LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SU PROJEKTO „RAIL BALTICA“ ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIŲ VIETINĖS REIKŠMĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. 3-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 271 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo 2018 metų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos prižiūrėti (kontroliuoti), ar skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos naudojamos pagal paskirtį, vykdyti darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose ir nenustačius pažeidimų sumokėti už atliktus darbus.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-201

 

 

SU PROJEKTO „rAIL BALTICA“ ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIŲ VIETINĖS REIKŠMĖS

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METŲ

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybės

pavadinimas

Objekto ar finansuojamo projekto pavadinimas,

numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

1.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

1.1.

Marijampolės

dviejų lygių sankryžai su geležinkeliu Marijampolės miesto

P. Armino gatvėje rekonstruoti

42,0

Iš viso paskirstyta

42,0

______________