JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL jaunimo DALYVAVIMO IR ATSTOVAVIMO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023-2024 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 16 d. Nr. 2V-167 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-263 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų agentūrai“, pagal kurį Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina 1.2.2.6. priemonę „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.         Tvirtinu Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2.         Skiriu  Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresniąją patarėją Laimą Jasionytę vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas (pakaitinė sekretorė – Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė).

3.         Pavedu Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresniajai patarėjai Laimai Jasionytei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Jonas Laniauskas

 


 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus

2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 2V-167 (1.4)

 

jaunimo DALYVAVIMO IR ATSTOVAVIMO STIPRINIMO prOJEKTŲ finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.       Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Agentūros interneto svetainėse atitinkamai https://sppd.lrv.lt/ ir www.jra.lt.

3.       Konkurso tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse.

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4.       Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1.    A priemonė – Nuostatų 9.1 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė, kuriai numatytas Nuostatų 7.2.1 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja  pagal Nuostatų 15.1–15.2 ir 15.4–15.8 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

4.2.    B priemonė – Nuostatų 9.2 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė, kuriai numatytas Nuostatų 7.2.2 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 15.3–15.8 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

4.3.    dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

4.4.    informacinė sistema – SPPD valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.5.    jaunas žmogus asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.6.    jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

4.7.    jaunimo organizacijaLietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

4.8.    mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

4.9.    narys viešasis juridinis asmuo ar viešojo juridinio asmens struktūrinis vienetas, neturintis ar turintis juridinio asmens statusą, narystės pagrindu priklausantis jaunimo organizacijai, teikiančiai Konkursui paraišką, ar fizinis asmuo, narystės pagrindu priklausantis jaunimo organizacijai, teikiančiai Konkursui paraišką;

4.10paraiška – pareiškėjo pagal informacinėje sistemoje suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą užpildytas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais Konkurso nuostatuose nurodytu būdu pateikiamas konkursą organizuojančiai įstaigai, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

4.11pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti ir atitinkantis Nuostatų 15–16 punktuose nurodytus reikalavimus, ir teikiantis Konkursui paraišką;

4.12partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi turėti bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas);

4.13pasiūlymas – oficialus argumentuotas pasiūlymas, skirtas jaunimo politikos stiprinimui vietos lygmeniu, pareiškėjo pateiktas oficialiu raštu, pagrįstas savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos vertinimu, jaunimui aktualių klausimų sprendimu, atsižvelgiant į vienijamų jaunimo organizacijų ir jaunimo poreikius ir (ar) remiantis savivaldybės atliktu jaunimo problematikos tyrimu;

4.14projektas pareiškėjo, projekto vykdytojo veiklų visuma, finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi projekto tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti); 

4.15projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

4.16projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

4.17projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Agentūros direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD;

4.18savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

4.19savivaldybės jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti;

4.20strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir / arba aplinkos analizės išvadas, pavyzdžiui, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai;

4.21su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu;

5.       Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.       Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7.       Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos:

7.1.    A ir B priemonėms įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

7.2.    visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 149 000 (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai) Eur:

7.2.1. A priemonėms įgyvendinti – preliminariai 117 000 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.2.2. B priemonėms įgyvendinti – preliminariai 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

8.       Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d.

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

9.       Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

9.1.    pateikus paraišką pagal A priemonę:

9.1.1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;

9.1.2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;

9.1.3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) formų kūrimas ir plėtojimas;

9.1.4. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;

9.1.5. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;

9.1.6. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;

9.1.7. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas;

9.2.    pateikus paraišką pagal B priemonę:

9.2.1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;

9.2.2. jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;

9.2.3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) formų kūrimas ir plėtojimas;

9.2.4. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;

9.2.5. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;

9.2.6. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas.

10.     Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1pateikus paraišką pagal A priemonę:

10.1.1. projektu numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytas veiklas;

10.1.2. suplanuotos veiklos atitinka pareiškėjo, projekto vykdytojo narių vienijimo, atstovavimo ir stiprinimo tikslus;

10.1.3. suplanuotos veiklos atitinka pareiškėjo, projekto vykdytojo strateginiame veiklos plane suformuluotus strateginius tikslus;

10.2.    pateikus paraišką pagal B priemonę:

10.2.1. projektu numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytas veiklas;

10.2.2. į sprendimų dėl projekto įgyvendinimo priėmimą numatyta įtraukti jaunus žmones.

11.       Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant projektus, skiriami papildomi balai pretenduojant į A ir B priemonę:

11.1.    pareiškėjas prisidės prie nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimo organizuojant ne mažiau kaip 2 renginius, susijusius su darbotvarkės įgyvendinimu.

12.     Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

13.     Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, jei to reikalauja epidemiologinė situacija Lietuvoje.

14.     Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

14.1.  tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

14.2.  skirtas siekti pelno;

14.3.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

14.5.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

14.6.  bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

14.7.  skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

14.8bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

15.     Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

15.1.  pareiškėjas yra savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, teikiant paraišką į A priemonę;

15.2pareiškėjas yra pasitvirtinęs ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės galiojantį strateginį veiklos planą, teikiant paraišką į A priemonę (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 33.1 papunktyje);

15.3pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 33.2 papunktyje), arba jaunimo organizacija (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 33.3 papunktyje), teikiant paraišką į B priemonę;

15.4pareiškėjas 2020-2021 metais merui, savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai ir (arba) per savivaldybės jaunimo reikalų tarybą yra pateikęs ne mažiau kaip 2 pasiūlymus. Pasiūlymai turi būti užregistruoti savivaldybės dokumentų registre (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 33.4 papunktyje);

15.5.  pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

15.6.  pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

15.7pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame Nuostatų papunktyje numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

15.8.  pareiškėjas yra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius juridinių asmenų registrui, o taip pat - šiuos rinkinius bei informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus viešai paskelbę savo interneto svetainėje (jeigu ją turi), jei pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

16.     Konkursui teikiamų projektų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 2/3 vykdytojų turi būti jauni žmonės.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

17.   Finansavimą gavę pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikę paraiškas ir vykdantys projektą pagal A priemonę, iki 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – iki 2024 m. gruodžio 31 d., turi pasiekti šiuos rodiklius:

17.1esminius kiekybinius:

17.1.1.   merui, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui (tiesiogiai) pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti pateiktas iki rugsėjo 30 d.;

17.1.2.   įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas organizacijos nariams stiprinti, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti įgyvendinta iki rugsėjo 30 d.;

17.1.3.   organizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, siekiant stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo, projekto vykdytojo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti suorganizuota iki rugsėjo 30 d.;

17.1.4.   prisidėti prie nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimo organizuojant ne mažiau kaip 2 renginius, susijusius su darbotvarkės įgyvendinimu, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti suorganizuotas iki rugsėjo 30 d., jei pareiškėjas, projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą prioritetą;

17.2.      kiekybinius:

17.2.1.   į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 160 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės);

17.2.2.   iš kitų finansavimo šaltinių pritraukti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti Agentūros direktoriaus sprendimu skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos;

17.3.      kokybinius:

17.3.1.   didinti pareiškėjo, projekto vykdytojo atstovaujamų jaunų žmonių skaičių;

17.3.2.   didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje ir už jos ribų;

17.3.3.   pagal galimybes ugdyti savivaldybių administracijos atstovų ir politikų suvokimą apie jaunimo dalyvavimo naudą ir metodus įtraukti jaunimą į veiklas, bendradarbiauti priimant sprendimus;

17.3.4.   vykdant veiklas, susijusias su piliečių dalyvavimu, siekti įtraukti administracijų darbuotojus, bendruomenių ir jaunimo lyderius;

17.3.5.   pasitelkus kryptingą viešinimo planą didinti pareiškėjo, projekto vykdytojo vienijamų organizacijų žinomumą ir galimybes regione;

17.3.6.   stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo, projekto vykdytojo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas;

17.3.7.   stiprinti apskrities jaunimo politiką bendradarbiaujant su kitomis savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis ir (ar) savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis.

18.   Finansavimą gavę pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikę paraiškas ir vykdantys projektą pagal B priemonę, iki 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 m. – iki 2024 m. gruodžio 31 d., turi pasiekti šiuos rodiklius:

18.1esminius kiekybinius:

18.1.1.   merui, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui (tiesiogiai) pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti pateiktas iki rugsėjo 30 d.;

18.1.2.   įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybėje stiprinti, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti įgyvendinta iki rugsėjo 30 d.;

18.1.3.   prisidėti prie nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimo organizuojant ne mažiau kaip 2 renginius, susijusius su darbotvarkės įgyvendinimu, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti suorganizuotas iki rugsėjo 30 d., jei pareiškėjas, projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą prioritetą;

18.2.      kiekybinius:

18.2.1.   į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 160 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės);

18.2.2.   iš kitų finansavimo šaltinių pritraukti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti Agentūros direktoriaus sprendimu skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos;

18.3.      kokybinius:

18.3.1.   didinti pareiškėjo, projekto vykdytojo atstovaujamų jaunų žmonių skaičių;

18.3.2.   didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje ir už jos ribų;

18.3.3.   pagal galimybes ugdyti savivaldybių administracijos atstovų ir politikų suvokimą apie jaunimo dalyvavimo naudą ir metodus įtraukti jaunimą į veiklas, bendradarbiauti priimant sprendimus;

18.3.4.   vykdant veiklas, susijusias su piliečių dalyvavimu, siekti įtraukti administracijų darbuotojus, bendruomenių ir jaunimo lyderius;

18.3.5.   pasitelkus kryptingą viešinimo planą didinti pareiškėjo, projekto vykdytojo žinomumą ir galimybes regione;

18.3.6.   skatinti jaunų žmonių pilietinių kompetencijų ugdymą.

19.         Pareiškėjas, projekto vykdytojas, teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant aktualią informaciją apie projekto dalyvius, jų sąrašus bei kitą aktualią informaciją, ir gavus Agentūros ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Agentūrai ir (ar) SPPD, jei tai neprieštarauja teisės aktams.

20.         Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Agentūra, dalyvauti visuose Agentūros organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

21.         Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei naudoti Agentūros patvirtintą logotipą, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Agentūra, bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

22.         Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

23.         Projekto vykdytojas turi užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

24.     Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos laikotarpiu, nurodytu Nuostatų 8 punkte. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

25.     Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

25.1projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 90 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

25.1.1.   projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kaip buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir projekto vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

25.1.2.   buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens – asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

25.2projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

25.2.1.   vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (tuo atveju, kai vykdytojai yra įdarbinami projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį) (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 90 procentų iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

25.2.2.   prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1‑330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka):

25.2.2.1ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 vykdytojui per mėnesį), pašto), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

25.2.2.2transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (tik Lietuvos Respublikos teritorijoje autobuso, laivo, kelto ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

25.2.2.3materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

25.2.2.4išlaidos, skirtos savanorių kvalifikacijai kelti ir paruošti juos savanoriškai veiklai atlikti;

25.2.2.5ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

25.2.2.6komunalinių paslaugų išlaidos (projekto vykdytojo patalpų, skirtų projekto veikloms vykdyti, šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

25.2.2.7kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

25.2.2.7.1kitos Nuostatų 25.2.2.1-25.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto prekės (pavyzdžiui, skirtos seminarų ar mokymų pertraukų metu));

25.2.2.7.2kitos Nuostatų 25.2.2.1-25.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

25.2.2.7.2.1.           lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.);

25.2.2.7.2.2.           maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 12 Eur 1 asmeniui per parą);

25.2.2.7.2.3.           apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 25 Eur 1 asmeniui per parą);

25.2.2.7.3viešinimo paslaugos (viešinimo paslaugos (išlaidos lankstinukams gaminti, straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti);

25.2.2.7.4kitos Nuostatų 25.2.2.1-25.2.2.6 ir 25.2.2.7.1-25.2.2.7.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos, pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga).

26.     Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

26.1ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė;

26.2statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

26.3išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai, o pratęsus finansavimą 2024 metams – po 2024 m. gruodžio 31 d. Jeigu finansavimas nebuvo pratęstas, netinkamomis finansuoti taip pat pripažįstamos išlaidos, patirtos ir apmokėtos po 2023 m. gruodžio 31 d.;

26.4išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

26.5.  bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

26.6išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

26.7.  išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

26.8kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

27.     Informacinėje sistemoje konkursas skaidomas į dvi dalis: A priemonėms įgyvendinti ir B priemonėms įgyvendinti. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Agentūros siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

28.     Pareiškėjas Konkursui gali pateikti vieną paraišką 2023 metams ir vieną paraišką 2024 metams atitinkamai į A arba B priemonę. Jeigu pateikiama tik vienų metų paraiška, tokia paraiška yra nevertinama ir finansavimas jai toliau neskiriamas. Jeigu pareiškėjas pateikė daugiau negu po vieną paraišką 2023 metams ir 2024 metams, vertinama ta konkretiems metams pateikta paraiška, kurios pateikimo laikas yra vėlesnis, tačiau ne vėlesnis negu Nuostatų 34 punkte nustatytas terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną konkursą organizuojančiai įstaigai nurodo, kurią paraišką vertinti. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

29.     Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą arba užpildyta ir pateikta per informacinę sistemą, tačiau ne į jai skirtą priemonę (A, B), nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30.     Paraiška turi būti surašyta lietuvių kalba.

31.     Paraiškoje nurodoma:

31.1.  projekto pavadinimas;

31.2.  informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

31.3.  projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma, banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

31.4.  projekto tikslas;

31.5.  projekto uždaviniai;

31.6.  projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) apibūdinimas;

31.7.  projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė);

31.8.  projekto įgyvendinimo teritorija;

31.9.  projekto įgyvendinimo laikotarpis;

31.10.  projekto aprašymas, pagrindžiant poreikį projektui įgyvendinti;

31.11.  pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai ir (ar) savanoriai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas). Informacija pateikiama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą;

31.12projekto partneriai (jei yra), jų kontaktiniai duomenys ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą;

31.13.  projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, dėl Nuostatų 10 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimo;

31.14.  informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11 punkte nustatytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11 punkte nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

31.15.  informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 15-16 punktuose nustatytam (-iems) reikalavimui (-ams);

31.16informacija apie pareiškėjo narius, nurodant bendrą narių skaičių ir jaunų žmonių skaičių, arba padalinius (jei pareiškėjas yra jaunimo organizacija);

31.17pareiškėjo narystės nacionalinėje (-ėse) bei tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (‑ose) (jei pareiškėjas yra jaunimo organizacija);

31.18.  projekto įgyvendinimo metu mažiau galimybių turinčio, atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančio jaunimo įtraukimo būdų aprašymas (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos pritraukimo būdus);

31.19.  laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

31.20projekto veiklų įgyvendinimo planai 2023 ir 2024 m., kuriuose turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 17-18 punktuose;

31.21.  detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, taip pat nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą);

31.22.  pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

32.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Agentūros, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų projektų finansavimo konkursuose.

33.     Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

33.1pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio nei 3 metų trukmės strateginio veiklos plano, jei paraiška teikiama į A priemonę;

33.2.  dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas), jei paraiška teikiama į B priemonę ir pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį;

33.3.  pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyta narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius, jei paraiška teikiama į B priemonę ir pareiškėjas yra jaunimo organizacija;

33.4merui, savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai ir (arba) per savivaldybės jaunimo reikalų tarybą pateiktų pasiūlymų, užregistruotų savivaldybės dokumentų registre;

33.5bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

33.6teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų),
kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

33.7asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

33.8.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

34.     Nuostatai skelbiami Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 33 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

35.     Informacija apie konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

36.     Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Laima Jasionytė, elektroninis paštas laima.jasionyte@jra.lt, tel. 8 634 53 842, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

37.     Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

38.     Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka.

39.     Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15-15.7, 16, 28-30 ir 33-34 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.)

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

40.     Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Agentūros direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketas informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

41.     Ekspertai vertindami projekto turinio ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

41.1.  projekto atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Privalomųjų sąlygų neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

41.2.  projekto atitiktį Nuostatų 11 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams, kiekvieną prioritetą įvertinant 0 (nulis) arba 5 (penki) balais;

41.3.  projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

41.4.  projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.5.  projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.6.  projekto veiklų pagrįstumą skatinant jaunimo, jaunimo organizacijų įgalinimą, dalyvavimą politiniame, visuomeniniame, socialiniame gyvenime, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.7.  projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9–10 – atitinka;

41.8.  projekto sąmatos, skaičiavimų teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekto numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–9 – iš dalies atitinka, 10 – atitinka;

41.9.  pareiškėjo sukuriamą pridėtinę vertę vykdomomis veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.10.  laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.11.  projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

42.       Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 62 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 25 balai. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

Jeigu Nuostatų 9 punkte nurodyta viena iš veiklų informacinėje sistemoje nesulaukia nei vienos paraiškos atitinkamoms A, B priemonėms įgyvendinti arba jei priemonėse skyrus finansavimą pateiktoms paraiškoms lieka nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų atitinkamai A, B priemonėje, 7.2 papunktyje nurodyta konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų suma pirmenybės tvarka teikiama rezervinių projektų sąraše esantiems projektams. Jeigu bus sudaromi kelių priemonių rezervinių projektų sąrašai, finansavimas skiriamas atsižvelgiant į dviejų ekspertų skirtų balų už projekto turinį ir lėšų planavimą vidurkius.

43.       Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

44.       Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Agentūros pareiškėjų pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektu, jos vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra reikalingesnis.

45.     Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

46.     Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų įvertinimo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Agentūros direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

47.     Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Agentūros direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Agentūros direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.jra.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Agentūros direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

48.     Agentūra, skelbdama Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotų ir rezervinių projektų sąrašus. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 51 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, esant papildomam finansavimui arba likus nepaskirstytų biudžeto lėšų. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

49.     Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, informacinės sistemos priemonėmis pasirašo su SPPD.

50.     Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Agentūros direktoriaus įsakymo „Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis.

51.     Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Agentūros direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams oficialaus perdavimo SPPD dienos, SPPD siūlymu Agentūros direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Agentūros direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

52.     Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2023 metams, pratęsus finansavimą – 2024 metams. Projektams įgyvendinti 2023-2024 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu.

53.     Laikotarpiu nuo Agentūros direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2022 metais, finansavimo pratęsimo 2024 metams atveju – už 2023 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Agentūrą. Agentūros komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Agentūros direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

54.     Projektui įgyvendinti einamiesiems metams skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d. SPPD nustačius, kad einamaisiais metais skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

55.     Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., pratęsus finansavimą 2024 metams, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

55.1.  Sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

55.2.  sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

55.3.  buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

55.4.  veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

55.4.1.   informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal projekto tikslus;

55.4.2.   informacija apie Nuostatų 17 punkte (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar 18 punkte (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

55.4.3.   informacija apie projekto viešinimą.

56.     Agentūra ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

57.     Agentūrai ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Agentūra arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

58.     SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

58.1.  SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimų;

58.2.  paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba, sudarius Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

58.3.  vadovaujantis Nuostatų 57 punktu, projekto vykdytojui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų veiklos trūkumų arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformavus SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus;

58.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ir (arba) panaudotos ne pagal paskirtį;

58.5.  nustatoma, kad projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2022 metais (pratęsus finansavimą 2024 m. – už 2023 metais) iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

59.     Jei dar kitaip netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatuose nustatytais esminiais kiekybiniais rodikliais, Agentūros direktoriaus įsakymu iš SPPD ir Agentūros atstovų patvirtinama Sankcijų taikymo komisija, kuri, vadovaudamasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir SPPD paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusia su projekto įgyvendinimu, gali organizuoti posėdį, kurio metu, jei yra galimybė, kviečiami ir projekto vykdytojas ar jo atstovas. Posėdyje svarstomas sankcijų projekto vykdytojui skyrimas. Nustačius, kad projekto vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl projekto vykdymo, ar paaiškėjus, kad per 2023 metus, o pratęsus projekto finansavimą 2024 metams – per 2024 metus projekto vykdytojas neįvykdė Nuostatų atitinkamai 17.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) arba 18.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, Sankcijų taikymo komisija gali taikyti šias sankcijas:

59.1projektams, vykdomiems pagal A priemonę:

59.1.1. kai projekto vykdytojas pasirinko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą prioritetą:

59.1.1.1.       jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 25,00 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.1.2jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.1.3.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 75,00 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.1.4jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.2. kai projekto vykdytojas nepasirinko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodyto prioriteto:

59.1.2.1jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33,33 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.2.2jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66,67 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.1.2.3jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.2.           projektams, vykdomiems pagal B priemonę:

59.2.1.        kai projekto vykdytojas pasirinko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodyto prioritetą:

59.2.1.1.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33,33 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.2.1.2.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66,67 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.2.1.3.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.2.2.        kai projekto vykdytojas nepasirinko Nuostatų 11.1 papunktyje nurodyto prioriteto:

59.2.2.1.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

59.2.2.2.     jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

60.     Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma projektų partneriams), įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

61.     Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėms informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui projektui įgyvendinti. Projekto vykdytojui pašalinus šiame Nuostatų punkte nurodytas priežastis, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

62.     Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis Agentūrą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

63.     Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų ir dokumentų tikslumą, teisėtumą, pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 21 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Agentūros reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po Projekto įgyvendinimo pabaigos (po 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – po 2024 m. gruodžio 31 d.)

XII SKYRIUS

FINANSAVIMO PRATĘSIMAS IR PERSKIRSTYMAS

 

64.     Tinkamai įgyvendinus projektą 2023 metais, projekto finansavimas gali būti pratęstas 2024 metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Siekdamas pratęsti projekto finansavimą, projekto vykdytojas iki 2023 m. lapkričio 15 d. informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti:

64.1projekto vykdytojo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą pratęsti projekto finansavimą 2024 metams (Nuostatų 2 priedas);

64.2pasikeitusių (jeigu keitėsi) projekto vadovo ir (ar) projekto veiklų įgyvendintojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis ar dokumentus;

64.3asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją.

