ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, NUKREIPIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. T-405

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. T-322 „Dėl Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-405     

 

 

 

VAIKŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, NUKREIPIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų, gyvenančių Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, tėvų (globėjų) prašymų pateikimo ir vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir Šiaulių specialiojo ugdymo centrą tvarką bei mokesčio už vaikų išlaikymą (toliau – Mokestis) mokėjimo tvarką.

2. Vaikai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, nukreipiami į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kai:

2.1. vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) (toliau – Tėvai) deklaruota gyvenamoji vieta daugiau kaip metus yra Savivaldybės teritorijoje;

2.2. bent vienas iš Tėvų yra dirbantis;

2.3. vaikas daugiau kaip prieš metus yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka dėl vietų stokos arba vaiko gyvenamoje vietoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programos nevykdomos.

3. Vaikai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, į Šiaulių specialiojo ugdymo centrą (toliau – Centras) nukreipiami, kai:

3.1. vaiko ir vieno iš Tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje;

3.2. bent vienas iš Tėvų yra dirbantis;

3.3. specialiosios ugdymo pagalbos poreikis atitinka Centro nuostatuose nurodytus Centro veiklos tikslus.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos.

 

II SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR VAIKŲ NUKREIPIMO TVARKA

 

5. Tėvai dėl vaiko nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ar Centrą raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių, pateikdami prašymą (1 priedas) ir dokumentus, įrodančius:

5.1. vaiko gimimo aktą;

5.2. bent vieno iš Tėvų darbo santykius;

5.3. pagrindą taikyti atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatą (-as), nustatytą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu (pagal poreikį);

5.4. poreikį specialiajai ugdymo pagalbai (Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos pažymą).

6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) specialistas, naudodamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis apie vaiko ir vieno iš Tėvų gyvenamąją vietą bei centralizuotos informacinių komunikacinių technologijų prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos (toliau – Sistema) duomenimis apie vaiko įregistravimą eilėje lankyti Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą, įvertina atitikimą šio Aprašo 2 ar 3 punkto reikalavimams.

7. Švietimo ir sporto skyriaus specialistas nagrinėja gautus Tėvų prašymus, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės duomenis apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar Centre ir suderinus su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, prašymų Savivaldybės administracijoje įregistravimo eiliškumą ir atitikimą Aprašo 2 ar 3 ir 5 punkto reikalavimams. Vaikai į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ar Centrą nukreipiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

8. Tėvai, nepateikę Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų dokumentų, nepraranda vietos eilėje, jeigu iki nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklines ugdymo įstaigas ar Centrą pateikia dokumentus, įrodančius darbo santykius.

9. Savivaldybės administracija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo Savivaldybės administracijoje įregistravimo, informuoja Tėvus apie nukreipimą arba atsisakymą nukreipti.

10. Pradėjus lankyti Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar Centrą, vaikas, įrašytas Sistemoje į eiles Savivaldybės švietimo įstaigose, išbraukiamas iš sąrašų.

11. Pateikti prašymai dėl vaiko (-ų) nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas ar Centrą galioja iki:

11.1. bus suteikta paslauga;

11.2. vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

11.3. prašymas bus Tėvo atsiimtas;

11.4. patekus į Savivaldybės teritorijoje įsteigtas švietimo įstaigas.

12. Tėvams sutikus su nukreipimu į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar Centrą, per 10 darbo dienų pasirašoma dvišalė sutartis (2 priedas), reglamentuojanti Savivaldybės administracijos ir Tėvų įsipareigojimus bei atsakomybę dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar Centre, kuris susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas mokėjimo.

13. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ar Centrą įforminimas vykdomas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TVARKA

 

14. Mokesčio mokėtojai:

14.1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, mokanti už vaiko išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai;

14.2. Tėvai, mokantys Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą ir vaikų maitinimą Savivaldybės administracijai.

15. Tėvai, leisdami vaiką (-us) į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar Centrą, Savivaldybės administracijai sumoka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą už vaiko išlaikymą, kuris susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas, sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. 

16. Tėvai privalo prieš 5 darbo dienas informuoti Savivaldybės administracijos direktorių apie ketinimą atsiimti vaiką (-us) iš lankomos Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar Centro.

17. Pakeitus gyvenamąją vietą, tai yra išvykus iš Savivaldybei priskirtos teritorijos, Tėvai turi nedelsdami informuoti Savivaldybės administracijos direktorių.

18. Mokesčio apskaičiavimą ir surinkimą vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Apraše nenumatytus atvejus sprendžia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas komisija.

20. Tėvams nesumokėjus nustatyto mokesčio ir nepateikus motyvuoto prašymo ir / ar priežastis pagrindžiančių dokumentų per 5 darbo dienas, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę atšaukti nukreipimą ir informuoti apie finansavimo sustabdymą Tėvus ir Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar Centrą, siūlant vaiką (-us) išbraukti iš sąrašų.

21. Atlyginimo už vaiko išlaikymą, kuris susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas, skolos iš Tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Aprašo vykdymo, mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

23. Aprašo nuostatas pažeidę valstybės tarnautojai traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

24. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

                                                                                                      

(tėvo, mamos (globėjo) vardas, pavardė)

 

                                                                                                      

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS NUKREIPTI VAIKĄ Į ŠIAULIŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGĄ / ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRĄ

 

 

(data)

 

 

(vieta)

 

 

Prašau mano sūnų / dukrą __________________________________________________, gimusį (-ią)______________, nukreipti į: (pažymėkite)

(data)

‡ Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pagal galimybes, nuo _______ pageidautume

(data)

būti nukreipti į ___________________________________________________________________,

(nurodykite Šiaulių miesto ikimokyklines ugdymo įstaigą (-as) 

nes: (pažymėkite)

‡ vaikas daugiau kaip prieš metus yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka dėl vietų stokos;

‡ vaiko gyvenamoje vietoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programos nevykdomos;

 

 

‡ Šiaulių specialiojo ugdymo centrą, nuo ___________________.

(data)

PRIDEDAMA (pažymėkite):

‡ Vaiko gimimo akto išrašo kopija.

‡ Darbo santykius įrodančių dokumentų kopija (-os).

‡ Dokumentai dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos (-ų) (pagal poreikį).

‡ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos išvada (pagal poreikį).

 

_______________                                                                    __________________________                                           

(parašas)                                                                                                    (tėvo, mamos (globėjo) vardas, pavardė)

 

Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

ATSISKAITYMO UŽ IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ SUTARTIS

 

Mes, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus                                              , veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ______ m. ________________d.  Nr. _______, ir tėvai (globėjai) ___________________________ (toliau abi kartu – Šalys), sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Šia Sutartimi Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant atsiskaitymą už vaiko (-ų) maitinimo išlaidas ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytą mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar Šiaulių specialiojo ugdymo centre (toliau – Centras) pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja sumokėti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytą, teikiamų ugdymo paslaugų kainą už kiekvieną lankytą dieną.

3. Šiaulių rajono savivaldybės administracija turi teisę:

3.1. tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto mokesčio ir nepateisinus priežasčių per 5 darbo dienas, atšaukti nukreipimą ir informuoti apie finansavimo sustabdymą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar Centrą, siūlant vaiką (-us) išbraukti iš sąrašų;

3.2. gauti informaciją apie vaikų lankomumą ir kitus reikalingus duomenis, susijusius su šia Sutartimi.

4. Tėvai (globėjai) įsipareigoja:

4.1. kiekvieną mėnesį atsiskaityti už vaiko (-ų) maitinimą ir mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytas kainas už einamąjį mėnesį iki kito mėnesio pabaigos;

4.2. pasirašius ugdymo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaiga ar Centru, o vėliau kartą metuose iki rugsėjo 30 d. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikti:

4.2.1. raštišką Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar Centro patvirtinimą dėl maitinimų skaičiaus ar jų keitimų;

4.2.2. atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, suteikimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.3. pasikeitus lengvatų taikymo aplinkybėms ir (ar) pakeitus maitinimų skaičiui nedelsiant raštu informuoti Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrių;

4.4. prieš 5 darbo dienas informuoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių apie ketinimą atsiimti vaiką (-us) iš lankomos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar Centro.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

6. Šalis, nevykdanti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, privalo atlyginti kitos Šalies, taip pat Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos dėl to patirtą žalą.

7. Šaliai nevykdant Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdant, kita Šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Pretenzija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Nustačius, kad pretenzija pagrįsta, per 20 darbo dienų imasi priemonių trūkumams šalinti. Jeigu pretenzijoje nurodytų faktų nagrinėjimas yra kitų institucijų kompetencija, per 5 darbo dienas persiunčia pretenziją kompetentingai institucijai apie tai informuojant pretenzijos pareiškėją.

8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. Atleidimo nuo atsakomybės klausimai, susiję su nenugalimos jėgos atsiradimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki ikimokyklinio ugdymo programos teikimo pabaigos.

10. Sutartis gali būti nutraukta:

10.1. Šalių susitarimu, pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas;

10.2. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį per 5 darbo dienas.

10.3. Sutarties 4.4 p. numatytu atveju.

 

V SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

11. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa šios Sutarties dalimi ir įgyja teisinę galią tik sudaryti raštu bei pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

12. Atlyginimo už vaiko išlaikymą, kuris susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas, skolos iš Tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

14. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami derybų būdu, o nenusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Juridinio asmens kodas 188726051

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė

Vilniaus g. 263

Asmens kodas

76337 Šiauliai

Adresas

Tel. (8 41) 59 66 42

Tel.

Bankas AB „Luminor Bank“

El. paštas

A. s.

Vardas, Pavardė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

_____________

(parašas)

vardas, pavardė

 

A.V.