

 

 

19 12 02 03

 

19 12 02 04

 

19 12 02 05

 

19 12 02 06

 

19 12 02 07

 

juodieji metalai

 

juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

juodieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo

 

juodieji metalai po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo

 

juodieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo

 

juodieji metalai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo

 

juodieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo

 

kiti juodieji metalai ir jų lydiniai

 

19 12 03

 

19 12 03 01

 

19 12 03 02

 

 

 

 

19 12 03 03

 

19 12 03 04

 

19 12 03 05

 

spalvotieji metalai

 

spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

spalvotieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo

 

spalvotieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo

 

spalvotieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo

 

kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai

 

19 12 04

 

19 12 04 01

 

19 12 04 02

 

 

19 12 04 03

 

 

19 12 04 04

 

19 12 04 05

 

19 12 04 06

 

19 12 04 07

 

plastikai ir guma

 

plastikai ir guma po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

plastikai ir guma po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

plastikai ir guma po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo

 

plastikai ir guma po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo

 

plastikai ir guma po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo

 

plastikai ir guma po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo

 

kiti plastikai ir guma

 

19 12 05

 

19 12 05 01

 

19 12 05 02

 

 

19 12 05 03

 

stiklas

 

stiklas po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

stiklas po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kitas stiklas

 

19 12 06*

 

19 12 06 01*

 

19 12 06 02*

 

 

19 12 06 03*

 

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kita mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

19 12 07

 

19 12 07 01

 

19 12 07 02

 

 

19 12 07 03

 

mediena, nenurodyta 19 12 06

 

mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kita mediena

 

19 12 08

 

19 12 08 01

 

19 12 08 02

 

 

19 12 08 03

 

19 12 08 04

 

tekstilės gaminiai

 

tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo

 

kiti tekstilės gaminiai

 

19 12 09

 

19 12 09 01

 

19 12 09 02

 

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

 

mineralinės medžiagos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

kitos mineralinės medžiagos

 

19 12 10

 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

 

19 12 11*

 

 

19 12 11 01*

 

 

19 12 11 02*

 

 

19 12 11 03*

 

 

19 12 11 04*

 

 

19 12 11 05*

 

19 12 11 06*

 

19 12 11 07*

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos

 

19 12 12

 

19 12 12 01

 

 

 

 

19 12 12 02

 

 

 

19 12 12 03

 

 

 

 

19 12 12 04

 

 

19 12 12 05

 

 

19 12 12 06

 

19 12 12 07

 

19 12 12 08

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo

 

smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos

19 13

grunto ir požeminio vandens valymo atliekos

 

19 13 01*

 

grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 02

 

grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

 

19 13 03*

 

grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 04

 

grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03

 

19 13 05*

 

požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 06

 

požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05

 

19 13 07*

 

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 08

 

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

 

20

 

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

 

20 01

 

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 poskyryje)

 

20 01 01

 

popierius ir kartonas

 

20 01 02

 

stiklas

 

20 01 08

 

biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

 

20 01 10

 

drabužiai

 

20 01 11

 

tekstilės gaminiai

 

20 01 13*

 

tirpikliai

 

20 01 14*

 

rūgštys

 

20 01 15*

 

šarmai

 

20 01 17*

 

fotografijos cheminės medžiagos

 

20 01 19*

 

pesticidai

 

20 01 21*

 

20 01 21 01*

 

20 01 21 02*

 

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

dienos šviesos lempos

 

kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

20 01 23*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

 

20 01 25

 

maistinis aliejus ir riebalai

 

20 01 26*

 

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

 

20 01 27*

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 28

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

 

20 01 29*

 

plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 30

 

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

 

20 01 31*

 

citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

 

20 01 32

 

vaistai, nenurodyti 20 01 31

 

20 01 33*

 

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų

 

20 01 34

 

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

 

20 01 35*

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių[2]

20 01 35 01*

temperatūros keitimo įranga

 

20 01 35 02*

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

 

20 01 35 03*

lempos

 

20 01 35 04*

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

 

20 01 35 05*

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

20 01 35 06*

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

\

20 01 36

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose

20 01 36 01

temperatūros keitimo įranga

20 01 36 02

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

20 01 36 03

lempos

20 01 36 04

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

20 01 36 05

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

20 01 36 06

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

20 01 37*

 

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 38

 

mediena, nenurodyta 20 01 37

 

20 01 39

 

plastikai

 

20 01 40

 

metalai

 

20 01 41

 

kaminų valymo atliekos

 

20 01 99

 

kitaip neapibrėžtos frakcijos

 

20 02

 

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

 

20 02 01

 

biologiškai skaidžios atliekos

 

20 02 02

 

gruntas ir akmenys

 

20 02 03

 

kitos biologiškai neskaidžios atliekos

 

20 03

 

kitos komunalinės atliekos

 

20 03 01

 

mišrios komunalinės atliekos

 

20 03 02

 

turgaviečių atliekos

 

20 03 03

 

gatvių valymo liekanos

 

20 03 04

 

septinių rezervuarų dumblas

 

20 03 06

 

nuotakyno valymo atliekos

 

20 03 07

 

didelių gabaritų atliekos

 

20 03 99

 

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

 

 

____________________

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

Atliekų tvarkymo VEIKLų sąrašas

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Šio priedo II ir III skyriuose nurodytos atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos atitinka 2008 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 1) I ir II prieduose pateikiamus nebaigtinius šalinimo ir naudojimo veiklų sąrašus.

2. Šio priedo IV skyriuje nurodytos atliekų tvarkymo veiklos, kurių neapima atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos.

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ ŠALINIMO VEIKLOS

 

3. Atliekų šalinimo veiklų klasifikavimui naudojami 1 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

 

1 lentelė. Atliekų šalinimo veiklų kodai ir pavadinimai.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos ir pavyzdžiai

D1

Išvertimas ant žemės ar po žeme

pvz., sąvartynuose ir t. t.

D2

Apdorojimas žemėje

pvz., biologinis skystųjų ar dumblo atliekų skaidymas dirvožemyje ir t. t.

D3

Giluminis įpurškimas

pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.

D4

Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje

pvz., skystųjų ar dumblo atliekų supylimas į duobes, tvenkinius ar lagūnas ir t. t.

D5

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose

pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.

D6

Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir (arba) vandenynus

 

D7

Išleidimas į jūras ir (arba) vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną

 

D8

Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

 

D9

Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

(pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)

D10

Deginimas sausumoje

 

D11

Deginimas jūroje

Ši tvarkymo veikla yra draudžiama pagal Europos Sąjungos įstatymus ir tarptautines konvencijas

D12

Nuolatinis laikymas

pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.

D13

Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš šalinimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant šias atliekas šalinti vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklos rūšių

D14

Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1– D13 veiklų

 

D15

D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo

 

4. D13 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų šalinimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ NAUDOJIMO VEIKLOS

 

5. Atliekų naudojimo veiklų klasifikavimui naudojami 2 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

 

2 lentelė. Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

R1

Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti

Tai apima deginimo įrenginius, skirtus naudoti komunalines kietąsias atliekas, kai jų energetinis naudingumo koeficientas yra lygus ar didesnis nei 0,65. Energetinio naudingumo koeficientas apskaičiuojamas šio priedo 6 punkte nustatyta tvarka.

R2

Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija

 

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Tai apima dujofikavimą bei pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas.

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

 

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą.

R6

Rūgščių arba bazių regeneracija

 

R7

Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas

 

R8

Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas

 

R9

Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

 

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

 

R101

Paruošimas naudoti pakartotinai

Tai atliekų naudojimo veikla, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo.

R11

Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1– R10 veiklų, panaudojimas

 

R12

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atliekas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų.

R13

R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

 

6. Energetinio naudingumo koeficiento (En) skaičiavimas:

6.1. energetinio naudingumo koeficientas (En) skaičiuojamas taip:

 

En =(Ep – (Ef + Ei)/(0,97 x (Ew + Ef),

 

čia:

Ep –   metinis energijos, pagamintos kaip šiluma ar elektra, kiekis. Jis apskaičiuojamas energijos, pagamintos kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o šilumos, pagamintos komerciniam naudojimui, kiekį padauginus iš 1,1 (GJ per metus);

Ef –   metinis energijos kiekis, patiektas į sistemą naudojant kuro rūšis, kurias naudojant gaminamas garas (GJ per metus);

Ew – metinis energijos kiekis, esantis apdorotose atliekose, apskaičiuotas naudojantis bendra atliekų kaloringumo verte (GJ per metus);

Ei –   metinis importuojamos energijos kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per metus);

0,97 – veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir spinduliavimo;

6.2 pagal formulę gauta energetinio naudingumo koeficiento vertė padauginama iš klimato pataisos koeficiento (KPK), kaip nurodyta toliau:

6.2.1. veikiančių įrenginių, kurių Leidimas išduotas iki 2015 m. rugsėjo 1 d., KPK:

KPK = 1, jei ŠDL >= 3 350

KPK = 1,25, jei ŠDL <= 2 150

KPK = – (0,25/1 200) × ŠDL + 1,698, kai 2 150 < ŠDL < 3 350;

6.2.2. įrenginių, kurių Leidimas išduotas po 2015 m. rugpjūčio 31 d., KPK ir 1 dalyje nurodytų įrenginių KPK, taikomas po 2029 m. gruodžio 31 d.:

KPK = 1, jei ŠDL >= 3 350

KPK = 1,12, jei ŠDL <= 2 150

KPK = – (0,12/1 200) × ŠDL + 1,335, kai 2 150 < ŠDL < 3 350;

6.2.3. pagal 6.2.1. ir 6.2.2. papunkčius gauta KPK vertė suapvalinama iki tūkstantųjų.

Šildymo dienolaipsnių (ŠDL) vertė – nepertraukiamo iki KPK skaičiavimo metų praėjusių 20 metų laikotarpio deginimo įrenginio geografinės vietovės metinių ŠDL verčių vidurkis. ŠDL vertė turėtų būti apskaičiuojama pagal šį Eurostato nustatytą metodą: ŠDL yra lygi (18 °C – Tvid) × d, jei Tvid yra mažesnė arba lygi 15 °C (šildymo slenkstis) ir lygi 0, jei Tvid yra didesnė kaip 15 °C; Tvid – vidutinė (Tmin + Tmax)/2 lauko oro temperatūra per d dienų laikotarpį. Skaičiuojamas kiekvienos dienos rezultatas (d = 1), sumuojant kalendorinio mėnesio rezultatus ir galiausiai – metų.

7. R12 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų naudojimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

 

IV SKYRIUS

KITOS ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS

 

8. Atliekų tvarkymo veiklų, kurių neapima šio priedo II ir III skyriuose nurodytos veiklos, klasifikavimui naudojami 3 lentelėje pateikti kodai ir pavadinimai.

 

3 lentelė. Atliekų tvarkymo veiklų, neapimančių naudojimo ar šalinimo, kodai ir pavadinimai.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

S1

Surinkimas

 

S2

Vežimas

Tai apima atliekų vežimą tik šalies viduje.

S3

Įvežimas (importas)

 

S4

Išvežimas (eksportas)

 

S5

Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:

 

S501

ardymas, išmontavimas

S501–S511 apdirbimo veiklos nurodomos tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant S5 veiklą.

S502

rūšiavimas

 

S503

smulkinimas

 

S504

suspaudimas

 

S505

granuliavimas

 

S506

džiovinimas

 

S507

supjaustymas

 

S508

kondicionavimas

 

S509

atskyrimas

 

S510

maišymas

 

S511

kita

 

S6

Prekyba

 

S7

Tarpininkavimas

 

S8

Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo

Ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo.

 

_________________

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

(Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma)

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

1. Informacija apie įmonę.

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas:

2.1. naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas:

 

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos pavojingumą lemiančios savybės

Atliekos fizinės savybės

Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas;

2.3. atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas;

2.4. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas;

2.5. medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų;

 

_____________________________________________________________________________________________

(atliekų grupės pavadinimas ir atliekų rūšies kodas)

 

Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija

Pagaminta produkcija

Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarančios atliekos

Į aplinką išmetami teršalai/emisijos/

nuotekos

pavadinimas

kiekis, svorio, tūrio, energijos

vnt.

pavadinimas

kiekis, svorio

vnt.

atliekos kodas

atliekos pavadinimas

patikslintas pavadinimas

kiekis, svorio vnt.

pavadinimas

kiekis, svorio,

tūrio vnt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.

3. Atliekų laikymas:

3.1. sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos:

Atliekų laikymo vietos apibūdinimas

Atliekų laikymo vietos plotas, m2

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų pavojingumą lemiančios savybės

Atliekų fizinės savybės

Laikymo veiklos kodas

Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. reikalavimai laikomų atliekų pakuotei;

3.3. laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai;

3.4. atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti;

3.5. atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai.

4. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas:

4.1. reikalavimai priimamų atliekų pakuotei;

4.2. atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai;

4.3. atliekų svorio nustatymas ir registravimas;

4.4. atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti;

4.5. atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka;

4.6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas.

 

5. Kita informacija

___________________________________________________________________________

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Atsižvelgiant į įmonėje tvarkomų atliekų savybes, taip pat į įmonėje taikomų atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų specifiką, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama daugiau informacijos.

 

Pastaba. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

 

TVIRTINU

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)

 

SUDERINTA

_______________________________________

(data)

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo

_______________________________________ A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedo priedėlis

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO REGLAMENTO RENGIMO INSTRUKCIJA

 

1. Pirmajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie įmonę:

1.1. įmonės teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų tvarkytojo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas;

1.2. įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas – nurodomas atliekų tvarkytojo įmonės buveinės adresas, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris), fakso numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.3. tuo atveju, kai atliekos tvarkomos įrenginyje, esančiame kitoje vietoje, nei įsikūrusi įmonės buveinė, būtina nurodyti įrenginio, kuriame tvarkomos atliekos, ryšio duomenis (adresą, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

 

2. Antrajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą:

2.1. lentelėje „Naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ nurodoma (laikomos atliekos šioje lentelėje nenurodomos):

2.1.1. skiltyje „Atliekos kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04;

2.1.2. skiltyje „Atliekos pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma;

2.1.3. skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu;

2.1.4. skiltį „Atliekos pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi Reglamentu Nr.1357/2014;

2.1.5. skiltyje „Atliekos fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

2.1.6. skiltyje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ nurodomas atliekų naudojimo (R1-R12) ir (ar) šalinimo (D1-D14), ir (ar) paruošimo naudoti ir (ar) šalinti (S5) veiklos kodas vadovaujantis Taisyklių 2 priedu;

2.2. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas“ kiekvieno atliekų tvarkymo etapo eiga aprašoma atskirai. Pateikiama atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema, kurioje nurodomi duomenys apie pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Taip pat pateikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas, parengtas remiantis technologinio proceso schema ir apibūdinantis pagrindinius schemoje pavaizduotus atliekų naudojimo ar šalinimo proceso etapus;

2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas“ nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą. Išimtis nurodyti įrenginio projektinį pajėgumą taikoma didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms;

2.4. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas“ aprašomi atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojami parametrai, kontrolės dažnumas, monitoringo priemonės. Nurodant atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojamus parametrus, kontrolės dažnumą, monitoringo priemones, atsižvelgiama ir į teisės aktuose nustatytus papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui; nurodoma mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną. Pvz., alyvos atliekas tvarkanti įmonė privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų kiekį tvarkomose alyvos atliekose;

2.5. lentelėje „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“. Lentelė pateikiama atskirai kiekvienam 2.2 punkte nurodytam atliekų technologiniam procesui (tuo atveju, jei naudojami keli technologiniai procesai (pvz., rūšiavimas, rūšiavimo metu gautų atliekų deginimas, kompostavimas, perdirbimas ir kt.). Pateikiamas 1 tonos atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas:

2.5.1. 1-2 skiltyse „Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu sunaudojamų medžiagų, žaliavų, cheminių medžiagų, kitų papildomų medžiagų pavadinimas ir kiekis tonomis, vandens kiekis kubiniais metrais bei energijos kiekis (kJ);

2.5.2. 3-4 skiltyse „Pagaminta produkcija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu pagaminamų gaminių, produktų ir/ar žaliavos produktams, kurie vėliau naudojami kituose procesuose, pavadinimas ir kiekis svorio vienetais. Aprašomi pagaminti produktai, žaliavos produktams, jų atitikimas standartams;

2.5.3. 5-8 skiltyse „Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarančios atliekos“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04; atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma; patikslintas atliekos pavadinimas nurodant detalų atliekos apibūdinimą, pvz., polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu; susidarančios atliekos kiekis svorio vienetais;

2.5.4. 9-10 skiltyse „Į aplinką išmetami teršalai, emisijos, nuotekos“ nurodomas už įrenginio teritorijos ribų į aplinką išmetamų teršalų, emisijų pavadinimas ir kiekis svorio vienetais, nuotekų kiekis kubiniais metrais. Nuotekų išleidimo į aplinką atveju nurodoma informacija apie medžiagas, išleidžiamas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus;

2.6. papunktyje „Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas“ atsižvelgiant į atliekų savybes ir į atliekų naudojimo ar šalinimo proceso ypatybes, atitinkamose 2.5 papunktyje pateiktos lentelės skiltyse gali būti nurodomos naudojamų pagalbinių medžiagų, pagamintos produkcijos, susidarančių atliekų ir į aplinką išmetamų medžiagų kiekio ribos ar paklaidos, todėl pateikiamas paaiškinimas, kaip buvo gauti medžiagų/žaliavų/energijos bei teršalų/emisijų/nuotekų balanso duomenys. Taip pat nurodomas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso metu sunaudotos ir (ar) pagamintos energijos kiekis.

