LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. IX-2453 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-114

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – Seimas Seimo Kultūros komiteto (toliau – Kultūros komitetas) teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komisijai vadovauja pirmininkas. Pirmininką Kultūros komiteto teikimu iš Komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia Seimas. Komisijos pirmininko kandidatūrą Kultūros komitetui teikia Komisija. Pasibaigus Komisijos pirmininko kadencijai, Komisijos pirmininkas eina pareigas tol, kol į jas šio įstatymo nustatyta tvarka paskiriamas naujas asmuo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė