VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO, PRIIMAMO KONKURSO BŪDU, PAREIGAS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2024 m. vasario 22 d. Nr. V-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 40 punktu,

t v i r t i n u Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijas (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                               Artūras Palekas

 

 

 

PATVIRTINTA

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus

2024 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-24

 

 

PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO, PRIIMAMO KONKURSO BŪDU, PAREIGAS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO

REKOMENDACIJOS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas (toliau – įstaigos vadovo pareigos) tinkamumo eiti įstaigos vadovo pareigas kompetencijų vertinimą (toliau – kompetencijų vertinimas) atliekamą Viešojo valdymo agentūroje (toliau – Agentūra) arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkto paslaugų teikėjo (toliau – Atrankos agentūra), ir susipažinimą su asmens kompetencijų vertinimo skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu.

2. Pretendento tinkamumas eiti įstaigos vadovo pareigas suprantamas kaip gebėjimas vadovauti įstaigai, pagrįstas įgytų žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, t. y. bendrosiomis, vadybinėmis ir lyderystės kompetencijomis.

3. Kompetencijų vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant skirtingus vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras.

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Priėmimo aprašas).

5. Kompetencijų vertinimas gali būti atliekamas Agentūroje arba Atrankos agentūroje, kuri yra pasitelkta organizuoti ir atlikti kompetencijų vertinimo procedūrą.

6. Nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais kompetencijų vertinimas vykdomas, taikant šių Rekomendacijų VII skyriuje nustatytas išimtis.

7. Atsakingas (-i) Agentūros darbuotojas (-ai), vykdantis (-ys) kompetencijų vertinimo funkcijas (toliau – vertintojas (-ai)) arba Atrankos agentūros vertintojas (-ai) privalo nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių ar galinčių sukelti sprendimų.

8. Pretendentams į centrinių statutinių įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų pareigas kompetencijų vertinimas atliekamas mutatis mutandis šių Rekomendacijų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS, VADYBINĖS IR LYDERYSTĖS KOMPETENCIJOS

 

9. Kompetencijų vertinimo metu vertinamos 3 bendrosios kompetencijos ir 3 vadybinės ir lyderystės kompetencijos, vadovaujantis Priėmimo aprašo 38 punktu.

10. Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, vertinamų kompetencijų vertinimo metu, aprašymai pateikti šių Rekomendacijų 1 priede.

 

III SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO UŽDUOTYS

 

11. Kompetencijų vertinimo užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal įstaigų grupes ir konkrečių įstaigų vadovų pareigybes.

12. Pretendentams kompetencijų vertinimo užduočių rinkinį atsitiktiniu būdu parenka Agentūros vertintojas (-ai). Jeigu kompetencijų vertinimą atlieka Atrankos agentūra, tai Agentūros vertintojas (-jai) atsitiktiniu būdu parenka ir Atrankos agentūros vertintojui (-ams) pateikia užduočių rinkinį ir kitą medžiagą reikalingą išvadai parengti ne vėliau nei prieš vieną darbo dieną iki kompetencijų vertinimo pradžios arba Atrankos agentūra pagal Agentūros pateiktus pavyzdžius parengia užduotis, kurios turi būti relevantiškos (turėti prasminį atitikimą) įstaigos vadovo darbo specifikai, taip pat parengia užduočių stimulinę ir kitą medžiagą, reikalingą kompetencijų vertinimo išvadai parengti.

13. Kompetencijų vertinimo užduotys viešai neskelbiamos.

14. Pretendentai turi neatskleisti kompetencijų vertinimo metu pateiktų užduočių turinio.

15. Agentūros ir Atrankos agentūros vertintojas (-ai) turi užtikrinti pretendentų asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis (-iesi) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO EIGA

 

16. Pretendentas į įstaigos vadovo pareigas, vadovaujantis Priėmimo aprašo 43 punktu per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad jis atitinka bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, ir, jeigu konkurso komisijos sprendimu taikant pirminio pretendentų vertinimą pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), patenka į geriausiai įvertintų ir atrinktų pretendentų sąrašą, gavimo dienos, užsiregistruoja kompetencijų vertinimui Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS), nepriklausomai nuo to ar vertinimą atlieka Agentūra, ar Atrankos agentūra. Pretendentui per 3 darbo dienas neužsiregistravus VATIS kompetencijų vertinimui, vėliau registruotis ir dalyvauti kompetencijų vertinime leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų.

17. Pretendentai galimą kompetencijų vertinimo datą ir laiką pasirenka VATIS pagal VATIS skelbiamą grafiką.

18. Pretendentai, atvykdami į kompetencijų vertinimą, privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir veido atvaizdas. Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti kompetencijų vertinime.

19. Kompetencijų vertinimas prasideda VATIS paskelbtu laiku.

20. Pretendentui pavėlavus daugiau kaip 30 minučių, kompetencijų vertinimas nėra vykdomas, išskyrus jei Agentūros arba Atrankos agentūros vertintojas (-ai), vykdantis (-ys) kompetencijų vertinimą, nenusprendžia kitaip.

21. Prieš kompetencijų vertinimą pretendentas supažindinamas su kompetencijų vertinimo procedūra, užduočių pobūdžiu, jų atlikimo fiksavimu. Pretendentas pasirašo pasižadėjimą (Rekomendacijų 2 priedas) laikytis kompetencijų vertinimo procedūros reikalavimų, užtikrinti kompetencijų vertinimo medžiagos ir užduočių neviešinimą.

22. Pretendentai turimas garso ir vaizdo įrašymo ar kitas technines priemones turi palikti saugojimui skirtose vietose. Pretendentui atsisakius pasirašyti pasižadėjimą (Rekomendacijų 2 priedas) ar palikti turimas technines priemones, pretendentas negali toliau dalyvauti kompetencijų vertinime.

23. Kompetencijų vertinimo metu pretendentui atsisakius dalyvauti kompetencijų vertinime, kompetencijų vertinimo išvada nerengiama, jeigu vertintojas (-ai ) nenusprendžia kitaip, ir pretendentas neturi teisės dalyvauti pretendentų vertinime konkretaus konkurso komisijoje į įstaigos vadovo pareigas.

24. Kompetencijų vertinimas paprastai trunka 3-3,5 valandas, neįskaitant pertraukų pailsėti. Tarp atskirų užduočių atlikimo daromos pertraukos.

25. Kompetencijų vertinimą vykdo ne mažiau kaip 2 Agentūros arba Atrankos agentūros vertintojai.

26. Kompetencijų vertinimo metu pretendentams leidžiama naudotis tik vertintojo (-ų ) suteiktomis priemonėmis. Pretendentai kompetencijų vertinimo užduotis ir visą su vertinimu susijusią medžiagą turi palikti kompetencijų vertinimo patalpoje.

27. Vykdant kompetencijų vertinimą pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių metu daromas skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo (nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais) įrašas.

28. Pretendentai, kompetencijų vertinimo metu naudojęsi informacijos perdavimo, priėmimo ar fiksavimo priemonėmis, pažeidę kitus kompetencijų vertinimo procedūros reikalavimus, nurodytus Rekomendacijose ir pasižadėjime (Rekomendacijų 2 priedas), šalinami iš kompetencijų vertinimo.

29. Atrankos agentūra kompetencijų vertinimo dokumentus ir kitą medžiagą, reikalingą išvadai parengti, pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninius garso įrašus, ir pretendento raštu pateiktą informaciją per 5 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo dienos perduoda Agentūrai.

30. Informacija apie kompetencijų vertinimo sąlygas ir tvarką pažeidusius pretendentus skelbiama VATIS ir šie pretendentai gali registruotis dalyvauti kompetencijų vertinime ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pašalinimo iš kompetencijų vertinimo dienos.

 

V SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IŠVADA

 

31. Kompetencijų vertinimo metu pagal standartizuotas procedūras vertinama pretendento žodžiu ir (ar) raštu pateikta informaciją, pademonstruotas elgesys, atliekant individualias praktines užduotis, ir žodžiu pateikta informacija, atsakant į pusiau struktūruoto interviu klausimus.

32. Apibendrinus kompetencijų vertinimo rezultatus, nustatomas kiekvienos pretendento turimų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos lygis ir parengiama kompetencijų vertinimo išvada.

33. Kompetencijų vertinimo išvadoje grafiškai pateikiamas pretendento turimų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos profilis, jų įvertinimo pagrindimas (Rekomendacijų 3 priedas).

34. Atrankos agentūra kompetencijų vertinimo išvadą (Rekomendacijų 3 priedas) per 5 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo pabaigos elektroniniu paštu turi pateikti Agentūrai ir kompetencijų vertinime dalyvavusiam pretendentui.

35. Kompetencijų vertinimo rezultatai (kompetencijų raiškos lygiai), vadovaujantis Priėmimo aprašo 41 punktu, yra naudojami atliekant pirminį privalomą pretendentų vertinimą konkursuose į įstaigos vadovo pareigas.

36. Laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas, kompetencijų vertinimo išvada yra naudojama planuojant darbui reikalingų kompetencijų ugdymą.

 

VI SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU KOMPETENCIJŲ VERTINIMO

SKAITMENINIU GARSO IR (AR) VAIZDO ĮRAŠU

 

37. Pretendentai, dalyvavę kompetencijų vertinime, turi teisę, dalyvaujant Agentūros atstovui, nepriklausomai nuo to ar kompetencijų vertinimą atlieka Agentūra ar Atrankos agentūra, susipažinti su jų kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu. Vertinimo metu pretendentų atliktų užduočių pateikti atsakymai nėra komentuojami, nėra atskleidžiami užduočių teisingi atsakymai.

38. Pretendentas, norėdamas susipažinti su savo kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu, Agentūros direktoriui raštu pateikia prašymą (Rekomendacijų 4 priedas) leisti susipažinti su savo kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu Agentūroje.

39. Prieš pateikiant pretendentui susipažinti jo kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninį garso įrašą ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninį garso ir (ar) vaizdo įrašą, Agentūros atstovas įsitikina pretendento tapatybe pagal pretendento pateiktą galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra jo asmens kodas ir veido atvaizdas.

40. Pretendentas, susipažinęs su savo kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu, apie tai raštu pažymi savo pateiktame prašyme, kad susipažino. Kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninio garso įrašo ar kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninio garso ir (ar) vaizdo įrašo kopija asmeniui neišduodama.

 

VII SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES, KARANTINO, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS

 

41. Nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais kompetencijų vertinimas vykdomas, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), kai Agentūros vertintojas (-ai)yra Agentūros patalpose ir (ar) kitose nutolusiose vietose, o pretendentas yra kitoje nutolusioje vietoje.

42. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos vertinamos interviu metodu. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, užduočių rinkinį sudaro pusiau struktūruoto interviu klausimai. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu pagal standartizuotas procedūras vertinama pretendento žodžiu pateikta informacija, atsakant į pusiau struktūruoto interviu klausimus. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu daromas skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas.

43. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, pusiau struktūruotą interviu gali vykdyti 1 arba 2 Agentūros vertintojai. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, išvadą rengia ne mažiau kaip 2 Agentūros vertintojai. Kompetencijų vertinimo išvadai parengti naudojamas kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, garso ir (ar) vaizdo įrašas.

44. Kompetencijų vertinimas, naudojant TGĮ, paprastai trunka 2,5-3 valandas, neįskaitant pertraukų, jei jos, esant poreikiui, daromos.

45. Pretendentai apie kompetencijų vertinimą, naudojant TGĮ, informuojami per VATIS arba elektroniniu paštu.

46. Kompetencijų vertinimą, naudojant TGĮ, inicijuoja Agentūra. Agentūros vertintojas (-ai) ir pretendentas jungiasi nuotoliniu būdu pagal Agentūros per VATIS arba elektroniniu paštu pateiktą prisijungimo nuorodą. Pretendentui prisijungimo nuoroda pateikiama ne vėliau kaip 12 valandų iki kompetencijų vertinimo pradžios.

47. Pretendento, kuris kompetencijų vertinime dalyvauja iš kitos nutolusios vietos, naudojami TGĮ turi atitikti minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede.

48. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu Agentūros vertintojas (-ai) ir pretendentas turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

49. Pretendento asmens tapatybę kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu patikrina Agentūros vertintojas pagal pretendento per internetinę kamerą parodytą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu nėra galimybės įsitikinti pretendento asmens tapatybe pagal jo per internetinę kamerą parodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendentas Agentūros vertintojo nurodytu elektroniniu paštu turi atsiųsti savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą arba foto nuotrauką). Pretendentui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar neparodžius jo per internetinę kamerą, ar nepateikus jo kopijos, atitinkamai pretendentui neleidžiama dalyvauti kompetencijų vertinime ir apie tai pažymima kompetencijų vertinimo išvados eilutėje „Pastabos“ (Rekomendacijų 3 priedas).

50. Kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu Agentūros patalpose ir kitose nutolusiose vietose gali būti tik Agentūros vertintojas (-ai) ir pretendentas.

51. Jeigu atliekant kompetencijų vertinimą, naudojant TGĮ, atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, šie sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir kompetencijų vertinimas toliau tęsiamas.

52. Jeigu kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu atsiradusių Agentūros ir (ar) pretendento, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, nepavyksta pašalinti per 30 minučių, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuojamas kitas pretendento kompetencijų vertinimas, naudojant TGĮ.

Jeigu kompetencijų vertinimą, naudojant TGĮ, pusiau struktūruotą interviu vykdo 2 Agentūros vertintojai, dalyvaujantys kompetencijų vertinime iš skirtingų vietų, esant vieno Agentūros vertintojo, naudojamų TGĮ, techniniams sutrikimams ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimams, kurių per 30 minučių nepavyksta pašalinti, kompetencijų vertinimą gali tęsti antrasis Agentūros vertintojas.

Jeigu pretendentas kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu atsisako pašalinti jo naudojamų TGĮ techninius sutrikimus ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, ir (ar) neturi vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, ar Agentūros vertintojui ne vėliau kaip per 30 min nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui, skambinant ne mažiau kaip 3 kartus, dėl jo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti kompetencijų vertinime ir apie tai pažymima kompetencijų vertinimo išvados eilutėje „Pastabos“ (Rekomendacijų 3 priedas).

53. Pretendentai kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, metu gali naudotis tik rašymo priemonėmis ir popieriaus lapu.

54. Pretendentai susipažinti su savo kompetencijų vertinimo, naudojant TGĮ, pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu gali tik Agentūroje iš anksto suderintu su Agentūros vertintoju laiku, vadovaujantis šių Rekomendacijų 37-40 punktuose nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Kompetencijų vertinimo dokumentai ir kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninis garso įrašas bei kompetencijų vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas, perkelti į kompiuterinę laikmeną, saugomi Agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

56. Veiksmai, neveikimas, kuriais pažeidžiamos Rekomendacijų nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

 

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompetencijų

vertinimo organizavimo rekomendacijų

1 priedas

 

Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, vertinamų pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo metu, aprašymas

 

I. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

 

1.1.                ORGANIZUOTUMAS

Planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, veikia neatidėliodamas.

Kompetencijos indikatoriai

1. Susiplanuoja sudėtingas ir / arba didelės apimties užduotis, taikydamas veiklos planavimo principus (išskaido tikslus, užduotis į sudėtines veiklos dalis, numato jų trukmę, eiliškumą, terminus ir pan.).

2. Organizuoja sudėtingą ir / arba didelės apimties veiklą, orientuodamasis į prioritetinių užduočių vykdymą, ir / arba veiklą, apimančią ir kitų asmenų indėlį (dalyvavimą veikloje).

3. Siekdamas tikslų veikia atkakliai, nuosekliai („žingsnis po žingsnio“ artėja prie rezultatų, suranda įvairių būdų ir kelių numatytiems tikslams pasiekti) atlikdamas sudėtingas ir / arba didelės apimties užduotis.