 

3. Trečiajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų laikymą:

3.1. lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ nurodoma informacija apie visas atliekų laikymo vietoje laikomas atliekas, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas:

3.1.1. pirmojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos apibūdinimas“ trumpai apibūdinama atliekų laikymo vieta, pvz., lengvųjų konstrukcijų sandėlis; aptverta asfaltuota aikštelė ir pan. Šioje grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje;

3.1.2. antrojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos plotas, m2“ nurodomas atliekų laikymo vietos plotas kvadratiniais metrais;

3.1.3. trečiojoje skiltyje „Atliekų kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

3.1.4. ketvirtojoje skiltyje „Atliekų pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

3.1.5. penktojoje skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

3.1.6. šeštąją skiltį „Atliekų pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi reglamentu 1357/2014;

3.1.7. septintojoje skiltyje „Atliekų fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

3.1.8. aštuntojoje skiltyje „Laikymo veiklos kodas“ nurodomas atliekų laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) vadovaujantis Taisyklių 2 priedu;

3.1.9. devintojoje skiltyje „Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias kiekvienos atliekos kiekis tonomis, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje. Bendras visose Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente įvardintose atliekų laikymo vietose laikomas didžiausias atliekų kiekis negali viršyti Leidime nurodyto didžiausio leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Išimtis nurodyti didžiausią vienu metu laikomą kiekvienos atliekos kiekį taikomas veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;

3.2. papunktyjeReikalavimai laikomų atliekų pakuotei“ pateikiant informaciją apie laikomų pavojingųjų atliekų pakuotes būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais. Aprašomas kiekvienos konkrečioje atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų rūšies ar atliekų grupės pakuotės tipas (maišai, statinės, sandarūs plastikiniai konteineriai ir pan.) ir tūris. Jei atliekoms pakuoti naudojamos standartizuotos pakuotės, turi būti nurodomas standarto numeris ar Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijose nustatyta pakuotės grupė;

3.3. papunktyje Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai“ nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos schemoje. Įvertinamos kiekvienos atliekų rūšies savybės, sudėtis ir, atsižvelgiant į tai, sprendžiama apie atliekų suderinamumą ir jų laikymo sąlygas. Nustatant atliekų laikymo sąlygas vadovaujamasi atliekas sudarančių cheminių medžiagų Saugos duomenų lapu ar kita cheminės medžiagos gamintojo teikiama informacija. Taip pat vadovaujamasi Europos Komisijos parengtu geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniu dokumentu „Teršalų išmetimas iš saugojimo vietų“.

Aprašant atliekų laikymo sąlygas, nurodoma: kokių rūšių atliekos gali sudaryti vieną grupę, taip pat atstumai tarp atskirų atliekų rūšių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių ir atliekų laikymo vietos sienų, atliekų sandėliavimo aukščio reikalavimai. Jei atliekų pakuotės kraunamos į rietuves, nurodomi rietuvių matmenys, jų išdėstymas atliekų laikymo vietos schemoje, didžiausias leidžiamas rietuvėje laikyti atliekų kiekis; reikalavimai atliekų laikymo vietos temperatūrai, drėgmei ir pan. Jei dėl atliekų savybių jų laikymui keliami specialūs reikalavimai ir reikalinga griežta tam tikrų parametrų kontrolė, aprašoma, kaip dažnai ir kokie parametrai tikrinami;

3.4. papunktyje Atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti“ nurodomi medžiagų, skirtų surinkti ir neutralizuoti pavojingąsias atliekas pavadinimai, turimas jų kiekis, atsakingi asmenys, kurie privalo užtikrinti reikalingų medžiagų buvimą atliekų tvarkytojo teritorijoje. Šių medžiagų turi pakakti didžiausioje pakuotėje esančiam atliekų kiekiui surinkti ir neutralizuoti;

3.5. papunktyje „Atliekų  laikymo vietoje esantys dokumentai“ pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schema, atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schema, pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti skirtų medžiagų laikymo schema, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento kopija. Išvardijami atliekų laikymo (ar tvarkymo) vietoje esantys dokumentai, nurodoma jų (ar kopijų) patvirtinimo atsakingų asmenų parašais tvarka, nurodomi atsakingi asmenys, kurie, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, nedelsiant pateikia jiems minėtus dokumentus.