65.     Prašymą pratęsti projekto finansavimą, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių X skyriaus nustatyta tvarka, svarsto SPPD. SPPD susipažįsta su projekto vykdytojo prašymu pratęsti projekto finansavimą (Nuostatų 2 priedas) ir, remdamasis šiuo prašymu, sprendžia, ar projektas įgyvendintas ir valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, bei Agentūros direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2024 metams.

66.     SPPD, gavęs metų projekto veiklos įvykdymo ir finansines ataskaitas ir nustatęs, kad projekto vykdytojas nepasiekė Nuostatų 17.1 papunktyje (projektą vykdant pagal A priemonę) ar Nuostatų 18.1 papunktyje (projektą vykdant pagal B priemonę) nustatytų esminių kiekybinių rodiklių, numatytų pasiekti iki 2023 m. gruodžio 31 d., Agentūros direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą svarstyti nutraukti Sutartį, sudarytą 2024 metų laikotarpiui (tuo atveju, jei Sutartis dėl projekto finansavimo 2024 metams jau yra sudaryta) arba stabdo Sutarties 2024 metams sudarymo procesą ir teikia Agentūros direktoriui siūlymą nepratęsti projekto finansavimo 2024 metams (tuo atveju, jei Sutartis dėl projekto finansavimo 2024 metams dar nėra sudaryta). Agentūros direktorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo 2024 metams panaikinimo.

67.     Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2024 metams per 5 darbo dienas nuo SPPD siūlymo pateikimo dienos priima Agentūros direktorius, įvertinęs SPPD siūlymą, pateiktą vadovaujantis Nuostatų 66 punktu. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Agentūros direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo pratęsimo priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų projektų vykdytojų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam projekto vykdytojo projektui skirto finansavimo dydis. 

68.     Pratęsus projekto finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su projekto vykdytoju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos, tačiau naujoje Sutartyje arba papildomame susitarime dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo turi būti numatyta, kad nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo 2024 m. sausio 20 d., jei projekto vykdytojas pasiekė visus Nuostatų 17.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar Nuostatų 18.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) nustatytus esminius kiekybinius rodiklius, numatytus pasiekti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

69.     2024 metų projekto įgyvendinimo sąmata gali būti iki 10 procentų didesnė, palyginti su ankstesniais kalendoriniais metais, tačiau bendra projektams finansuoti skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti konkursui skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams.

70.     Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektui įgyvendinti 2024 metams, gali būti naudojamos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2024 metais nepasirašoma arba yra nutraukiama, kaip tai nurodyta Nuostatų 66 punkte, vykdant projekto veiklas 2024 metais projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

71.     Pratęsus projekto finansavimą ateinantiems kalendoriniams metams, vykdant projektą projekto vykdytojo patirtos ir Nuostatuose finansuotinomis laikytinos išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti nuo kalendorinių metų, kuriems pratęstas projekto finansavimas, sausio 1 d.

72.     Naujos Sutartys arba papildomi susitarimai dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais.

XIII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

73.     Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

74.     Prašymai tikslinti projekto sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

75.     Jei tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 76 punkte nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 76 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

76.     Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Agentūros paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Agentūros paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Agentūros paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77.     Agentūra tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

78.     Agentūra ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu. Pareiškėjas, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti Agentūros ir SPPD atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo, projekto vykdytojo kontaktinius duomenis.

79.     Agentūros direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metų atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Agentūrai arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

80.     Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytos, Nuostatuose nenustatytos aplinkybės, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vykdytojui skiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų Projektų administravimo taisyklių 102 punkte nustatytu pagrindu, netaikomas Nuostatų 7.1 papunktyje nustatytas didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams apribojimas, taip pat Nuostatuose nustatytas išlaidų darbo užmokesčiui ar kitų pagrįstų išlaidų dydžio apribojimas.

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos šiame Nuostatų punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias projekto vykdytojas įsipareigoja įvykdyti, prašomų valstybės biudžeto lėšų pagrindimas.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Agentūros direktoriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų projektų vykdytojams skyrimo Agentūros direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

81.     Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytos, Nuostatuose nenustatytos aplinkybės, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Agentūros direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Agentūros direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

82.     Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma ir didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Agentūros direktoriaus įsakymu.

83.     Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą. Jei ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o konkursą administruojanti įstaiga ir (ar) komisija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl ją atmeta, pareiškėjas šį konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________________

part_1d98c310480144168475330d4fdbd179_end