4. Operatyviai išsprendžia sudėtingas ir / arba didelės apimties problemas.

5. Analizuoja veiklos organizavimo procesą ir siūlo pagrįstus sprendimus, kaip jį tobulinti, atlikdamas sudėtingas ir / arba didelės apimties užduotis.

6. Analizuoja situaciją įstaigos viduje ir išorėje, ir, atsižvelgdamas į esamus pokyčius, pakeičia veiklos prioritetus, prognozuoja pokyčius ir jiems pasirengia iš anksto.

1.2. ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS

Geba atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus.

Kompetencijos indikatoriai

 

1. Išskaido situaciją (problemą, užduotį ar pan.) į atskiras sudėtines dalis, atlikdamas sudėtingą ir / arba didelės apimties veiklą.

 

2. Atlikdamas sudėtingų ir / arba didelės apimties situacijų (problemų, užduočių ar pan.) analizę, išskiria esminę informaciją.

 

3. Nustato tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp atskirų situacijos (problemos, užduoties ar pan.) dalių, analizuodamas sudėtingas ir / arba didelės apimties situacijas (problemas, užduotis ar pan.).

 

4. Pasirenka analizės būdus, priemones, atsižvelgdamas į situacijos (problemos, užduoties ar pan.) pobūdį, atlikdamas sudėtingų ir / arba didelės apimties situacijų (problemų, užduočių ar pan.) analizę.

 

5. Įvertina siūlymus, idėjas, kaip spręsti sudėtingas ir / arba didelės apimties situacijas (problemas, užduotis ar pan.), užtikrindamas, kad prieš priimant galutinį sprendimą, būtų įvertintos jų galimos pasekmės.

 

6. Remdamasis analizės rezultatais, parengia išsamias ir tikslias ataskaitas (išvadas, sprendimus, atsakymus ar pan.) apie sudėtingas ir / arba didelės apimties (problemas, užduotis ar pan.).

 

1.3.                KOMUNIKACIJA

Geba bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirinkdamas įvairias bendravimo priemones, užtikrindamas informacijos perteikimą bei supratimą.

 

Kompetencijos indikatoriai

 

1. Mintis reiškia aiškiai ir nuosekliai įvairiose bendravimo situacijose (nesudėtingose, neįtemptose ir sudėtingose, įtemptose), patikslina savo mintį, reaguodamas į klausytojo tiesioginį ir netiesioginį grįžtamąjį ryšį (tiesioginį – kai klausytojas prašo patikslinti ar sako, kad neišgirdo, nesuprato; netiesioginį – kalbėdamas atidžiai stebi pašnekovo reakcijas ir, į jas atsižvelgdamas, tikslina mintį, teiginį ir / arba papildomai tikslinasi, ar suprantamai kalba, ką reikia papildyti ir pan.).

 

2. Išklauso pašnekovą įvairiose bendravimo situacijose (nesudėtingose, neįtemptose ir sudėtingose, įtemptose) ir, siekdamas geriau suprasti pašnekovą (jo atvirai sakomas mintis ir paslėptus lūkesčius, prasmes ar pan.), taiko aktyvaus klausymosi metodus (tikslinamuosius klausimus, suprasto turinio pakartojimą, perfrazavimą, jausmų supratimo parodymą, apibendrinimą ir pan.).

 

3. Savarankiškai pasirenka bendravimo stilių (dalykinį, draugišką ar pan.), priemones ir aplinką (pokalbį telefonu ar tiesiogiai, formalų pranešimą raštu ar žinutę elektroniniu paštu, viešą ar individualų pokalbį ir pan.), sudėtingose bendravimo situacijose (bendraudamas su nepažįstamais pašnekovais, naujose ar neįprastose (nestandartinėse) situacijose, sprendžiant sudėtingus klausimus ir pan.), atsižvelgdamas į situacijos ir pašnekovų charakteristikas, bendravimo tikslą.

 

4. Vadovauja diskusijoms, susirinkimams: aiškiai ir tiksliai formuluodamas diskusijos, susirinkimo tikslą, užtikrindamas, kad visos šalys turėtų galimybę išsakyti savo mintis, teiginius, argumentus ir būtų išgirstos, stabdydamas nekonstruktyvų dalyvių elgesį (dominavimą, nutraukimą, nekonstruktyvią ar per ankstyvą idėjų kritiką ir pan.), padėdamas suderinti skirtingas nuomones ir pasiekti visoms šalims priimtiną susitarimą.

 

5. Įtaigiai kalbėti sudėtingose situacijose (temą pristato pirmą kartą ir / arba tema yra „jautri“ (pvz., apie nepalankius pokyčius, nustatytus nusižengimus), dauguma klausytojų yra priešiškai nusiteikę, nemotyvuoti ar pan.), tiksliai ir aiškiai atsako į auditorijos klausimus, kritiką ir valdo problemines, konfliktines situacijas, provokacijas bei nekonstruktyvų auditorijos elgesį.

 

6. Bendraudamas sukuria dalykišką ir pozityvų emocinį santykį, išlaiko savo emocinę pusiausvyrą (atrodo ramus, susitvardęs) ir nuramina kitus kritinėse situacijose (aplinkiniai nusiteikę kraštutinai nemaloniai, pikti), daro teigiamą poveikį kitų emocinei būsenai, sumažina įtampą.

 

II. VADYBINĖS IR LYDERYSTĖS KOMPETENCIJOS

 

2.1. STRATEGINIS POŽIŪRIS

Tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numatydamas ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti.

Kompetencijos indikatoriai

1. Žino ir paaiškina, kaip įstaigos tikslai yra susiję su valstybės prioritetais, strateginiais tikslais ir programomis, pagrįsdamas konkrečiais įstaigos veiklos, projektų ir jų rezultatų (parodančių konkretų indėlį) pavyzdžiais.

2. Suderina tikslus, susijusius su didelės apimties veikla, su valstybės, kitų susijusių institucijų prioritetais, strateginiais tikslais.

3. Žino viešojo administravimo ir verslo sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje įdiegtas naujoves, gerosios praktikos pavyzdžius ir pan., juos pritaiko savo įstaigoje, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos specifiką, užtikrindamas didesnį efektyvumą, rezultatus, ir / arba sukuria gerosios praktikos pavyzdžius – mokslo, technologijų ir kt. naujoves pritaiko pirmasis, tampa sektinu pavyzdžiu kitoms įstaigoms.

4. Inicijuoja didelės apimties pokyčius (įstaigos lygiu ir / arba darančius teigiamą poveikį už įstaigos ribų (regioniniu, nacionaliniu lygiu ir pan.)); parengia pagrįstus jų įgyvendinimo planus bei užtikrinti jų įgyvendinimą.

5. Parengia sudėtingų ir / arba didelės apimties pokyčių (naujovių) tęstinumą užtikrinančių priemonių planus ir juos įgyvendina.

6. Įvertina įstaigos vidaus ir išorės veiksnius ir, atsižvelgdamas į juos, numato įstaigai naudingas ateities galimybes; inicijuoja susijusius strateginius sprendimus ir parengia pagrįstus jų įgyvendinimo planus bei užtikrina jų įgyvendinimą.

2.2. VEIKLOS VALDYMAS

Nustato veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja veiklą taip, kad užtikrintų tikslų įgyvendinimą.

Kompetencijos indikatoriai

1. Planuoja sudėtingą ir / arba didelės apimties veiklą, nustatydamas su įstaigos strateginiais tikslais susijusius prioritetus; kai darbuotojai kreipiasi dėl neaiškių prioritetų, jų veiksmus nukreipia į prioritetus ir veiklą, kurie lemia nustatytų strateginių tikslų pasiekimą; primena darbuotojams, kas svarbiausia, kokie prioritetai, ne tik, kai pastebi, kad jų veiksmai nukreipti neteisinga kryptimi, bet ir prevenciškai – reguliariai (susirinkimų, veiklos aptarimų metu ir pan.) kalbėdamas apie prioritetus ir jų svarbą.

2. Numato veiklos būdus, metodus, užtikrinančius sudėtingų ir / arba didelės apimties užduočių atlikimą, jų rezultatus.

3. Organizuoja sudėtingą ir / arba didelės apimties veiklą, kai dalyvauja kelių padalinių darbuotojai ir / arba kelių institucijų atstovai, paskirsto užduotis, atsakomybę, darbo krūvį, išteklius.

4. Koordinuoja sudėtingų ir / arba didelės apimties veiklų vykdymą, kai dalyvauja kelių padalinių darbuotojai ir / arba kelios institucijos, užtikrindamas užduočių atlikimo, komunikacijos ir kitų veiksmų suderinimą.

5. Atlieka sudėtingos ir / arba didelės apimties veiklos stebėseną ir vertinimą bei įvertina tikslų pasiekimo progresą bei, esant būtinybei, numato koreguojančius veiksmus ir užtikrina jų įgyvendinimą.

6. Prognozuoja neatitikimus ir taip užkerta kelią jų atsiradimui: veiklos aptarimo susitikimus su darbuotojais organizuoja reguliariai, užtikrindamas aktualią informaciją apie rezultatus ir problemas (tikslų pasiekimo progresą).

2.3. LYDERYSTĖ

Vadovas – pavyzdys kitiems, perteikia viziją, misiją, tikslus ir įkvepia jų siekti, suteikia reikiamą emocinę paramą, įtraukia į sprendimų priėmimą, ugdo, sukuria pozityvią darbo aplinką.

Kompetencijos indikatoriai

1. Vadovas yra tinkamo elgesio pavyzdys esant ne tik įprastoms ar sudėtingoms, bet ir kritinėms aplinkybėms (pvz., sumažinus išteklius, restruktūrizacijos ar kt. kritiniais laikotarpiais); pats siekia ir darbuotojus skatina siekti atitikti veiklos standartus ir tikslus, kelia pasiekimų, rezultatų „kartelę“, korektiškai bendrauja ir pan.

2. Perteikia darbuotojams misiją, viziją ir įtraukia juos į tikslų formulavimą, taip užsitikrindamas darbuotojų pritarimą tikslams ir įsitraukimą, motyvaciją jų siekiant.

3. Sukuria pozityvų psichologinį klimatą įstaigos mastu, suteikdamas darbuotojams individualią emocinę paramą sudėtingose jų veiklos ar asmeninio gyvenimo situacijose bei inicijuodamas, organizuodamas bendrus renginius, veiklą, tradicijas, skatinančius gerus visų įstaigos darbuotojų tarpusavio santykius, bendradarbiavimą, pagalbą ar pan.

4. Įtraukia pavaldinius į sudėtingų ir / arba didelės apimties sprendimų priėmimą; esant būtinybei, į darbo grupės veiklą įtraukia kitas institucijas ar asmenis.

 

5. Ugdo darbuotojus ne tik sudarydamas jiems sąlygas mokytis ir tobulėti, sukurdamas įvairias mokymosi galimybes veikloje, bet ir kurdamas mokymuisi palankią aplinką, inicijuodamas naujas mokymosi formas (inicijuoja, remia dalijimąsi gerąja patirtimi, žiniomis, klaidų analizę ir veiklos tobulinimo sprendimų paiešką ir pan.).

 

6. Motyvuoja darbuotojus, formuodamas į įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą įstaigos kultūrą, užtikrina, kad kiekvieno tiesiogiai pavaldaus darbuotojo indėlis būtų įvertintas teisingai (pagal indėlį į padalinio, įstaigos rezultatus) ir, atsižvelgiant į jo indėlį, teisingai būtų parenkamos įstaigoje taikomos motyvavimo priemonės, inicijuoja naujas motyvavimo priemones, pritaikomas įstaigos lygiu, ir individualiais darbuotojų poreikiais bei įstaigos galimybėmis.