 

 

4. Ketvirtajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų priėmimo ir kontrolės procedūras:

4.1. papunktyje „Reikalavimai priimamų atliekų pakuotei“ aprašoma, kaip priimamos atliekos turi būti supakuotos. Jei priimtos atliekos įmonėje perpakuojamos, turi būti aprašomos perpakavimo procedūros, perpakavimui naudojamos pakuotės tipas, tūris, ženklinimas ir pan. Jei pakuotės, kuriose atliekos pristatomos į įmonę, plaunamos ir grąžinamos atliekų turėtojui pakartotinai naudoti, šios procedūros taip pat turi būti aprašomos. Pateikiant informaciją apie priimamų pavojingųjų atliekų pakuotes, būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais, taip pat papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatančiais teisės aktais, pvz., vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.);

4.2. papunktyje „Atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai“ aprašomos atliekų savybės ir dokumentai, kuriuos privalo patikrinti už atliekų priėmimą atsakingas asmuo. Aprašomi priimamų atliekų pakuotės būklės, atliekų konsistencijos, atliekose esančių priemaišų bei jų kiekio ir pan. įvertinimo būdai;

4.3. papunktyje „Atliekų svorio nustatymas ir registravimas“ aprašoma priimamoms atliekoms sverti naudojama įranga ir dokumentai, kuriuose fiksuojamas atliekų svoris, turi neprieštarauti Atliekų svorio nustatymo metodikoje, pagal kurią nustatomas įmonėje tvarkomų atliekų svoris ir kurią tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikiamai informacijai. Atliekų svorio nustatymo metodika rengiama vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

4.4. papunktyje „Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti“ nurodoma, kada priimant atliekas būtina imti mėginius laboratoriniams tyrimams, taip pat mėginių paėmimo metodai, jų registravimo, laikymo įmonėje ir perdavimo laboratorijai tvarka, laboratorijoje tiriami parametrai. Aprašant atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir perdavimo procedūras, būtina nurodyti atitikimą nacionaliniuose ar tarptautiniuose standartuose nustatytiems mėginių paėmimo reikalavimams. Kol bus gautos laboratorijos išvados, patvirtinančios, kad atliekos atitinka priimamoms atliekoms keliamus reikalavimus, atliekos įmonėje gali būti laikomos tam skirtoje zonoje, nurodytoje atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje;

4.5. papunktyje „Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka“ pateikiant informaciją, kokiais atvejais nepavojingosios ir pavojingosios atliekos gali būti grąžinamos atliekų siuntėjui, vadovaujamasi veiklos vykdytojo ir Taisyklių 99–102, 108 punktuose nustatytais reikalavimais;

4.6. papunktyje „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas“ nurodoma, kad RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingųjų atliekų siuntėjas, bus informuotas apie atsisakymą priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atsisakymo priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas dienos ir kokiomis priemonėmis (paštu, el. paštu, telefonu ir pan.)  šis RAAD bus informuojamas apie nepriimtas tvarkyti pavojingąsias atliekas.

 

_______________

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

 

pavojingosIOS atliekos

__________________________________________

kodas (pagal atliekų sąrašą, pavadinimas)

__________________________________________

 

Turėtojas __________________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

 

__________________________________________

(adresas)

 

Atsakingas asmuo ___________________________

 

__________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojaus ženklo vieta*

 

* Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus.

 

_________________

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB (OL 2005 L 70, p. 17).

2. 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 80) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL 2006 L 33, p. 1).

3. 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 447).

4. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL 2005 L 254, p. 69).

5. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 692).

6. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 413/2010 (OL 2010 L 119, p. 1).

7. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).

8. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, panaikinanti kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 10 d. Komisijos Direktyva (ES) 2015/1127 (OL 2015 L 184, p. 13).

9. 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL 2014 L 370, p. 44).[1] Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.

[2] Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita.