Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

VADAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS SUTEIKIMO

 

2021 m. liepos 21 d. Nr. 4-232

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 1 dalies 55 punktu ir 615 straipsniu:

1. N u s t a t a u, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) vardu administracinių nusižengimų teiseną dėl ANK 589 straipsnio 1 dalies 55 punkte nustatytų administracinių nusižengimų pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo tarnybos valdybų viršininkai, jų pavaduotojai, patarėjai, skyrių, centrų viršininkai, Pasieniečių mokyklos viršininkas, tarnybos pasienio rinktinių vadai ir jų pavaduotojai, pasienio užkardų vadai ir jų pavaduotojai, Specialiosios paskirties skyriaus viršininkas ir šio skyriaus komandų viršininkai, laivų vadai, vyriausieji specialistai, vyresnieji specialistai, specialistai, jaunesnieji specialistai, vyriausieji tyrėjai, vyresnieji tyrėjai, tyrėjai bei vyresnieji pasieniečiai.

2. Į g a l i o j u:

2.1. tarnybos valdybų viršininkus, jų pavaduotojus, patarėjus, skyrių, centrų viršininkus, Pasieniečių mokyklos viršininką, tarnybos pasienio rinktinių vadus ir jų pavaduotojus, pasienio užkardų vadus ir jų pavaduotojus, Specialiosios paskirties skyriaus viršininką ir šio skyriaus komandų viršininkus, laivų vadus, vyriausiuosius specialistus, vyriausiuosius tyrėjus, vyresniuosius specialistus ir vyresniuosius tyrėjus:

2.1.1. tarnybos vardu nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti nutarimus jose;

2.1.2. priimti sprendimus dėl:

2.1.2.1. atstovavimo teismuose dėl skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose;

2.1.2.2. ANK nustatytų administracinio poveikio priemonių skyrimo, konfiskuotino turto grąžinimo savininkui (valdytojui) iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, kai padaromas nusižengimas, už kurį pagal ANK nuostatas gali būti skiriamas turto konfiskavimas;

2.1.2.3. dėl administracinių nusižengimų bylų nutraukimo arba atnaujinimo;

2.1.2.4. dėl administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių jiems pavaldžių pareigūnų nušalinimo;

2.2. tarnybos struktūrinių padalinių specialistus, jaunesniuosius specialistus, tyrėjus tarnybos vardu ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti nutarimus jose dėl šio įsakymo 1 punkte nurodytų administracinių nusižengimų, už kuriuos ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankcijoje nustatytos baudos maksimalus dydis neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir nenumatyta skirti administracinio poveikio priemonių, išskyrus asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimą trumpesniam kaip 6 mėnesių terminui.

3. N u r o d a u, kad tas pats pareigūnas negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo administracinio nusižengimo byloje.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios tarnybos vado 2020 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. 4-146 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“.

5. S k e l b i u šį įsakymą tarnybos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Tarnybos vadas                                                                                                     Rustamas Liubajevas