 

________________

 

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompetencijų

vertinimo organizavimo rekomendacijų

2 priedas

 

(Pretendento į įstaigos vadovo pareigas, dalyvaujančio kompetencijų vertinime, pasižadėjimo forma)

 

PRETENDENTO Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS, DALYVAUJANČIO KOMPETENCIJŲ VERTINIME, PASIŽADĖJIMAS

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš, ____________________________________________, siekiantis (siekianti) eiti įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas, esu supažindintas (supažindinta) su kompetencijų vertinimo procedūra, užduočių pobūdžiu, jų atlikimo fiksavimu, kompetencijų vertinimo išvados naudojimu ir pasižadu:

1. laikytis kompetencijų vertinimo procedūros reikalavimų, užtikrinti kompetencijų vertinimo medžiagos ir užduočių neviešinimą;

2. kompetencijų vertinimo metu nedaryti garso ar vaizdo įrašų, nenaudoti susižinojimo ar kitų techninių priemonių.

 

Aš žinau, kad už naudojimąsi informacijos perdavimo, priėmimo ar fiksavimo priemonėmis bei kitų kompetencijų vertinimo procedūros reikalavimų pažeidimus ar kompetencijų vertinimo trukdymą, vertintojo (-jų) sprendimu galiu būti pašalinamas (pašalinama) iš kompetencijų vertinimo.

 

Esu informuotas, kad kompetencijų vertinimo rezultatai bus naudojami atliekant pirminį privalomą pretendentų vertinimą konkursuose į įstaigos vadovo pareigas.

 

Esu informuotas, kad laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas, mano kompetencijų vertinimo išvada bus naudojama planuojant darbui reikalingų mano kompetencijų ugdymą.

 

__________________ _____________________________________

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompetencijų

vertinimo organizavimo rekomendacijų

3 priedas

 

(Pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompetencijų vertinimo išvados forma)

 

VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪROS

VADOVŲ KARJEROS VALDYMO SKYRIUS

arba

ATRANKOS AGENTŪROS PAVADINIMAS

 

PRETENDENTO Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IŠVADA

 

__________________ Nr.

(data)

________________________________________________________________________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

Kompetencijų vertinimo data: ___________________________.

 

Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos profilis:

 

<Pretendento kompetencijų grafinis profilis>

 

Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, įvertinimo pagrindimas:

_______________________________________________________________________________.

 

Pagrindimas parengtas apibendrinus kompetencijų vertinimo rezultatus, gautus taikant individualios praktinės užduoties ir pusiau struktūruoto interviu metodus arba tik pusiau struktūruoto interviu metodą (taikytą metodą (-us) pabraukti).

 

Kompetencijų vertinimo rezultatai bus naudojami atliekant pirminį privalomą pretendentų vertinimą konkursuose į įstaigos vadovo pareigas.

Laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas, kompetencijų vertinimo išvada bus naudojama planuojant darbui reikalingų kompetencijų ugdymą.

 

Pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompetencijų vertinimo išvada galioja 3 metus. Pakartotinį pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompetencijų vertinimą galima atlikti ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo ankstesnio kompetencijų vertinimo pabaigos.

 

Pastabos: _______________________________________________________________________.

 

___________________________

(pareigos)

_________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(pareigos)

_________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

______________

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompetencijų

vertinimo organizavimo rekomendacijų

4 priedas

 

 

(Prašymo leisti susipažinti su kompetencijų vertinimo skaitmeniniu garso ar garso ir (ar) vaizdo įrašu forma)

 

___________________________________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________

(adresas, el. pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Viešojo valdymo agentūros

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI SUSIPAŽINTI SU KOMPETENCIJŲ VERTINIMO

SKAITMENINIU GARSO IR (AR) VAIZDO ĮRAŠU

 

____________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti susipažinti su savo kompetencijų vertinimo, vykusio ___________________

skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu (reikiamą pažymėti):                                   (data)

 

pusiau struktūruoto interviu;

žodžiu atliekamų praktinių užduočių.

 

 

_________________

(parašas)

______________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Susipažinau

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________

(data, laikas)

 

____________________