HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. D1-596

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje kuriame vykdoma limituota žvejyba ir dėl kurio neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, arba gaudyti žuvis, kurių žvejyba limituojama.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.“

3. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo ar vandens telkiniuose, kuriuose povandeninė žūklė neleidžiama, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 10.3 punkto reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, pažeidžiant Taisyklių 12.1, 12.2 ar 12.4 papunkčių reikalavimus, nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvelės gabalėliu), žvejoti kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei siauražnypliai, plačiažnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai (toliau – draudžiami žvejybos būdai);“.

4. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;“.

5. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrui telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;“.

6. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis;“.

7. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;“.

8. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. šių rūšių žuvis:

12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

12.1.5. nėgių vingilius;

12.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

12.1.7. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504, įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;“.

9. Papildau nauju 12.4.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„12.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.“.

10. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens teliniuose:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

4.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

6.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.“

11. Pakeičiu 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos“

 

12. Pakeičiu 3 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį“

 

13. Pakeičiu 4 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Šventoji

nuo žiočių iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį“

 

14. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

15. Papildau nauju 6 priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas


 

„Mėgėjų žvejybos vidaus

vandenyse taisyklių

5 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Neris

Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto

Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn

Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių

Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Nuo geležinkelio ViniusIgnalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių

2.

Šventoji

Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn

Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn

3.

Jūra

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn

4.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn

Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn

5.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn  

Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

 

_____________________


 

Mėgėjų žvejybos vidaus

vandenyse taisyklių

6 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Nemunas

Dubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių

 

___________________