LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 25 IR 139 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 11 d. Nr. XIII-2327

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Papildyti 25 straipsnį 6 dalimi:

6. Darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

 

2 straipsnis. 139 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 139 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba pareiginės algos pastovioji dalis);“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda