VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-105 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. O3E-389

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑3018 bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus ir Vandens skyriaus 2021 m. kovo 15 d. pažymą Nr. O5E-338 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos pakeitimo ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Ūkio subjekto nustatytus diferencijavimo principus, įvertinant poreikį diferencijuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį pagal duomenų nuskaitymo būdą. Ūkio subjektas mokesčio diferencijavimo principus derina su savivaldybės institucija.“

2. Papildyti Metodiką 28.5 papunkčiu:

28.5. Teikiant nustatyti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, turi būti pateiktos dvi šio mokesčio skaičiavimo alternatyvos, įvertinant veiklos plane numatytų naujai įrengti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudas ir veiklos plane numatytų naujai įrengti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudas.“

3. Papildyti Metodiką 30 punktu:

30. Savivaldybių tarybos, nustatydamos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, atsižvelgia į Metodikos 28.5 papunktyje nurodytų alternatyvų duomenis ir užtikrina, kad būdas, kaip yra nuskaitomi atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų duomenys, neturėtų įtakos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio dydžiui.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Renatas Pocius