LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „dėl PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠo patvirtinimo “ pakeitimo

 

2020 m. sausio 2 d. Nr. V-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos  draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

6.1. pabaigęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto patvirtintą ne mažesnės nei 3 metų trukmės Psichoterapijos metodo mokymo programą bei turintis tai patvirtinantį pažymėjimą;“.

2.   Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

6.2. užsienyje pabaigęs psichoterapijos metodo mokymo programą, kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinta Lietuvoje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga