Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 29 D. NUTARIMO  NR. 346 „DĖL ŠALPOS PENSIJŲ IR TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. 50

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.4. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos išmoką, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopija;“.

2. Pakeisti 11.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.5. dokumentą, patvirtinantį, kad prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugomam asmeniui pateikęs asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tuo pačiu adresu, kaip ir slaugomas asmuo, arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio dokumento kopiją (pateikiama Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu atveju).“

3. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Gyventojų registre panaikinus asmens, kuriam paskirta šalpos išmoka ar tikslinė kompensacija, gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje deklaravimo duomenis (išskyrus Šalpos pensijų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje ir Tikslinių kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus) arba jį išbraukus iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos, atitinkamos išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai atsirado ši aplinkybė. Šalpos išmokos ar tikslinės kompensacijos mokėjimas atnaujinamas nuo dienos, kurią asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jo teisė gauti šią išmoką yra išlikusi.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis